1. semestar :: smjer :: Stručni prijediplomski studij Graditeljstvo

Obavezni predmeti

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:2.dr.sc. Dražen Arbutina dipl.ing.arh.
P:3. Iva Ževrnja predavač
P:4. Goran Babić
P: Zoran Veršić
A: Goran Babić
A: Bernarda Cesar
A: Iva Ževrnja predavač
K: Goran Babić
K: Bernarda Cesar
K: Iva Ževrnja predavač
Elementi zgrada I45+45 (9+0+0+36) (120)7155931DA
Šifra WEB/ISVU 29269/155931 ECTS 7 Akademska godina 2023/2024
Naziv Elementi zgrada I
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Graditeljstvo (Redovni prijediplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
45+45 (9+0+0+36)
120
Izvođači Predavanja:2. dr.sc. Dražen Arbutina dipl.ing.arh.
Predavanja:3. Iva Ževrnja predavač
Predavanja:4. Goran Babić
Predavanja: Zoran Veršić
Auditorne vježbe: Goran Babić
Auditorne vježbe: Bernarda Cesar
Auditorne vježbe: Iva Ževrnja predavač
Konstrukcijske vježbe: Goran Babić
Konstrukcijske vježbe: Bernarda Cesar
Konstrukcijske vježbe: Iva Ževrnja predavač
Cilj predmeta Stjecanje osnovnih znanja o elementima zgrada; materijalima, konstrukciji i načinu izvođenja. Fizika zgrade.
Ishodi učenja:1.razlikovati vrste temelja i načine izvođenja izolacije od podzemne vode i vlage . Razina:6
2.skicirati nosive, pregradne i višeslojne zidove izvedene od različitih materijala. Razina:6
3.nacrtati vez opeke ugla, sudara i križanja zida. Razina:6
4.razlikovati suvremene i tradicionalne oplate sa svim svojim specifičnostima. Razina:6
5.povezati otvore u zidovima i njihovu izvedbu s različitim vrstama zidova. Razina:6,7
6.razlikovati vrste dimnjaka i ventilacijskih otvora prema materijalu, obliku i načinu izvedbe i načinu odvođenja produkta izgaranja. Razina:6
7.nacrtati situacijski i idejni nacrt. Razina:6
8.analizirati vanjska i unutarnja djelovanja na zgradu s gledišta uštede energije, toplinske zaštite i zaštite od buke. Razina:6
9.osmisliti slojeve građevinskih konstrukcija s gledišta uštede energije, toplinske i zvučne zaštite. Razina:6,7
10.proračunati numeričke vrijednosti građevonsko-fizikalnih karakteristika višeslojnog vanjskog zida. Razina:6
Način izvođenja predavanjaElementi zgrada, materijali, konstrukcija i načini izvođenja objašnjavaju se uz crtanje i korištenje gotovih crteža pojedinih elemenata i detalja. Da bi se olakšalo razumijevanje te razvio smisao za grafičko izražavanje od studenata se zahtjeva praćenje predavanja vlastitim crtežom. Fizika zgrade: Nastava (15+15) se održava od specijaliziranih stručnjaka na kraju semestra.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Način izvođenja konstrukcijskih vježbiOstalo, upisati
izrada grafičkih (numeričkih) zadataka uz korekcije i pomoć
Sadržaj predavanja1.Uvod, pojam zgrade, konstruktivni dijelovi zgrade, 3h, Ishodi:6
2.Temelji, 3h, Ishodi:6
3.Izolacija od podzemne vode i vlage, 3h, Ishodi:6
4.Vertikalni konstruktivni elementi prema materijalima(, 3h, Ishodi:6
5.Zidovi od opeke, 2h, Ishodi:7
Zidovi od kamena, 1h, Ishodi:7
6.Zidovi od drva, 1h, Ishodi:7
Zidovi od betonskih i lakobetonskih blokova, 2h, Ishodi:7
7.Tradicionalne i suvremene oplate, 1h, Ishodi:7
Monolitni betonski zidovi, 1h, Ishodi:7
Višeslojni zidovi, 1h, Ishodi:7
8.Pregradni zidovi, 1h, Ishodi:7
Otvori u zidovima, 2h, Ishodi:7
9.Ventilacijski kanali, 1h, Ishodi:7
Dimnjaci, 2h, Ishodi:7
10.Dimnjaci, 3h, Ishodi:7
11.Prenošenje topline, 1h, Ishodi:7
Toplinska vodljivost, 1h, Ishodi:7
Vrijednosti koeficijenta prolaza topline, 1h, Ishodi:7
12.Kondenzacija vodene pare, 1h, Ishodi:7
Toplinski mostovi, 1h, Ishodi:7
Difuzija vodene pare, 1h, Ishodi:7
13.Temperaturni rad i temperaturna naprezanja, 1h, Ishodi:7
Karakteristike zvuka, 2h, Ishodi:7
14.Buka, 1h, Ishodi:7
Zvučni valovi, 1h, Ishodi:7
Apsorpcija zvuka, 1h, Ishodi:7
15.Prenošenje zračnog zvuka i zvuka udara, 2h, Ishodi:7
Izolacije, 1h, Ishodi:7
Sadržaj auditornih vježbi1.Faze projektnog elaborata, sadržaj i načini prikaza pojedine faze, 3h, Ishodi:7
2.Upute za izradu crteža, 1h, Ishodi:7
3..
4.Upute za izradu crteža, 1h, Ishodi:7
5..
6.Upute za izradu crteža, 1h, Ishodi:7
7..
8..
9..
10..
11.Upute za izradu numeričkog zadatka, 1h, Ishodi:7
12.Upute za izradu numeričkog zadatka, 1h, Ishodi:7
13.Upute za izradu numeričkog zadatka, 1h, Ishodi:7
14..
15..
Sadržaj konstrukcijskih vježbi1..
2.Individualna izrada svih faza projektnog elaborata stambene zgrade, 2h, Ishodi:7
3.Idejni,glavni projekt, 3h, Ishodi:7
4.Idejni,glavni projekt, 2h, Ishodi:7
5.Idejni,glavni projekt, 3h, Ishodi:7
6.Idejni,glavni projekt, 2h, Ishodi:7
7.Izvedbeni tlocrt prizemlja, 3h, Ishodi:7
8.Izvedbeni tlocrt prizemlja, 3h, Ishodi:7
9.Izvedbeni tlocrt prizemlja, 3h, Ishodi:7
10.Izvedbeni tlocrt prizemlja, 3h, Ishodi:7
11.Individualna izrada numeričkog primjera proračuna građ.-fizik. karakteristika višeslojnog vanjskog zida, 2h, Ishodi:7
12.Individualna izrada numeričkog primjera proračuna građ.-fizik. karakteristika višeslojnog vanjskog zida, 2h, Ishodi:7
13.Individualna izrada numeričkog primjera proračuna građ.-fizik. karakteristika višeslojnog vanjskog zida, 2h, Ishodi:7
14.Individualna izrada numeričkog primjera proračuna građ.-fizik. karakteristika višeslojnog vanjskog zida, 3h, Ishodi:7
15.Individualna izrada numeričkog primjera proračuna građ.-fizik. karakteristika višeslojnog vanjskog zida, 3h, Ishodi:7
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Video oprema
.
Ishodi7#6
LiteraturaObvezna:
1.Sanja Lađarević: Elementi zgrada I
2. Peulić: Konstruktivni elementi zgrada I i II, Tehnička knjiga, Zagreb, 1980.
3. Z. Vrkljan, I. Kordiš: Opreme građevinskih nacrta, Fakultet građevinskih znanosti Zagreb, 1982.
4.V. Šimetin: Građevinska fizika, skripta, Građevinski institut, Zagreb, 1983.
Dopunska:
1. Heinrich Schmitt: Hochbaukonstruktion
2. Martin Mittag: Građevinske konstrukcije
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Uredno pohađanje nastave, pozitivno ocjenjeni programi, kolokvirana Fizika zgrada
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja,
Kolokvij: teorijska pitanja, grafički zadaci, računski zadaci
Programski zadatak
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit
Usmeni ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Aktivnost u nastavi ()1
Projekt ()2
Pismeni ispit ()2
Kontinuirana provjera znanja ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22340;
Izradio prijedlogpredavač, Sanja Lađarević, dipl.inž.arh.,
+P:1.mr.sc. Donka Wurth v. predavač
P:mr.sc. Jure Galić predavač
P:doc.dr.sc. Krunoslav Pavković dipl.ing.građ., prof.vis.šk.
P: Ivan Volarić mag.ing.aedif.
A:mr.sc. Jure Galić predavač
A:mr.sc. Donka Wurth v. predavač
L:mr.sc. Jure Galić predavač
L: Martina Huljev mag.ing.aedif.
L:mr.sc. Donka Wurth v. predavač
Građevinski materijali30+30 (18+12+0+0) (90)5184642NE
Šifra WEB/ISVU 29568/184642 ECTS 5 Akademska godina 2023/2024
Naziv Građevinski materijali
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Graditeljstvo (Redovni prijediplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (18+12+0+0)
90
Izvođači Predavanja:1. mr.sc. Donka Wurth v. predavač
Predavanja:mr.sc. Jure Galić predavač
Predavanja:doc.dr.sc. Krunoslav Pavković dipl.ing.građ., prof.vis.šk.
Predavanja: Ivan Volarić mag.ing.aedif.
Auditorne vježbe:mr.sc. Jure Galić predavač
Auditorne vježbe:mr.sc. Donka Wurth v. predavač
Laboratorijske vježbe:mr.sc. Jure Galić predavač
Laboratorijske vježbe: Martina Huljev mag.ing.aedif.
Laboratorijske vježbe:mr.sc. Donka Wurth v. predavač
Cilj predmeta Upoznavanje studenata s vrstama i svojstvima materijala te njihovom primjenom u građevinarstvu.
Ishodi učenja:1.proračunati sastav betona zadane čvrstoće, trajnosti i obradljivosti za pojedini konstruktivni elemenat. Razina:6
2.nacrtati granulometrijsku krivulju agregata . Razina:6
3.ispitati pojedina svojstva agregata, cementa, svježeg i očvrslog betona. Razina:6
4.analizirati rezultate ispitivanja betona. Razina:6
5.razlikovati vrste agregata, cementa, dodataka betonu, specijalne vrste betona, opekarskih proizvoda, stakla i plastičnih masa. Razina:6
6.razlikovati dobra i loša svojstva drva kao građevinskog materijala (mehanička, fizička, fizičko-kemijska svojstva, trajna čvrstoća i konstante elastičnosti). Razina:6
7.proračunati pomake kao posljedice promjene vlažnosti i temperature na elementima drva i čelika. Razina:6
8.planirati ispitivanja pojedinih svojstava čelika, drva i opekarskih proizvoda. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Studentima se prikazuju i objašnjavaju temeljna saznanja o pojedinim vrstama materijala, počevši od strukture i veze u tvarima pa sve do mehaničkih, termičkih, akustičkih i drugih relevantna svojstva za primjenu u građevinarstvu.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Ostalo, upisati
Rješavanje zadataka vezanih uz tematske cjeline obrađene na predavanjima. Priprema studenata za održavanje laboratorijskih vježbi i izradu programa.
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Grupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Studenti, služeći se obveznom literaturom, obavljaju ispitivanja prema važećim hrvatskim normama i izrađuju obvezne primjere po cjelinama, kako slijedi: Fizikalni parametri, Cement, Agregat, Svježi beton, Čvrstoća i defomracije betona i nerazorna ispitivanja. Podaci dobiveni na laboratorijskim vježbama studenti djelomično koriste za izradu programa.
Sadržaj predavanja1.Informacije o materijalima. Statistička obrada. Strukture i veze u tvarima., 2h, Ishodi:1
2.Agregat., 2h, Ishodi:2,6
3.Veziva. Cement.Dodaci, aditivi. Voda. , 2h, Ishodi:3,6
4.Svježi beton. Sastav betona zadane obradljivosti i čvrstoće., 2h, Ishodi:6
5.Čvrstoća betona. Deformacije betona., 2h, Ishodi:7
6.Proizvodnja betona., 2h, Ishodi:6
7.Drvo (kemijska, fizikalna i mehanička svojstva, čvrstoća i deformacija drveta (tlačna i vlačna čvrstoća, modul elastičnosti,trajnost, protupožarna otpornost, gljivice i insekti), 2h, Ishodi:8
8.Građevinski čelici. Postupci proizvodnje. Svojstva čelika., 2h, Ishodi:8
9.Građevinski čelici. Vrste građevinskih čelika, zaštita, 2h, Ishodi:8
10. Kamen, 2h, Ishodi:6
11.Specijalni betoni i posebne tehnologije betona, 2h, Ishodi:6
12.Kontrola, osiguranje i upravljanje kvalitetom. Naknadno dokazivanje kvalitete betona.., 2h, Ishodi:6
13.Mortovi. Podovi., 2h, Ishodi:5
14.Proizvodnja opekarskih proizvoda, Vrste opeka i opekarskih blokova, 1h, Ishodi:5
Ispitivanje opeke i opekarskih blokova, 1h, Ishodi:5
15.Crijep, proizvodnja i ispitivanja, 1h, Ishodi:5
Staklo, plastika, 1h, Ishodi:5
Sadržaj auditornih vježbi1.Nema nastave., 2h
2.Statistička obrada. Fizikalni parametri. Mehanička svojstva i svojstva propusnosti., 2h, Ishodi:1
3.Agregat (granulometrijski sastav agregata, proračun kumulativnog granulometrijskog sastava, utjecaj vlažnosti i apsorpcije agregata, ocjena oblika zrna agregata), 2h, Ishodi:2
4.Nastava laboratorijske vježbe, 2h
5.Nastava laboratorijske vježbe, 2h
6.Cement (značenje oznaka cementa, proračun mineraloškog sastava cementa, proračun topline hidratacije, proračun temperature cementne paste, ocjena klase cementa). , 2h, Ishodi:3
7.Svježi beton (projektiranje sastava betonske mješavine zadane obradljivosti i MB, utjecaj temperature komponenti sastava na temperaturu svježe betonske mješavine). , 2h, Ishodi:4
8.Nastava laboratorijske vježbe, 2h
9.Nastava laboratorijske vježbe, 2h
10.Čvrstoća i deformacije betona. Specijalna ispitivanja (sklerometar, ultrazvuk, pull-off; vlažnost betona; penetrabilnost; armatura), 2h, Ishodi:5
11.Nastava laboratorijske vježbe, 2h
12.Nastava laboratorijske vježbe, 2h
13.Proračun sastava betona., 2h, Ishodi:6
14.Nastava laboratorijske vježbe, 2h
15.Nastava laboratorijske vježbe, 2h
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Nema nastave, 2h
2.Nastava auditorne vježbe, 2h
3.Nastava auditorne vježbe, 2h
4.Određivanje fizikalnih parametara materijala (gustoća, nasipna gustoća, apsorpcija, površinska vlažnost, vlažnost, vodoupojnost, poroznost). , 2h, Ishodi:1
5.Svojstva agregata (četvrtanje, granulometrijski sastav, ispitivanje oblika zrna agregata, određivanje prašinastih i glinovitih čestica u agregatu, ocjena oblika zrna)., 2h, Ishodi:2
6.Nastava auditorne vježbe, 2h
7.Nastava auditorne vježbe, 2h
8.Određivanje osnovnih svojstava cementa (standardna konzistencija i gustoća.)., 2h, Ishodi:3
9.Proračun sastava betona, izrada betonske mješavine, ispitivanjesvojstava svježeg betona: konzistencije, pore, gustoća; ugrađivanje uzoraka., 2h, Ishodi:4
10.Nastava auditorne vježbe, 2h
11. Određivanje čvrstoće i deformacija betona (tlačna i vlačne čvrstoće, modul elastičnosti). Nerazorna ispitivanja: sklerometar i ultrazvuk, 2h, Ishodi:5
12.Kolokvij drvo, čelik i kamen., 2h, Ishodi:8
13.Nastava auditorne vježbe, 2h
14.Kolokvij beton., 2h, Ishodi:6
15.Kolokvij opeka, crijep, staklo., 2h, Ishodi:5
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Namjenski laboratorij
Projektor
Video oprema
Koristeći obveznu literaturu, studenti polažu testove u skladu s važećim hrvatskim normama i izrađuju obvezne zadatke koji se odnose na sljedeće teme: fizikalne parametre, cement, agregat, svježi beton, čvrstoću i deformaciju betona te nerazorna ispitivanja. Podaci dobiveni tijekom laboratorijskih ispitivanja dijelom koriste tijekom izrade programa.
Ishodi7#6
LiteraturaObvezna:
1. Ukrainczyk, V.: Poznavanje gradiva, Institut građevinarstva Hrvatske, Alcor, Zagreb, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, 2001.
2. Ukrainczyk, V.: Beton: struktura, svojstva, tehnologija, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.
3. Bjegović, D. i dr.: Auditorne vježbe, Praktikum, Aktivna nastava, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.
4. Teorija i tehnologija betona Nina Štirmer, Dubravka Bjegović, Građevinski fakultet Zagreb
5. Ashby Michael F., Joneas David R:H.: Engineering Materials 1, Butterworth-Heinemann, Oxford-Boston-Johannesburg-Melbourne-NewDelhi-Singapore, 1996
6. Illston J.M., Construction Materials, their nature and behaviour, E&FN SPON Chapman &Hall, London-Glasgow-New mYork-Tokyo-Melburne-Madras, 1994


Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Predan i pozitivno ocjenjen program; pohađanje svih laboratorijskih vježbi (100%); pohađanje auditornih vježbi 80%
Provjera znanja u semestruKolokvij, numerički zadaci#2#30#50$Kolokvij, teorijska pitanja#3#60#50$Programski zadatak#1#10#0$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#100#100$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Praktični rad ()1
Aktivnost u nastavi ()1
Pismeni ispit ()1
Referat ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22324;
Izradio prijedlogmr.sc. Donka Würth, dipl.ing.građ.
+A:1. Natalija Špehar viši predavačKineziološka kultura I0+30 (30+0+0+0) (0)1143316DA
Šifra WEB/ISVU 29171/143316 ECTS 1 Akademska godina 2023/2024
Naziv Kineziološka kultura I
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Graditeljstvo (Redovni prijediplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
0+30 (30+0+0+0)
0
Izvođači Auditorne vježbe:1. Natalija Špehar viši predavač
Cilj predmeta Zadovoljenje osnovnih biopsihosocijalnih potreba čovjeka za kretanjem, stjecanje osnovnih znanja o vrijednosti redovitog tjelesnog vježbanja kroz cijeli život, utjecaj na antropološke karakteristike (funkcionalne, motoričke, kognitivne sposobnosti, konativne osobine i morfološka obilježja), unaprijeđenje i očuvanje zdravlja i radne sposobnosti.
Ishodi učenja:1.prezentirati pravilno izvođenje tehničkih elemenata pojedine sportske aktivnosti. Razina:6,7
2.objasniti osnovne termine pojedine sportske aktivnosti. Razina:
3.izraziti osnovna pravila pojedine sportske aktivnosti. Razina:
4.prepoznati vježbe za mišićne skupine. Razina:
5.objasniti važnost zagrijavanja i istezanja u sportskoj aktivnosti . Razina:
6.opisati organizaciju i provođenje studentskih sportskih natjecanja . Razina:
7.razmotriti važnost redovite tjelovježbe tijekom cijelog života. Razina:
Način izvođenja auditornih vježbiRadionica
vježbe tjelesnog odgoja
Sadržaj auditornih vježbi1.Ponavljanje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 4h, Ishodi:1
2.Ponavljanje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
3.Usvajanje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1
4.Usvajanje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
5.Primjena pomoćnih i elementarnih igara u procesu učenja pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:4
6.Usavršavanje elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1
7.Usavršavanje elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
8.Usvajanje kompleksa vježbi zagrijavanja za pojedinu kineziološku aktivnost, 2h, Ishodi:5
9.Usvajanje kompleksa vježbi istezanja za pojedinu kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:5
10.Ponavljanje osnovnih pravila pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:3
11.Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1
12.Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:3
13.Natjecanje i igra, 2h, Ishodi:6
14.Natjecanje i igra, 2h, Ishodi:6
15.Uvježbavanje i automatizacija vježbi u svrhu prevencije od ozljeda., 2h, Ishodi:7
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaPosebna oprema, navesti
Dvorana/bazen i rekviziti potrebni za pojedinu sportsku aktivnost (lopte, reketi, markeri..)
Ishodi7#6
LiteraturaObvezna:
Nema obvezne literature budući da se ispit iz tjelesne i zdravstvene kulture ne polaže. Studente se upućuje na literaturu vezanu uz tjelesnu i zdravstvenu kulturu, poboljšanje i očuvanje zdravlja, pravilnu prehranu, prevenciju nastanka ozljeda, povijest sporta, pravila sporta, načine i ciljeve treninga, važnost redovitog vježbanja tjekom cijelog života, novosti u svijetu sporta, rekreacije i kineziterapije.
Dopunska:
1.Mišigoj-Duraković, M. i sur. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: FFK
2.Anderson, B., E. Burke, B. Pearl (1997.). Fitness za sve, Zagreb: Gopal.
3.Anderson, B. (2001.). Stretching. Zagreb: Gopal.
4.Clark, N. (2000). Sportska prehrana. Zagreb: Gopal.
5.Delavier, F. (2001). Streinght training anatomy. Paris. Human Kinetics.
6.Dick, F. W. (1997). Sports Training Principles. London. A & C Black.
7.Ellis J., J. Henderson (1997.).Trčanje bez ozljeda, Zagreb: Gopal.
8.Jukić, I., Marković. G. (2005.). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
9.Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje (2000). Spolno prenosive bolesti, Reproduktivno zdravlje, Metode i sredstva za zaštitu od trudnoće, Zagreb.
10.Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje (2001). Kontracepcija - vodič kroz metode i sredstva za spriječavanje trudnoće, Zagreb.
11.Kulier, I (2003). Strategija mršavljenja, Zagreb: Impress.
12.Kulier, I. (2001). Što jedemo, Zagreb: Impress.
13.Medved, R. i suradnici (1987). Sportska medicina. Zagreb: Jumena.
14.Milanović, D. i suradnici (1997). Priručnik za sportske trenere. Zagreb: FFK
15.Mišigoj-Duraković, M., i suradnici (1995). Morfološka antropologija u športu. Zagreb. FFK
16.Pearl, B. (1994.). Getting stronger, Kalifornija, Bolinas: Shelter Publications. Inc.
17. Špehar, N. (2014). Tjelesna aktivnost u funkciji zdravlja - nastavni materijal iz Tjelesne i zdravstvene kulture,dostupno online na web stranicama TVZ-a
Obavijesti i informacije na internet adresi http://nastava.tvz.hr/tzk-GRO
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Ispit se ne polaže. Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje vježbama tjelesnog odgoja 30 školskih sati po semestru ili 18 sunčanih sati (18 TZK bodova). TZK bodovi se mogu skupljati na više odabranih aktivnosti. Dolazak u dvoranu/bazen boduje se s 1 bodom, a odlazak na pješačko-planinarsku turu s 3 boda. Studentima koji se natječu jednokratni dolazak vrijedi 4 boda, ligaško natjecanje po 2 boda za svaku utakmicu. Studenti koji su oslobođeni po sportskoj osnovi obvezni su sudjelovati na Sveučilišnom studentskom natjecanju. Studenti koji su oslobođeni po zdravstvenoj osnovi, dužni su pomagati u organizaciji i provođenju nastave, pohađati posebno prilagođene programe u određenom postotku ako im to dozvoli fakultetski liječnik, te napisati seminarski rad. O temi rada dogovaraju se s predmetnim nastavnikom.
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja#18#100#0$Praktični rad#10#0#0$
Način polaganja ispita nakon semestraPraktični rad#10#0#0$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:38171;85288;
Izradio prijedlog Natalija Špehar viši predavač, 24.07.2020.
+P:1.dr. sc. Ivana Božić Dragun v. pred.
P:dr. sc. Reni Banov v. pred.
P:doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler v.pred
A:dr. sc. Reni Banov v. pred.
A: Martina Benković
A:dr. sc. Ivana Božić Dragun v. pred.
A:mr.sc. Ivana Car Jakovljević prof.matematike,asistent
A:doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler v.pred
Matematika I45+45 (45+0+0+0) (120)722319NE
Šifra WEB/ISVU 28999/22319 ECTS 7 Akademska godina 2023/2024
Naziv Matematika I
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Graditeljstvo (Redovni prijediplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
45+45 (45+0+0+0)
120
Izvođači Predavanja:1. dr. sc. Ivana Božić Dragun v. pred.
Predavanja:dr. sc. Reni Banov v. pred.
Predavanja:doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler v.pred
Auditorne vježbe:dr. sc. Reni Banov v. pred.
Auditorne vježbe: Martina Benković
Auditorne vježbe:dr. sc. Ivana Božić Dragun v. pred.
Auditorne vježbe:mr.sc. Ivana Car Jakovljević prof.matematike,asistent
Auditorne vježbe:doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler v.pred
Cilj predmeta stjecanje osnovnih znanja iz vektorske algebre i diferencijalnog računa realnih funkcija jedne realne varijable
Ishodi učenja:1.razlikovati skupove prirodnih, cijelih, racionalnih i realnih brojeva. Razina:6
2.izračunati determinante realnih matrica. Razina:6
3.razlikovati skalarne i vektorske veličine. Razina:6
4.izračunati površine poligona i volumene poliedara pomoću vektorske algebre. Razina:6
5.izračunati svojstvene vrijednosti i svojstvene vektore. Razina:6
6.riješiti sustave linearnih algebarskih jednadžbi. Razina:6
7.napisati jednadžbe pravaca u ravnini. Razina:6,7
8.napisati jednadžbe pravaca i ravnina u prostoru. Razina:6,7
9.izračunati zbroj, produkt i kvocijent kompleksnih brojeva. Razina:6
10.ispitati svojstva nizova i redova . Razina:6
11.izračunati inverzne funkcije. Razina:6
12.izračunati limese funkcija. Razina:6
13.izračunati derivacije funkcija. Razina:6
14.napisati jednadžbe tangenti i normala na grafove funkcija. Razina:6,7
15.izračunati lokalne ekstreme i točke infleksije funkcija. Razina:6
16.skicirati grafove funkcija. Razina:6
17.ispitati svojstva racionalnih funkcija. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Sadržaj predavanja1.Realne funkcije i osnovni identiteti, 3h, Ishodi:1
2.Matrice i determinante, 3h, Ishodi:2
3.Vektori i množenje vektora, 3h, Ishodi:3,4
4.Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori, 3h, Ishodi:5
5.Sustavi linearnih jednadžbi, 3h, Ishodi:6
6.Pravac, ravnina, polarni koordinatni sustav, 3h, Ishodi:7,8
7.Kompleksni brojevi, 3h, Ishodi:9
8.Prvi kolokvij, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9
9.Nizovi i redovi, 3h, Ishodi:10
10.Neprekidnost i limes realne funkcije, 3h, Ishodi:11,12
11.Derivacije funkcija, 3h, Ishodi:13
12.Primjene derivacija, 3h, Ishodi:14,15
13.Ispitivanje toka funkcije, 3h, Ishodi:16
14.Svojstva realnih funkcija (trig, exp, log, hyp), 3h, Ishodi:17
15.Drugi kolokvij, 3h, Ishodi:10,11,12,13,14,15,16,17
Sadržaj auditornih vježbi1.Realne funkcije i osnovni identiteti, 3h, Ishodi:1
2.Matrice i determinante, 3h, Ishodi:2
3.Vektori i množenje vektora, 3h, Ishodi:3,4
4.Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori, 3h, Ishodi:5
5.Sustavi linearnih jednadžbi, 3h, Ishodi:6
6.Pravac, ravnina, polarni koordinatni sustav, 3h, Ishodi:7,8
7.Kompleksni brojevi, 3h, Ishodi:9
8.Prvi kolokvij, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9
9.Nizovi i redovi, 3h, Ishodi:10
10.Neprekidnost i limes realne funkcije, 3h, Ishodi:11,12
11.Derivacije funkcija, 3h, Ishodi:13
12.Primjene derivacija, 3h, Ishodi:14,15
13.Ispitivanje toka funkcije, 3h, Ishodi:16
14.Svojstva realnih funkcija (trig, exp, log, hyp), 3h, Ishodi:17
15.Drugi kolokvij, 3h, Ishodi:10,11,12,13,14,15,16,17
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Ishodi7#6
Literatura1. S. Suljagić: Matematika I, skripta, 2005. http://nastava.tvz.hr/ssuljagic/
2. M. Orlić, T. Perkov: Repetitorij matematike za studente graditeljstva, TVZ, Zagreb, 2014.
3. M. Orlić Bachler, I. Volarić: Osnove računalnog programa Maxima, Zagreb, 2020.
Dopunska:
1. B. P. Demidovič i dr.: Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete, 7. ispravljeno izdanje, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2003.
2. N. Elezović: Linearna algebra, Element, Zagreb, 1995.
3. N. Elezović, A. Aglić: Zbirka zadataka iz linearne algebre, Element, Zagreb, 1995.
4. L. Krnić, Z. Šikić: Račun diferencijalni i integralni, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
5. S. Kurepa: Matematička analiza I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1970.
6. Ž. Pauše: Zbirka teorijskih pitanja iz matematike za studente tehnike, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
7. K. Singh: Engineering mathematics through applications, Palgrave Macmillan, 2003.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisutnost na najmanje 70% održanih predavanja i vježbi. U slučaju prisutnosti na manje od 70% održanih predavanja i vježbi zahtijevaju se valjana ispričnica i izrada obaveznoga seminarskoga rada.
Provjera znanja u semestruUkupno dva praktična kolokvija.
1. praktični kolokvij: 40 % od ukupno mogućega broja bodova od ukupnog broja bodova;
2. praktični kolokvij: 40 % od ukupno mogućega broja bodova od ukupnog broja bodova;
domaće zadaća: 20 % od ukupno mogućega broja bodova od ukupnog broja bodova;

Ocjena praktičnih kolokvija priznaje se kao ocjena pismenog dijela ispita:
50% - 62% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = dovoljan (2);
63% - 74% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = dobar (3);
75% - 89% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = vrlo dobar (4);
90% - 100% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = izvrstan (5).

Usmeni ispit: obvezan, uvjet za izlazak na usmeni je položen pismeni dio
Napomena: U opravdanim slučajevima praktični kolokviji i usmeni dio može biti održan putem LMS i Teamsa.

Način polaganja ispita nakon semestraPismeni dio:
50% - 62% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = dovoljan (2);
63% - 74% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = dobar (3);
75% - 89% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = vrlo dobar (4);
90% - 100% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = izvrstan (5).

Usmeni ispit: obvezan, uvjet za izlazak na usmeni je položen pismeni dio.
Napomena: U opravdanim slučajevima praktični kolokviji i usmeni dio može biti održan putem LMS i Teamsa.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Kontinuirana provjera znanja ()2
Pismeni ispit ()2
Usmeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogMandi Orlić Bachler, Reni Banov, 17.7.2020.
+P:1.dr. sc. Ivana Božić Dragun v. pred.
A:dr. sc. Ivana Božić Dragun v. pred.
A: Maja Ćurić
K:dr. sc. Ivana Božić Dragun v. pred.
K: Maja Ćurić
Nacrtna geometrija u graditeljstvu I15+15 (7+0+0+8) (60)3155949DA
Šifra WEB/ISVU 29276/155949 ECTS 3 Akademska godina 2023/2024
Naziv Nacrtna geometrija u graditeljstvu I
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Graditeljstvo (Redovni prijediplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
15+15 (7+0+0+8)
60
Izvođači Predavanja:1. dr. sc. Ivana Božić Dragun v. pred.
Auditorne vježbe:dr. sc. Ivana Božić Dragun v. pred.
Auditorne vježbe: Maja Ćurić
Konstrukcijske vježbe:dr. sc. Ivana Božić Dragun v. pred.
Konstrukcijske vježbe: Maja Ćurić
Cilj predmeta Razvijanje prostornog zora kod studenata, kreativnog mišljenja i rješavanja prostornih problema konstruktivnom metodom.
Ishodi učenja:1.razviti prostorni zor. Razina:6,7
2.riješiti prostorni problem konstruktivnom metodom. Razina:6
3.nacrtati objekt trodimenzionalnog prostora na dvodimenzionalnom crtežu. Razina:6
4.nacrtati ortogonalne projekcije geometrijskih objekata pomoću Monge-ove metode. Razina:6
5.analizirati stereometrijske odnose u ortogonalnom projiciranju geometrijskih tijela. Razina:6
6.skicirati trodimenzionalni objekt na temelju ortogonalnih projekcija danih na dvodimenzionalnom crtežu. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Ostalo, upisati
Animirane PowerPoint prezentacije.
Način izvođenja auditornih vježbiOstalo, upisati
Zadaci se rješavaju na ploči, ali uz sudjelovanje studenata ili pomoću računala.
Način izvođenja konstrukcijskih vježbiOstalo, upisati
Student samostalno, uz korekcije nastavnika , konstruktivno rješava na crtaćem papiru svoj individualni program sa zadacima iz odgovarajućeg područja
Sadržaj predavanja1.Uvod u Monge-ovu metodu projiciranja. Projiciranje točke, dužine., 1h, Ishodi:1,3,4
2.Projiciranje pravca, probodišta pravca, prikloni kutovi, dva pravca. Projiciranje ravninskih likova. , 1h, Ishodi:1,3,4
3.Projiciranje ravnine. Pravac i točka u ravnini., 1h, Ishodi:1,3,4
4.Određivanje tragova ravnine. Dvije ravnine. Probodište pravca i ravnine. Okomitost., 1h, Ishodi:1,3,4
5.Bokocrt., 1h, Ishodi:1,3,4
6.Projiciranje geometrijskih likova. Lik u projicirajućoj ravnini., 1h, Ishodi:1,3,4
7.Lik u općoj ravnini. Rotacija ravnine. Perspektivna afinost., 1h, Ishodi:1,3,4
8.I kolokvij., 1h, Ishodi:1,3,4
9.Projekcije kružnice. Kružnica u projicirajućoj i općoj ravnini. Konstrukcija elipse., 1h, Ishodi:1,3,4
10.Projiciranje geometrijskih tijela. Pravilni poliedri., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
11.Projekcije pravilnih geom. tijela s osnovicom u projicirajućoj ravnini., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
12.Projekcije pravilnih geom. tijela s osnovicom u općoj ravnini, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
13.Općenito o plohama 2. reda. Presjeci ploha ravninama, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
14.Presjeci stožastih ploha ravninama. Presjek rotacijskog stošca ravninom po elipsi, plašt stošca s presj. krivuljom, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
15.II kolokvij., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
Sadržaj auditornih vježbi1.Međusobni položajni odnosi točke, pravca i ravnine. Konstrukcije prav. mnogokuta., 1h, Ishodi:1,3,4
2.Mongeova metoda proj. Ortogonalne projekcije točke, dužine, pravca. , 1h, Ishodi:1,3,4
3.Dva pravca. Ravnina. Pravac, točka i lik u ravnini. , 1h, Ishodi:1,3,4
4.Određivanje tragova ravnine. Dvije ravnine. Probodište pravca i ravnine., 1h, Ishodi:1,3,4
5.Konstruktivne vježbe.
6.Okomitost. Bokocrt., 1h, Ishodi:1,3,4
7.Konstruktivne vježbe.
8.Projiciranje geom. likova. Lik u projicirajućoj ravnini., 1h, Ishodi:1,3,4
9.Projiciranje geom. likova. Lik u općoj ravnini. Afinitet., 1h, Ishodi:1,3,4
10.Konstruktivne vježbe.
11.Konstruktivne vježbe.
12.Konstruktivne vježbe.
13.Konstruktivne vježbe.
14.Konstruktivne vježbe.
15.Konstruktivne vježbe.
Sadržaj konstrukcijskih vježbi1.Auditorne vježbe.
2.Auditorne vježbe.
3.Auditorne vježbe.
4.Auditorne vježbe.
5.Konstruktivna obrada položajnih zadataka , 1h, Ishodi:1,3,4
6.Auditorne vježbe.
7.Konstruktivna obrada metričkih zadataka , 1h, Ishodi:1,3,4
8.Auditorne vježbe.
9.Auditorne vježbe.
10.Konstrukcija projekcija geometrijskih likova, 1h, Ishodi:1,3,4
11.Konstrukcija projekcija geometrijskih tijela., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
12.Konstrukcija projekcija geometrijskih tijela u općem položaju., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
13.Izrada programa., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
14.Izrada programa., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
15.Izrada programa., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Projektor
Ishodi7#6
LiteraturaObvezna:
1. K. Horvatić-Baltasar, I. Babić: Nacrtna geometrija, SAND d.o.o., Zagreb, 1997.
Dopunska:
2. I. Babić, S. Gorjanc, A. Sliepčević, V. Szirovicza: Nacrtna geometrija-zadaci, HDGG, Zagreb, 2011.
3. M. Katić Žlepalo, I. Božić: Nacrtna geometrija u graditeljstvu 1 - skripta za vježbe
4. V. Szirovicza, E. Jurkin Deskriptivna geometrija CD, Zagreb, 2005.
5. Linkovi na materijale na web: http://moj.tvz.hr/index.php?pred=18103
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Redovitost pohađanja nastave.
Programski zadatak (Geometrijsko tijelo u općem položaju).
Domaće zadaće.
Pisana provjera znanja - 2 kolokvija. Za potpis položiti oba kolokvija s 40%.
Provjera znanja u semestruPisana provjera znanja - 2 kolokvija - za kolokviranje (oslobađanje od ispita ili dijela ispita) potrebno je minimalno 70% bodova.
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit
Usmeni ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()3
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:38169;39048;
Izradio prijedlogPrijedlog kreirala nastavnica: Mirela Katić Žlepalo, predavač
+P:1.dr.sc. Igor Gukov , dipl.ing.građ.
P:dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
P:doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler v.pred
P:v.predavač Boris Uremović dipl.ing.građ.
L: Marija Babić Tončić mag.ing.aedif.
L:dr.sc. Igor Gukov , dipl.ing.građ.
L: Luka Kovačević
L: Ivan Volarić mag.ing.aedif.
Računarstvo u graditeljstvu15+15 (0+15+0+0) (30)2147425NE
Šifra WEB/ISVU 29217/147425 ECTS 2 Akademska godina 2023/2024
Naziv Računarstvo u graditeljstvu
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Graditeljstvo (Redovni prijediplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
15+15 (0+15+0+0)
30
Izvođači Predavanja:1. dr.sc. Igor Gukov , dipl.ing.građ.
Predavanja:dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
Predavanja:doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler v.pred
Predavanja:v.predavač Boris Uremović dipl.ing.građ.
Laboratorijske vježbe: Marija Babić Tončić mag.ing.aedif.
Laboratorijske vježbe:dr.sc. Igor Gukov , dipl.ing.građ.
Laboratorijske vježbe: Luka Kovačević
Laboratorijske vježbe: Ivan Volarić mag.ing.aedif.
Cilj predmeta Stjecanje teoretskih i praktičkih znanja i vještina o primjeni računala i računalnih aplikacija u građevinarstvu i arhitekturi.
Ishodi učenja:1. utvrditi mogućnosti primjene programskih jezika u rješavanju različitih problema u građevinarstvu, arhitekturi i matematici . Razina:7
2.razviti sposobnosti tehničkoga i informatičkoga sporazumijevanja te uporabe tehničke i informatičke dokumentacije . Razina:6,7
3.napraviti (dijagram, graf, mapu) tehničke nacrte korištenjem CAD programa . Razina:6
4.izračunati vrijednosti jednostavnijih matematičkih izraza. Razina:6
5.riješiti sustave algebarskih jednadžbi . Razina:6
6.riješiti matrični račun . Razina:6
7.nacrtati graf realne funkcije jedne realne varijable definirane na segmentu . Razina:6
8.izračunati derivacije te integrirati realne funkcije jedne realne varijable. Razina:6
9.riješiti jednadžbe s jednom nepoznanicom, obične diferencijalne jednadžbe i određene integrale odgovarajućim numeričkim metodama . Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Demonstracije
Simulacije
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Laboratorijske, simulacije na računalima
Grupno rješavanje zadanih problema
Analiza klasične literature
Analiza literature na webu, knowledge mining
Računalne simulacije
Sadržaj predavanja1.Uvod u računala, 1h, Ishodi:1,2
2.Osnove operacijskih sustava. Ubuntu i OpenOffice, 1h, Ishodi:1,2
3.Primjena računala u građevinarstvu i arhitekturi, 1h, Ishodi:1,2
4.CAD programi. BIM i REVIT , 1h, Ishodi:1,2
5.GIS u graditeljstvu , 1h, Ishodi:1,2
6.Programiranje i programski jezici. Web programiranje , 1h, Ishodi:1,2
7.Uvod u programski jezik Python , 1h, Ishodi:1,2
8.Baze podataka i SQL , 1h, Ishodi:1,2
9.Osnove računalne grafike: 3D računalna grafika , 1h, Ishodi:1,2
10.Osnove računalne grafike: modeliranje i animacija , 1h, Ishodi:1,2
11.Rasterska i vektorska grafika. Vektorizacija rasterskih datoteka, 1h, Ishodi:1,2
12.Umjetna inteligencija , 1h, Ishodi:1,2
13.Primjena računala u matematici, 1h, Ishodi:1,2
14.Specijalizirani edukacijski računalni programi, 1h, Ishodi:1
15.Uvod u program Maxima, 1h, Ishodi:1
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.AutoCad: Alati za crtanje i uređivanje, 1h, Ishodi:3
2.AutoCad: Kotiranje i šrafiranje, 1h, Ishodi:3
3.AutoCad: Rad s blokovima i atributima, 1h, Ishodi:3
4.AutoCad: Rad sa slojevima. Ispis crteža, 1h, Ishodi:3
5.AutoCad: Crtanje u ravnini, 1h, Ishodi:3
6.AutoCad: Crtanje u prostoru, 1h, Ishodi:3
7.AutoCad: Izrada pogleda, presjeka, volumena, 1h, Ishodi:3
8.Prvi kolokvij (AutoCad) , 1h, Ishodi:1,2,3
9.Maxima: Specijalni znakovi, liste, aritmetičke operacije, funkcije, 1h, Ishodi:4
10.Maxima i Excel: Jednadžbe s jednom nepoznanicom, sustavi jednadžbi, 1h, Ishodi:5
11.Maxima i Excel: Matrični račun, 1h, Ishodi:6
12.Maxima i Excel:: Grafički prikaz funkcija, 1h, Ishodi:7
13.Maxima: Diferencijalni i ntegralni račun , 1h, Ishodi:8
14.Maxima i Excel:: Numeričke metode - Numerička integracija, Eulerova metoda, Newtonova metoda, 1h, Ishodi:9
15.Drugi kolokvij (Maxima i Excel), 1h, Ishodi:4,5,6,7,8,9
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Ishodi6#7
LiteraturaObavezna:
1. M.Orlić Bachler, I. Volarić: Osnove računalnog programa Maxsima, Zagreb, 2020.
2. G. Omura: Uvod u AutoCAD 2010 i AutoCAD LT 2010, Zagreb, 2009.
Dopunska:
1. B. Burchard, D. Pitzer AutoCAD 2002: napredne tehnike, Zagreb, 2003.
2. E. Finkelstein: AutoCAD 2012 and AutoCAD LT 2012 Bible, 2012.
3. D. Abbott: AutoCAD, Zagreb, 2007.
4. Maxima: http://maxima.sourceforge.net/
5. B. Kovačić: Matematički alati u elektrotehnici, udžbenik, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2013.
6. S. Suljagić: Matematika II, skripta, 2006. http://nastava.tvz.hr/ssuljagic/
7. J. Liberty: Programiranje Visual Basic 2005, Zagreb, 2006.
8. Y. Fain: Programiranje Java, Zagreb, 2011.
9. I. Griffiths, M. Adams, J. Liberty: Programiranje C 4.0, Zagreb, 2011.


Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisutnost na najmanje 70% održanih predavanja i odrađene sve laboratorijske vježbe.
U slučaju prisutnosti na manje od 70% održanih predavanja zahtijevaju se valjana ispričnica i izrada obaveznoga
seminarskoga rada.
Provjera znanja u semestruUkupno tri praktična kolokvija.
1. praktični kolokvij: eliminatorni, prag za prolaz: 50% od ukupno mogućega broja bodova na tom kolokviju;
2. praktični kolokvij: eliminatorni, prag za prolaz: 50% od ukupno mogućega broja bodova na tom kolokviju;
3. praktični kolokvij: eliminatorni, prag za prolaz: 50% od ukupno mogućega broja bodova na tom kolokviju;

Ocjena praktičnih kolokvija:
50% - 62% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = dovoljan (2);
63% - 74% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = dobar (3);
75% - 89% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = vrlo dobar (4);
90% - 100% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = izvrstan (5).

Napomena: U opravdanim slučajevima praktični kolokvij može biti održan putem LMS.


Način polaganja ispita nakon semestraPraktični ispiti:
Prag za prolaz: 50% od ukupno mogućega broja bodova na praktičnom ispitu.
Ocjena praktičnoga ispita:
50% - 62% od ukupno mogućega broja bodova na ispitu = dovoljan (2);
63% - 74% od ukupno mogućega broja bodova na ispitu = dobar (3);
75% - 89% od ukupno mogućega broja bodova na ispitu = vrlo dobar (4);
90% - 100% od ukupno mogućega broja bodova na ispitu = izvrstan (5).

Napomena: U opravdanim slučajevima praktični ispit može biti održan putem LMS.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Kontinuirana provjera znanja ()1
Pismeni ispit ()1
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogMandi Orlić Bachler, Igor Gukov, 17.7.2020.
+P:1.mr.sc. Željko Lebo v. pred.
P:2.dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
A: Ivan Dolibašić mag.ing.aedif.
A:mr.sc. Jure Galić predavač
A:dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
A:mr.sc. Željko Lebo v. pred.
K: Ivan Dolibašić mag.ing.aedif.
K:mr.sc. Jure Galić predavač
K:dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
K:mr.sc. Željko Lebo v. pred.
Tehnička mehanika45+30 (24+0+0+6) (105)6184644NE
Šifra WEB/ISVU 29570/184644 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Tehnička mehanika
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Graditeljstvo (Redovni prijediplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
45+30 (24+0+0+6)
105
Izvođači Predavanja:1. mr.sc. Željko Lebo v. pred.
Predavanja:2. dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
Auditorne vježbe: Ivan Dolibašić mag.ing.aedif.
Auditorne vježbe:mr.sc. Jure Galić predavač
Auditorne vježbe:dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
Auditorne vježbe:mr.sc. Željko Lebo v. pred.
Konstrukcijske vježbe: Ivan Dolibašić mag.ing.aedif.
Konstrukcijske vježbe:mr.sc. Jure Galić predavač
Konstrukcijske vježbe:dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
Konstrukcijske vježbe:mr.sc. Željko Lebo v. pred.
Cilj predmeta Stjecanje osnovnih znanja iz tehničke mehanike s naglaskom na potrebe u graditeljstvu kao osnova u praćenju nastave stručnih predmeta.
Ishodi učenja:1.ispitati ravnotežno stanje materijalne točke i tijela. Razina:6
2.izračunati potrebne uravnotežavajuće sile i momente za opterećenu materijalnu točku i tijelo. Razina:6
3.usporediti stanje ravnoteže materijalnih točaka i tijela . Razina:6,7
4.proračunati unutarnje sile ravnog štapa. Razina:6
5.nacrtati dijagrame unutarnjih sila ravnog štapa. Razina:6
6.izračunati geometrijske karakteristike poprečnog presjeka štapa. Razina:6
7.analizirati polje naprezanja, posebno dvoosno homogeno polje naprezanja ravnog štapa. Razina:6
8.izračunati ekstremna naprezanja za zadane sile u poprečnom presjeku štapa. Razina:6
9.analizirati stanje naprezanja potrebno za mehaničku sigurnost i stabilnost ravnog štapa. Razina:6
10.ispitati polje deformacija ravnog štapa. Razina:6
11.procijeniti silu trenja. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Modeliranje
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Objašnjavaju se osnove tehničke mehanike korištenjem numeričkih i grafičkih postupaka. Na proračunskim modelima proučava se stanje ravnoteže i umjesto pokusa traže se slični primjeri iz prirode i graditeljske prakse.Predavanja prate recentna skripta u kojima se naleze dodatna objašnjenja.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Analiza klasične literature
Rješavaju se zadaci uz aktivno sudjelovanje studenata.
Način izvođenja konstrukcijskih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Sadržaj predavanja1.Zadaća tehničke mehanike. Osnovni zakoni i principi. Sustav mjernih jedinica., 3h, Ishodi:1
2.Pojam sile. Definicije i prikazi sila i momenata u ravnini i prostoru, 3h, Ishodi:1
3.Ravnoteža sila, materijalne točke i tijela, 3h, Ishodi:2,3
4.Statika točke i tijela općenito. Statika tijela u ravnini., 3h, Ishodi:2,3
5.Prvi kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3
6.Statika štapnog elementa. Pojam unutarnjih sila štapa., 3h, Ishodi:2,3,4
7.Ravni štap. Unutarnje sile ravnog štapa., 3h, Ishodi:2,3,4,5
8.Analiza i crtanje dijagrama unutarnjih sila., 3h, Ishodi:2,3,4,5
9.Diferencijalne veze unutarnjih i vanjskih sila. Djelovanje vanjskih koncentriranih sila i momenata., 3h, Ishodi:2,3,4,5
10.Mehaničko ponašanja čvrstih tijela. Pojam napona, pomaka i deformacija. Naponska polja., 3h, Ishodi:2,3,4,5
11.Drugi kolokvij, 3h, Ishodi:6,7
12.Deformaciona polja. Veza između napona i deformacija. Hookov zakon. Dvoosno homogeno naponsko polje. Glavni naponi. Maksimalni posmični napon., 3h, Ishodi:6,7,8,9,10
13.Osnovne pretpostavke štapne mehanike. Veza između unutarnjih sila i deformacija na ravnom štapu. Pojam graničnog napona., 3h, Ishodi:7,8,9,10
14.Trenje., 3h, Ishodi:11
15.Treći kolokvij, 3h, Ishodi:6,7,8,9,10,11
Sadržaj auditornih vježbi1.Ravnoteža točke u ravnini., 2h, Ishodi:1
2.Ravnoteža tijela u ravnini., 2h, Ishodi:2,3
3.Tijelo u ravnini – Ritter i Culman, 2h, Ishodi:2,3
4.Nema vježbi., 2h
5.Unutarnje sile., 2h, Ishodi:4
6.Unutarnje sile., 2h, Ishodi:4
7.Unutarnje sile., 2h, Ishodi:4
8.Unutarnje sile., 2h, Ishodi:4
9.Nema vježbi., 2h
10.Težište, momenti inercije., 2h, Ishodi:6
11.Momenti inercije, statički moment, Štajnerovo pravilo, , 2h, Ishodi:6,7,8,9,10
12.Mohr-ova kružnica, 2h, Ishodi:6,7,8,9,10
13.Trenje., 2h, Ishodi:11
14.Nema vježbi., 2h
15.Pripreme za završni ispit., 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Sadržaj konstrukcijskih vježbi1.Nema vježbi., 2h
2.Nema vježbi., 2h
3.Nema vježbi., 2h
4.konstruktivne vježbe za 1. kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3
5.Nema vježbi., 2h
6.Nema vježbi., 2h
7.Nema vježbi., 2h
8.Nema vježbi., 2h
9.Konstruktivne vježbe za 2. kolokvij, 2h, Ishodi:5
10.Nema vježbi., 2h
11.Nema vježbi., 2h
12.Nema vježbi., 2h
13.Nema vježbi., 2h
14.Konstruktivne vježbe za 3. kolokvij., 2h, Ishodi:6,7,8,9,10
15.Nema vježbi., 2h
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Projektor
Rješavaju se zadaci uz aktivno sudjelovanje studenata.
Ishodi7#6
LiteraturaObavezna:
1. Ž. Lebo: Separati predavanja na web-u
2. H. Werner: Tehnička mehanika, skripta, Zagreb, 1986.
2. Z. Despot: Separati predavanja.
3. V. Šimić: Otpornost materijala I., Školska knjiga, Zagreb, 1992.
4. H. Werner: Mehanika I., HSGI, 2007.

Dopunska:
1. V. Šimić :Otpornost materijala II., Školska knjiga, Zagreb, 1995.
2. Lj. Kopričanec-Matijevac, Zbirka zadataka iz Tehničke mehanike – skripta, na mrežnim stranicama predmeta i u kopiraonici
3. H. Werner: Tehnička mehanika - separati za vježbe- u kopiraonici
4. Riješeni primjeri kolokvija i ispitnih zadataka na mrežnim stranicama predmeta
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Pohađanje nastave. Minimalno 75 bodova u tri kolokvija.
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanje nastave. Kolokvij: numerički zadaci, teorijska pitanja. Minimalno 180 bodova od ukupnih 300 mogućih bodova iz tri kolokvija. Maksimalni broj bodova po svakom kolokviju je 100.
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni i usmeni ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()2
Kontinuirana provjera znanja ()2
Pismeni ispit ()1
Usmeni ispit ()1
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22323;
Izradio prijedlogmr.sc. Željko Lebo v. pred., dr.sc., Dalibor Gelo mag.ing.aedif.