1. semestar :: smjer :: Stručni studij računarstva

Obavezni predmeti

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:1.dr.sc. Biljana Stojaković ,prof.v.š. u trajnom zvanju
A: Lamia Egartner prof.
A: Tamara Tolnauer Ackermann ,prof.
Engleski jezik za računarstvo30+30 (30+0+0+0) (30)384849DA
Šifra WEB/ISVU27847/84849ECTS3Akademska godina2021/2022
NazivEngleski jezik za računarstvo
Status1. semestar - Stručni studij računarstva (Redovni prijediplomski računarstvo) - Obavezni predmet
PripadnostPodručje humanističkih znanosti 6.03. Filologija Opći predmet (Katedra za zajedničke predmete, katedra za strane jezike)
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (30+0+0+0)
30
IzvođačiPredavanja:1. dr.sc. Biljana Stojaković ,prof.v.š. u trajnom zvanju
Auditorne vježbe: Lamia Egartner prof.
Auditorne vježbe: Tamara Tolnauer Ackermann ,prof.
Cilj predmetaRazvijanje temeljnih jezičnih vještina, s naglaskom na jezik struke; osposobljavanje studenata za samostalno pismeno i usmeno izražavanje u interaktivnim situacijama u kontekstu struke ; razvijanje sposobnosti procjene jezične kvalitete web sadržaja; poticanje na samostalno korištenje stručne literature na engleskom jeziku i osposobljavanje za logično strukturiranje prikaza činjenica uz korištenje informacijskih tehnologija (prezentacije na engleskom jeziku vezane uz teme struke ).
Ishodi učenja:1.analizirati položaj i značaj engleskog jezika u kontekstu struke (računarstva) i globalne komunikacije. Razina:6
2.generirati samostalnu usmenu i pismenu komunikaciju na engleskom jeziku. Razina:6,7
3.razviti sposobnost samostalnog korištenja stručne literature. Razina:6,7
4.generirati prijevod tekstova iz područja struke. Razina:6,7
5.kategorizirati stručno nazivlje u području računarstva u hrvatskom i u engleskom jeziku. Razina:6
6.komentirati pojavnosti u području jezika struke u hrvatskom i u engleskom jeziku. Razina:6
7.razlikovati vokabular i gramatičke strukture u jeziku struke i u općem jeziku. Razina:6
8.komentirati kvalitetu engleskih jezičnih sadržaja na internetu, naročito u području struke. Razina:6
9.analizirati različite internetske jezične prevoditelje (google translator, systran...). Razina:6
10.prezentirati stručne sadržaje na engleskom jeziku. Razina:6,7
11.osmisliti različite dijaloške cjeline u kontekstu jezika struke. Razina:6,7
12.analizirati različite vrste rječnika. Razina:6
13.razlikovati slobodan red riječi u hrvatskom od strogo utvrđenog reda riječi u engleskom jeziku. Razina:6
14.generirati rečenice uz primjenu procedure "slaganja vremena". Razina:6,7
15.identificirati pravilne i nepravilne oblike množine u engleskom jeziku. Razina:6
16.analizirati kategoriju aspekta engleskih glagolskih vremena. Razina:6
Uključenost ishoda učenja u ishodima studija:1.1.OPĆI Služiti se stranim jezikom u literaturi i svakodnevnoj stručnoj komunikaciji. : 90h od 90h
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Izlaganje domaćih zadaća
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Analiza klasične literature
Analiza literature na webu, knowledge mining
Pisanje eseja
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Radionica
Sadržaj predavanja1.Engleski jezik ako lingua franca, 2h, Ishodi:1
2.Engleski jezik u informacijskim zanostima i u računarstvu, 2h, Ishodi:1,4,5
3.Računalno nazivlje, 2h, Ishodi:4,5
4.Hrvatsko računalno nazivlje, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
5.Engleski na internetu, 2h, Ishodi:1,4,5,6,7
6.Strojno prevođenje, 2h, Ishodi:7,8,9
7.Internetski prevoditelji, 2h, Ishodi:7,8,9
8.Rječnik, 2h, Ishodi:3,12
9.Učenje stranih jezika putem interneta, 2h, Ishodi:6
10.Kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,5,6,7,8,9,10
11.Upravni i neupravni govor, 2h, Ishodi:13
12.Slaganje vremena, 2h, Ishodi:13,14
13.Množina imenica u hrvatskom i u engleskom jeziku, 2h, Ishodi:15
14.Aspekt engleskih glagolskih vremena, 2h, Ishodi:16
15.Kolokvij, 2h, Ishodi:11,12,13,14,15,16
Sadržaj auditornih vježbi1.Primjena računala; engleska glagolska vremena, 2h, Ishodi:2,4,7,10
2.Vrste računala; glagolska vremena (vježba), 2h, Ishodi:2,4,6,10
3.Ulazne jedinice; aktiv/pasiv, 2h, Ishodi:2,3,4,7,10
4.Skener; aktiv/pasiv, 2h, Ishodi:2,3,4,6,10
5.Izlazne jedinice; Komparacija pridjeva i priloga, 2h, Ishodi:2,3,4,6,10
6.Kolokvij, 2h, Ishodi:2,3,4,7,10
7.Pohranjivanje podataka; Kondicionalne rečenice, 2h, Ishodi:2,4,10
8.Magnetski uređaji za pohranjivanje podataka; Kondicionalne rečenice u slaganju vremena, 2h, Ishodi:2,3,10
9.Optički uređaji za pohranjivanje podataka; modalni glagoli, 2h, Ishodi:2,3,4,7,10
10.Flash memorija; modalni glagol, 2h, Ishodi:2,3,4,10
11.Moj idealni računalni sustav; upravni i neupravni govor, 2h, Ishodi:2,3,4,6,10,13
12.U internetkafeu; slaganje vremena, 2h, Ishodi:1,2,6,13,14
13.Kupnja računala; množina imenica, 2h, Ishodi:2,3,10,15
14.Mobilni telefoni; aspekt engleskih glagolskih vremena, 2h, Ishodi:1,2,9,16
15.Kolokvij, 2h, Ishodi:2,3,4,7,10
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Video oprema
Potrošni materijal, navesti
Ishodi7#6
Literatura1.Professional English in Use ICT, for Computer and Internet, Esteras, Fabre, Cambridge University Press
2. materijali s predavanja (objavljeni na web stranicama kolegija) sastavljeni od tekstova preuzetih iz suvremene stručne i metodičke literature
3. Kiš, M. Englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski školski informatički rječnik. Naklada Ljevak, Zagreb, 2003.
4. Stojaković,B. Skripta English for computer users I
5. Mihaljević, M. Hrvatsko računalno nazivlje, 1993
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Redovito pohađanje nastave (tolerira se najviše 3 izostanka s vježbi).
Provjera znanja u semestru2 kolokvija iz gradiva predavanja i 2 kolokvija iz gradiva vježbi; domaće zadaće
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni i usmeni ispit.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Usmeni ispit ()3
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22848;240466;
Izradio prijedlogdr.sc. Biljana Stojaković, prof.v.šk.
+P:1. Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., pred.
P:2.prof.vis.šk. Ivica Levanat
P:3. Alemka Knapp
A: Alemka Knapp
A:prof.vis.šk. Ivica Levanat
A: Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., pred.
Fizika45+30 (30+0+0+0) (135)7154955DA
Šifra WEB/ISVU27863/154955ECTS7Akademska godina2021/2022
NazivFizika
Status1. semestar - Stručni studij računarstva (Redovni prijediplomski računarstvo) - Obavezni predmet
PripadnostPodručje prirodnih znanosti 1.02. Fizika Opći predmet (Katedra za zajedničke predmete, katedra za fiziku)
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
45+30 (30+0+0+0)
135
IzvođačiPredavanja:1. Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., pred.
Predavanja:2. prof.vis.šk. Ivica Levanat
Predavanja:3. Alemka Knapp
Auditorne vježbe: Alemka Knapp
Auditorne vježbe:prof.vis.šk. Ivica Levanat
Auditorne vježbe: Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., pred.
Cilj predmetaRazumijevanje fizikalnih pojava i veličina koje mogu biti korisne u studiju računarstva, u širem kontekstu temeljnih zakona fizike.
Ishodi učenja:1.izračunati jednostavnija pravocrtna gibanja i gibanja po kružnici, te kosi hitac . Razina:6
2.analizirati kinematičke veličine pri gibanju po krivulji. Razina:6
3.izračunati translacijsko ubrzanje tijela na koje djeluju sile, te jednostavnije primjere kutnog ubrzanja. Razina:6
4.povezati rad sila s promjenama kinetičke i potencijalne energije tijela. Razina:6,7
5.razlučiti klasično-mehanički opis gibanja od specijalne relativnosti . Razina:6
6.analizirati harmoničko titranje bez prigušenja. Razina:6
7.izračunati jednostavne slučajeve prijenosa topline. Razina:6
8.povezati Bohrov model atoma s kvalitativnim opisom elektronskih ljuski i vrpci. Razina:6,7
9.izračunati jednostavne primjere emisije/apsorpcije fotona i fotoelektričnog efekta. Razina:6
10.povezati spoznaje o građi jezgre s radioaktivnim raspadom. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Ostalo, upisati
Usmeno izlaganje, uključujući komunikaciju sa studentima; potiče se njihovo aktivno sudjelovanje tijekom formuliranja i analize fizikalnih zakona. Fizikalne pojave i zakoni ilustriraju se općenito poznatim primjerima ili improviziranim demonstracijama, te jednostavnim pokusima gdje je moguće. Jednadžbe i njihovi izvodi u cjelosti se izlažu na ploči, ilustrirani skicama i dijagramima prema potrebi
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Ostalo, upisati
Rješavanje jednostavnih problema radi boljeg razumijevanja fizikalnih veličina i odnosa među njima. Računanje s brojčanim vrijednostima kakve se javljaju u tehničkim primjenama. Nastavnik objašnjava i ilustrira postupak, studenti rješavaju probleme na ploči, te samostalno u svojim bilježnicama.
Sadržaj predavanja1.Fizikalne veličine i jedinice., 2h, Ishodi:1,2
Deriviranje polinoma., 1h, Ishodi:1,2
2.Integriranje polinoma, određeni integral., 1h, Ishodi:1,2
Gibanje po pravcu, slobodan pad., 2h, Ishodi:1
3.Gibanje po krivulji i kružnici., 3h, Ishodi:1,2
4.Newtonovi aksiomi, količina gibanja., 3h, Ishodi:3
5.Rad, snaga i energija., 3h, Ishodi:4
6.Rotacija krutog tijela., 3h, Ishodi:2,3
7.Gibanje u gravitacijskom polju., 3h, Ishodi:5
8.Relativnost gibanja, inercijalne sile., 2h, Ishodi:6
Apsolutna i najveća brzina c., 1h, Ishodi:6
9.Einsteinova specijalna teorija relativnosti., 3h, Ishodi:6
10.Harmoničko titranje., 3h, Ishodi:7
11.Valna optika, fotoelektrični efekt., 3h, Ishodi:8,9
12.Građa atoma, valna svojstva čestica., 3h, Ishodi:8,9
13.Elektronske ljuske., 1h, Ishodi:8
Poluvodiči., 2h, Ishodi:8
14.Elementarne čestice, građa jezgre., 2h, Ishodi:10
Nestabilne jezgre., 1h, Ishodi:10
15.Radioaktivni raspad, nuklearna energija., 3h, Ishodi:10
Sadržaj auditornih vježbi1.Gibanje po pravcu., 2h, Ishodi:1
2.Gibanje po pravcu., 2h, Ishodi:1
3.Kosi hitac., 2h, Ishodi:1,2
4.Gibanje po kružnici., 2h, Ishodi:1,2
5.Newtonovi aksiomi., 2h, Ishodi:3
6.Newtonovi aksiomi., 2h, Ishodi:3
7.Rad i snaga, energija., 2h, Ishodi:4
8.Sudari., 2h, Ishodi:4
9.1. kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4
10.Rotacija krutog tijela., 2h, Ishodi:2,3
11.Gibanje u gravitacijskom polju., 2h, Ishodi:5
12.Specijalna teorija relativnosti., 2h, Ishodi:6
13.Bohrov model atoma., 2h, Ishodi:8
14.Fotoelektrični efekt., 1h, Ishodi:9
Radioaktivnost., 1h, Ishodi:10
15.2. kolokvij, 2h, Ishodi:5,6,7,8,9
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi7#6
LiteraturaObvezna:
1. Levanat, I., Fizika za TVZ: Kinematika i dinamika, TVZ, Zagreb, 2010;
Dopunska:
1. Young and Freedman, University Physics, Addison Wesley, San Francisco, 2007;
2. Kulišić, P., Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 2005
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)nema
Provjera znanja u semestruDva kolokvija, svaki ima zadatke i teorijski dio.
Za prolaz na pojedinom kolokviju: teorija 40%, zadaci 50%.
Za pohađanje nastave dodaje se do 10% od maksimuma na teoriju.
Način polaganja ispita nakon semestraIspit iz cijelog gradiva, sa zadacima i teorijskim dijelom.
Za prolaz treba 40% zadataka i 40% teorije.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()4
Usmeni ispit ()3
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22682;241032;
Izradio prijedlogprof.vis.šk. Ivica Levanat , 19. 01. 2014
+A:1. Marko Milanović Kineziološka kultura I0+30 (30+0+0+0) (0)1143073DA
Šifra WEB/ISVU27854/143073ECTS1Akademska godina2021/2022
NazivKineziološka kultura I
Status1. semestar - Stručni studij računarstva (Redovni prijediplomski računarstvo) - Obavezni predmet
PripadnostPodručje društvenih znanosti 5.10. Kineziologija Opći predmet (Katedra za zajedničke predmete, katedra za kineziološku kulturu)
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
0+30 (30+0+0+0)
0
IzvođačiAuditorne vježbe:1. Marko Milanović
Cilj predmetaRazviti kod studenta naviku bavljenja športom, poboljšanje psihofizičke kondicije te kulture ponašanja.
Ishodi učenja:1.pokazati pravilno izvođenje tehničkih elemenata pojedine sportske aktivnosti. Razina:
2.objasniti osnovne termine pojedine sportske aktivnosti. Razina:
3.izraziti osnovna pravila pojedine sportske aktivnosti. Razina:
4.prepoznati vježbe za mišićne skupine. Razina:
5.objasniti važnost zagrijavanja i istezanja u sportskoj aktivnosti . Razina:
6.opisati organizaciju i provođenje studentskih sportskih natjecanja . Razina:
7.razmotriti važnost redovite tjelovježbe tijekom cijelog života. Razina:
Uključenost ishoda učenja u ishodima studija:
2.2.OSOBNE Odgovornost, dosljednost, točnost, ažurnost.: 5h od 30h
2.3.OSOBNE Etički i moralni pristup radu.: 5h od 30h
2.6.OSOBNE Iskustva rada u projektnim timovima i industriji.: 5h od 30h
2.8.OSOBNE Komunikacijske vještine u okviru struke te s klijentima, na hrvatskom i engleskom jeziku.: 5h od 30h
2.10.OSOBNE Prilagodljivost novim tehnologijama i tehnikama kao dio procesa cjeloživotnog učenja.: 5h od 30h
2.11.OSOBNE Otvorenost za nova znanja, iskustva i kulturne okolnosti.: 5h od 30h
Način izvođenja auditornih vježbiOstalo, upisati
Aktivnosti
Sadržaj auditornih vježbi1.Ponavljanje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1
2.Ponavljanje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1
3.Usvajanje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
4.Usvajanje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
5.Usavršavanje elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
6.Usavršavanje elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
7.Usvajanje kompleksa vježbi zagrijavanja za pojedinu kineziološku aktivnost, 2h, Ishodi:3
8.Usvajanje kompleksa vježbi istezanja za pojedinu kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:3
9.Ponavljanje osnovnih pravila pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:5
10.Primjena pomoćnih i elementarnih igara u procesu učenja pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:5
11.Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:6
12.Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:6
13.Natjecanje i igra, 2h, Ishodi:4
14.Natjecanje i igra, 2h, Ishodi:5
15.Uvježbavanje i automatizacija vježbi u svrhu prevencije od ozljeda., 2h, Ishodi:5
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaPosebna oprema, navesti
Ovisi o sportu
Ishodi7#6
LiteraturaObvezna:
1. M. Dodik, Tjelesna i zdravstvena kultura, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, 1992.
2. I. Belan, Aerobik, Ivo Balen, Koprivnica, 1988.
3. I. Horvat, Pravila nogometne igre, Novinsko-izdavačko propagandno poduzeće, Zagreb, 1994.
4. I. Tocigl, Taktika igre u obrani, Novinsko-izdavačko propagandno poduzeće, Zagreb, 1989.
Dopunska:
1. D. Milanović, Dopunski sadržaji sportske pripreme, Sportska tribina i Kineziološki fakultet Zagreb, Zagreb, 2002.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Ispit se ne polaže. Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje vježbama tjelesnog odgoja 30 školskih sati po semestru ili 18 sunčanih sati (18 TZK bodova). TZK bodovi se mogu skupljati na više odabranih aktivnosti. Dolazak u dvoranu/bazen boduje se s 1 bodom, a odlazak na pješačko-planinarsku turu s 3 boda. Studentima koji se natječu jednokratni dolazak vrijedi 4 boda, ligaško natjecanje po 2 boda za svaku utakmicu. Studenti koji su oslobođeni po sportskoj osnovi obvezni su sudjelovati na Sveučilišnom studentskom natjecanju. Studenti koji su oslobođeni po zdravstvenoj osnovi, dužni su pomagati u organizaciji i provođenju nastave, pohađati posebno prilagođene programe u određenom postotku ako im to dozvoli nadležni liječnik, te napisati seminarski rad. O temi rada dogovaraju se s predmetnim nastavnikom.
Provjera znanja u semestruPraktični test
Način polaganja ispita nakon semestraIspit se ne polaže ali se usvojena znanja provjeravaju na početku novog semestra.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Praktični rad ()1
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22745;83777;
Izradio prijedlogMarko Milanović, prof.
+P:1. Tihana Strmečki ,dipl.ing.math, v.pred.
A: Andrea Katarić mag. educ. math.
A: Tihana Strmečki ,dipl.ing.math, v.pred.
Matematika I30+45 (45+0+0+0) (135)722742NE
Šifra WEB/ISVU27841/22742ECTS7Akademska godina2021/2022
NazivMatematika I
Status1. semestar - Stručni studij računarstva (Redovni prijediplomski računarstvo) - Obavezni predmet
PripadnostPodručje prirodnih znanosti 1.01. Matematika Opći predmet (Katedra za zajedničke predmete, katedra za matematiku)
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+45 (45+0+0+0)
135
IzvođačiPredavanja:1. Tihana Strmečki ,dipl.ing.math, v.pred.
Auditorne vježbe: Andrea Katarić mag. educ. math.
Auditorne vježbe: Tihana Strmečki ,dipl.ing.math, v.pred.
Cilj predmetaStudent treba naučiti poglavlja iz matematike nužna za rješavanje inženjerskih problema.
Ishodi učenja:1.izračunati vrijednost izraza s osnovnim aritmetičkim operacijama u kojima se pojavljuju kompleksni brojevi. Razina:6
2.nacrtati položaj kompleksnog broja u Gaussovoj ravnini. Razina:6
3.izračunati determinantu i jednostavne izraze s matricama. Razina:6
4.izračunati izraze s vektorima. Razina:6
5.riješiti sustav linearnih jednadžbi. Razina:6
6.razviti shvaćanje definicije funkcije, kompozicije fukcija i inverza funkcije. Razina:6,7
7.klasificirati funkcije: parne/neparne, injekcije/surjekcije/bijekcije. Razina:6,7
8.klasificirati elementarne funkcije: potencije, polinomi, eksponecijalne f., logaritamske f., . Razina:6,7
9.skicirati grafove polinoma, trigonometrijskih f. i racionalne funkcije bez pomoći derivacija. Razina:6
10.izračunati limes funkcije. Razina:6
11.izračunati derivaciju funkcije. Razina:6
12.skicirati graf funkcije uz pomoć derivacija i kritičnih točaka. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže u predavaonici uz mnogo primjera prezentiranih korak po korak na ploči.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Ostalo, upisati
Zadaci iz svakog tematskog područja se, uz komentare, rješavaju na ploči.
Sadržaj predavanja1.Kompleksni brojevi, algebarski i trigonometrijski zapis kompleksnog broja, osnovne aritmetičke operacije s kompleksnim brojevima (zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, potenciranje cijelim brojem, korjenovanje (racionalni eksponent)), Gaussova ravnina, 2h, Ishodi:1,2
2.Determinanta (2. reda - formula, 3. reda Sarrusovo pravilo i Laplaceov razvoj, 4. reda Laplaceov razvoj i elementarne transformacije), 2h, Ishodi:3,5
3.Sistem linearnih jednadžbi, rješavanje Cramerovim pravilom i Gauss-Jordanovim postupkom eliminacije, 2h, Ishodi:5
4.Vektori, 2h, Ishodi:4,5
5.Funkcije, definicija, domena, kodomena, područje definicije, slika funkcije, injekcija, surjekcija, bijekcija, graf funkcije, rast i pad funkcije, monotonost, kompozicija funkcija, inverz funkcije, parne i neparne funkcije, nultočke, 2h, Ishodi:6,7
6.Elementarne funkcije: potencije, polinomi, eksponencijalne funkcije, logaritamske funkcije, trigonometrijske funkcije, hiperbolne funkcije, 2h, Ishodi:6,7,8
7.1. kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
8.Limesi, nizovi, 2h, Ishodi:10
9.Skiciranje grafova nekih funkcije (polinoma, trigonometrijskih funkcija), 2h, Ishodi:9
10.Problem nalaženja tangente, derivacija funkcije, pravila za deriviranje zbroja, umnoška i kvocijenta dviju funkcija, 2h, Ishodi:9,12
11.Diferencijal, implicitno deriviranje, parametarsko deriviranje, 2h, Ishodi:10,11
12.Derivacija složene funkcije, derivacija funkcije f(x)=x^x, 2h, Ishodi:11
13.LHopitalovo pravilo, 2h, Ishodi:11
14.Taylorov polinom funkcije u nuli, 2h, Ishodi:11
15.2. kolokvij, 2h, Ishodi:9,10,11,12
Sadržaj auditornih vježbi1.Kompleksni brojevi, algebarski i trigonometrijski zapis kompleksnog broja, osnovne aritmetičke operacije s kompleksnim brojevima (zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, potenciranje cijelim brojem, korjenovanje (racionalni eksponent)), Gaussova ravnina, 3h, Ishodi:1,2
2.Determinanta (2. reda - formula, 3. reda Sarrusovo pravilo i Laplaceov razvoj, 4. reda Laplaceov razvoj i elementarne transformacije), 3h, Ishodi:3,5
3.Sistem linearnih jednadžbi, rješavanje Cramerovim pravilom i Gauss-Jordanovim postupkom eliminacije, 3h, Ishodi:6
4.Vektori, 3h, Ishodi:4,5
5.Funkcije, definicija, domena, kodomena, područje definicije, slika funkcije, injekcija, surjekcija, bijekcija, graf funkcije, rast i pad funkcije, monotonost, kompozicija funkcija, inverz funkcije, parne i neparne funkcije, nultočke, 3h, Ishodi:6,7
6.Elementarne funkcije: potencije, polinomi, eksponencijalne funkcije, logaritamske funkcije, trigonometrijske funkcije, hiperbolne funkcije, 3h, Ishodi:6,7,8
7.1. kolokvij, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
8.Limesi, nizovi, 3h, Ishodi:10
9.Skiciranje grafova nekih funkcije (polinoma, trigonometrijskih funkcija), 3h, Ishodi:9
10.Problem nalaženja tangente, derivacija funkcije, pravila za deriviranje zbroja, umnoška i kvocijenta dviju funkcija, 3h, Ishodi:9,12
11.Diferencijal, implicitno deriviranje, parametarsko deriviranje, 3h, Ishodi:10,11
12.Derivacija složene funkcije, derivacija funkcije f(x)=x^x, 3h, Ishodi:11
13.LHopitalovo pravilo, 3h, Ishodi:11
14.Taylorov polinom funkcije u nuli, 3h, Ishodi:11
15.2. kolokvij, 3h, Ishodi:9,10,11,12
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Posebna oprema, navesti
Uz pomoć prikladnog softvera (Mathematica) se obrađuju teme s predavanja i zadaci s vježbi.
Ishodi7#6
LiteraturaObvezna:
1. T. Strmečki: Matematika 1 - skripta predavanja za studente redovnog studija računarstva na TVZ, Zagreb, 2020.
2. P. Javor: Uvod u matematičku analizu, Školska knjiga, Zagreb, 1983.
3. S. Suljagić: Matematika I, skripta, Zagreb, 2005
4. I. Slapničar: Matematika 1, skripta, Split, 2002.
5. B. P. Deminovič: Zadaci i rješeni primjeri iz više matematike, Danjar, Zagreb, 1995.
6. N. Elezović: Linearna algebra, Element, Zagreb, 1995.
Dopunska:
1. L. Krnić, Z. Šikić: Račun diferencijalni i integralni, I dio, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
2. V. Devide: Riješeni zadaci iz više matematike, svezak i i II, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
3. T. Bradić, R. Roki, J. Pečarić, M. Strunje: Matematika za tehničke fakultete, Multigraf, Zagreb, 1994.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Nema posebnih uvjeta za potpis.
Provjera znanja u semestruDva kolokvijska ispita za vrijeme semestra

Ocjene po ishodu: maksimum 100 bodova
50-62 dovoljan (2)
63-75 dobar (3)
76-88 vrlo dobar (4)
89-100 odličan (5)
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit 57,14% ocjene

Ocjene pismenog dijela ispita: maksimum 100 bodova
50-62 dovoljan (2)
63-75 dobar (3)
76-88 vrlo dobar (4)
89-100 odličan (5)

Usmeni uspit 42,86% ocjene
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()4
Usmeni ispit ()3
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdipl.ing.mat Tihana Strmečki., 19.05.2016.
+P:1. Danijela Pongrac prof.
P:2.dr. sc. Roman Domović , prof.
L:prof. Marta Alić
L: Maja Pauković dipl.oec.
L: Danijela Pongrac prof.
L: Željka Širanović mag.inf.zn.
Primjena računala30+30 (0+30+0+0) (90)5154959DA
Šifra WEB/ISVU27865/154959ECTS5Akademska godina2021/2022
NazivPrimjena računala
Status1. semestar - Stručni studij računarstva (Redovni prijediplomski računarstvo) - Obavezni predmet
PripadnostPodručje društvenih znanosti 5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti Opći predmet (Katedra za aplikativne sustave)
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+30+0+0)
90
IzvođačiPredavanja:1. Danijela Pongrac prof.
Predavanja:2. dr. sc. Roman Domović , prof.
Laboratorijske vježbe:prof. Marta Alić
Laboratorijske vježbe: Maja Pauković dipl.oec.
Laboratorijske vježbe: Danijela Pongrac prof.
Laboratorijske vježbe: Željka Širanović mag.inf.zn.
Cilj predmetaUpznavanje s informacijskom tehnologijom i njenom primjenom u poslovanju.Student treba naučiti osnove rada na osobnom računalu standardne konfiguracije.
Ishodi učenja:1.identificirati podsustave organizacijskog IS-a. Razina:6
2.razlikovati stolne, prijenosna računala, tablet PC, obzirom na tipične korisnike. Razina:6
3.sastaviti prijedlog osnovne konfiguracije računala kao: centralni procesor (CPU), memorije, tvrdi disk, uobičajene ulazno izlazne uređaje. Razina:6,7
4.ustanoviti (sličnost / razliku) ustanoviti razliku između operativnih, potpornih i strateških informacijskih sustava . Razina:6
5.povezati vrstu i cilj informacijskog sustava s razinom funkcija organizacijskog sustava. Razina:6,7
6.identificirati skupove ključnih podataka za bazu organizacijskog IS-a. Razina:6
7.razlikovati modele organizacijskih ustroja i tipova mreža koje podržavaju poslovanje. Razina:6
8.ustanoviti razliku između inerneta, intraneta i ekstraneta. Razina:6
9.identificirati opasnosti od zloporabe informacijske tehnologije i daljinskog prijenosa podataka. Razina:6
10.pripremiti radno mjesto vodeći računa o računalnoj, programskoj i radnoj okolini te koristeći pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom. Razina:6,7
11.upravljati informacijskim sustavom Windows i računom elektroničke pošte. Razina:6,7
12.napisati word-ov dokument koristeći naredbe za oblikovanje, umetanje objekata i referenci(tablica sdržaja i slika), kolaboraciju, cirkularno pismo i makronaredbe . Razina:6,7
13.pripremiti excel-ov dokument koristeći naredbe za oblikovanje ćelija/radnog lista, umetanje i izgradnju funkcija(osnovne i ugniježdene), filtriranje, umetanje pivot tablice i grafova, te makronaredbe. Razina:6,7
14.pripremiti power point prezentaciju koristeći master slide, animacije, umetanje objekata, prijelaz i povratak iz jedne u drugu prezentaciju . Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Simulacije
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Grupno rješavanje zadanih problema
Sadržaj predavanja1.uvod u predmet, prava i obaveze studenata, praćenje na pretka i provjera znanja, 2h
2.Uvod u IS,Informacijski sustav u poslovanju. Definicija sustava, poslovnog sustava i njegovog informacijskog sustava , 2h, Ishodi:1
3.Dataware - struktura, komponente, administracija, model podataka, 2h, Ishodi:7,8
4.Netware- Internetska tehnologija i njena primjena , 2h, Ishodi:6
5.Netware - Razvoj Interneta i njegova primjena Intranet i ekstranet , 2h, Ishodi:6
6.Računarstvo u oblacima , 2h, Ishodi:5
7.provjera znanja- 1. kolovij teorijski dio, 2h, Ishodi:1,6,7,8
8.Hardware - osnovni dijelovi računala, 2h, Ishodi:2
9.Hardware - osnovni dijelovi računala, razvoj u posljednih 5 godina, 2h, Ishodi:2,3
10.Software - tipovi i vrste IS-a, 2h, Ishodi:4,5
11.Lifeware - Ergonomija radnih mjesta s računalima, organizacijsko znanje , 2h, Ishodi:7,8
12.Orgware - Zaštita ISa i sigurnost, Zaštita privatnosti, 2h, Ishodi:9,10
13.Osnove koncepta 'velikih podataka', 2h, Ishodi:9,10
14.provjera znanja- 2. kolovij teorijski dio, 2h, Ishodi:2,3,4,5,8,9,10
15.ispravak kolokvija 1 ili 2, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Uvod u rad, upoznavanje računalne opreme, Office 365, OneDrive, LMS, 2h, Ishodi:11
2.WORD - obrada teksta, rad s dokumentom, upis, označavnje i uređivanje teksta, oblikovanje teksta i odlomka, rad sa slikama, priprema za ispis, cirkularno pismo, spremanje dokumenta u drugom obliku, 2h, Ishodi:11
3.WORD - stil teksta i odlomka, numeriranje, omatanje teksta oko slike, suradnja, sekcije u dokumentu, tekst u stupcima, fusnote, numeriranje stranica, tablica sadržaja, knjižne oznake i unakrsne reference, tabulatori, početna stranica, 2h, Ishodi:11,12
4.WORD - rad stablicama, slikama, matematičkim izrazima, grafički prikaz podataka, 2h, Ishodi:11,12
5.WORD - makronaredbe, kreiranje i popunjavanje obrasca, zaštita dokumenta, 2h, Ishodi:11,12
6.WORD - kolokvij , 2h, Ishodi:11,12
7.ispravak kolokvija, 2h, Ishodi:11,12
8.EXCEL- proračunske tablice, unos i vrsta podataka, formule, operatori, adrese ćelija, komentari, radni listovi, 2h, Ishodi:11,13
9.EXCEL- oblikovanje tablice, funkcije count, if, lookup, datum i druge, grafički prikazi, 2h, Ishodi:11,13
10.EXCEL- rad s podacima, grupiranje, filtriranje, sortiranje, zaokrenute tablice , 2h, Ishodi:11,13
11.EXCEL - uvjetno oblikovanje, traženje rješenja, tablice podataka s jednom i dvije varijable, scenariji, makro naredba i zaštita dokumenta , 2h, Ishodi:11,13
12.EXCEL- kolokvij, 2h, Ishodi:11,13
13.ispravak kolokvija, 2h, Ishodi:11,13
14.Prezentacije, odabir teme, unos elemenata, izrada Master slajda, animacije, 2h, Ishodi:14
15.Upoznavanje s ostalim 365 aplikacijama (Forms,Stream,Teams,SharePoint), 2h, Ishodi:11,14
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Projektor
Potrošni materijal, navesti
Papir, olovka
Ishodi7#6
LiteraturaObvezna:
D.Pongrac: Pripreme za vježbe i materijali s predavanja dostupni na LMS-u.
Dopunska:
Šimović, Maletić, Afrić: Osnove informatike, Zagreb 2010.
K.C.Laudon, J.P.Laudon: Essentials of MIS, 13th edition, Pearson Education, 2019.
D. Grundler, Kako radi računalo, PRO-MIL, Varaždin, 2004.
D. Grundler, D. Franulić Šarić, T. Rolich, Primijenjeno računalstvo - Izabrani primjeri, Graphis, Zagreb, 2002.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Pohađanje vježbi, maksimalno 2 izostanka
Predane sve vježbe na LMS
Provjera znanja u semestruTeorija kolokvij 1. dio, 25% ocjene, ishodi 1,2,3,4,5
Teorija kolokvij 2. dio, 25% ocjene, ishodi 6,7,8,9,10
Kolokvij WORD (75% za prolaz), 25% ocjene. ishodi 11,12
Kolokvij EXCEL (75% za prolaz), 25% ocjene. ishodi 13
Način polaganja ispita nakon semestraTeorija pismeni ispit, 50% ocjene, ishodi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
WORD (75% za prolaz), 25% ocjene. ishodi 11,12
EXCEL (75% za prolaz), 25% ocjene. ishodi 13
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Praktični rad ()2
Pismeni ispit ()3
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22744;
Izradio prijedlog Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj., 9.5.2015
+P:1.pred. Ivan Cesar mag. ing.
P:2. Mia Čarapina dipl. ing., v. pred.
A:pred. Ivan Cesar mag. ing.
A: Mia Čarapina dipl. ing., v. pred.
L:pred. Ivan Cesar mag. ing.
L: Mia Čarapina dipl. ing., v. pred.
L:doc.dr.sc. Ivica Dodig
Programiranje45+45 (15+30+0+0) (120)7154960DA
Šifra WEB/ISVU27866/154960ECTS7Akademska godina2021/2022
NazivProgramiranje
Status1. semestar - Stručni studij računarstva (Redovni prijediplomski računarstvo) - Obavezni predmet
PripadnostPodručje tehničkih znanosti 2.09. Računarstvo Stručni predmet (Katedra za programsko inženjerstvo)
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
45+45 (15+30+0+0)
120
IzvođačiPredavanja:1. pred. Ivan Cesar mag. ing.
Predavanja:2. Mia Čarapina dipl. ing., v. pred.
Auditorne vježbe:pred. Ivan Cesar mag. ing.
Auditorne vježbe: Mia Čarapina dipl. ing., v. pred.
Laboratorijske vježbe:pred. Ivan Cesar mag. ing.
Laboratorijske vježbe: Mia Čarapina dipl. ing., v. pred.
Laboratorijske vježbe:doc.dr.sc. Ivica Dodig
Cilj predmetaStudent treba naučiti rješavati jednostavne probleme i implementirati računalne algoritme služeći se suvremenim strukturiranim i proceduralnim programskim jezikom.
Ishodi učenja:1.analizirati kod programskog jezika C.. Razina:6
2.upravljati osnovnim programskim alatima u Programiranju (uređivač teksta, prevodioc, povezivač, debugger).. Razina:6,7
3.oblikovati jednostavni algoritam pomoću pomagala u Programiranju (dijagram toka, pseudokod, strukturogram).. Razina:6
4.predvidjeti rezultat izvođenja odsječka C programskog koda uz zadane ulazne podatke.. Razina:6,7
5.oblikovati vlastite računalne programe sa osnovnim tipovima i strukturama podataka.. Razina:6
6.prezentirati tipove i strukture datoteka u svakodnevnoj upotrebi sa primjerima.. Razina:6,7
7.oblikovati vlastite računalne programe sa osnovnim tipovima i strukturama datoteka.. Razina:6
8.ispitati zadani algoritam ili programski kod na postojanje grešaka.. Razina:6
9.preurediti C programski kod prema dodatnom funkcionalnom zahtjevu.. Razina:6,7
10.preurediti vlastiti program prema zadanom operacijskom sustavu i datoteci.. Razina:6,7
11.razviti algoritam za rješavanje zadanog jednostavnog zadatka.. Razina:6,7
12.napisati zadani ili prethodno oblikovani jednostavni algoritam u programskom jeziku C.. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Diskusija problema
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Računalne simulacije
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Rješavanje algoritamskih i problemskih zadataka. Demonstracija rada programskih alata i računalnih programa sa tipičnim algoritmima.
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske, simulacije na računalima
Samostalni rad studenta na razvoju i implementaciji algoritma u program te modifikaciji postojećeg programa.
Sadržaj predavanja1.Uvodno predavanje, 3h, Ishodi:2
2.Povijest programskih jezika, prvi C program, varijable, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
3.Brojevni sustavi, tipovi varijabli, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
4.Definicija algoritma, izrazi i operatori, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
5.Kontrola toka, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
6.Petlje, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
7.Polja, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
8.Funkcije, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
9.Pokazivači, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
10.Pokazivači i funkcije, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
11.Pokazivači i polja, dinamička alokacija memorije, rekurzija, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
12.Polja znakova (stringovi), formatirani unos i ispis, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
13.Formatirane datoteke i strukture, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
14.Neformatirane datoteke i unije, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
15.Napredne tehnike programiranje (pokazivači na funkcije, varijabilni broj parametara, pregled važnijih algoritama), 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Sadržaj auditornih vježbi1.Uvodno predavanje, 1h, Ishodi:1
2.Prvi C program, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5
3.Brojevni sustavi, 1h, Ishodi:1,2,3
4.Operatori i izrazi, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
5.Kontrola toka, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
6.Petlje, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
7.Polja, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
8.Funkcije, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
9.Pokazivači, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
10.Pokazivači i funkcije, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
11.Pokazivači i polja, dinamička alokacija memorije, rekurzija, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
12.Polja znakova (stringovi), formatirani unos i ispis, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
13.Formatirane datoteke i strukture, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
14.Neformatirane datoteke i unije, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
15.Vježba i ponavljanje gradiva, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Brojevni sustavi, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
2.Operatori i izrazi, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
3.Kontrola toka, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
4.Petlje, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,8,9,11,12
5.Nizovi, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
6.Prvi test vještina programiranja (lab 1-5), 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
7.Funkcije, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
8.Pokazivači i funkcije, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
9.Pokazivači i polja, dinamička alokacija memorije, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
10.Formatirane datoteke i strukture, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
11.Neformatirane datoteke, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
12.Drugi test vještina programiranja (lab 6-10), 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
13.Nadoknade jedne lab. vježbe, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
14.Ne izvodi se, 2h
15.Ne izvodi se, 2h
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi7#6
LiteraturaOsnovna:
1. T. Tucaković: C programer za 15 dana, PRO-MIL
2. L. Ullman, M. Liyanage: C osnove programiranja, MIŠ
Dopunska:
1. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: The C Programming Language, Prentice Hall
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)1/3 bodova sa lab. vježbi
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja#4#4#0$Mini-test#3#5#0$Kolokvij, numerički zadaci#2#16#0$Programski zadatak#2#42#0$Praktični rad#10#25#33$Praktični ispit#5#8#0$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#16#0$Usmeni ispit#1#17#50$Praktični rad#1#25#33$Praktični ispit#1#42#50$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()7
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22731;
Izradio prijedlogdr.sc. Dalibor Grgec, 8.5.2012.