1. semestar :: smjer :: Stručni prijediplomski studij Mehatronika

Obavezni predmeti

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:1.dr.sc. Martina Melinščak pred.
P:2.dr.sc. Milivoj Mandić dip. ing. el.
A:dr.sc. Milivoj Mandić dip. ing. el.
A:dr.sc. Martina Melinščak pred.
L: Denis Martinić
L:dr.sc. Martina Melinščak pred.
Elektrotehnika30+45 (30+15+0+0) (105)6215681NE
Šifra WEB/ISVU29816/215681ECTS6Akademska godina2023/2024
NazivElektrotehnika
Status1. semestar - Stručni prijediplomski studij Mehatronika (Redovni prijediplomski mehatronika) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+45 (30+15+0+0)
105
IzvođačiPredavanja:1. dr.sc. Martina Melinščak pred.
Predavanja:2. dr.sc. Milivoj Mandić dip. ing. el.
Auditorne vježbe:dr.sc. Milivoj Mandić dip. ing. el.
Auditorne vježbe:dr.sc. Martina Melinščak pred.
Laboratorijske vježbe: Denis Martinić
Laboratorijske vježbe:dr.sc. Martina Melinščak pred.
Cilj predmetaStjecanje temeljnih znanja iz elektrotehnike.
Ishodi učenja:1.analizirati načine rješavanja problema iz područja elektromagnetizma. Razina:6
2.riješiti jednostavnije probleme iz područja elektrotehnike. Razina:6
3.proračunati parametre u primjerima električnih mreža. Razina:6
4.provjeriti (eksperimentalno) osnovne fizikalne zakone iz područja elektrotehnike. Razina:6
5.osmisliti način rješavanja zadanog problema, proračunati tražene vrijednosti te procijeniti smislenost dobivenih rezultata. Razina:6,7
6.analizirati napone i struje u RLC krugu sa sinusnom pobudom. Razina:6
7.analizirati prijelazne pojave kod mreža koje se sastoje od R,C i L elemenata i istosmjernog izvora. Razina:6
8.izračunati efektivnu i srednju vrijednost napona i struje. Razina:6
9.analizirati istosmjerne mreže primjenom osnovnih zakona i metoda. Razina:6
10. izmjeriti električne veličine u istosmjernim strujnim krugovima. Razina:7
11.identificirati osnovne pojmove i veličine elektrostatskih polja. Razina:6
12.analizirati kondenzatorske mreže. Razina:6
13.analizirati jednostavne magnetske krugove. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Naglasak na fizikalnim objašnjenjima i grafičkim ilustracijama/karakteristikama električnih krugova, i komponenti. Matematički formalizam koristi se u minimalnoj mjeri.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Numerički primjeri rješavanja/proračuna jednostavnih električnih i magnetskih krugova. Poticanje diskusije sa studentima i potenciranje primjera iz praktičnih primjena.
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Grupno rješavanje zadanih problema
Samostalne vježbe u grupama na posebno priređenim maketama za osnove elektrotehnike. Studenti izrađuju izvještaje sa vježbi.
Sadržaj predavanja1.Osnovni pojmovi o elektricitetu, električna svojstva materijala, elektrostatika, 2h, Ishodi:3,4
2.Električno polje, električna indukcija, električni potencijal, , 2h, Ishodi:3,4
3.Kondenzator, spojevi kondenzatora, energija kondenzatora, 2h, Ishodi:11
4.Osnove magnetizma, magnetsko polje, zakon protjecanja, polje ravnog vodića,, 2h, Ishodi:13
5.Magnetske veličine, histereza, magnetski krug, djelovanje magnetskog polja, 2h, Ishodi:1,13
6.sila na vodić kojim teće struja, sila između dva vodića, elektromagnetska indukcija, 2h, Ishodi:1,13
7.Samoindukcija, međuindukcija, energija magnetskog polja,, 2h, Ishodi:1,13
8.Prijelazne pojave, RL, RC, električne oscilacije, elektromagnetski valovi, 2h, Ishodi:1
9.Istosmjerna struja, jakost, električni otpor, 2h, Ishodi:10,11,12
10.Električni izvori, 2h, Ishodi:10,12
11.Jednostavni strujni krug, Kirchhoffovi zakoni, otpor u strujnom krugu, 2h, Ishodi:10,11,12
12.Spojevi električnih izvora, složeni strujni krug, mjerni instrumenti, 2h, Ishodi:9,10
13.Izmjenični strujni krugovi, izmjenične struje, frekvencija, vrijednosti ( srednja i efektivna), faza, 2h, Ishodi:5,6
14.Metode prikazivanja i računanja s izmjeničnim veličinama, izmjenični strujni krugovi s R,L i C, 2h, Ishodi:5,6
15.Rješavanje izmjeničnih mreža, snaga i faktor snage, Trofazni sustav , 2h, Ishodi:3,5
Sadržaj auditornih vježbi1.Osnovni pojmovi o elektricitetu, električna svojstva materijala, elektrostatika, 2h, Ishodi:11
2.Električno polje, električna indukcija, električni potencijal, , 2h, Ishodi:11
3.Kondenzator, spojevi kondenzatora, energija kondenzatora, 2h, Ishodi:12
4.Osnove magnetizma, magnetsko polje, zakon protjecanja, polje ravnog vodića,, 2h, Ishodi:1,13
5.Magnetske veličine, histereza, magnetski krug, djelovanje magnetskog polja, 2h, Ishodi:1,13
6.sila na vodić kojim teće struja, sila između dva vodića, elektromagnetska indukcija, 2h, Ishodi:1,13
7.Samoindukcija, međuindukcija, energija magnetskog polja,, 2h, Ishodi:1,12
8.Prijelazne pojave, RL, RC, električne oscilacije, elektromagnetski valovi, 2h, Ishodi:1
9.Istosmjerna struja, jakost, električni otpor, , 2h, Ishodi:10,11,12
10.Električni izvori, , 2h, Ishodi:10,12
11.Jednostavni strujni krug, Kirchhoffovi zakoni, otpor u strujnom krugu, 2h, Ishodi:5,10,11,12
12.Spojevi električnih izvora, složeni strujni krug, mjerni instrumenti, 2h, Ishodi:9,10
13.Izmjenični strujni krugovi, izmjenične struje, frekvencija, vrijednosti ( srednja i efektivna), faza, 2h, Ishodi:5,6,9,10
14.Metode prikazivanja i računanja s izmjeničnim veličinama, izmjenični strujni krugovi s R,L i C, 2h, Ishodi:5,6
15.Rješavanje izmjeničnih mreža, snaga i faktor snage, Trofazni sustav , 2h, Ishodi:3,5
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Električni naboji i električna influencija, 3h, Ishodi:4
2.Magnetizam, sile u magnetskom polju, magnetska indukcija i vrtložne struje, 3h, Ishodi:1,4
3.Ohmov zakon, Kirchhoffovi zakoni, efektivna i srednja vrijednost napona i struje, 3h, Ishodi:4,10,11,13
4.Prijelazna stanja u strujnim krugovima s R, C i L elementima, 3h, Ishodi:4,7,13
5.Analiza napona i struje u RLC krugu kod sinusne pobude, 3h, Ishodi:4,6
6.nema nastave, 2h
7.nema nastave, 2h
8.nema nastave, 2h
9.nema nastave, 2h
10.nema nastave, 2h
11.nema nastave, 2h
12.nema nastave, 2h
13.nema nastave, 2h
14.nema nastave, 2h
15.nema nastave, 2h
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Namjenski laboratorij
Projektor
Ishodi7#6
LiteraturaOsnovna:
1. V. Pinter, "Osnove elektrotehnike I i II", Tehnička knjiga , Zagreb 1994.
2. E. Stanić, "Osnove elektrotehnike", Školska knjiga, Zagreb, 2006.
3. M. Essert, Z. Valter, "Osnove elektrotehnike", Liber, Zagreb, 1990.
Dodatna:
1. B.Kuzmanović: Osnove elektrotehnike I, II, Element, Zagreb 2011
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Obavljene laboratorijske vježbe, pohađanje nastave 80%
Provjera znanja u semestruKolokvij, numerički zadaci#3#33#40$Kolokvij, teorijska pitanja#3#33#50$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#50#40$Usmeni ispit#1#50#50$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()3
Kontinuirana provjera znanja ()3
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:83372;
Izradio prijedlogprof. dr. sc. Žarko Nožica
+P:1. Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred.
P:2. Alemka Knapp
P: Domagoj Kuić
A: Alemka Knapp
A: Domagoj Kuić
A: Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred.
L: Alemka Knapp
L: Domagoj Kuić
L: Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred.
Fizika30+45 (30+15+0+0) (105)6155770DA
Šifra WEB/ISVU29244/155770ECTS6Akademska godina2023/2024
NazivFizika
Status1. semestar - Stručni prijediplomski studij Mehatronika (Redovni prijediplomski mehatronika) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+45 (30+15+0+0)
105
IzvođačiPredavanja:1. Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred.
Predavanja:2. Alemka Knapp
Predavanja: Domagoj Kuić
Auditorne vježbe: Alemka Knapp
Auditorne vježbe: Domagoj Kuić
Auditorne vježbe: Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred.
Laboratorijske vježbe: Alemka Knapp
Laboratorijske vježbe: Domagoj Kuić
Laboratorijske vježbe: Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred.
Cilj predmetaRazumijevanje fizikalnih pojava i veličina koje se koriste u studiju mehatronike, opisanih u širem kontekstu temeljnih zakona fizike. (Područja detaljno obrađena u drugim temeljnim predmetima nisu uključena.)
Ishodi učenja:1.izračunati jednostavnija pravocrtna gibanja i gibanja po kružnici, te kosi hitac. Razina:6
2.analizirati kinematičke veličine pri gibanju po krivulji. Razina:6
3.izračunati translacijsko ubrzanje tijela na koje djeluju sile, te jednostavnije primjere kutnog ubrzanja. Razina:6
4.povezati rad sila s promjenama kinetičke i potencijalne energije tijela. Razina:6,7
5.razlučiti klasično-mehanički opis gibanja od specijalne relativnosti. Razina:6
6.analizirati toplinu i temperaturu u idealnom plinu. Razina:6
7.formulirati zakone termodinamike. Razina:6,7
8.skicirati Carnotov kružni proces. Razina:6
9.izračunati jednostavne primjere prijenosa topline. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Ostalo, upisati
Usmeno izlaganje: komunikacija sa studentima, njihovo aktivno sudjelovanje tijekom formuliranja i analize fizikalnih zakona. Fizikalne pojave i zakoni ilustriraju se općenito poznatim primjerima, ili jednostavnim pokusima. Jednadžbe i njihovi izvodi u cjelosti se izlažu na ploči, ilustrirani skicama i dijagramima prema potrebi.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Ostalo, upisati
Rješavanje jednostavnih problema radi boljeg razumijevanja fizikalnih veličina i odnosa među njima. Računanje s brojčanim vrijednostima kakve se javljaju u primjenama.
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Grupno rješavanje zadanih problema
Ostalo, upisati
Mjerenja fizikalnih veličina kojima se ilustriraju fizikalni zakoni obrađeni na predavanjima; naglasak je na razumijevanju energije i topline. Obrada rezultata mjerenja.
Sadržaj predavanja1.Fizikalne veličine i jedinice., 2h, Ishodi:1,2
2.Uvod u diferencijalni račun., 2h, Ishodi:1,2
3.Gibanje po pravcu, slobodan pad., 2h, Ishodi:1
4.Gibanje po krivulji i kružnici., 2h, Ishodi:1,2
5.Newtonovi aksiomi, količina gibanja., 2h, Ishodi:3
6.Rad i snaga., 2h, Ishodi:4
7.Energija., 2h, Ishodi:4
8.Rotacija krutog tijela., 2h, Ishodi:1,3
9.Gibanje u gravitacijskom polju., 2h, Ishodi:1,4
10.Einsteinova relativnost., 2h, Ishodi:5
11.Harmoničko titranje., 2h, Ishodi:1,4,6
12.Toplina i temperatura, idealni plin., 2h, Ishodi:6
13.Zakoni termodinamike., 2h, Ishodi:7
14.Carnotov kružni proces., 1h, Ishodi:8
Mehanizmi prijenosa topline (vođenje)., 1h, Ishodi:9
15.Mehanizmi prijenosa topline (konvekcija, zračenje)., 2h, Ishodi:9
Sadržaj auditornih vježbi1.Gibanje po pravcu., 2h, Ishodi:1
2.Gibanje po pravcu., 2h, Ishodi:1
3.Kosi hitac., 2h, Ishodi:1,2
4.Gibanje po kružnici., 2h, Ishodi:1,2
5.Newtonovi aksiomi., 2h, Ishodi:3
6.Rad i snaga, energija., 2h, Ishodi:4
7.Sudari., 2h, Ishodi:4
8.1. kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4
9.Rotacija krutog tijela., 2h, Ishodi:2,3
10.Gibanje u gravitacijskom polju., 2h, Ishodi:1,2
11.Toplinsko rastezanje. Zakoni idealnog plina., 2h, Ishodi:6
12.Zakoni termodinamike. Carnotov kružni proces., 2h, Ishodi:7,8
13.Mehanizmi prijenosa topline (vođenje)., 2h, Ishodi:9
14.Mehanizmi prijenosa topline (konvekcija, zračenje)., 2h, Ishodi:9
15.2. kolokvij, 2h, Ishodi:5,6,7,8,9
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Nema nastave
2.Nema nastave
3.Nema nastave
4.Nema nastave
5.Nema nastave
6.Mjerenje i obrada rezultata mjerenja, 2h
7.Mjerenje pomičnom mjerkom i mikrometarskim vijkom, 2h
8.Određivanje akceleracije sile teže matematičkim njihalom, 2h, Ishodi:1,2
9.Određivanje konstante torzije torzijskim njihalom, 2h, Ishodi:3
10.Gustoća krutog tijela i tekućine, 2h, Ishodi:6
11.Mjerenja temperature i toplinskog kapaciteta, 2h, Ishodi:7
12.Određivanje latentne topline isparavanja , 2h, Ishodi:7
13.Kolokvij iz laboratorijskih vježbi, 1h, Ishodi:1,2,3,6,7
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Namjenski laboratorij
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi7#6
LiteraturaObavezna:
1. Levanat, I., Fizika za TVZ: Kinematika i dinamika, TVZ, Zagreb, 2010
2. Kulišić, P., Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 2005
Dodatna:
1. Young Freedman, University Physics, Addison Wesley, San Francisco, 2004.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Kolokvij iz laboratorijskih vježbi
Provjera znanja u semestruDva kolokvija, svaki ima zadatke i teorijski dio.
Za prolaz na pojedinom kolokviju: teorija 40%, zadaci 50%.
Za pohađanje nastave dodaje se 10% na teoriju.
Način polaganja ispita nakon semestraIspit iz cijelog gradiva, sa zadacima i teorijskim dijelom.
Za prolaz treba 40% zadataka i 40% teorije.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()3
Usmeni ispit ()3
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:83166;
Izradio prijedlogIvica Levanat, prof.v.šk, 24.06.2014.
+A:1.v.pred. Valter Perinović mag. kineziologijeKineziološka kultura I0+30 (30+0+0+0) (0)1172322NE
Šifra WEB/ISVU29509/172322ECTS1Akademska godina2023/2024
NazivKineziološka kultura I
Status1. semestar - Stručni prijediplomski studij Mehatronika (Redovni prijediplomski mehatronika) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
0+30 (30+0+0+0)
0
IzvođačiAuditorne vježbe:1. v.pred. Valter Perinović mag. kineziologije
Cilj predmetaRazviti kod studenta naviku bavljenja športom, poboljšanje psihofizičke kondicije te kulture ponašanja.
Ishodi učenja:1.pokazati pravilno izvođenje tehničkih elemenata pojedine sportske aktivnosti. Razina:
2.objasniti osnovne termine pojedine sportske aktivnosti. Razina:
3.izraziti osnovna pravila pojedine sportske aktivnosti. Razina:
4.prepoznati vježbe za mišićne skupine. Razina:
5.objasniti važnost zagrijavanja i istezanja u sportskoj aktivnosti . Razina:
6.opisati organizaciju i provođenje studentskih sportskih natjecanja . Razina:
7.razmotriti važnost redovite tjelovježbe tijekom cijelog života. Razina:
Način izvođenja auditornih vježbiOstalo, upisati
Aktivnosti
Sadržaj auditornih vježbi1.Ponavljanje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1
2.Ponavljanje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1
3.Usvajanje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
4.Usvajanje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
5.Usavršavanje elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
6.Usavršavanje elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
7.Usvajanje kompleksa vježbi zagrijavanja za pojedinu kineziološku aktivnost, 2h, Ishodi:3
8.Usvajanje kompleksa vježbi istezanja za pojedinu kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:3
9.Ponavljanje osnovnih pravila pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:5
10.Primjena pomoćnih i elementarnih igara u procesu učenja pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:5
11.Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:6
12.Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:6
13.Natjecanje i igra, 2h, Ishodi:4
14.Natjecanje i igra, 2h, Ishodi:5
15.Uvježbavanje i automatizacija vježbi u svrhu prevencije od ozljeda., 2h, Ishodi:5
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaPosebna oprema, navesti
Ovisi o sportu
Ishodi7#6
LiteraturaObvezna:
1. M. Dodik, Tjelesna i zdravstvena kultura, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, 1992.
2. I. Belan, Aerobik, Ivo Balen, Koprivnica, 1988.
3. I. Horvat, Pravila nogometne igre, Novinsko-izdavačko propagandno poduzeće, Zagreb, 1994.
4. I. Tocigl, Taktika igre u obrani, Novinsko-izdavačko propagandno poduzeće, Zagreb, 1989.
Dopunska:
1. D. Milanović, Dopunski sadržaji sportske pripreme, Sportska tribina i Kineziološki fakultet Zagreb, Zagreb, 2002.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Ispit se ne polaže. Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje vježbama tjelesnog odgoja 30 školskih sati po semestru ili 18 sunčanih sati (18 TZK bodova). TZK bodovi se mogu skupljati na više odabranih aktivnosti. Dolazak u dvoranu/bazen boduje se s 1 bodom, a odlazak na pješačko-planinarsku turu s 3 boda. Studentima koji se natječu jednokratni dolazak vrijedi 4 boda, ligaško natjecanje po 2 boda za svaku utakmicu. Studenti koji su oslobođeni po sportskoj osnovi obvezni su sudjelovati na Sveučilišnom studentskom natjecanju. Studenti koji su oslobođeni po zdravstvenoj osnovi, dužni su pomagati u organizaciji i provođenju nastave, pohađati posebno prilagođene programe u određenom postotku ako im to dozvoli nadležni liječnik, te napisati seminarski rad. O temi rada dogovaraju se s predmetnim nastavnikom.
Provjera znanja u semestruPraktični test
Način polaganja ispita nakon semestraIspit se ne polaže ali se usvojena znanja provjeravaju na početku novog semestra.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:83369;134337;143312;171217;
Izradio prijedlogMarko Milanović, prof.
+P:1.dr.sc. Vlatko Mićković prof.
P: Goran Sirovatka dipl. ing., viši predavač
A:dr.sc. Vlatko Mićković prof.
A: Goran Sirovatka dipl. ing., viši predavač
Matematika I45+45 (45+0+0+0) (90)6215652NE
Šifra WEB/ISVU29813/215652ECTS6Akademska godina2023/2024
NazivMatematika I
Status1. semestar - Stručni prijediplomski studij Mehatronika (Redovni prijediplomski mehatronika) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
45+45 (45+0+0+0)
90
IzvođačiPredavanja:1. dr.sc. Vlatko Mićković prof.
Predavanja: Goran Sirovatka dipl. ing., viši predavač
Auditorne vježbe:dr.sc. Vlatko Mićković prof.
Auditorne vježbe: Goran Sirovatka dipl. ing., viši predavač
Cilj predmetaStudent treba naučiti poglavlja iz matematike nužna za rješavanje inženjerskih problema.
Ishodi učenja:1.izračunati vrijednost izraza s osnovnim aritmetičkim operacijama u kojima se pojavljuju kompleksni brojevi . Razina:6
2.nacrtati položaj kompleksnog broja u Gaussovoj ravnini . Razina:6
3.izračunati determinantu i jednostavne izraze s matricama. Razina:6
4.izračunati izraze s vektorima . Razina:6
5.riješiti sustav linearnih jednadžbi. Razina:6
6.razviti shvaćanje definicije funkcije, kompozicije fukcija i inverza funkcije. Razina:6,7
7.klasificirati funkcije: parne/neparne, injekcije/surjekcije/bijekcije. Razina:6,7
8.klasificirati elementarne funkcije: potencije, polinomi, eksponecijalne f., logaritamske f.. Razina:6,7
9.skicirati grafove polinoma, trigonometrijskih f. i racionalne funkcije bez pomoći derivacija. Razina:6
10.izračunati limes funkcije. Razina:6
11.izračunati derivaciju funkcije. Razina:6
12.skicirati graf funkcije uz pomoć derivacija i kritičnih točaka. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže u predavaonici uz mnogo primjera prezentiranih korak po korak na ploči. U okvrima moguće posebne situacije gradivo se prezentira preko LMS sustava ili MIcrosoft Teamsa.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže u predavaonici uz mnogo primjera prezentiranih korak po korak na ploči. U okvrima moguće posebne situacije gradivo se prezentira preko LMS sustava ili MIcrosoft Teamsa
Sadržaj predavanja1.Kompleksni brojevi, algebarski i trigonometrijski zapis kompleksnog broja, osnovne aritmetičke operacije s kompleksnim brojevima (zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, potenciranje cijelim brojem, korjenovanje (racionalni eksponent)), Gaussova ravnina, 3h, Ishodi:1,2
2.Determinanta (2. reda - formula, 3. reda Sarrusovo pravilo i Laplaceov razvoj, 4. reda Laplaceov razvoj i elementarne transformacije), 3h, Ishodi:3,5
3.Sistem linearnih jednadžbi, rješavanje Cramerovim pravilom i Gauss-Jordanovim postupkom eliminacije, 3h, Ishodi:5
4.Vektori, 3h, Ishodi:4,5
5.Funkcije, definicija, domena, kodomena, područje definicije, slika funkcije, injekcija, surjekcija, bijekcija, graf funkcije, rast i pad funkcije, monotonost, kompozicija funkcija, inverz funkcije, parne i neparne funkcije, nultočke, 3h, Ishodi:6,7
6.Elementarne funkcije: potencije, polinomi, eksponencijalne funkcije, logaritamske funkcije, trigonometrijske funkcije, hiperbolne funkcije, 3h, Ishodi:6,7,8
7.Dijeljenje polinoma s ostatkom. Racionalne funkcije. Nultočke i polovi racionalne funkcije. Rastav racionalne funkcije na parcijalne razlomke.,, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
8.Limesi, nizovi, 3h, Ishodi:10
9.Skiciranje grafova nekih funkcije (polinoma, trigonometrijskih funkcija), 3h, Ishodi:9
10.Problem nalaženja tangente, derivacija funkcije, pravila za deriviranje zbroja, umnoška i kvocijenta dviju funkcija, 3h, Ishodi:9,12
11.Diferencijal, implicitno deriviranje, parametarsko deriviranje, 3h, Ishodi:10,11
12.Derivacija složene funkcije, derivacija funkcije f(x)=x^x, 3h, Ishodi:5,11
13.Osnovni teoremi diferencijalnoga računa (Fermatov, Rolleov, Lagrangeov i Cauchyjev)., 3h, Ishodi:11
14.Lokalni i globalni ekstremi realne funkcije jedne realne varijable. LHospital-Bernoullijevo pravilo. Asimptote., 3h, Ishodi:11
15.Derivacija reda 2. Konveksnost i konkavnost funkcije. Točke pregiba (infleksije). Ispitivanje tijeka funkcije., 3h, Ishodi:9,10,11,12
Sadržaj auditornih vježbi1.Kompleksni brojevi, algebarski i trigonometrijski zapis kompleksnog broja, osnovne aritmetičke operacije s kompleksnim brojevima (zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, potenciranje cijelim brojem, korjenovanje (racionalni eksponent)), Gaussova ravnina, 3h, Ishodi:1,2
2.Determinanta (2. reda - formula, 3. reda Sarrusovo pravilo i Laplaceov razvoj, 4. reda Laplaceov razvoj i elementarne transformacije), 3h, Ishodi:3,5
3.Sistem linearnih jednadžbi, rješavanje Cramerovim pravilom i Gauss-Jordanovim postupkom eliminacije, 3h, Ishodi:6
4.Vektori, 3h, Ishodi:4,5
5.Funkcije, definicija, domena, kodomena, područje definicije, slika funkcije, injekcija, surjekcija, bijekcija, graf funkcije, rast i pad funkcije, monotonost, kompozicija funkcija, inverz funkcije, parne i neparne funkcije, nultočke, 3h, Ishodi:6,7
6.Elementarne funkcije: potencije, polinomi, eksponencijalne funkcije, logaritamske funkcije, trigonometrijske funkcije, hiperbolne funkcije, 3h, Ishodi:6,7,8
7.Dijeljenje polinoma s ostatkom. Racionalne funkcije. Nultočke i polovi racionalne funkcije. Rastav racionalne funkcije na parcijalne razlomke.,, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
8.Limesi, nizovi, 3h, Ishodi:10
9.Skiciranje grafova nekih funkcije (polinoma, trigonometrijskih funkcija), 3h, Ishodi:9
10.Problem nalaženja tangente, derivacija funkcije, pravila za deriviranje zbroja, umnoška i kvocijenta dviju funkcija, 3h, Ishodi:9,12
11.Diferencijal, implicitno deriviranje, parametarsko deriviranje, 3h, Ishodi:10,11
12.Derivacija složene funkcije, derivacija funkcije f(x)=x^x, 3h, Ishodi:11
13.Osnovni teoremi diferencijalnoga računa (Fermatov, Rolleov, Lagrangeov i Cauchyjev)., 3h, Ishodi:11
14.Lokalni i globalni ekstremi realne funkcije jedne realne varijable. LHospital-Bernoullijevo pravilo. Asimptote., 3h, Ishodi:11
15.Derivacija reda 2. Konveksnost i konkavnost funkcije. Točke pregiba (infleksije). Ispitivanje tijeka funkcije., 3h, Ishodi:9,10,11,12
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Posebna oprema, navesti
The chalkboard lectures include theory and many examples clearly analyzed step by step, in cooperation with students. In the context of a possible special situation, the material is presented via the LMS system or Microsoft Teams.
Ishodi7#6
LiteraturaObvezna:
1. I. Vuković: Matematika 1: udžbenik za stručni studij elektrotehnike, Redak, 2015.
2. S. Suljagić: Matematika I, skripta, Zagreb, 2005
3. B. P. Demidovič: Zadaci i rješeni primjeri iz više matematike, Danjar, Zagreb, 1995.

Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Nema posebnih uvjeta za potpis.
Provjera znanja u semestruDva kolokvijska ispita za vrijeme semestra

Ocjene po ishodu: maksimum 100 bodova
50-62 dovoljan (2)
63-75 dobar (3)
76-88 vrlo dobar (4)
89-100 odličan (5)
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit 60% ocjene

Ocjene pismenog dijela ispita: maksimum 100 bodova
50-62 dovoljan (2)
63-75 dobar (3)
76-88 vrlo dobar (4)
89-100 odličan (5)

Usmeni uspit 40% ocjene
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()4
Usmeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:83165;
Izradio prijedlogdr.sc. Vlatko MIćković, 14.7.2020.
+P:1.prof. dr. sc. Darko Landek
P:2.Izv. prof. dr. sc. Ana Pilipović
P: Željko Alar
L: Željko Alar
L: Ivica Garašić
L:prof. dr. sc. Darko Landek
L:Izv. prof. dr. sc. Ana Pilipović
L: Tomislav Staroveški
L: Ivan Stojanović
Materijali i proizvodni postupci30+30 (0+30+0+0) (90)583167NE
Šifra WEB/ISVU29040/83167ECTS5Akademska godina2023/2024
NazivMaterijali i proizvodni postupci
Status1. semestar - Stručni prijediplomski studij Mehatronika (Redovni prijediplomski mehatronika) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+30+0+0)
90
IzvođačiPredavanja:1. prof. dr. sc. Darko Landek
Predavanja:2. Izv. prof. dr. sc. Ana Pilipović
Predavanja: Željko Alar
Laboratorijske vježbe: Željko Alar
Laboratorijske vježbe: Ivica Garašić
Laboratorijske vježbe:prof. dr. sc. Darko Landek
Laboratorijske vježbe:Izv. prof. dr. sc. Ana Pilipović
Laboratorijske vježbe: Tomislav Staroveški
Laboratorijske vježbe: Ivan Stojanović
Cilj predmetaUpoznavanje s građom i strukturom materijala, dijagramima stanja, osnovama očvrsnuća i osnovnim svojstvima materijala, postupcima toplinske obrade metala. Cilj dobra i stručna primjena. Upoznavanje s osnovama proizvodnih postupaka za proizvodnju metalnih i ne-metalnih artefakata.
Ishodi učenja:1.identificirati osnovne skupine i podskupine materijala i proizvodnih postupaka prikladnih za pojedine materijale, svojstva materijala važna za strojni element ili konstrukciju. Razina:6
2.povezati kemijski sastav, mikrostrukturu i svojstva materijala. Razina:6,7
3.identificirati osnovna mehanička, tribološka, korozijska i tehnološka svojstva materijala. Razina:6
4.prezentirati rezultate ispitivanja svojstva, prikladnost materijala za strojni element ili konstrukciju i prikladnost za tehnološke postupake prerade. Razina:6,7
5.kreirati zahtjev za mehaničkim svojstvima i toplinskom obradom na crtežu. Razina:6,7
6.identificirati postupke obrade odvajanjem čestica, obrade metala deformiranjem, ljevačke postupke, postupke zavarivanja, postupke prerade polimera i aditivne postupke. Razina:6
7.klasificirati postupke proizvodnje metalnih i polimernih proizvoda prema različitim kriterijima. Razina:6,7
8.predložiti vrstu materijala, tehnološki postupak obrade i najvažnija svojstva za konkretni konstrukcijski element i eksploatacijske uvjete. Razina:6,7
9.usporediti postupke aditivne proizvodnje s obzirom na upotrebljene materijale i svojstva proizvoda s postupcima prerade polimera. Razina:6,7
Uključenost ishoda učenja u ishodima studija:
1.5.OPĆI Identificirati, modelirati i rješavati inženjerske probleme.: 5h od 150h
3.2.MEH Predložiti vrste materijala i tehnološki postupak izrade.: 110h od 150h
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Predavanja se izvode uz konstruiranje potrebnih dijagrama i crteža na ploči, također i pomoću projekcija folija sa grafoskopa, a jedan dio predavanja izvodi se pomoću prezentacije u Power pointu.
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Grupno rješavanje zadanih problema
Izvode se u Laboratorijima Zavoda za materijale. Pri tome se koristi oprema za toplinsku obradu (razne komorne i jamske peći; solne kupke, vakuumska peć, indukcijski generator) u kojima se provode pokusi kaljenja, žarenja, popuštanja, pougljičavanja, nitriranja, boriranja. Ocjena postignutih svojstava provodi se na tvrdomjerima, kidalicama, Charpyevom batu, a ocjena mikrostrukture na mikroskopima (pri tome se koristi kompletna oprema za pripremu uzoraka; brusilice, polirke, sredstva za nagrizanje). U laboratorijima Zavoda za tehnologiju FSB demonstrirat će se obrade materijala skidanjem čestica, deformiranjem, zavarivanjem i postupci prerade polimera. Prikaz pojedinih proizvodnih postupaka uz upoznavanje kinematičkih i dinamičkih značajki postupaka i strojeva.
Sadržaj predavanja1.Uvod. Mehanička svojstva materijala i njihovo određivanje (2). Statički vlačni pokus, Tvrdoća. Žilavost i udarni rad loma, 2h, Ishodi:1,2,3
2.Umor i puzanje materijala. Ostala svojstva materijala., 2h, Ishodi:2,3
3. Postupci toplinske obrade metala-žarenje kaljenje, poboljšavanje, Postupci modificiranja površina, 2h, Ishodi:4,5
4.Sistematizacija materijala. Svojstva i primjena željeznih ljevova i općih konstrukcijskih čelika., Svojstva i primjena čelika povišene čvrstoće, čelika za poboljšavanje, čelika za cementiranje, čelika za opruge., , 2h, Ishodi:1,2,3,4
5.Svojstva i primjena korozijski i kemijski postojanih čelika i čelika za povišene i snižene temperature., Svojstva i primjena alatnih čelika., Svojstva i primjena bakrenih, aluminijskih, niklovih, kobaltovih, titanovih i magnezijevih legura., 2h, Ishodi:1,2,3,4
6.Svojstva i primjena konstrukcijske keramike i tvrdih metala., Svojstva i primjena polimernih i kompozitnih materijala. , 2h, Ishodi:1,2,3,4,5
7.Prvi kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5
8.Proizvodnja artefakata i svojstva polimera. Kontinuirani i ciklički postupci preradbe polimernih tvorevina., 2h, Ishodi:6,7,8
9.Postupci aditivne proizvodnje prototipova, proizvoda, alata i kalupa. , 2h, Ishodi:9
10.Osnove tehnologije lijevanja. Kvaliteta i greške odljevaka. , 2h, Ishodi:6,7,8
11.Fizikalne osnove oblikovanja deformiranjem. Postupci oblikovanja deformiranjem., 2h, Ishodi:6,7,8
12.Načelo ostvarivanja zavarenog spoja. Podjela postupaka zavarivanja., 2h, Ishodi:6,7,8
13.Postupci obradbe odvajanjem alatima definirane geometrije, alatima nedefinirane geometrije i nekonvencionalni postupci., 2h, Ishodi:6,7,8
14.Osnovna načela zaštite od korozije. Zaštitno prevlačenje. Metalne i nemetalne prevlake. Električne metode zaštite od korozije., 2h, Ishodi:8
15.Drugi kolokvij., 2h, Ishodi:6,7,8,9
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Nema nastave., 2h
2.Kristalografija, 2h, Ishodi:2
3.Fe-C dijagram i metalografija Fe-C legura, 2h, Ishodi:1,2
4.Statički vlačni pokus, 2h, Ishodi:2,3
5.Ispitivanje tvrdoće i žilavosti materijala, 2h, Ishodi:2,3
6.Tribološka ispitivanja i analiza trošenja, 2h, Ishodi:2,3,4
7.Ispitivanje zakaljivosti čelika, 2h, Ishodi:2,3,5
8.Nema nastave.
9.Injekcijsko prešanje. Taložno očvršćivanje (FDM) - aditivna proizvodnja., 2h, Ishodi:6,7,8,9
10.Izrada kalupa i jezgri. Prikaz postupaka lijevanja i kalupljenja. , 2h, Ishodi:6,7,8
11.Provlačenje kroz matricu punog profila. Slobodno kovanje. Duboko vučenje aksijalno simetrične posude. , 2h, Ishodi:6,7,8
12.REL i MIG/MAG zavarivanje, prikaz rada uređaja i tehnika rada. Robotizirano zavarivanje laserom., 2h, Ishodi:6,7,8
13.Glavna i pomoćna gibanja na alatnim strojevima. Prikaz postupaka bušenja, tokarenja, glodanja i brušenja. Parametri površinske hrapavosti kod HSC i HM obrade na CNC glodalici., 2h, Ishodi:6,7,8
14.Prikaz i analiza uzoraka različitih konstrukcija i dijelova postrojenja oštećenih korozijom. Prikaz i analiza uzoraka prevlaka koje se koriste u zaštiti od korozije., 2h, Ishodi:6,7,8
15.No classes.
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Namjenski laboratorij
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Potrošni materijal, navesti
Posebna oprema, navesti
Laboratorijske vježbe izvode se u laboratorijima Zavoda za materijale i Zavoda za tehnologiju
Ishodi7#6
LiteraturaObavezna:
Landek, D., Šercer, M.: Materijali i proizvodni postupci (autorizirana predavanja, FSB, Zagreb, 2013.
Dodatna:
Kovačiček, F., Španiček, Đ.: Materijali - Osnove znanosti o materijalima, FSB, Zagreb, 2000.
Ivušić, V.: Dijagrami stanja metala i legura, FSB, 2003.
Stupnišek, M., Cajner, F.: Osnove toplinske obradbe metala, FSB, 2001.
Franz, M.: Mehanička svojstva materijala, FSB, Zagreb, 1998.
Filetin, T. Kovačiček, F., Indof, J.: Svojstva i primjena materijala, FSB, Zagreb, 2002.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)obvezno pohađanje laboratorijskih vježbi
Provjera znanja u semestruDva kolokvija, teorijska pitanja
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Kontinuirana provjera znanja ()3
Pismeni ispit ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogDarko Landek i Mladen Šercer
+P:1. Doc. dr. sc. Lidija Tepeš Golubić prof. v. š.
L: Miroslav Radaković
L: Sara Slamić Tarade univ.mag.rel.publ.,pred.
Metodologija stručnog i istraživačkog rada15+30 (0+30+0+0) (15)2172304NE
Šifra WEB/ISVU29505/172304ECTS2Akademska godina2023/2024
NazivMetodologija stručnog i istraživačkog rada
Status1. semestar - Stručni prijediplomski studij Mehatronika (Redovni prijediplomski mehatronika) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
15+30 (0+30+0+0)
15
IzvođačiPredavanja:1. Doc. dr. sc. Lidija Tepeš Golubić prof. v. š.
Laboratorijske vježbe: Miroslav Radaković
Laboratorijske vježbe: Sara Slamić Tarade univ.mag.rel.publ.,pred.
Cilj predmetaOsposobiti studente za izradu i provedbu kvalitetnog stručnog rada
Ishodi učenja:1.formulirati istraživačke hipoteze okvire rješenja problema i predmeta istraživanja. Razina:6,7
2.generirati rješenje stručnog problema putem istraživanja. Razina:6,7
3.identificirati pravila i postupke metodologije stručnog rada. Razina:6
4.izdvojiti opciju postupaka za transformaciju kvalitetne ideje u kvalitetan stručni rad. Razina:6
5.predvidjeti metode pri izradi stručnog rada. Razina:6,7
6.formulirati rezultate istraživanja. Razina:6,7
7.prezentirati rezultate rada ciljnoj publici. Razina:6,7
8.oblikovati tekstualni dokument korištenjem naprednih naredbi za oblikovanje teksta (generiranje sadržaja, popis tablica,slika, kolaboracija, indeksiranje). Razina:6
9.kreirati proračunsku tablicu korištenjem naprednih naredbi (uvjetno formatiranje, izrada scenarija, pivot tablice, filtriranje). Razina:6,7
Uključenost ishoda učenja u ishodima studija:1.1.OPĆI Služiti se stranim jezikom u literaturi i svakodnevnoj stručnoj komunikaciji.: 5h od 60h
1.2.OPĆI Primijeniti znanje matematike i fizike na inženjerske probleme.: 4h od 60h
1.3.OPĆI Koristiti tehnike, vještine i suvremene alate neophodne za inženjersku praksu.: 4h od 60h
1.4.OPĆI Povezati inženjerske aktivnosti konstruiranja, proizvodnje i marketinga s potrebama korisnika proizvoda i usluge.: 4h od 60h
1.5.OPĆI Identificirati, modelirati i rješavati inženjerske probleme.: 4h od 60h
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Sadržaj predavanja1.Uvod u stručni rad. Stručna i istraživačka djelatnost.. Pojam i vrste stručnog djela, 1h, Ishodi:1,2
2.Uvod u stručni rad. Stručna i istraživačka djelatnost.. Pojam i vrste stručnog djela, 1h, Ishodi:1,2
3.Uvod u stručni rad. Stručna i istraživačka djelatnost.. Pojam i vrste stručnog djela, 1h, Ishodi:1,2
4.Metodologija stručnog rada. Pojam i klasifikacija stručnih metoda, 1h, Ishodi:5,7
5.Metodologija stručnog rada. Pojam i klasifikacija stručnih metoda, 1h, Ishodi:5,7
6.Metodologija stručnog rada. Pojam i klasifikacija stručnih metoda, 1h, Ishodi:5,7
7.Tehnologija stručnog rada . Odabir teme istraživanja. Planiranje i organizacija istraživačkog rada, 1h, Ishodi:3
8.Tehnologija stručnog rada . Odabir teme istraživanja. Planiranje i organizacija istraživačkog rada, 1h, Ishodi:3
9.Tehnologija stručnog rada . Odabir teme istraživanja. Planiranje i organizacija istraživačkog rada, 1h, Ishodi:3
10.Istraživanje i razvoj. Pisanje i tehnička obrada stručnog rada. Korištenje literature i citiranje; dijelovi rada i istraživačka dokumentacija, 1h, Ishodi:6
11.Istraživanje i razvoj. Pisanje i tehnička obrada stručnog rada. Korištenje literature i citiranje; dijelovi rada i istraživačka dokumentacija, 1h, Ishodi:6
12.Istraživanje i razvoj. Pisanje i tehnička obrada stručnog rada. Korištenje literature i citiranje; dijelovi rada i istraživačka dokumentacija, 1h, Ishodi:6
13.Plagijat. Stručni i znanstveni časopisi i publikacije. Pretraživanje baza podataka, 1h, Ishodi:1
14.Plagijat. Stručni i znanstveni časopisi i publikacije. Pretraživanje baza podataka, 1h, Ishodi:1
15.Plagijat. Stručni i znanstveni časopisi i publikacije. Pretraživanje baza podataka, 1h, Ishodi:1
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.uvod i upoznavanje s dostupnim e uslugama za studente, 2h
2.napredna obrada teksta, 2h, Ishodi:8
3.napredna obrada teksta, 2h, Ishodi:8
4.napredna obrada teksta, 2h, Ishodi:8
5.napredna obrada teksta, 2h, Ishodi:8
6.kolokvij napredna obrada teksta, 2h, Ishodi:8
7.napredno korištenje proračunskih tablica, 2h, Ishodi:9
8.napredno korištenje proračunskih tablica, 2h, Ishodi:9
9.napredno korištenje proračunskih tablica, 2h, Ishodi:9
10.napredno korištenje proračunskih tablica, 2h, Ishodi:9
11.kolokvij napredno korištenje proračunskih tablica, 2h, Ishodi:9
12.Izrada prezentacija, 2h, Ishodi:6,7
13.Izrada prezentacija, 2h, Ishodi:6,7
14.ispravak kolokvija, 2h, Ishodi:7,8
15.ispit, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi7#6
Literatura1. M.Žugaj, K.Dumičić, V.Dušak: Temelji znanstvenoistraživačkog rada- Metodologija i metodika, FOI, Varaždin, 2006.g.
2. R. Zelenika: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Ekonomski fakultet, Rijeka, 2000.g.
3. Lj. Baban, K. Ivić, S. Jelinić, M. Lamza-Maronić, A. Šundalić: Primjena metodologije stručnog i znanstvenog istraživanja.Ekonomski fakultet, Osijek, 2000.
H.Birola, odabrane teme iz Informatike, POU, Zagreb
portal Nikola Tesla, LMS tečaj
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Redovitost pohađanja -20%
Provjera znanja u semestruprovjera pripremljenosti za vježbe 25% ocjene
kolokvij obrada teksta - min 75%, 25% ocjene ishod 8
kolokvij proračunske tablice- min 75%, 25% ocjene ishod 9
seminarski rad - ishodi 1,2,3,4,5,6,7; 25 % ocjene
Način polaganja ispita nakon semestrapismeni ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Seminarski rad ()2
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:83367;83368;128187;
Izradio prijedlog Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj., 2.6.2016
+P:1.doc. dr. sc. Tihomir Mihalić prof. struč. stud.
P: Hrvoje Galijan dipl.ing.stroj.
K: Jurica Bilić
K: Hrvoje Galijan dipl.ing.stroj.
K: Vladimir Markulin Grgić
K:doc. dr. sc. Tihomir Mihalić prof. struč. stud.
Tehničko dokumentiranje15+30 (0+0+0+30) (75)4215653NE
Šifra WEB/ISVU29814/215653ECTS4Akademska godina2023/2024
NazivTehničko dokumentiranje
Status1. semestar - Stručni prijediplomski studij Mehatronika (Redovni prijediplomski mehatronika) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
15+30 (0+0+0+30)
75
IzvođačiPredavanja:1. doc. dr. sc. Tihomir Mihalić prof. struč. stud.
Predavanja: Hrvoje Galijan dipl.ing.stroj.
Konstrukcijske vježbe: Jurica Bilić
Konstrukcijske vježbe: Hrvoje Galijan dipl.ing.stroj.
Konstrukcijske vježbe: Vladimir Markulin Grgić
Konstrukcijske vježbe:doc. dr. sc. Tihomir Mihalić prof. struč. stud.
Cilj predmetaStjecanje znanja neophodnih za osmišljavanje, izradu, čitanje, razumijevanje tehničke dokumentacije te sposobnosti za inženjersku komunikaciju crtežom. Razvijanje smisla za vezu između dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog prikaza, usvajanje konvencija i normi karakterističnih za izradu tehničke dokumentacije.
Ishodi učenja:1.oblikovati tehnički crtež poštujući norme, kao što su izbor crta, tehničkog pisma, formata papira, mjerila. Razina:6
2.konstruirati strojarski element uz potreban broj i vrstu projekcija koristeći se znanjima iz nacrtne geometrije. Razina:6,7
3.nacrtati potrebne presjeke strojarskog elementa. Razina:6
4.normirati potrebne tolerancije i dosjede za pojedini strojarski element, kotirati isti . Razina:6,7
5.skicirati strojni element u ortogonalnoj i izometrijskoj projekciji. Razina:6
6.napraviti (dijagram, graf, mapu) potrebne pozicije i sklopni crtež u ortogonalnoj i izometrijskoj projekciji. Razina:6
7.konstruirati strojni element i sklopni crtež u 2D, koristeći se računalnom grafikom - AutoCAD. Razina:6,7
8.planirati i pripremati se za predstojeće vježbe. Razina:6,7
9.razlikovati koordinatne sustave i načine primjenjivanja u AutoCAD-u. Razina:6
10.kreirati prototipni crtež u AutoCAD-u. Razina:6,7
11.nacrtati crtež sa svim vrstama koordinata. Razina:6
12.kombinirati osnovne naredbe za crtanje i promjenu crteža. Razina:6,7
13.urediti načine kotiranja za različita mjerila na istom dokumentu. Razina:6,7
14.nacrtati strojni dio u presjeku s unosom oznaka površinske hrapavosti i tablica tolerancije.. Razina:6
15.urediti presjek šrafiranjem i označavanjem presjeka. Razina:6,7
16.nacrtati zupčanik u presjeku s konusnom glavinom, te pravilno označiti konus. . Razina:6
17.urediti kote i tolerancije.. Razina:6,7
18.povezati prostornu izometrijsku 3D projekciju s ortogonalnom 2D projekcijom. Razina:6,7
19.povezati ortogonalnu 2D i prostornu izometrijsku 3D projekciju. Razina:6,7
20.nacrtati vratilo. Razina:6
21.nacrtati uzastopnie presjeke i detalje vratila. Razina:6
22.nacrtati sve elemente radioničkog crteža. Razina:6
23.nacrtati sklopni crtež kuke s koloturom. Razina:6
24.nacrtati pozicije kolotura i kuke. Razina:6
25.analizirati tehničku dokumentaciju mehatroničkih uređaja i sustava od projektnog zadatka do realizacije. Razina:6
Uključenost ishoda učenja u ishodima studija:1.1.OPĆI Služiti se stranim jezikom u literaturi i svakodnevnoj stručnoj komunikaciji.: 10h od 120h
1.2.OPĆI Primijeniti znanje matematike i fizike na inženjerske probleme.: 10h od 120h
1.3.OPĆI Koristiti tehnike, vještine i suvremene alate neophodne za inženjersku praksu.: 10h od 120h
1.4.OPĆI Povezati inženjerske aktivnosti konstruiranja, proizvodnje i marketinga s potrebama korisnika proizvoda i usluge.: 10h od 120h
3.1.MEH Konstruirati strojne elemente i sklopove sa stanovišta čvrstoće i deformacija, kinematike i dinamike.: 80h od 120h
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Simulacije
Predavanja se izvode frontalno usmenim izlaganjem, metodom s pojašnjenjem pravila crtanja tehničkim crtežom uz korištenje suvremenih nastavnih pomagala: modela, računala i grafoskopa.
Način izvođenja konstrukcijskih vježbiVježbe se izvode u grupama, metodom razgovora uz skiciranje, analizu i sintezu projekcija po metodičkoj vježbenici, te individualnim radom sa studentima na samostalnom skiciranju strojnih dijelova u ortogonalnoj i izometrijskoj projekciji uz izradu radioničkog i sklopnog crteža 2D računalom.
Sadržaj predavanja1.Normizacija i norme, formati papira, tehničko pismo, mjerilo, sastavnice, 2h, Ishodi:1
2.Predočavanje oblika s osnovama nacrtne geometrije, prostorne projekcije, ortogonalne projekcije, 2h, Ishodi:2,5
3.Presjeci, 2h, Ishodi:3
4.Pojednostavljeno crtanje (navoji, zupčanici, lančanici, ...), 2h, Ishodi:3
5.Tehnički simboli - elektrotehnika (IEC oznake), pneumatski, hidraulički, itd., 2h, Ishodi:1
6.Tehničko prostoručno skiciranje, 2h, Ishodi:5
7.Kotiranje, 2h, Ishodi:4
8.1. kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5
9.Tolerancije dužina i dosjedi, 2h, Ishodi:4
10.Tolerancije kvalitete površine (tekstura površine - hrapavost), 2h, Ishodi:1,4
11.Tolerancije oblika, 2h, Ishodi:4
12. Tolerancije položaja, 2h, Ishodi:4
13.Vrsta dokumentacije prema namjeni, 2h, Ishodi:25
14.Intelektualno vlasništvo, 2h, Ishodi:25
15.2. kolokvij, 2h, Ishodi:1,4,25
Sadržaj konstrukcijskih vježbi1.Nema nastave, 2h
2.Upoznavanje sa sadržajem konstrukcijskih vježbi i načinom izvođenja istih., 2h, Ishodi:8
Koordinatni sustavi koji se koriste u AutoCAD-u, 2h, Ishodi:9
3.Definiranje postavki prototipnog crteža., 2h, Ishodi:10
Crtanje primjera s pravokutnim i polarnim, te apsolutnim i relativnim koordinatama., 2h, Ishodi:11
4.Crtanje projekcija koristeći osnovne naredbe za crtanje (line, rectangle, circle) i promjenu crteža (erase, copy, offset, move, rotate, trim), 2h, Ishodi:12
5.Izrada ortogonalne projekcije simetričnog strojnog dijela uz pomoć naredbe zrcaljenja i izduživanja. , 2h, Ishodi:12
6.Izrada projekcije tijela pomoću naredbe polar array, kotiranje i priprema crteža za ispis u mjerilu M1:1, te predmeta malih dimenzija u mjerilu M20:1., 2h, Ishodi:12,13
7.Izrada presjeka strojnog dijela u punom presjeku. Unašanje oznaka površinske hrapavosti i tablice tolerancije., 2h, Ishodi:14,15
8.Način prikazivanja zupčanika odstupanjem od pravila prikazivanja u nacrtnoj geometriji pojednostavljenje., 2h, Ishodi:16,17
9.Izrada ortogonalnih projekcija na temelju složenog izometrijskog crteža., 2h, Ishodi:18
10.Izrada izometrijskog crteža na temelju dvije ili tri otrogonalne projekcije., 2h, Ishodi:19
11.Izrada vratila osnovni oblik s utorima za pero, 2h, Ishodi:20
12.Unos uzastopnih presjeka i detalja na crtežu, 2h, Ishodi:21
13.Kotiranje i unašanje oznaka tolerancija duljinskih izmjera, oblika, smještaja i vrtnje, te hrapavosti tehničkih površina, 2h, Ishodi:22
14.Izrada sklopnog crteža kolotura s kukom na A3 formatu papira s označenim pozicijama i pravilno , 2h, Ishodi:23
15.Izrada radioničkog crteža kolotura i kuke na temelju sklopnog crteža., 2h, Ishodi:24
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Vježbe se održavaju po grupama metodom razgovora, skiciranja, analize i sklopnih projekcija prema metodološkim pravilima, individualnim radom sa studentima tijekom skiciranja strojnih dijelova u ortogonalnoj i izometrijskoj, radioničkih crteža, sklopnih crteža u 2D
Ishodi7#6
LiteraturaOsnovna:
Z. Herold: Inženjerska grafika, Inženjerski priručnik, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Z. Herold, D. Žeželj: Inženjerska grafika - Metodička vježbenica, FSB, Zagreb, 2006.
D. Rohde, N. Bojčetić, D. Deković, Z. Herold, D. Marjanović, D. Žeželj: Računalna i inženjerska grafika, Podloge za vježbe iz Auto CAD, FSB, Zagreb, 2005.
M. Opalić, M. Kljajin, S. Sebastijanović: Tehničko crtanje, Zrinski d.d., Čakovec, 2003.
Dodatna:
Koludrović: Tehničko crtanje u slici s kompjuterskim aplikacijama, Autorska naknada Koludrović Ć. I. R., Rijeka, 1997.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)pohađanje nastave, predan programski zadatak
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja nastave, Kolokvij teorijska pitanja, Programski zadatak
Način polaganja ispita nakon semestraKontinuirane provjere znanja: domaće zadaće, programski zadaci i dvije provjere znanja:
1.Ortogonalne projekcije, izometrija
2.Dimenzioniranje, prostorni zor
Pismeni ispit, Usmeni ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Praktični rad ()2
Pismeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:83366;128188;
Izradio prijedlogČedomir Jurčec, Hrvoje Galijan