1. semestar :: smjer :: Stručni prijediplomski studij Elektrotehnika

Obavezni predmeti

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:1. Tamara Tolnauer Ackermann ,prof.
A:dr.sc. Ivana Špiranec prof. visoke škole
A: Tamara Tolnauer Ackermann ,prof.
Engleski jezik u elektrotehnici 130+30 (30+0+0+0) (30)3215828DA
Šifra WEB/ISVU 29868/215828 ECTS 3 Akademska godina 2023/2024
Naziv Engleski jezik u elektrotehnici 1
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Elektrotehnika (Redovni prijediplomski elektrotehnika) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (30+0+0+0)
30
Izvođači Predavanja:1. Tamara Tolnauer Ackermann ,prof.
Auditorne vježbe:dr.sc. Ivana Špiranec prof. visoke škole
Auditorne vježbe: Tamara Tolnauer Ackermann ,prof.
Cilj predmeta Sistematiziranje i produbljivanje znanja gramatičkih i jezičnih struktura uz naglašavanje struktura koje su karakteristične za jezik struke. Stjecanje osnovne kompetencije za komunikaciju i usvajanje osnovne stručne terminologije na stranom jeziku potrebne za prevođenje lakših stručnih tekstova.
Ishodi učenja:1.identificirati razlike u korištenju prošlih vremena u engleskom jeziku. Razina:6
2. izabrati opciju kada koristiti pasivne a kada aktivne jezične konstrukcije. Razina:7
3.razlikovati vremena i aspekte u engleskom jeziku. Razina:6
4.integrirati frazne glagole u aktivni vokabular engleskog jezika. Razina:6,7
5.konstruirati rečenice koristeći odgovarajuće modalne glagole. Razina:6,7
6.kombinirati riječi u tvorbi složenica. Razina:6,7
7. usporediti četiri tipa pogodbenih rečenica. Razina:6,7
8.oblikovati jezične konstrukcije koristeći idiome. Razina:6
9. odabrati odgovarajuće prijedloge . Razina:7
10. izabrati opciju kada se koriste određeni a kada neodređeni članovi u engleskom jeziku. Razina:7
11.konstruirati rečenice u kojima se koristi upravni govor. Razina:6,7
12.integrirati stručnu terminologiju u aktivni fond riječi. Razina:6,7
13.kombinirati riječi u tvorbi kolokacija. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Izlaganje domaćih zadaća
Ostalo, upisati
prezentacije
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Analiza literature na webu, knowledge mining
Pisanje eseja
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Radionica
Ostalo, upisati
prezentacije
Sadržaj predavanja1.VREMENA I ASPEKTI U ENGLESKOM JEZIKU, 2h, Ishodi:3
2.PROŠLA VREMENA U ENGLESKOM JEZIKU, 2h, Ishodi:1
3.FRAZNI GLAGOLI U ENGLESKOM JEZIKU, 2h, Ishodi:4
4.KORIŠTENJE PASIVA U ENGLESKOM JEZIKU, 2h, Ishodi:2
5.MODALNI GLAGOLI, 2h, Ishodi:5
6.KOLOKACIJE, 2h, Ishodi:13
7.SLOŽENICE U ENGLESKOM JEZIKU, 2h, Ishodi:6
8.KOLOKVIJ, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
9.ČLANOVI, 2h, Ishodi:10
10.PRIJEDLOZI, 2h, Ishodi:9
11.POGODBENE REČENICE - 0,1, 2h, Ishodi:7
12.POGODBENE REČENICE - 2,3, 2h, Ishodi:7
13.UPRAVNI GOVOR, 2h, Ishodi:11
14.OPĆI IDIOMI U ENGLESKOM JEZIKU, 2h, Ishodi:8
15.KOLOKVIJ, 2h, Ishodi:7,8,9,10,11,12,13
Sadržaj auditornih vježbi1.INŽENJERSKA ZANIMANJA, 2h, Ishodi:12
2.ELEKTRIČNA STRUJA I STRUJNI KRUGOVI, 2h, Ishodi:12
3.VODIĆI, POLUVODIĆI, IZOLATORI, 2h, Ishodi:12
4.MATERIJA, 2h, Ishodi:12
5.ENERGIJA, 2h, Ishodi:12
6.BATERIJE, 2h, Ishodi:12
7.KOLOKVIJ, 2h, Ishodi:12
8.BESPILOTNE LETJELICE, 2h, Ishodi:12
9.ELEKTRIČNI AUTOMOBILI, 2h, Ishodi:12
10.MAGNETNA LEVITACIJA, 2h, Ishodi:12
11.PAMETNA RASVJETA, 2h, Ishodi:12
12.ROBOTIZACIJA, 2h, Ishodi:12
13.AUTOMATSKI VOĐENA VOZILA, 2h, Ishodi:12
14.NUKLEARNA ENERGIJA, 2h, Ishodi:12
15.KOLOKVIJ, 2h, Ishodi:12
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Video oprema
Ishodi6#7
LiteraturaMarija Krznarić: Electricity and electronics

Vladimir Muljević: Englesko-hrvatski elektrotehnički rječnik
Štambuk, Pervan, Pilković, Roje: Rječnik elektronike
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Nazočnost 70%
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja; Mini-test; Seminarski rad i prezentacija; Domaće zadaće; Pisana provjera znanja; Usmena provjera znanja
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit i usmeni ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Aktivnost u nastavi ()1
Pismeni ispit ()1
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22153;46826;85612;155632;
Izradio prijedlogTamara Tolnauer-Ackermann, 04.06.2022.
+P:1. Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred.
P:3. Alemka Knapp
P:dr. sc. Domagoj Kuić predavač
A:1. Alemka Knapp
A:3. Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred.
A:dr. sc. Domagoj Kuić predavač
A: Borna Radatović
Fizika45+30 (30+0+0+0) (105)6184793DA
Šifra WEB/ISVU 29614/184793 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Fizika
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Elektrotehnika (Redovni prijediplomski elektrotehnika) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
45+30 (30+0+0+0)
105
Izvođači Predavanja:1. Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred.
Predavanja:3. Alemka Knapp
Predavanja:dr. sc. Domagoj Kuić predavač
Auditorne vježbe:1. Alemka Knapp
Auditorne vježbe:3. Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred.
Auditorne vježbe:dr. sc. Domagoj Kuić predavač
Auditorne vježbe: Borna Radatović
Cilj predmeta Razumijevanje fizikalnih pojava i veličina koje se koriste u studiju elektrotehinke, opisanih u širem kontekstu temeljnih zakona fizike. (Područja detaljno obrađena u drugim temeljnim predmetima nisu uključena.)
Ishodi učenja:1.izračunati jednostavnija pravocrtna gibanja i gibanja po kružnici, te kosi hitac. Razina:6
2.analizirati kinematičke veličine pri gibanju po krivulji. Razina:6
3.izračunati translacijsko ubrzanje tijela na koje djeluju sile, te jednostavnije primjere kutnog ubrzanja. Razina:6
4.povezati rad sila s promjenama kinetičke i potencijalne energije tijela. Razina:6,7
5.analizirati jednostavnija gibanja u gravitacijskom polju (sateliti). Razina:6
6.razlučiti klasično-mehanički opis gibanja od specijalne relativnosti. Razina:6
7.analizirati harmoničko titranje bez prigušenja. Razina:6
8.povezati Bohrov model atoma s kvalitativnim opisom elektronskih ljuski i vrpci. Razina:6,7
9.izračunati jednostavne primjere emisije/apsopcije fotona i fotoelektričnog efekta. Razina:6
10.povezati spoznaje o građi jezgre s radioaktivnim raspadom. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Ostalo, upisati
Usmeno izlaganje, uključujući komunikaciju sa studentima; potiče se njihovo aktivno sudjelovanje tijekom formuliranja i analize fizikalnih zakona. Fizikalne pojave i zakoni ilustriraju se općenito poznatim primjerima ili improviziranim demonstracijama, te jednostavnim pokusima gdje je moguće. Jednadžbe i njihovi izvodi u cjelosti se izlažu na ploči, ilustrirani skicama i dijagramima prema potrebi.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Ostalo, upisati
Rješavanje jednostavnih problema radi boljeg razumijevanja fizikalnih veličina i odnosa među njima. Računanje s brojčanim vrijednostima kakve se javljaju u tehničkim primjenama. Nastavnik objašnjava i ilustrira postupak, studenti rješavaju probleme na ploči, te samostalno u svojim bilježnicama.
Sadržaj predavanja1.Fizikalne veličine i jedinice., 2h, Ishodi:1,2
Deriviranje polinoma., 1h, Ishodi:1,2
2.Integriranje polinoma, određeni integral., 1h, Ishodi:1,2
Gibanje po pravcu, slobodan pad., 2h, Ishodi:1
3.Gibanje po krivulji i kružnici., 3h, Ishodi:1,2
4.Newtonovi aksiomi, količina gibanja., 3h, Ishodi:3
5.Rad, snaga i energija., 3h, Ishodi:4
6.Rotacija krutog tijela., 3h, Ishodi:2,3
7.Gibanje u gravitacijskom polju., 3h, Ishodi:5
8.Relativnost gibanja, inercijalne sile., 2h, Ishodi:6
Apsolutna i najveća brzina c., 1h, Ishodi:6
9.Einsteinova specijalna teorija relativnosti., 3h, Ishodi:6
10.Harmoničko titranje., 3h, Ishodi:7
11.Valna optika, fotoelektrični efekt., 3h, Ishodi:8,9
12.Građa atoma, valna svojstva čestica., 3h, Ishodi:8,9
13.Elektronske ljuske., 1h, Ishodi:8
Poluvodiči., 2h, Ishodi:8
14.Elementarne čestice, građa jezgre., 2h, Ishodi:10
Nestabilne jezgre., 1h, Ishodi:10
15.Radioaktivni raspad, nuklearna energija., 3h, Ishodi:10
Sadržaj auditornih vježbi1.Gibanje po pravcu., 2h, Ishodi:1
2.Gibanje po pravcu., 2h, Ishodi:1
3.Kosi hitac., 2h, Ishodi:1,2
4.Gibanje po kružnici., 2h, Ishodi:1,2
5.Newtonovi aksiomi., 2h, Ishodi:3
6.Newtonovi aksiomi., 2h, Ishodi:3
7.Rad i snaga, energija., 2h, Ishodi:4
8.Sudari., 2h, Ishodi:4
9.1. kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4
10.Rotacija krutog tijela., 2h, Ishodi:2,3
11.Gibanje u gravitacijskom polju., 2h, Ishodi:5
12.Specijalna teorija relativnosti., 2h, Ishodi:6
13.Bohrov model atoma., 2h, Ishodi:8
14.Fotoelektrični efekt., 1h, Ishodi:9
Radioaktivnost., 1h, Ishodi:10
15.2. kolokvij, 2h, Ishodi:5,6,7,8,9,10
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi7#6
LiteraturaObvezna:
1. Levanat, I., Fizika za TVZ: Kinematika i dinamika, TVZ, Zagreb, 2010;
2. Knapp, A., Zbirka riješenih zadataka iz fizike, TVZ, Zagreb, 2013
Dopunska:
1. Young and Freedman, University Physics, Addison Wesley, San Francisco, 2007;
2. Kulišić, P., Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 2005
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)nema
Provjera znanja u semestruDva kolokvija, svaki ima zadatke i teorijski dio.
Za prolaz na pojedinom kolokviju: teorija 40%, zadaci 50%.
Za pohađanje nastave dodaje se do 10% od maksimuma na teoriju.
Način polaganja ispita nakon semestraIspit iz cijelog gradiva, sa zadacima i teorijskim dijelom.
Za prolaz treba 40% zadataka i 40% teorije.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()3
Usmeni ispit ()3
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22239;
Izradio prijedlogIvica Levanat, prof.v.šk, 14. 01. 2014
+A:1. Boris Metikoš ,prof.Kineziološka kultura I0+30 (30+0+0+0) (0)1143308NE
Šifra WEB/ISVU 29167/143308 ECTS 1 Akademska godina 2023/2024
Naziv Kineziološka kultura I
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Elektrotehnika (Redovni prijediplomski elektrotehnika) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
0+30 (30+0+0+0)
0
Izvođači Auditorne vježbe:1. Boris Metikoš ,prof.
Cilj predmeta Podizanje svijesti studenata o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture.
Ishodi učenja:1.analizirati Pokazati pravilno izvođenje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti. Razina:6
2.analizirati Pokazati pravilno izvođenje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti. Razina:6
3.analizirati Objasniti osnovne termine pojedine kineziološke aktivnosti. Razina:6
4.analizirati Objasniti važnost zagrijavanja u pojedinoj kineziološkoj aktivnosti. Razina:6
5.analizirati Objasniti važnost istezanja u pojedinoj kineziološkoj aktivnosti. Razina:6
6.analizirati Izraziti osnova pravila pojedine kineziološke aktivnosti. Razina:6
7.analizirati Prepoznati pomoćne i elementarne igre u procesu učenja pojedine kineziološke aktivnosti. Razina:6
8.analizirati Opisati tehničko-taktičke elemente pojedine kineziološke aktivnosti. Razina:6
9.analizirati Dati primjer kako organizirati natjecanje. Razina:6
10.analizirati Prepoznati i razumjeti potebu redovite tjelovježbe u svrhu očuvanja zdravlja. Razina:6
11.analizirati . Razina:6
Način izvođenja auditornih vježbiRadionica
Sadržaj auditornih vježbi1.Ponavljanje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1
2.Ponavljanje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1
3.Usvajanje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
4.Usvajanje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
5.Usavršavanje elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:3
6.Usavršavanje elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:3
7.Usvajanje kompleksa vježbi zagrijavanja za pojedinu kineziološku aktivnost, 2h, Ishodi:4
8.Usvajanje kompleksa vježbi istezanja za pojedinu kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:5
9.Ponavljanje osnovnih pravila pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:6
10.Primjena pomoćnih i elementarnih igara u procesu učenja pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:7
11.Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:8
12.Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:8
13.Natjecanje i igra, 2h, Ishodi:9
14.Natjecanje i igra, 2h, Ishodi:9
15.Uvježbavanje i automatizacija vježbi u svrhu prevencije od ozljeda., 2h, Ishodi:10
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaMetodološke: Realiziraju se prema izbornim programima za koje se studenti opredijele na početku svakog semestra: nogomet, košarka, plivanje, pješačenje, opća fizička priprema. Izvođenje programa prilagiđava se razini tehničkog i taktičkog znanja pojedine
Ishodi4#5#6#7
LiteraturaObvezna:
1. I. Belan, Aerobik, Ivo Balen, Koprivnica, 1988.
2. I. Horvat, Pravila nogometne igre, Novinsko-izdavačko propagandno poduzeće, Zagreb, 1994.
3. I. Tocigl, Taktika igre u obrani, Novinsko-izdavačko propagandno poduzeće, Zagreb, 1989.
Dopunska:
1. D. Milanović, Dopunski sadržaji sportske pripreme, Sportska tribina i Kineziološki fakultet Zagreb, Zagreb, 2002.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Ispit se ne polaže. Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje vježbama tjelesnog odgoja 30 školskih sati po semestru ili 18 sunčanih sati (18 TZK bodova). TZK bodovi se mogu skupljati na više odabranih aktivnosti. Dolazak u dvoranu/bazen boduje se s 1 bodom, a odlazak na pješačko-planinarsku turu s 3 boda. Studentima koji se natječu jednokratni dolazak vrijedi 4 boda, ligaško natjecanje po 2 boda za svaku utakmicu. Studenti koji su oslobođeni po sportskoj osnovi obvezni su sudjelovati na Sveučilišnom studentskom natjecanju. Studenti koji su oslobođeni po zdravstvenoj osnovi, dužni su pomagati u organizaciji i provođenju nastave, pohađati posebno prilagođene programe u određenom postotku ako im to dozvoli nadležni liječnik, te napisati seminarski rad. O temi rada dogovaraju se s predmetnim nastavnikom.
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja
Način polaganja ispita nakon semestraIspit se ne polaže ali se usvojena znanja provjeravaju na početku, u uvodnom dijelu, slijedećeg semestra.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22259;83784;
Izradio prijedlog Boris Metikoš ,prof. kineziologije
+P:1.mr. sc. Bojan Kovačić , viši predavač
P:2. Luka Marohnić
P:3.dr. sc. Anđa Valent profesor visoke škole
P:4. Ivica Vuković
A:mr. sc. Bojan Kovačić , viši predavač
A: Luka Marohnić
A:dr. sc. Anđa Valent profesor visoke škole
A: Ivica Vuković
Matematika I45+45 (45+0+0+0) (120)7155992DA
Šifra WEB/ISVU 29297/155992 ECTS 7 Akademska godina 2023/2024
Naziv Matematika I
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Elektrotehnika (Redovni prijediplomski elektrotehnika) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
45+45 (45+0+0+0)
120
Izvođači Predavanja:1. mr. sc. Bojan Kovačić , viši predavač
Predavanja:2. Luka Marohnić
Predavanja:3. dr. sc. Anđa Valent profesor visoke škole
Predavanja:4. Ivica Vuković
Auditorne vježbe:mr. sc. Bojan Kovačić , viši predavač
Auditorne vježbe: Luka Marohnić
Auditorne vježbe:dr. sc. Anđa Valent profesor visoke škole
Auditorne vježbe: Ivica Vuković
Cilj predmeta Usvajanje gradiva i razvijanje vještina potrebnih za samostalno rješavanje zadataka iz programa.
Ishodi učenja:1.ispitati tijek realne funkcije jedne realne varijable. Razina:6
2.izračunati zbroj, razliku, umnožak i količnik kompleksnih brojeva zapisanih u nekima od triju standardnih oblika. Razina:6
3.izračunati zbroj vektora, te njihov skalarni, vektorski i mješoviti umnožak i interpretirati dobivene rezultate. Razina:6
4.izračunati granične vrijednosti nizova i realnih funkcija jedne realne varijable. Razina:6
5.izračunati derivacije elementarnih i složenijih realnih funkcija jedne realne varijable. Razina:6
6.nacrtati graf realne funkcije jedne realne varijable. Razina:6
7.izračunati zbroj, razliku i umnožak realnih matrica, te inverz regularne realne matrice. Razina:6
Uključenost ishoda učenja u ishodima studija:
1.2.OPĆI Primijeniti znanje matematike i fizike na inženjerske probleme.: 150h od 210h
1.5.OPĆI Identificirati, modelirati i rješavati inženjerske probleme.: 50h od 210h
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Modeliranje
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže u predavaonici uz detaljno rješavanje i analiziranje popratnih primjera.
Način izvođenja auditornih vježbiRačunalne simulacije
Ostalo, upisati
Zadaci se rješavaju na ploči uz popratne komentare i objašnjenja.
Sadržaj predavanja1.Uvod u predmet. Osnove matematičke logike., 3h
2.Kompleksni brojevi. Eulerova formula., 3h, Ishodi:2
3.Osnovni pojmovi matrične algebre., 2h, Ishodi:7
Determinante reda najviše 3., 1h, Ishodi:7
4.Osnovni pojmovi vektorske algebre., 2h, Ishodi:3
Skalarni, vektorski i mješoviti umnožak i njihove primjene., 1h, Ishodi:3
5.Pojam realne funkcije. Prirodna domena funkcije. Pojam bijekcije. Inverz bijekcije., 3h, Ishodi:1
6.Polinomi. Korijeni polinoma i njihove kratnosti. Osnovni teorem algebre., 3h, Ishodi:1,6
7.Dijeljenje polinoma s ostatkom. Racionalne funkcije. Nultočke i polovi racionalne funkcije. Rastav racionalne funkcije na parcijalne razlomke., 3h, Ishodi:1,6
8.Niz realnih brojeva. Granična vrijednost niza realnih brojeva. Broj e. Granična vrijednost funkcije. Neke osnovne granične vrijednosti funkcija., 3h, Ishodi:5
9.Neprekidnost funkcije. Lokalna i globalna svojstva neprekidnih funkcija., 2h, Ishodi:1,5
10.Derivacija funkcije. Osnovna pravila deriviranja. Izvod derivacije nekih elementarnih funkcija., 3h, Ishodi:4
11.Derivacija složene funkcije. Derivacija implicitno zadanih funkcija., 3h, Ishodi:4
12.Osnovni teoremi diferencijalnoga računa (Fermatov, Rolleov, Lagrangeov i Cauchyjev)., 3h, Ishodi:1,4
13.Lokalni i globalni ekstremi realne funkcije jedne realne varijable. LHospital-Bernoullijevo pravilo. Asimptote., 3h, Ishodi:1,4,5
14.Derivacija reda 2. Konveksnost i konkavnost funkcije. Točke pregiba (infleksije). Ispitivanje tijeka funkcije., 3h, Ishodi:1,4,6
15.Derivacije višega reda. Pojam diferencijala., 3h, Ishodi:1,4
Sadržaj auditornih vježbi1.Osnove matematičke logike. , 3h
2.Kompleksni brojevi. Eulerova formula., 3h, Ishodi:2
3.Osnove matrične algebre., 3h, Ishodi:3
4.Osnove vektorske algebre., 3h, Ishodi:3,7
5.Određivanje prirodne domene realne funkcije jedne realne varijable. Algebarske operacije s funkcijama. Inverz bijekcije. , 3h, Ishodi:1,7
6.Polinomi. Racionalne funkcije. Rastav racionalne funkcije na parcijalne razlomke. , 2h, Ishodi:7
7.Harmonijska funkcija. Superpozicija harmonijskih funkcija., 3h, Ishodi:1,7
8.1. kolokvij., 2h, Ishodi:1,2,3,7
Hiperbolne funkcije., 1h, Ishodi:1,7
9.Granična vrijednost niza realnih brojeva. Granična vrijednost funkcije., 3h, Ishodi:5
10.Derivacija funkcije. Osnovna pravila deriviranja., 3h, Ishodi:4
11.Derivacija složene funkcije. Derivacija implicitno zadane funkcije. Derivacija parametarski zadane funkcije., 3h, Ishodi:4
12.Tangenta i normala na ravninsku krivulju. LHospital-Bernoullijevo pravilo., 3h, Ishodi:1,4
13.Intervali monotonosti realne funkcije. Određivanje lokalnih ekstrema. Matematičko modeliranje jednostavnijih optimizacijskih problema., 3h, Ishodi:1,4,6
14.Intervali konveksnosti i konkavnosti. Točke pregiba (infleksije). Ispitivanje tijeka realne funkcije., 3h, Ishodi:1,4,6
15.Ispitivanje tijeka realne funkcije., 1h, Ishodi:1,4,5,6
2. kolokvij., 2h, Ishodi:1,4,5,6
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi7#6
LiteraturaObavezna:
1. I. Vuković: Matematika 1: udžbenik za stručni studij elektrotehnike, Redak, 2015.
2. Autorizirani radni materijal za predavanja i vježbe.
3. B. Kovačić, L. Marohnić, T. Strmečki: Repetitorij matematike za studente elektrotehnike, priručnik, Tehničko veleučilište u Zagrebu, 2016.
4. A. Aglić Aljinović et.al.: Matematika 1, Element, Zagreb, 2014.
5. S. Suljagić: Matematika 1, interna skripta, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2003.

Dodatna:

1. B. Apsen: Repetitorij elementarne matematike, Tehnička knjiga, Zagreb, 1994.
2. B. Apsen: Repetitorij više matematike 1, Golden-marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2003.
3. T. Bradić et.al.: Matematika za tehnološke fakultete, Element Zagreb, 2006.
4. I. Brnetić: Matematička analiza 1, zadaci s pismenih ispita, Element, Zagreb, 2005.
5. B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, Danjar, Zagreb, 1995.
6. V.P. Minorski: Zbirka zadataka iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb, 1972.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisutnost na najmanje 70% ukupno održane nastave.
U slučaju većega broja izostanaka zahtijeva se valjana liječnička potvrda i izrada dodatnih zadataka.
Provjera znanja u semestruUkupno 2 kolokvija iz auditornih vježbi (numerički zadaci).

1. kolokvij: eliminatorni, prag za prolaz: 50%;
2. kolokvij: eliminatorni, prag za prolaz: 50%.

Ocjena na kolokvijima:

50% - 62% od ukupnoga broja bodova na obama kolokvijima = dovoljan (2)
63% - 74% od ukupnoga broja bodova na obama kolokvijima = dobar (3)
75% - 87% od ukupnoga broja bodova na obama kolokvijima = vrlo dobar (4)
88% - 100% od ukupnoga broja bodova na obama kolokvijima = izvrstan (5); oslobođenje od usmenoga dijela ispita.

Napomena: U opravdanim slučajevima kolokvij može biti proveden putem LMS (Moodle). Tada je usmeni ispit obavezan za sve studente koji polože oba kolokvija.
Način polaganja ispita nakon semestraPisani dio ispita:

4 ispitna roka;
prag za prolaz: 50% od ukupnoga broja bodova;

Ocjena na pisanom dijelu ispita:

vidjeti završne ocjene na kolokvijima

Usmeni dio ispita:

uvjet za pristup polaganju: položen pisani dio ispita;
4 ispitna roka;
prag za prolaz: 50% točnih odgovora na postavljena pitanja.

Ocjena na usmenom dijelu ispita:

može biti najviše za 1 veća od ocjene pisanoga dijela ispita.

Napomena: Pismeni i/ili usmeni ispit mogu biti provedeni i putem LMS (Moodle), odnosno MS Teams.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Usmeni ispit ()3
Aktivnost u nastavi ()1
Kontinuirana provjera znanja ()3
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22240;
Izradio prijedlogmr. sc. Bojan Kovačić, viši predavač, Luka Marohnić, viši predavač (18. 6. 2023.)
+P:1.mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
P:2.dipl.ing.el. Vladimir Šimović
P:3. Vatroslav Zuppa Bakša predavač
A:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
A: Ivan Horvat
A: Srđan Jelčić
A: Luka Lažeta
A:dipl.ing.el. Vladimir Šimović
A: Vatroslav Zuppa Bakša predavač
L:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
L: Mato Brizar
L: Srđan Jelčić
L: Luka Lažeta
L:mr.sc. Darko Lukša dipl.ing
L: Miroslav Osrečki
L:dipl.ing.el. Vladimir Šimović
L: Branimir Vuletić-Komljen
L: Vatroslav Zuppa Bakša predavač
Osnove elektrotehnike45+60 (45+15+0+0) (165)9184795DA
Šifra WEB/ISVU 29616/184795 ECTS 9 Akademska godina 2023/2024
Naziv Osnove elektrotehnike
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Elektrotehnika (Redovni prijediplomski elektrotehnika) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
45+60 (45+15+0+0)
165
Izvođači Predavanja:1. mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
Predavanja:2. dipl.ing.el. Vladimir Šimović
Predavanja:3. Vatroslav Zuppa Bakša predavač
Auditorne vježbe:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
Auditorne vježbe: Ivan Horvat
Auditorne vježbe: Srđan Jelčić
Auditorne vježbe: Luka Lažeta
Auditorne vježbe: Marijo Seničić dipl.ing.el.
Auditorne vježbe:dipl.ing.el. Vladimir Šimović
Auditorne vježbe: Vatroslav Zuppa Bakša predavač
Laboratorijske vježbe:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
Laboratorijske vježbe: Mato Brizar
Laboratorijske vježbe: Srđan Jelčić
Laboratorijske vježbe: Luka Lažeta
Laboratorijske vježbe:mr.sc. Darko Lukša dipl.ing
Laboratorijske vježbe: Miroslav Osrečki
Laboratorijske vježbe: Marijo Seničić dipl.ing.el.
Laboratorijske vježbe:dipl.ing.el. Vladimir Šimović
Laboratorijske vježbe: Branimir Vuletić Komljen
Laboratorijske vježbe: Vatroslav Zuppa Bakša predavač
Cilj predmeta Omogućiti razumijevanje temeljnih zakona, principa i pojava iz područja istosmjernih i izmjeničnih krugova. Teorijski i praktično pripremiti studente za usvajanje znanja i vještina iz stručnih i specijalističkih predmeta.
Ishodi učenja:1.formulirati osnovne pojmove (napon i struja grane, jednadžbe ustroja za primitivne elemente: otpor, idealan naponski i strujni izvor, jednostavan i složeni strujni krug, mjerni instrumenti) te zakone (Kirchhoffovi zakoni, Jouleov zakon) vezane uz kompoziciju električnih strujnih krugova istosmjerne struje. Razina:6,7
2. kombinirati metode i teoreme (metoda konturnih struja, metoda potencijala čvorova, načelo pridodavanja – princip superpozicije, Theveninov teorem, Nortonov teorem, Millmanov teorem) pri rješavanju problema vezanih uz linearne mreže istosmjerne i izmjenične struje. Razina:6,7
3. povezati teoreme i metode rješavanja linearnih mreža istosmjerne struje s pojavom kondenzatora kao elementa strujnog kruga te zakonima komutacije (početni uvjeti, prisilni i slobodni odziv, prijelazno i stacionarno stanje) i prijelaznim pojavama (punjenje i pražnjenje kondenzatora i zavojnice preko otpornika) . Razina:6,7
4.komentirati odnos napona i struje sinusnih valnih oblika na otporniku, zavojnici i kondenzatoru koristeći pojmove vezane uz mreže u vremenskoj domeni (valni oblici napona i struje i njihove podjele, srednja i efektivna vrijednost signala, omjerni faktori) te metode prikazivanja sinusnih veličina (fazori i fazorska transformacija, fazorski račun). Razina:6
5. formulirati / oblikovati pojmove vezane uz impedanciju i admitanciju, vrste i pretvorbe vrsta spojeva istih (serijski, paralelni, mješoviti, trokut, zvijezdu), električnu snagu (trenutna, prosječna, radna, jalova, prividna, trokut snage, iskaz i dokaz teorema o maksimalnoj snazi) te uz frekvencijsku karakteristiku kruga (rezonancija, faktor dobrote, faktor gušenja). Razina:6,7
6.formulirati pojmove vezane uz višefazne sustave (opći princip djelovanja, prednosti i klasifikacije istih), njihov najčešći oblik; trofazni sustav (osnovni spojevi, definicije faznih i linijskih veličina), te uz proračun mreža s nesinusnim periodičkim valnim oblicima i transformator (samoinduktivitet, međuinduktivitet, faktor induktivne veze, ekvivalentni krug s vodljivom vezom, idealni transformator). Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Simulacije
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Grupno rješavanje zadanih problema
Pisanje eseja
Rasprave, brainstorming
Sadržaj predavanja1.Kompozicija el. krugova (napon i struja grane, jednadžbe ustroja za primitivne elemente: otpor, idealan naponski i strujni izvor, jednostavan i složeni strujni krug i njegove karakteristike), Kirchhoffovi zakoni (struktura jednadžbi, poredak i izbacivanje nepoznanica, direktna primjena, razne formulacije), Jouleov zakon (električna energija i snaga), 3h, Ishodi:1
2.Napon (razlika potencijala između bilo koja dva čvora mreže), spojevi otpornika (serijski, paralelni, mješoviti, trokut, zvijezda), djelila (naponsko i strujno), realni izvori (naponski i strujni, ekvivalencije istih, nadomjesni izvor za serijski i paralelni spoj), mjerni instrumenti (voltmetar, ampermetar, vatmetar, idealizacija istih), 3h, Ishodi:1
3.Metode rješavanja linearnih mreža istosmjerne struje (metoda konturnih struja, metoda potencijala čvorova, načelo pridodavanja – princip superpozicije), 3h, Ishodi:2
4.Teoremi rješavanja linearnih mreža istosmjerne struje (Theveninov teorem, Nortonov teorem, Millmanov teorem), teorem maksimalne snage (tvrdnja i dokaz), 3h, Ishodi:2
5.Kondenzator kao element strujnog kruga (serijski, paralelni i mješoviti spoj kondenzatora, nabijeni i nenabijeni kondenzator), djelila (naponsko, nabojno), električni krugovi s kondenzatorima (preformulacije teorema i metoda rješavanja linearnih mreža istosmjerne struje), 3h, Ishodi:3
6.Zakoni komutacije (definicija i iskaz početnih uvjeta, prisilni odziv, slobodni odziv, definicija prijelaznog i stacionarnog stanja), prijelazne pojave (punjenje i pražnjenje kondenzatora i zavojnice preko otpornika), metode i teoremi (princip superpozicije, metoda napona čvorova, Theveninov teorem, Nortonov teorem), 3h, Ishodi:3
7.Mreže u vremenskoj domeni (valni oblici napona i struje i njihove podjele– unipolarni i bipolarni, periodični i neperiodični), srednja i efektivna vrijednost signala (struje, napona, snage), omjerni faktori (tjemeni faktor, faktor oblika, faktor distorzije), 3h, Ishodi:4
8.Kompleksni brojevi i operacije nad njima (zbrajanje i oduzimanje, množenje i dijeljenje), prikazivanje sinusnih veličina (fazori i fazorska transformacija, različite konvencije, fazorski račun), primjena fazorskog računa (formulacija odnosa napona i struje sinusnih valnih oblika na otporniku, zavojnici i kondenzatoru, te snage i energije na istim elementima ), 3h, Ishodi:4
9.Impedancija i admitancija (serijski i paralelni spoj otpornika, zavojnice i kondenzatora), spojevi (serijski, paralelni, mješoviti, trokut, zvijezda i metode pretvorbe), djelila (naponsko i strujno), rješavanje mreža u frekvencijskoj domeni pomoću fazora (preformulacija Kirchhoffovih zakona u fazorski oblik i njihova primjena), 3h, Ishodi:5
10.Električna snaga (trenutna, prosječna, radna, jalova, prividna), trokut snage i zbrajanje trokuta snage, teorem maksimalne snage (tvrdnja i dokaz), 3h, Ishodi:5
11.Rezonancija (serijska, paralelna, miješana), frekvencijska karakteristika kruga (faktor dobrote, faktor gušenja), 3h, Ishodi:5
12.Metode i teoremi rješavanja linearnih mreža izmjenične struje (metode napona čvorova i konturnih struja, princip superpozicije, Theveninov, Nortonov i Millmanov teorem, teorem recipročnosti), 3h, Ishodi:5
13.Višefazni sustavi (opći princip djelovanja, prednosti, klasifikacija), trofazni sustav (osnovni spojevi, definicija faznih i linijskih veličina), 3h, Ishodi:6
14.Proračun mreža s nesinusnim periodičkim valnim oblicima (snaga u mreži s nesinusnim periodičkim valnim oblicima napona i struje, viši harmonici u trofaznim mrežama), 3h, Ishodi:6
15.Transformator (samoinduktivitet, međuinduktivitet, faktor induktivne veze, analiza magnetski vezanih krugova, smjer struje zbog međuindukcije, istoimene priključnice zavojnica, ekvivalentni krug s vodljivom vezom, idealni transformator), 3h, Ishodi:6
Sadržaj auditornih vježbi1.Kompozicija el. krugova (napon i struja grane, jednadžbe ustroja za primitivne elemente: otpor, idealan naponski i strujni izvor, jednostavan i složeni strujni krug i njegove karakteristike), Kirchhoffovi zakoni (struktura jednadžbi, poredak i izbacivanje nepoznanica, direktna primjena, razne formulacije), Jouleov zakon (električna energija i snaga), 3h, Ishodi:1
2.Napon (razlika potencijala između bilo koja dva čvora mreže), spojevi otpornika (serijski, paralelni, mješoviti, trokut, zvijezda), djelila (naponsko i strujno), realni izvori (naponski i strujni, ekvivalencije istih, nadomjesni izvor za serijski i paralelni spoj), mjerni instrumenti (voltmetar, ampermetar, vatmetar, idealizacija istih), 3h, Ishodi:1
3.Metode rješavanja linearnih mreža istosmjerne struje (metoda konturnih struja, metoda potencijala čvorova, načelo pridodavanja – princip superpozicije), 3h, Ishodi:2
4.Teoremi rješavanja linearnih mreža istosmjerne struje (Theveninov teorem, Nortonov teorem, Millmanov teorem), teorem maksimalne snage (tvrdnja i dokaz), 3h, Ishodi:2
5.Teoremi rješavanja linearnih mreža istosmjerne struje (Theveninov teorem, Nortonov teorem, Millmanov teorem), teorem maksimalne snage (tvrdnja i dokaz), 3h, Ishodi:3
6.Zakoni komutacije (definicija i iskaz početnih uvjeta, prisilni odziv, slobodni odziv, definicija prijelaznog i stacionarnog stanja), prijelazne pojave (punjenje i pražnjenje kondenzatora i zavojnice preko otpornika), metode i teoremi (princip superpozicije, metoda napona čvorova, Theveninov teorem, Nortonov teorem), 3h, Ishodi:3
7.Mreže u vremenskoj domeni (valni oblici napona i struje i njihove podjele– unipolarni i bipolarni, periodični i neperiodični), srednja i efektivna vrijednost signala (struje, napona, snage), omjerni faktori (tjemeni faktor, faktor oblika, faktor distorzije), 3h, Ishodi:4
8.Kompleksni brojevi i operacije nad njima (zbrajanje i oduzimanje, množenje i dijeljenje), prikazivanje sinusnih veličina (fazori i fazorska transformacija, različite konvencije, fazorski račun), primjena fazorskog računa (formulacija odnosa napona i struje sinusnih valnih oblika na otporniku, zavojnici i kondenzatoru, te snage i energije na istim elementima ), 3h, Ishodi:4
9.Impedancija i admitancija (serijski i paralelni spoj otpornika, zavojnice i kondenzatora), spojevi (serijski, paralelni, mješoviti, trokut, zvijezda i metode pretvorbe), djelila (naponsko i strujno), rješavanje mreža u frekvencijskoj domeni pomoću fazora (preformulacija Kirchhoffovih zakona u fazorski oblik i njihova primjena), 3h, Ishodi:5
10.Električna snaga (trenutna, prosječna, radna, jalova, prividna), trokut snage i zbrajanje trokuta snage, teorem maksimalne snage (tvrdnja i dokaz), 3h, Ishodi:5
11.Rezonancija (serijska, paralelna, miješana), frekvencijska karakteristika kruga (faktor dobrote, faktor gušenja), 3h, Ishodi:5
12.Metode i teoremi rješavanja linearnih mreža izmjenične struje (metode napona čvorova i konturnih struja, princip superpozicije, Theveninov, Nortonov i Millmanov teorem, teorem recipročnosti), 3h, Ishodi:5
13.Višefazni sustavi (opći princip djelovanja, prednosti, klasifikacija), trofazni sustav (osnovni spojevi, definicija faznih i linijskih veličina), 3h, Ishodi:6
14.Proračun mreža s nesinusnim periodičkim valnim oblicima (snaga u mreži s nesinusnim periodičkim valnim oblicima napona i struje, viši harmonici u trofaznim mrežama), 3h, Ishodi:6
15.Transformator (samoinduktivitet, međuinduktivitet, faktor induktivne veze, analiza magnetski vezanih krugova, smjer struje zbog međuindukcije, istoimene priključnice zavojnica, ekvivalentni krug s vodljivom vezom, idealni transformator), 3h, Ishodi:6
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.
2.
3.
4.
5.Ohmov zakon, Kirchhoffovi zakoni, 3h, Ishodi:1
6.
7.Prijelazno stanje, efektivna i srednja vrijednost signala, 3h, Ishodi:3,4
8.
9.Analiza napona i struje u RLC krugu sa sinusnom pobudom, 3h, Ishodi:2
10.
11.Mjerenje struje, napona i snage, 3h, Ishodi:5
12.
13.Rezonancija, 3h, Ishodi:6
14.
15.
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Namjenski laboratorij
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Grafoskop
Video oprema
Maketa
Alat, navesti
Potrošni materijal, navesti
Ishodi7#6
LiteraturaPreporučena:
1. V. Pinter, Osnove elektrotehnike, Tehnička knjiga. Zagreb 1994.
2. E. Šehović, M. Tkalić, I. Felja, Osnove elektrotehnike - zbirka primjera, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
3. B. Kuzmanović, Osnove Elektrotehnike II, Element, Zagreb, 2011
4. J. Edminster, Electric circuits, Schaum, 2003.

Alternativna/dopunska:
1. G. Lukić, Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike, vlastita naklada, Zagreb, 2012.
2. A. Pavić, I. Felja, Osnove elektrotehnike primjeri i zadaci za vježbu, FER, Zagreb, 2016.
3. I Felja, D. Koračin, Zbirka zadataka i riješenih primjera iz Osnova elektrotehnike, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Kolokvirane laboratorijske vježbe (50% bodova iz izvođenja samih vježbi)
Provjera znanja u semestruKontrolne zadaće.
Domaće zadaće.
Laboratorijske vježbe.
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni i usmeni ispit.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()2
Pismeni ispit ()4
Usmeni ispit ()3
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22249;
Izradio prijedlogKatedra za Osnove elektrotehnike
+P:1. Trpimir Alajbeg mag. ing. el., viši predavač
P:dr. sc. Mladen Sokele viši predavač
L: Trpimir Alajbeg mag. ing. el., viši predavač
L: Frane Brkić
L: Petar Jandrlić
L: Goran Miličević dipl.ing.
L:dr.sc. Krešimir Osman , predavač
Primjena osobnih računala u elektrotehnici15+30 (0+30+0+0) (75)4184797DA
Šifra WEB/ISVU 29618/184797 ECTS 4 Akademska godina 2023/2024
Naziv Primjena osobnih računala u elektrotehnici
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Elektrotehnika (Redovni prijediplomski elektrotehnika) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
15+30 (0+30+0+0)
75
Izvođači Predavanja:1. Trpimir Alajbeg mag. ing. el., viši predavač
Predavanja:dr. sc. Mladen Sokele viši predavač
Laboratorijske vježbe: Trpimir Alajbeg mag. ing. el., viši predavač
Laboratorijske vježbe: Frane Brkić
Laboratorijske vježbe: Petar Jandrlić
Laboratorijske vježbe: Goran Miličević dipl.ing.
Laboratorijske vježbe:dr.sc. Krešimir Osman , predavač
Cilj predmeta Upoznati primjenu osobnih računala u struci-elektrotehnici i inženjerske računalne alate. Razumjeti analogno digitalnu pretvorbu, unos podataka u računalo i zapis podataka u sklopovima računala. Razumjeti osnovne principe kodiranja i sažimanja podataka. Razviti sposobnost izrade algoritma zadatka/problema putem dijagrama toka. Upoznati radno okružje i mogućnosti EDA programskog alata. Izvršiti analize rada sklopova u EDA okružju.
Ishodi učenja:1.identificirati i i klasificirati inženjerske računalne alate u elektrotehnici. Protumačiti njihovu primjenu, namjenu i mogućnosti. Razina:6
2.prezentirati i interpretirati zapis podataka u sklopovima računala, strukturu sklopova računala i njihov način rada. Razina:6,7
3.analizirati postupak analogno digitalne pretvorbe i kategorizirati načine unosa i izlaza podataka. Razina:6
4. preporučiti , protumačiti i demonstrirati osnovne principe kodiranja i sažimanja podataka zvuka, teksta, slika i pokretnih slika. . Razina:7
5. kreirati algoritam zadatka/problema i pripremiti rješenje putem dijagrama toka. . Razina:6,7
6.ispitati i koristiti osnovne funkcionalnosti EDA programskog paketa.. Razina:6
7. generirati analize strujnih krugova u EDA (DC, AC, u vremenskoj i frekvencijskoj domeni).. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Ostalo, upisati
Vođena diskusija. Sva su predavanja i literatura dostupni studentima i u sustavu za elektroničko učenje na daljinu. Kolokviji gradiva s predavanja (kontrolne zadaće) izvode se tijekom laboratorijskih vježbi kao odvojeni računalni testovi putem sustava za učenje na daljinu.
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske, simulacije na računalima
Grupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Računalne simulacije
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Ostalo, upisati
Vođena diskusija i analiza problema. Vježbe izvode se u računalnom laboratoriju, svaki korisnik radi samostalno na radnom mjestu-na jednom računalu. Student treba doći pripremljen na vježbe. Vježbe su podijeljene na termin za uvježbavanje, analizu i konzultacije i na termin za kolokviranje vježbi. Zadaci za kolokviranje zadaju se individualno kroz sustav za učenje na daljinu (LMS) i predstavljaju praktičan rad na računalu uz odvojene računalne testove gradiva s predavanja.
Sadržaj predavanja1.Uvodno predavanje: plan izvedbe kolegija, upoznavanje sa sadržajem i literaturom; način izvođenja nastave, organizacija, način ocjenjivanja i polaganja ispita. Upoznavanje sa sustavom za učenje na daljinu - LMS Moodle. Osnovni pojmovi i definicije. , 2h, Ishodi:1
2.Inženjerski računalni alati, primjena u elektrotehnici. , 2h, Ishodi:1
3.Analogno digitalna pretvorba., 2h, Ishodi:3
4.Podatak i informacija. Zapis podataka u sklopovima računala. , 2h, Ishodi:2
5.Osnovni principi kodiranja i sažimanja podataka. Kodiranje i prikaz informacija teksta., 2h, Ishodi:4
6.Kodiranje i prikaz informacija zvuka, slika i pokretnih slika i pripadajuće norme. , 2h, Ishodi:4
7.Algoritmi, zapis pseudo kodom i dijagramom toka., 2h, Ishodi:5
8.EDA programski alati., 2h, Ishodi:6
9.nema nastave
10.nema nastave
11.nema nastave
12.nema nastave
13.nema nastave
14.nema nastave
15.nema nastave
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.nema nastave
2.nema nastave
3.Uvodni sat. Rad sa sustavom za učenje na daljinu (LMS). Pripremna vježba - rad s tehničkim dokumentima., 3h, Ishodi:1
4.Provjera znanja – pripremna vježba. AD pretvorba., 3h, Ishodi:1,3
5.nema nastave
6.Provjera znanja – AD pretvorba. Algoritmi, zapis dijagramom toka., 3h, Ishodi:3,5
7.Prva kontrolna zadaća. Algoritmi - dijagrami toka., 3h, Ishodi:1,2,3,5
8.Provjera znanja – algoritmi - dijagrami toka. EDA-sučelje, organizacija, biblioteke komponenata., 3h, Ishodi:5,6
9.nema nastave
10.Druga kontrolna zadaća. EDA- Rad s mjernim instrumentima. Strujni krugovi s istosmjernom pobudom. DC analize., 3h, Ishodi:3,4,6
11.EDA1-provjera znanja.EDA- strujni krugovi s izmjeničnom pobudom. AC analize., 3h, Ishodi:6,7
12.EDA2 - provjera znanja. EDA – analiza strujnih krugova u vremenskoj domeni, tranzijentna analiza., 3h, Ishodi:7
13.EDA – analiza strujnih krugova u vremenskoj domeni, tranzijentna analiza. EDA-analiza strujnih krugova u frekvencijskoj domeni., 3h, Ishodi:7
14.EDA-analiza strujnih krugova u frekvencijskoj domeni. EDA3-provjera znanja. , 3h, Ishodi:7
15.nema nastave
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Posebna oprema, navesti
NI Multisim-EDA software
Ishodi7#6
LiteraturaOsnovna / Fundamental:
1. Alajbeg, T.; Sokele, M.; Brkić, F. 2020. Primjena osobnih računala u elektrotehnici. TVZ. Zagreb. (udžbenik i zbirka)
2. Alajbeg, T . 2022. autorizirane bilješke s predavanja

Dodatna / Additional:
1. Baez-Lopez, D.; Guerrero-Castro, F.; CIRCUIT ANALYSIS WITH MULTISIM, Morgan & Claypool Publishers, 2011, San Rafael, California, USA.
2. Sayood, K. Introduction to Data Compression, third edition; Morgan Kaufmann Publishers an imprint of Elsevier, 2006, San Francisco, California, USA
3. Tocci, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. 2007. Digital systems – Principles and Applications. Prentice Hall. New Jersey, USA.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Pohađanje svih laboratorijskih vježbi (dopuštena 2 izostanka)
Ostvarivanje minimalno 50% bodova iz kolokvija laboratorijskih vježbi
Provjera znanja u semestru2 x kontrolna zadaća, računalni test gradiva s predavanja, za ocjenu dovoljan potrebno je ostvariti 50% bodova kumulativno (zadaće se vrednuju kao pisani ispit).
6 x kolokvij, praktična znanja (vještine) rada s programskim paketima na vježbama, svaki se vrednuje s 3 boda, 50% kumulativno ostvarenih bodova uvjet je za prijavu ispita.
Način polaganja ispita nakon semestraPisani ispit – računalni testovi
Usmeni ispit - usmeno odgovaranje pred nastavnikom
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Praktični rad ()2
Usmeni ispit ()1
Kontinuirana provjera znanja ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22242;
Izradio prijedlogTrpimir Alajbeg, struč. spec. ing. el., 17.05.2022.