1. semestar :: smjer :: Stručni diplomski studij Digitalna ekonomija, izvanredna izvedba

Obavezni predmeti

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:1.dr.sc. Vjeran Bušelić prof. v.šk.
P:dr.sc. Ivan Rajković MBA, v.pred.
A:dr.sc. Vjeran Bušelić prof. v.šk.
A: Dinko Horvat struč.spec.ing.techn.inf.
A:mag.oec Kristina Perec
Digitalna ekonomija i novi ekonomski modeli30+30 (30+0+0+0) (120)6172859DA
Šifra WEB/ISVU 29510/172859 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Digitalna ekonomija i novi ekonomski modeli
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Digitalna ekonomija, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski digitalna ekonomija) - Obavezni predmet
Pripadnost Područje društvenih znanosti 5.14. Interdisciplinarne društvene znanosti Stručni predmet (Katedra za zajedničke predmete, katedra za ekonomiju)
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (30+0+0+0)
120
Izvođači Predavanja:1. dr.sc. Vjeran Bušelić prof. v.šk.
Predavanja:dr.sc. Ivan Rajković MBA, v.pred.
Auditorne vježbe:dr.sc. Vjeran Bušelić prof. v.šk.
Auditorne vježbe: Dinko Horvat struč.spec.ing.techn.inf.
Auditorne vježbe:mag.oec Kristina Perec
Cilj predmeta Cilj kolegija je upoznati studente s disruptivnim promjenama i izazovima poslovanja nastalim sve većom primjenom digitalne tehnologije
Ishodi učenja:1. utvrditi osnovne pojmove i koncepte strukturnih promjena digitalnog doba (industrija 4.0). Razina:7
2. procijeniti i valorizirati utjecaj temeljnih digitalnih tehnologija (mobile, social, big data, cloud, IoT,…) na ekonomiju digitalnog doba. Razina:6,7
3.identificirati i usporediti ključne čimbenike uspjeha novih poslovnih modela u različitim industrijskim granama i javnom sektoru. Razina:6
4.identificirati i pojasniti osnovne izazove digitalne transformacije poslovanja. Razina:6
5. odabrati industriju i napisati analizu slučaja poslovno uspješne digitalne transformacije poslovanja. Razina:7
6. osmisliti i prezentirati odabrani slučaj te kroz diskusiju kritički prosuditi ključne čimbenike uspjeha. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Modeliranje
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Izlaganje domaćih zadaća
Način izvođenja auditornih vježbiAnaliza klasične literature
Analiza literature na webu, knowledge mining
Pisanje eseja
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Sadržaj predavanja1.Upoznavanje, način rada i ocjenjivanja, pregled cijelog kolegija., 4h, Ishodi:1,2,3,4,5
2.industrija 4.0. i tehnološke promjene. Megatrendovi., 4h, Ishodi:1,2
3.Digitalna ekonomija i novi ekonomski modeli. Osnovni pojmovi i koncepti., 4h, Ishodi:1,2,3,4
4.Digitalna ekonomija i novi ekonomski modeli. Novi poslovni modeli., 3h, Ishodi:1,2,3,4
5.Disruptivne inovacije. Umjetna inteligencija., 3h, Ishodi:1,2,3,4
6.Disruptivne inovacije. Blokchain., 3h, Ishodi:1,2,3,4
7.Disruptivne inovacije. Internet stvari., 3h, Ishodi:1,2,3,4
8.Digitalna transformacija poslovanja. Remapiranje industrije i organizacije., 3h, Ishodi:3,4
9.Digitalna transformacija poslovanja. Dizajniranje digitalne organzacije. , 3h, Ishodi:3,4
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj auditornih vježbi1.Analiza i predstavljanje utjecajnih tehnoloških promjena., 3h, Ishodi:1,2
2.Utjecaj tehnoloških promjena. Industrijski megatrendovi. , 3h, Ishodi:1,2
3.Priprema i odabir zadatka. Primjeri i pojašnjenja., 3h, Ishodi:4,5,6
4.Digitalna ekonomija. Digitalna dobra i usluge, Digitalne platforme. Primjeri i diskusija., 3h, Ishodi:3,4
5.Model stvaranja vrijednosti. Vrijednosne mreže, mrežni efekt. Primjeri i diskusija., 3h, Ishodi:3,4
6.Digitalna tržišta. Modeliranje. BMC meta-model. Primjeri i diskusija., 3h, Ishodi:3,4
7.Timski rad na modeliranju: Facebook, Tesla, AirB&B, Netflix, Skype, Google., 4h, Ishodi:3,4
8.Digitalna transformacija poslovanja. Primjeri i diskusija., 4h, Ishodi:3,4
9.Predstavljanje svih radova. Diskusija., 4h, Ishodi:4,5,6
10.Nema predavanja
11.Nema predavanja, Ishodi:5
12.Nema predavanja
13.Nema predavanja
14.Nema predavanja
15.Nema predavanja
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Video oprema
Ishodi6#7
LiteraturaObavezna literatura:
1. Perkov, Davor. Upravljanje promjenama u poslovnoj organizaciji digitalnog doba, Narodne novine. 2019.
2. Spremić,Mario. Digitalna transformacija poslovanja. Ekonomski fakultet u Zagrebu, 2017.
3. Repozitorij predmeta

Izborna literatura:
Schwab, Klaus. The Fourth Industrial Revolution. Currency, 2017.
Overby, Harald. Audestad, Jan A. Digital Economics: How Information and Communication Technology is Shaping Markets, Businesses, and Innovation. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018.
Raskino, Mark. Waller, Graham. Digital to the Core: Remastering Leadership for Your Industry, Your Enterprise, and Yourself. Bibliomotion, 2016.
Venkatraman, Venkat. The digital matrix: new rules for business transformation through technology. Greystone Books, 2017.
Bock, Adam. The Business Model Book. Brilliant Business. 2017.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Pohađanje nastave; seminarski rad
Provjera znanja u semestruKolokvij
Način polaganja ispita nakon semestraPisani ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Kontinuirana provjera znanja ()1
Esej ()2
Referat ()1
Usmeni ispit ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogDr.sc. Vjeran Bušelić
+P:1. Maja Pauković dipl.oec.
L: Maja Pauković dipl.oec.
Kvantitativne metode u ekonomiji30+30 (0+30+0+0) (120)6172861NE
Šifra WEB/ISVU 29512/172861 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Kvantitativne metode u ekonomiji
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Digitalna ekonomija, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski digitalna ekonomija) - Obavezni predmet
Pripadnost Područje društvenih znanosti 5.14. Interdisciplinarne društvene znanosti Stručni predmet (Katedra za zajedničke predmete, katedra za ekonomiju)
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+30+0+0)
120
Izvođači Predavanja:1. Maja Pauković dipl.oec.
Laboratorijske vježbe: Maja Pauković dipl.oec.
Cilj predmeta Stjecanje kompetencija za procjenu budućih očekivanih poslovnih rezultatata pomoću modela jednostavne i višestruke linearne regresije.
Ishodi učenja:1.riješiti zadatke iz matričnog računa. Razina:6
2.analizirati glavne sastavnice modela jednostavne i višestruke linearne regresije. Razina:6
3. ocijeniti hipoteze u modelima jednostavne i višestruke linearne regresije. Razina:7
4. utvrditi narušavanje pretpostavki u modelima linearne regresije i predložiti rješenje . Razina:7
5.analizirati glavne sastavnice nelinearnog modela regresije. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Demonstracije
Diskusija problema
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Grupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Sadržaj predavanja1.Uvodno predavanje - upoznavanje studenata s kolegijem., 2h
2.Uvod u matričnu algebru. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću matričnog računa., 2h, Ishodi:1
3.Ekonometrijska analiza - Model jednostavne linearne regresije., 2h, Ishodi:2
4.Testiranje hipoteza u modelu jednostavne linearne regresije., 2h, Ishodi:3
5.Priprema za kolokvij 1., 2h, Ishodi:1,2,3
6.Kolokvij 1, 2h, Ishodi:1,2,3
7.Model višestruke linearne regresije., 2h, Ishodi:2
8.Testiranje hipoteza u modelu višestruke linearne regresije., 2h, Ishodi:3
9.Nelinearni model višestruke linearne regresije., 2h, Ishodi:5
10.Priprema za kolokvij 2., 2h, Ishodi:2,3,5
11.Kolokvij 2, 2h, Ishodi:2,3,5
12.Narušavanje pretpostavki u modelima linearne regresije i rješavanje problema., 2h, Ishodi:4
13.Narušavanje pretpostavki u modelima linearne regresije i rješavanje problema., 2h, Ishodi:4
14.Priprema za Kolokvij 3, 2h, Ishodi:4
15.Kolokvij 3, 2h, Ishodi:4
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Ponavljanje elemenata programa MS Excel potrebnih za praćenje nastave iz kvantitativnih metoda., 2h
2.Rješavanje zadataka sa osnovnim matričnim operacijama u Excelu. Cramerovo pravilo., 2h, Ishodi:1
3.Određivanje jednadžbe jednostavnog linearnog regresijskog modela u Excelu i interpretacija parametara, analiza varijance., 2h, Ishodi:2
4.Testiranje hipoteza u modelu jednostavne linearne regresije u Excelu., 2h, Ishodi:3
5.Priprema za Kolokvij 1, 2h, Ishodi:1,2,3
6.Kolokvij 1, 2h, Ishodi:1,2,3
7.Određivanje jednadžbe modela višestruke linearne regresije u Excelu i interpretacija parametara, analiza varijance., 2h, Ishodi:2
8.Testiranje hipoteza u modelu višestruke linearne regresije u Excelu, 2h, Ishodi:3
9.Nelinearni model višestruke linearne regresije u Excelu., 2h, Ishodi:5
10.Priprema za Kolokvij 2, 2h, Ishodi:2,3,5
11.Kolokvij 2, 2h, Ishodi:2,3,5
12.Narušavanje pretpostavki u modelima linearne regresije., 2h, Ishodi:4
13.Narušavanje pretpostavki u modelima linearne regresije., 2h, Ishodi:4
14.Priprema za Kolokvij 3, 2h, Ishodi:4
15.Kolokvij 3, 2h, Ishodi:4
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaNamjenski računalni laboratorij
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
Literatura1. V.Bahovec, N.Erjavec, Uvod u ekonometrijsku analizu, Element, Zagreb, 978-953-197-643-5,2009
2. Chiang , Alpha C.,Osnovne metode matematičke ekonomije,MATE, Zagreb,953-6070-05-7,1996
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Nazočnost studenata-ica i na predavanjima i na laboratorijskim vježbama u iznosu od najmanje 50%.
1,2, 3 kolokvij ili pisani ispit, 20% udjela u konačnoj ocjeni
Provjera znanja u semestruPrvi kolokvij, prolaz>50%, 20% udjela u konačnoj ocjeni
Drugi kolokvij, prolaz >50%, 30% udjela u konačnoj ocjeni
Treći kolokvij, prolaz >50%, 30% udjela u konačnoj ocjeni
Način polaganja ispita nakon semestraPisani ispit, zadatci, prolaz >50%
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Pismeni ispit ()2
Aktivnost u nastavi ()1
Kontinuirana provjera znanja ()1
Praktični rad ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlog Maja Pauković ,01.06.2023.
+P:1.mr.sc. Lucija Bačić v.pred.
A:mr.sc. Lucija Bačić v.pred.
A: Nataša Uzelac
Motivacija i timski rad30+30 (30+0+0+0) (120)6172862NE
Šifra WEB/ISVU 29513/172862 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Motivacija i timski rad
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Digitalna ekonomija, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski digitalna ekonomija) - Obavezni predmet
Pripadnost Područje društvenih znanosti 5.14. Interdisciplinarne društvene znanosti Stručni predmet (Katedra za zajedničke predmete, katedra za ekonomiju)
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (30+0+0+0)
120
Izvođači Predavanja:1. mr.sc. Lucija Bačić v.pred.
Auditorne vježbe:mr.sc. Lucija Bačić v.pred.
Auditorne vježbe: Nataša Uzelac
Cilj predmeta Razviti i u praksi primijeniti znanja i vještine o motivacijskim procesima i tehnikama, organizacijskom ponašanju, komunikaciji, metodama i tehnikama timskog rada te snalaženje u preveniraju i rješavanju sukoba i konflikata.
Ishodi učenja:1.analizirati osnovne teorijske pojmove, principe i čimbenike motivacije i organizacijskog ponašan. Razina:6
2.analizirati osnovne teorijske pojmove, značajke i specifičnosti timskog rada. Razina:6
3. kritički prosuđivati specifičnosti i značajke teorija motivacije. Razina:7
4.razlikovati motivacijske tehnike i strategije u kontekstu efikasnog upravljanja motivacijom i zadovoljstvom zaposlenika . Razina:6
5.kombinirati znanje i vještine na osnovu teorijskih spoznaja o vrstama timova i ulogama voditelja i članova tima . Razina:6,7
6. kritički prosuđivati i kreativno promišljati u dizajniranju, primjeni i razvijanju tehnika motiviranja i samomotiviranja u timu. Razina:7
7. predvidjeti adekvatne načine prevencije i rješavanja sukoba i konflikata u timu. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Analiza klasične literature
Analiza literature na webu, knowledge mining
Pisanje eseja
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Sadržaj predavanja1.Uvodno predavanje, metodologija i operacionalizacija predavanja i vježbi, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
Definiranje motivacije i organizacijskog ponašanja, 1h, Ishodi:1
2.Sadržajne teorije motivacije , 2h, Ishodi:1,3
3.Procesne teorije motivacije , 2h, Ishodi:1,3
4.Vrste motivacijskih tehnika i strategije motivacije, 2h, Ishodi:1,4,6
5.Upravljanje motivacijom i zadovoljstvom zaposlenika, 2h, Ishodi:1,4,6,7
6.Organizacijska kultura, komunikacija i međuljudski odnosi, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
7.1. Kolokvij, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
Izlaganje praktičnog, seminarskog rada ili eseja, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
8.Specifičnosti i karakteristike tima, vrsta timova i timskog rada, 2h, Ishodi:2,4,5
9.Formiranje timova i uloge članova tima, 2h, Ishodi:2,4,5,6,7
10.Faze razvoja timova, 2h, Ishodi:2,5,6,7
11.Struktura i organizacija upravljanja timovima, 2h, Ishodi:2,4,5,6,7
12.Odlučivanje i vođenje timova, 2h, Ishodi:2,4,5,6,7
13.Upravljanje sukobima i konfliktima unutar tima , 2h, Ishodi:2,5,7
14.Prednosti i nedostaci timskog rada, 2h, Ishodi:2,4,5,6,7
15.2. Kolokvij, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
Izlaganje praktičnog, seminarskog rada ili eseja, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
Sadržaj auditornih vježbi1.Prezentacija vježbi i ishoda, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
2.Prijeri iz prakse i grupna diskusija, case studies , 1h, Ishodi:1,3
Analiza motivacijskih faktora koji utvrđuju uspjeh (analiza uspješnih ljudi), 1h, Ishodi:1,3
3.Prijeri iz prakse i grupna diskusija, case studies , 1h, Ishodi:1,3
Upravljanje vremenom u funkciji jačanja motivacije, 1h, Ishodi:1,3
4.Strategije i motivacijske tehnike, 2h, Ishodi:1,4,6
5.Upravljanje motivacijom zaposlenika – uspostavljanje i mjerenje motivacije zaposlenika , 1h, Ishodi:1,4,6,7
Samomotivacija, upravljanje sobom kroz planiranje i postavljanje ciljeva , 1h, Ishodi:1,4,6,7
6.Analiza vrsta organizacijskih kultura, načina komuniciranja I prijenosa informacija u organizacijama, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
7.Prijeri iz prakse i grupna diskusija, case studies, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
8.Timski rad – analiza efikasnosti timskog rada i izrada komunikacijskog plana, 2h, Ishodi:2,4,5
9.Analiza vrsta timove i uloga članova, 2h, Ishodi:2,4,5,6,7
10.Prijeri iz prakse i grupna diskusija, case studies, 2h, Ishodi:2,4,5,6,7
11.Delegiranje zadataka i organizacija provedbe, 2h, Ishodi:2,4,5,6,7
12.Vrste pregovaranja I njihov utjecaj na timski rad, 2h, Ishodi:2,4,5,6,7
13.Suočavanje s kritikama , 2h, Ishodi:2,5,7
14.Upravljanje sukobima i konfliktima pomoću komunikacijskih tehnika, 1h, Ishodi:2,5,7
Mobbing – podjela uloga I analiza ljudskog ponašanja, 1h, Ishodi:2,5,7
15.Izlaganje praktičnog, seminarskog rada ili eseja, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaObvezna:
1. Tudor, G. (2010), Vođenje i motiviranje ljudi, M.E.P., Zagreb
2. Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M. (2006), Menadžment ljudskih
potencijala, Mate, Zagreb

Dopunska:
1. Srića, V. (2006), Menadžer i pobjednički tim: čarolija timskog rada, M.E.P.
Consult, Zagreb
2. West, M. (2005), Tajne uspješnog upravljanja timom – kako voditi tim, Školska knjiga
3. Certo, S.C., Certo, S.T. (2008), Moderni menadžment,Mate, Zagreb
Zagreb
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisustvovanje nastavi uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju.
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja i aktivnost na predavanjima i vježbama 20%.
Praktičan rad i izlaganje, prezentacija seminarskog rada ili eseja 30%.
1. i 2. kolokviji 50%.

Max. 10 bodova:
10 izvrstan (5)
8 – 9 vrlo dobar (4)
6 – 7 dobar (3)
5 dovoljan (2)
0 – 4 nedovoljan (1)

Način polaganja ispita nakon semestraIzlaganje praktičnog rada i pismeni ispit.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Aktivnost u nastavi ()1
Kontinuirana provjera znanja ()1
Praktični rad ()1
Pismeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogmr.sc. Lucija Bačić v.pred.
+P:1.doc.dr.sc. Dalija Kuvačić profesor visoke škole
A:doc.dr.sc. Dalija Kuvačić profesor visoke škole
Poduzetništvo u novoj ekonomiji30+30 (30+0+0+0) (120)6172860DA
Šifra WEB/ISVU 29511/172860 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Poduzetništvo u novoj ekonomiji
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Digitalna ekonomija, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski digitalna ekonomija) - Obavezni predmet
Pripadnost Područje društvenih znanosti 5.14. Interdisciplinarne društvene znanosti Stručni predmet (Katedra za zajedničke predmete, katedra za ekonomiju)
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (30+0+0+0)
120
Izvođači Predavanja:1. doc.dr.sc. Dalija Kuvačić profesor visoke škole
Auditorne vježbe:doc.dr.sc. Dalija Kuvačić profesor visoke škole
Cilj predmeta Osposobiti studente-ice za stjecanje kompetencija za poslovanje u poduzetništvu u novoj ekonomiji.
Ishodi učenja:1.identificirati pojam i značenje nove ekonomije, globalizacije i društva znanja.. Razina:6
2.analizirati značaj inovacija i informacijskih tehnologija u novoj ekonomiji.. Razina:6
3.analizirati značaj učenja i obrazovanja za konkurentno suvremeno poduzetništvo.. Razina:6
4.klasificirati odrednice zaštite okoliša i održivog razvoja te etike i društvene odgovornosti.. Razina:6,7
5.kategorizirati specifičnosti umrežavanja i novih poslovnih modela u novoj ekonomiji.. Razina:6
6.formulirati strategiju za stvaranje poduzetnika 21. stoljeća.. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Pisanje eseja
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Radionica
Sadržaj predavanja1.Uvod u kolegij i predstavljanje Syllabusa., 2h, Ishodi:1,2,3,4,5
2.Odrednice nove ekonomije., 2h, Ishodi:1
3.Globalizacija i nova ekonomija., 2h, Ishodi:1
4.Koncept društva znanja., 2h, Ishodi:1
5.Inovacije u novoj ekonomiji., 2h, Ishodi:2
6.Informacijsko-komunikacijska tehnologija u novoj ekonomiji., 2h, Ishodi:2
7.Poduzetnička virtualna organizacija u novoj ekonomiji., 2h, Ishodi:2
8.Intelektualni kapital kao izvor konkurencijske prednosti u poduzetništvu., 2h, Ishodi:3
9.Učenje i obrazovanje u suvremenom poduzetništvu., 2h, Ishodi:3
10.Zaštita okoliša i održivi razvoj u suvremenom poduzetništvu., 2h, Ishodi:4
11.Etika i društvena odgovornost u suvremenom poduzetništvu., 2h, Ishodi:4
12.Umrežavanje i poduzetništvo u novoj ekonomiji., 2h, Ishodi:5
13.Novi poslovni modeli razvoja poduzetništva., 2h, Ishodi:5
14.Poslovne informacije kao izvor konkurencijske prednosti poduzetnika., 2h, Ishodi:5
15.Karakteristike poduzetnika 21. stoljeća., 2h, Ishodi:6
Sadržaj auditornih vježbi1.Analiza različitih pogleda na novu ekonomiju te rasprava o prednostima i nedostacima nove ekonomije., 2h, Ishodi:1
2.Rasprava o suvremenim trendovima u novoj ekonomiji. Prednosti i nedostaci globalizacije., 2h, Ishodi:1
3.Studije slučaja organizacija koje uče. Razlike između svjetske i hrvatske prakse., 2h, Ishodi:1
4.Analiza značaja inovacija u poduzetništvu. Studije slučaja inovativnih poduzeća u svjetskoj i hrvatskoj praksi., 2h, Ishodi:2
5.Rasprava o prednostima i nedostacima informacijsko-komunikacijske tehnologije. Studije slučaja korištenja poslovne inteligencije u praksi., 2h, Ishodi:2
6.Prijava tema za seminarske radove. Studije slučaja poznatih virtualnih poduzeća u svjetskoj i hrvatskoj praksi. , 2h, Ishodi:1,2
7.Analize slučaja poznatih programa učenja i obrazovanja u e-poslovanju. Pripreme za 1. kolokvij., 2h, Ishodi:3
8.1. kolokvij., 2h, Ishodi:1,2,3
9.Studije slučaja poduzeća iz Republike Hrvatske koja koriste zaštitu okoliša i održivi razvoj u svom poslovanju., 2h, Ishodi:4
10.Studije slučaja poduzeća iz Republike Hrvatske koja postupaju etično i koriste društvenu odgovornost u svom poslovanju., 2h, Ishodi:4
11.SWOT analiza poslovanja klastera. Studije slučaja poznatih klastera u Republici Hrvatskoj., 2h, Ishodi:5
12.Analiza novih modela u e-poslovanju. Rasprava o novom načinu poslovanja., 2h, Ishodi:5
13.Analiza studentskih rezultata Testa poduzetničkih sklonosti., 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
14.Studije slučaja tradicionalnog i virtualnog poduzetnika. Analiza prednosti i nedostataka. Pripreme za 2. kolokvij. , 2h, Ishodi:4,5,6
15.2. kolokvij., 2h, Ishodi:4,5,6
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Video oprema
Ishodi6#7
Literatura1. Thomas H. Byers, Richard C. Dorf, Andrew J. Nelson, Tehnološko poduzetništvo - od ideje do tvrtke, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2015.
2. Horvat, Đuro; Perkov, Davor; Trojak, Nataša, Strategijsko upravljanje i konkurentnost u novoj ekonomiji, Edukator, Zagreb, 2012.
3. Kolaković, Marko, Poduzetništvo u ekonomiji znanja, Sinergija, Zagreb, 2006.
4. Auerswald, Philip, E-book: The Coming Prosperity: How Entrepreneurs Are Transforming the Global Economy, Oxford University Press, New York, 2012.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Nazočnost studenata-ica na predavanjima i auditornim vježbama u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice.
Provjera znanja u semestruNazočnost i aktivnost studenata-ica na nastavi - 10% udjela u konačnoj ocjeni
Seminarski radovi i studentske prezentacije - 40% udjela u konačnoj ocjeni
Prvi kolokvij - 25% udjela u konačnoj ocjeni
Drugi kolokvij - 25% udjela u konačnoj ocjeni
Način polaganja ispita nakon semestraObavezno najmanje 4 ispitna roka godišnje. Pisani ispit.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Pismeni ispit ()3
Seminarski rad ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdoc.dr.sc. Dalija Kuvačić profesor visoke škole, 30.5.2018
+P:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
A:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
S:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Sustav i tehnologija gospodarenja imovinom30+30 (15+0+15+0) (120)6215561NE
Šifra WEB/ISVU 29810/215561 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Sustav i tehnologija gospodarenja imovinom
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Digitalna ekonomija, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski digitalna ekonomija) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (15+0+15+0)
120
Izvođači Predavanja:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Auditorne vježbe:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Seminarske vježbe:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Cilj predmeta U sklopu ovog predmeta studenti će spoznati kako gospodarenje imovinom nije odvojeni poslovni proces koji se provodi samo u velikim poduzećima, već integrirani dio poslovanja svakog poslovnog sustava koji zahtjeva stalna unapređenja. Student će znati razlikovati materijalnu od nematerijalne imovine, opisati proces nabave te usporediti prednosti i nedostatke provođenja internog i eksternog održavanja imovine. Ujedno će dobiti uvid u procese planiranja, investiranja i brige o ljudskim potencijalima. Na ovaj će se način student usredotočiti na kritičko razmišljanje o svakom procesu upravljanja svih oblika imovine, što će mu omogućiti da samostalno predloži i napiše prijedloge za poboljšanje procesa upravljanja imovinom unutar poduzeća gdje je zaposlen ili koje mu je poznato.
Ishodi učenja:1. procijeniti ulogu i mjesto gospodarenja imovinom unutar poslovnog sustava. Razina:6,7
2.povezati procese analize tržišta, planiranja i uspješnog gospodarenja imovinom. Razina:6,7
3.procijeniti pokazatelje uspješnosti gospodarenja imovinom tijekom cijelog životnog vijeka. Razina:6,7
4. obraniti stav najčešće korištenih alata sustava gospodarenja imovinom. Razina:7
5. izabrati opciju prijedloga za poboljšanje procesa upravljanja imovinom. Razina:7
6. povezati investicijske studije i integrirano upravljanje imovinom. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Gradivo se izlaže tako da se teoretski okvir kombinira s primjerima gospodarenja imovinom iz prakse te se studente potiče da daju svoj kritički osvrt na pozitivne i negativne primjere s kojima su se susretali.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Radionica
Tijekom auditornih vježbi studente se usmjerava na korištenje alata i znanja iz područja Gospodarenja imovinom dobivena tijekom predavanja, uz kontinuirano usmjeravanje nastavnika kroz raspravu i brainstorming tijekom vježbi.
Način izvođenja seminarskih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Radionica
Tijekom seminarskih vježbi studenti samostalno pišu seminarski rad u kojem ne samo analiziraju, već i daju prijedloge za poboljšanje procesa gospodarenja imovinom poduzeća gdje su zaposleni ili kojeg dobro poznaju.
Sadržaj predavanja1.Uvodno predavanje, 2h, Ishodi:1
2.Vrste imovine poduzeća i njihovo strateško upravljanje, 4h, Ishodi:1
3.Provođenje i praćenje životnog ciklusa imovine, 4h, Ishodi:2
4.Korištenje i održavanje materijalnom imovinom, 4h, Ishodi:2
5.Metrika, norme i praćenje uspješnosti gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:3
6.Analiza tržišta, segmentacija tržišta i marketing kao alati uspješnog gospodarenja imovine, 4h, Ishodi:4
7.Investicijske studije i integrirano upravljanje imovinom, 4h, Ishodi:5
8.Alati upravljanja imovinom i pouzdanost sustava gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:6
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj auditornih vježbi1.Namjena pojedinih oblika imovine, 3h, Ishodi:1
2.Proces planiranja gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:2
3.Primjena metoda analize tržišta , 4h, Ishodi:3
4.Analiza troškova i prihoda imovine te izračuni pokazatelja uspješnosti gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:3
5.Nema auditornih vježbi
6.Nema auditornih vježbi
7.Nema auditornih vježbi
8.Nema auditornih vježbi
9.Nema auditornih vježbi
10.Nema auditornih vježbi
11.Nema auditornih vježbi
12.Nema auditornih vježbi
13.Nema auditornih vježbi
14.Nema auditornih vježbi
15.Nema auditornih vježbi
Sadržaj seminarskih vježbi1.Nema seminarskih vježbi
2.Nema seminarskih vježbi
3.Nema seminarskih vježbi
4.Nema seminarskih vježbi
5.Praktična primjena analize tržišta, 5h, Ishodi:1,2,3
6.Kvarovi i oštećenja imovine te praćenje životnog vijeka imovine, 5h, Ishodi:4,5
7.Programska podrška i metode upravljanja rizicima sustava gospodarenja imovinom, 5h, Ishodi:6
8.Nema seminarskih vježbi
9.Nema seminarskih vježbi
10.Nema seminarskih vježbi
11.Nema seminarskih vježbi
12.Nema seminarskih vježbi
13.Nema seminarskih vježbi
14.Nema seminarskih vježbi
15.Nema seminarskih vježbi
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Projektor
Elementarni: za klasičnu nastavu – predavaonica s om te za hibridnu/online nastavu (izvanredne okolnosti) – aplikacija za održavanje online nastave.
Ishodi6#7
LiteraturaObavezna literatura:
1. prof. dr. sc. Ivo Čala i ostali, (2016.), Održavanje i gospodarenje imovinom, Hrvatsko društvo održavatelja, Zagreb.
2. dr. sc. Sanja Bračun (2022.), Aktualne elektroničke mape nastavnika pripremljene za predavanja dostupne na LMS sustavu, https://lms-2020.tvz.hr/course/view.php?id=712

Preporučena literatura:
1. Juan Pablo Usuga Cadavid, (2020.), Machine learning applied in production planning and control: a state‑of‑the‑art in the era of industry 4.0, Springer.
2. G. Cheng, (2020.), Joint optimization of production, quality control and maintenance for serial-parallel multistage production systems, ScienceDirect.
3. O. Kaganova, (2020.), An Asset Management Approach to Planning, Funding, and Managing Public Spaces, dostupan na: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1449-5_ch3
4. M. Stride, (2019.), The use of building information modelling by quantity surveyors in facilities management roles, dostupan na: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ECAM-11-2019-0660/full/html

Uvjeti za potpis (obaveze studenta)70% prisustva na predavanjima i vježbama
Provjera znanja u semestruIzrada, prezentacija i obrana seminarskog rada
Način polaganja ispita nakon semestraNakon obavezne prezentacije i obrane seminarskog rada, u slučaju neostvarenja minimalnih 60 % rezultata na pismenom ispitu, student prijavljuje termin usmenog ispita.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Seminarski rad ()3
Usmeni ispit ()3
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:172858;
Izradio prijedlogdr. sc. Sanja Bračun