1. semestar :: smjer :: Stručni diplomski studij Elektrotehnika

Izborna grupa (Izborna grupa 1 SPEC-ELO -1. sem EE - 0- ECTS), ISVU:19628

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:1. Ivica Vuković
P:2.dr. sc. Anđa Valent prof. struč. stud.
P:prof.dr.sc. Ljiljana Arambašić
A:prof.dr.sc. Ljiljana Arambašić
A:dr. sc. Anđa Valent prof. struč. stud.
A: Ivica Vuković
Matematika30+30 (30+0+0+0) (120)6146749DA
Šifra WEB/ISVU 29186/146749 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Matematika
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (30+0+0+0)
120
Izvođači Predavanja:1. Ivica Vuković
Predavanja:2. dr. sc. Anđa Valent prof. struč. stud.
Predavanja:prof.dr.sc. Ljiljana Arambašić
Auditorne vježbe:prof.dr.sc. Ljiljana Arambašić
Auditorne vježbe:dr. sc. Anđa Valent prof. struč. stud.
Auditorne vježbe: Ivica Vuković
Cilj predmeta Osposobiti studenta da upotrebljava diferencijalni i integralni račun funkcija više varijabla.
Ishodi učenja:1. utvrditi parcijalne derivacije i diferencijal funkcije više varijabla. Razina:7
2. utvrditi tangencijalnu ravninu. Razina:7
3. utvrditi Taylorov i Maclaurinov red funkcije više varijabla. Razina:7
4. utvrditi lokalne ekstreme funkcije više varijabla. Razina:7
5. utvrditi računanje dvostrukih i trostrukih integrala. Razina:7
6. utvrditi polarni koordinatni sustav i primjenu na integrale. Razina:7
7. utvrditi primjenu integrala na računanje središta mase, statičkih momenata i težište. Razina:7
8. utvrditi postupke rješavanja diferencijalnih jednadžbi. Razina:7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Simulacije
Modeliranje
Diskusija problema
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže u predavaonici uz detaljno rješavanje i analiziranje popratnih primjera.
Način izvođenja auditornih vježbiLaboratorijske, simulacije na računalima
Grupno rješavanje zadanih problema
Računalne simulacije
Ostalo, upisati
Zadatci iz svake nastavne cjeline rješavaju se detaljno na ploči uz komentare i analizu.
Sadržaj predavanja1.Funkcije više varijabla. Grafička reprezentacija. Krivulje i plohe., 2h, Ishodi:1
2.Neprekinutost i limes. Parcijalne derivacije. Schwartzov teorem., 2h, Ishodi:1
3.Tangencijalna ravnina. Diferencijal. Gradijent., 2h, Ishodi:1,2
4.Taylorov teorem srednje vrijednosti.Taylorovi i Maclaurinovi redovi., 2h, Ishodi:1,3
5.Lokalni ekstremi funkcija više varijabli., 2h, Ishodi:1,4
6.Uvjetni ekstremi. Lagrangeova metoda multiplikacije., 2h, Ishodi:1,4
7.Dvostruki integrali. Pojam i svojstva., 2h, Ishodi:5
8.Dvostruki integrali nad krivocrtnim trapezom., 2h, Ishodi:5
9.Dvostruki integrali u polarnim koordinatama., 2h, Ishodi:5,6
10.Trostruki integrali., 2h, Ishodi:5,6
11.Primjena višestrukih integrala, Računanje ploštine i obujma., 2h, Ishodi:5,6,7
12.Primjena višestrukih integrala. Računanje težišta., 2h, Ishodi:5,6,7
13.Homogeni sustavi linearnih diferencijalnih jednadžbi drugoga reda s konstantnim koeficijentima., 2h, Ishodi:8
14.Nehomogeni sustavi linearnih diferencijalnih jednadžbi s konstantnim koeficijentima., 2h, Ishodi:8
15.Sustavi linearnih diferencijalnih jednadžbi. Numeričke metode., 2h, Ishodi:8
Sadržaj auditornih vježbi1.Funkcije više varijabla. Domene i grafovi., 2h, Ishodi:1
2.Parcijalne derivacije. Schwarzov teorem, 2h, Ishodi:1
3.Tangencijalna ravnina. Diferencijal. Gradijent., 2h, Ishodi:1,2
4.Taylorov teorem srednje vrijednosti.Taylorovi i Maclaurinovi redovi. , 2h, Ishodi:1,3
5.Lokalni ekstremi funkcija više varijabli, 2h, Ishodi:1,4
6.Uvjetni ekstremi. Lagrangeova metoda multiplikacije., 2h, Ishodi:1,4
7.Dvostruki integrali. Pojam i svojstva., 2h, Ishodi:5
8.Dvostruki integrali nad krivocrtnim trapezom., 2h, Ishodi:5
9.Dvostruki integrali u polarnim koordinatama., 2h, Ishodi:5,6
10.Trostruki integrali., 2h, Ishodi:5,6
11.Primjena višestrukih integrala, Računanje ploštine i obujma., 2h, Ishodi:4,5,6
12.Primjena višestrukih integrala. Računanje težišta., 2h, Ishodi:5,6,7
13.Homogeni sustavi linearnih diferencijalnih jednadžbi drugoga reda s konstantnim koeficijentima., 2h, Ishodi:8
14.Metoda varijacije konstanata., 2h, Ishodi:8
15.Eulerova metoda i metoda Runge-Kutta ., 2h, Ishodi:8
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
Literatura1. I. Vuković, A. Valent: Zbirka riješenih primjera iz primijenjene matematike, Redak, 2015.
1. P. Javor, Matematička analiza 2, Element, Zagreb, 2000.
3. B. P. Demidovič: Zadaci i riješeni zadaci iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, 1978.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Nazočnost na najmanje 50% održane nastave. U slučaju manje nazočnosti potrebno je izraditi seminarski rad.
Provjera znanja u semestruUkupno 2 kolokvija. Oba je potrebno proći.
Usmeni ispit: prema izboru studenta.
Način polaganja ispita nakon semestraPisani dio ispita.
Usmeni ispit po izboru studenta.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Kontinuirana provjera znanja ()4
Pismeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogIvica Vuković, Anđa Valent
+P:1.dr.sc Sonja Zentner Pilinsky prof.v.š.
P:dr.sc. Winton Afrić prof.v. š.
A: Antonio Milde mag. ing. el.
A:dr.sc Sonja Zentner Pilinsky prof.v.š.
L: Ante Golić
L: Petar Jandrlić
L: Antonio Milde mag. ing. el.
L: Davor Predavec
L:dr.sc Sonja Zentner Pilinsky prof.v.š.
S: Antonio Milde mag. ing. el.
S:dr.sc Sonja Zentner Pilinsky prof.v.š.
Mobilne komunikacijske mreže30+30 (6+12+12+0) (120)6228472DA
Šifra WEB/ISVU 29924/228472 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Mobilne komunikacijske mreže
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (6+12+12+0)
120
Izvođači Predavanja:1. dr.sc Sonja Zentner Pilinsky prof.v.š.
Predavanja:dr.sc. Winton Afrić prof.v. š.
Auditorne vježbe: Antonio Milde mag. ing. el.
Auditorne vježbe:dr.sc Sonja Zentner Pilinsky prof.v.š.
Laboratorijske vježbe: Ante Golić
Laboratorijske vježbe: Petar Jandrlić
Laboratorijske vježbe: Antonio Milde mag. ing. el.
Laboratorijske vježbe: Davor Predavec
Laboratorijske vježbe:dr.sc Sonja Zentner Pilinsky prof.v.š.
Seminarske vježbe: Antonio Milde mag. ing. el.
Seminarske vježbe:dr.sc Sonja Zentner Pilinsky prof.v.š.
Cilj predmeta Osposobiti studente za rješavanje problema vezanih uz uspostavljanje i preinaku funkcija mobilne mreže, kao i povezivanje različitih mreža međusobno.
Ishodi učenja:1. ocijeniti koje lokacije odašiljača dolaze u obzir . Razina:7
2. predvidjeti moguće smetnje u mrežama s obzirom na potencijalne geografske lokacije odašiljača korisnika . Razina:6,7
3. predložiti nove lokacije odašiljača u zamjenu za one nepodobne . Razina:6,7
4. planirati na temelju prethodnih saznanja kompletnu mrežu . Razina:6,7
5. odabrati tehničke karakteristike baznih i mobilnih uređaja kao i ostalu opremu . Razina:7
6. integrirati u jednu cjelinu određeni broj raznovrsnih mreža radi zadovoljavanja korisnika . Razina:6,7
7. zaključiti na temelju zahtijevanih karakteristika i cijene cjelokupne opreme optimalno rješenja . Razina:6,7
8. valorizirati iskoristivost spektra pojedinih sustava,međusobnu kompatibilnost i mogućnost dograđivanja u budućnosti . Razina:7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže uz maksimalno korištenje crteža, tablica i dijagrama da bi se olakšalo razumjevanje. Studente se stalno propitkuje kako bi oni što aktivnije sudjelovali u nastavi. Uz ploču potrebno je imati grafoskop i LCD projektor.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Ostalo, upisati
Zadaci se rješavaju na ploči iz svakog tematskog područja uz sudjelovanje
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Način izvođenja seminarskih vježbiOstalo, upisati
samostalna izrada seminara i prezentacija u diskusiju
Sadržaj predavanja1.uvod, ponavljanje osnovih principa GSM sustava, 2h, Ishodi:1,2,5
2.sigurnost u GSM sustavima, 2h, Ishodi:4,5,6
3.GPRS sustavi, 2h, Ishodi:4,5,6
4.EDGE sustavi, 2h, Ishodi:4,5,6
5.UMTS arhitektura sustava, načini planiranja mreže, 2h, Ishodi:5,6
6.UMTS načini planiranja mreže, 2h, Ishodi:4,5,6
7.HSDPA nadgradnja UMTS mreže, 2h, Ishodi:6,7,8
8.HSUPA tehnologije, 2h, Ishodi:6,7,8
9.Mobilna forenzika, 2h, Ishodi:6,8
10.Uvod u LTE i zahtjevi LTE sustava, 2h, Ishodi:1,4,5
11.usporedba WiMAX i LTE tehnologija, 2h, Ishodi:6,7,8
12.LTE u Hrvatskoj i mjerenja u LTE sustavima - gost-predavač od operatora, 2h, Ishodi:6,7,8
13.OFDMA tehnologije, 2h, Ishodi:1,3,4,7
14.MIMO tehnologije, 2h, Ishodi:1,3,4,7
15.osnovni pricipi 5G mreža, 2h, Ishodi:1,3,4,7
Sadržaj auditornih vježbi1.određivanje kvalitete prijenosa u prisustvu istokanalne smetnje, 2h, Ishodi:1,2,3,4
2.dređivanje kvalitete prijenosa u prisustvu istokanalne smetnje, dređivanje kvalitete prijenosa u prisustvu istokanalne smetnje, 2h, Ishodi:1,2,3,4
3.način generiranja kodova za različite svrhe u mobilnoj mreži, 2h, Ishodi:1,2,3,4
4.I kontrolna zadaća, 2h, Ishodi:1,2,3
5.Načini praćenja korisnika s više SIM kartica i mobilnih uređaja, 2h, Ishodi:5,6
6.-, 2h
7.-, 2h
8.-, 2h
9.-, 2h
10.-, 2h
11.-, 2h
12.-, 2h
13.-, 2h
14.-, 2h
15.-, 2h
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.-, 2h
2.-, 2h
3.-, 2h
4.-, 2h
5.-, 2h
6.-, 2h
7.II kontrolna zadaća, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
8.mjerenje 3G mreže i analiza mjerenja u Nemo Outdoor programu, 2h, Ishodi:7
9.mjerenje 4G mreže i analiza mjerenja u Nemo Outdoor programu, 2h, Ishodi:7
10.prebacivanje mjerenja iz Nemo Outdoor u Excel i analiza mjerenja, 2h, Ishodi:7
11.III kontorlna zadaća, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
12.-, 2h
13.-, 2h
14.-, 2h
15.-, 2h
Sadržaj seminarskih vježbi1.-, 2h
2.-, 2h
3.-, 2h
4.-, 2h
5.-, 2h
6.dogovor o temema seminarskih radova, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,8
7.-, 2h
8.-, 2h
9.-, 2h
10.-, 2h
11.-, 2h
12.prezentacija studentskih seminarskih radova, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
13.prezentacija studentskih seminarskih radova, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
14.prezentacija studentskih seminarskih radova, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
15.prezentacija studentskih seminarskih radova, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi7#6
Literatura1.E. Zentner, Antene i radiosustavi,Graphis, Zagreb, 2001.
2. Lehpamer H.: Transmission Systems Design Handbook for Wireless Networks, Artech House, Boston-London,2002.
3. W.C.Y.Lee: Mobile Communications Design Fundamentals, McGraw-Hill, 1993.

Uvjeti za potpis (obaveze studenta).prisustvovanje predavanjima i mini testovima
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja#4#10#50$Mini-test#2#30#50$Kolokvij, numerički zadaci#3#45#50$Kolokvij, teorijska pitanja#3#15#50$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#50#50$Usmeni ispit#1#50#50$
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22631;146783;
Izradio prijedlogdr.sc.Sonja Zentner Pilinsky , prof.v.š. 13.6.2012
+P:1. Goran Vujisić
L: Hrvoje Benić
L: Nina Šare pred.
L: Goran Vujisić
K: Hrvoje Benić
K: Nina Šare pred.
K: Goran Vujisić
Modeliranje i simuliranje procesa30+30 (0+15+0+15) (120)6146765DA
Šifra WEB/ISVU 29195/146765 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Modeliranje i simuliranje procesa
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+15+0+15)
120
Izvođači Predavanja:1. Goran Vujisić
Laboratorijske vježbe: Hrvoje Benić
Laboratorijske vježbe: Nina Šare pred.
Laboratorijske vježbe: Goran Vujisić
Konstrukcijske vježbe: Hrvoje Benić
Konstrukcijske vježbe: Nina Šare pred.
Konstrukcijske vježbe: Goran Vujisić
Cilj predmeta Utvrđivanje upravljačkih i regulacijskih svojstava procesa modeliranjem i simuliranjem
Ishodi učenja:1. formulirati / oblikovati zadatak za analizu. Razina:6,7
2. napisati matematički model procesa. Razina:6,7
3. kreirati model procesa u Simulinku. Razina:6,7
4. odabrati tip regulatora. Razina:7
5. prosuditi valjanost ponašanja samog procesa i zatvorenog sustava upravljanja. Razina:7
6. generalizirati / uopćavati ponašanje električnih, mehaničkih, elektromehaničkih i toplinskih procesa te procesa skladištenja fluida. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Simulacije
Modeliranje
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže pomoću matematičkih opisa, tablica i grafova uz ilustraciju realnih primjera.
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Laboratorijske, simulacije na računalima
Grupno rješavanje zadanih problema
Računalne simulacije
Ostalo, upisati
Izvode se u laboratoriju na PC upotrebom programskog sustava Matlab i Simulink.
Način izvođenja konstrukcijskih vježbiLaboratorijske, simulacije na računalima
Rasprave, brainstorming
Računalne simulacije
Sadržaj predavanja1.Vrste i svojstva modela elemenata i procesa u cjelini., 3h, Ishodi:1
2.Metode modeliranja., 3h, Ishodi:1
3.Postavljanje i izrada modela., 3h, Ishodi:1,2
4.Simulacijski programski paket Matlab/ Simulink., 3h, Ishodi:3
5.Pojednostavljeni i složeni modeli., 3h, Ishodi:1,2,3
6.Povezivanje elemenata u model procesa., 3h, Ishodi:3,5
7.Simuliranje rješevanjem diferencijalnih jednadžbi i izrada modela iz programskog paketa., 3h, Ishodi:2,3,5
8.Numerički postupci integracije, svojstva i izbor za specifičnu primjenu., 3h, Ishodi:2,3,4
9.Linearizacija nelinearnih procesa., 3h, Ishodi:1,2,3,6
10.Primjeri modela procesa., 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
11.Nema nastave.
12.Nema nastave.
13.Nema nastave.
14.Nema nastave.
15.Nema nastave.
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Nema nastave.
2.Nema nastave.
3.Nema nastave.
4.Modeliranje električnog sustava., 2h, Ishodi:1,2,3
5.Modeliranje mehaničkog sustava., 2h, Ishodi:1,2,3
6.Modeliranje elektromehaničkog sustava., 2h, Ishodi:1,2,3,4
7.Modeliranje toplinskog sustava., 2h, Ishodi:1,2,3,4
8.Modeliranje procesa skladištenja fluida., 2h, Ishodi:1,2,3
9.Numerički postupci integracije - svojstva i izbor za specifičnu primjenu., 2h, Ishodi:2
10.Povezivanje PLC sustava upravljanja i simulatora procesa u računalu u realnom vremenu., 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
11.Nema nastave.
12.Nema nastave.
13.Nema nastave.
14.Nema nastave.
15.Nema nastave.
Sadržaj konstrukcijskih vježbi1.Nema nastave.
2.Nema nastave.
3.Nema nastave.
4.Nema nastave.
5.Nema nastave.
6.Nema nastave.
7.Nema nastave.
8.Nema nastave.
9.Nema nastave.
10.Nema nastave.
11.Razrada matematičkog modela., 5h, Ishodi:1,2
12.Definicija parametara procesa i sustava., 5h, Ishodi:2,3,4
13.Modeliranje i verifikacija na matematičkom Simulink modelu., 5h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
14.Nema nastave.
15.Nema nastave.
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Namjenski računalni laboratorij
Projektor
Posebna oprema, navesti
Programski sustav Matlab
Ishodi6#7
Literatura1. Ž. Ban,J. Matuško, I. Petrović: Primjena programskog sustava MATLAB, Graphis, Zagreb, 2010.
2. Ž. Ban: Simulacijski paketi u analizi i sintezi sustava automatskog upravljanja: FER-ZAPR
Zagreb, 1999.
3. N. Perić,I. Petrović: Automatizacija postrojenja i procesa, FER Zagreb, Zagreb, 2005.
4. D Hanselman, B. Littlefield: Mastering Matlab; Prentice Hall, New Jersey, 1996.
5. *** Simulik User`s Guidethe Matlab Works Inc, 1993.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisustvovanje svim laboratorijskim vježbama i izrada konstrukcijskog zadatka
Provjera znanja u semestruKolokviji:
2 kolokvija sa simulacijskim zadacima 50 posto iz svakog za prolaz
1 kolokvij s teoretskim zadacima 50 posto za prolaz
Način polaganja ispita nakon semestraGotov konstrukcijski zadatak.
Pismeni i usmeni ispit.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Praktični rad ()2
Kontinuirana provjera znanja ()2
Pismeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22617;159771;
Izradio prijedlogv.pred. Mato Fruk, dipl.ing.
+P:1.doc.dr.sc. Aleksander Radovan , prof. struč. stud., dipl.ing.
L:doc.dr.sc. Aleksander Radovan , prof. struč. stud., dipl.ing.
Objektno orijentirano programiranje30+30 (0+30+0+0) (60)4201727NE
Šifra WEB/ISVU 29725/201727 ECTS 4 Akademska godina 2023/2024
Naziv Objektno orijentirano programiranje
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+30+0+0)
60
Izvođači Predavanja:1. doc.dr.sc. Aleksander Radovan , prof. struč. stud., dipl.ing.
Laboratorijske vježbe:doc.dr.sc. Aleksander Radovan , prof. struč. stud., dipl.ing.
Cilj predmeta Usvajanje znanja i vještina za samostalno razvijanje Java aplikacija koje koriste bazu podataka.
Ishodi učenja:1. napisati programski kod JavaFX aplikacije koja će koristiti grafičko sučelje i bazu podataka. Razina:6,7
2. izabrati opciju razvoja u programskom jeziku Java ako je odgovarajući za rješavanje odabranog problema. Razina:7
3. organizirati dijelove aplikacije u klase, sučelja i pakete u skladu s objektno orijentiranim principima programiranja. Razina:6,7
4. razviti JavaFX aplikacije koja rješavaju praktične probleme različitih vrsta. Razina:6,7
5. samoprocijeniti prikladnost Java programskog jezika za rješavanje određenog praktičnog problema. Razina:7
6. organizirati razvojno okruženje "Eclipse" za učinkovito razvijanje JavaFX aplikacija. Razina:6,7
7. osmisliti strukturu klasa Java aplikacija kako bi bila prilagođena za naknadna proširenja. Razina:6,7
8. otkriti mogućnosti proširenja aplikacije "open source" bibliotekama (engl. library). Razina:6,7
9. formulirati / oblikovati postojeća aplikativna rješenja na programski jezik Java. Razina:6,7
10. povezati znanja ostalih programskih jezika s programskim jezikom Java. Razina:6,7
11. kritički prosuđivati prednosti i mane programskog jezika Java s obzirom na ostale programske jezike. Razina:7
12. izabrati opciju korištenja naprednih funkcionalnosti jezika kao što su lambda izrazi za rješavanje problemskih zadataka. Razina:7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Način izvođenja laboratorijskih vježbiOstalo, upisati
Praktičan rad na računalu s instaliranim Java razvojnim okruženjem.
Sadržaj predavanja1.Osnove programskog jezika Java i jednostavni primjeri Java programa, 2h, Ishodi:2,5,10,11
2.Klase i objekti u Javi, 2h, Ishodi:7
3.Objektno orijentirano programiranje u Javi, 2h, Ishodi:3
4.Iznimke u Javi, 2h, Ishodi:7,8,9,11
5.Dinamičke strukture podataka, generičko programiranje i Javadoc, 2h, Ishodi:1,3,4
6.Datoteke u Javi, 2h, Ishodi:7,9,11
7.JavaFX, 2h, Ishodi:1,3,4,6
8.JDBC, 2h, Ishodi:1,2,3,6
9.Nema nastave, 2h
10.Nema nastave, 2h
11.Nema nastave, 2h
12.Nema nastave, 2h
13.Nema nastave, 2h
14.Nema nastave, 2h
15.Nema nastave, 2h
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Nema nastave, 2h
2.Klase i objekti u Javi, 2h, Ishodi:3,7,10
3.Objektno orijentirano programiranje u Javi, 2h, Ishodi:2,3,4,5,7,9,10
4.Iznimke u Javi, 2h, Ishodi:7
5.Zbirke i generičko programiranje u Javi, 2h, Ishodi:3,5,7,9,10,11
6.Datoteke u Javi, 2h, Ishodi:7,8,9,10,11
7.JavaFX, 2h, Ishodi:1,2,4,5,6,8,9,10,11
8.JDBC, 2h, Ishodi:1,2,8,9,10,11
9.Nema nastave, 2h
10.Nema nastave, 2h
11.Nema nastave, 2h
12.Nema nastave, 2h
13.Nema nastave, 2h
14.Nema nastave, 2h
15.Nema nastave, 2h
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Studenti rade samostalno u laboratoriju. Lab. rad zahtjeva računala s odgovorajućom softverskom podrškom.
Ishodi7#6
LiteraturaThe Definitive Guide to Modern Java Clients with JavaFX 17: Cross-Platform Mobile and Cloud Development 2nd edition, 2021.
More Java 17: An In-Depth Exploration of the Java Language and Its Features 3rd edition, 2021.
Effective Java, 3rd edition, 2018.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Kolokviranje svih šest laboratorijskih vježbi.
Provjera znanja u semestruŠest laboratorijskih vježbi = 60 bodova
Dva kolokvija po 20 bodova
Postoje opcionalni bodovi za zalaganje
Svaka kontrolna zadaća ima popravak
Ukupno maksimalno 100 points
0-49 - nedovoljan
50-61 - dovoljan
62-74 - dobar
75-86 - vrlo dobar
87-100 - izvrstan
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit nosi 40 bodova, a preostalih 60 bodova se prenosi iz bodova laboratorijskih vježbi ostvarenih tijekom
trajanja semestra.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Praktični rad ()3
Pismeni ispit ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:85745;146752;
Izradio prijedlogdr.sc. Aleksander Radovan, prof.v.š., dipl.ing., 05.06.2022.
+P:1.naslovni prof. dr. sc. Renato Filjar prof. str. st.
A:naslovni prof. dr. sc. Renato Filjar prof. str. st.
A: Darko Špoljar
Primijenjena statistika30+30 (30+0+0+0) (90)5146751NE
Šifra WEB/ISVU 29188/146751 ECTS 5 Akademska godina 2023/2024
Naziv Primijenjena statistika
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (30+0+0+0)
90
Izvođači Predavanja:1. naslovni prof. dr. sc. Renato Filjar prof. str. st.
Auditorne vježbe:naslovni prof. dr. sc. Renato Filjar prof. str. st.
Auditorne vježbe: Darko Špoljar
Cilj predmeta Osposobiti studente za samostalnu statističku analizu podataka. Razviti probabilistički način razmišljanja.
Ishodi učenja:1. usporediti razlike i ograničenja podataka u ovisnosti o mjernoj skali i distribuciji te razumijevanje parametara distribucija.. Razina:6,7
2.analizirati razlike između zavisnih i nezavisnih uzoraka; mogućnost prepoznavanja linearne veze između dvije kontinuirane varijable. Razina:6
3. formulirati / oblikovati bivarijantne podatke; definirati scatterplot; definirati razliku između linearne i nelinearne zavisnosti; prepoznati negativnu vezu iz scatterplota; definirati značenje Pearson korelacijskog koeficijenta; identificirati savršenu linearnu zavisnost; prepoznati nelinearnu asocijaciju dvije varijable. Razina:6,7
4. preispitati pretpostavke za provođenje linearne regresije te interpretacije regresijskih koeficijenata; metode najmanjih kvadrata. Razina:6,7
5.analizirati i razumijeti proporcije i frekvencije te kreiranje kontingencijskih tablica. Razina:6
6.formulirati višestruku regresiju; interpretacija koeficijenata u višestrukoj regresiji te komparaciju dva modela u višestrukoj regresiji. Razina:6,7
7. odabrati značajne varijable u regresijskom modelu; razumijevanje R2 koeficijenta konačnog modela. Razina:7
8. valorizirati pretpostavke za analizu varijance. Razina:7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Modeliranje
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
auditorna
Način izvođenja auditornih vježbiLaboratorijske, simulacije na računalima
Grupno rješavanje zadanih problema
Računalne simulacije
Rješavanje zadataka na ploči.
Sadržaj predavanja1.Mjerne skale i neke distribucije slučajnih varijabli s parametrima koji ih određuju. Osnove transformacije varijabli, Z – skor., 2h, Ishodi:1
2.Statističko zaključivanje o dva uzorka; usporedbe sredina i varijabiliteta. Testiranje razlike sredina dva uzorka – zavisni i nezavisni uzorci., 4h, Ishodi:2
3.Mjere asocijacije između dvije varijable – korelacija. Uvod u bivarijantne podatke i asocijacija (korelacija), 4h, Ishodi:3
4.Jednostavna linearna regresija - Uvod i pretpostavke za provođenje analize; testiranje homogenosti varijance, nezavisnosti opservacija; utjecajnih opservacija., 3h, Ishodi:4
kolokvij, 1h, Ishodi:1,2,3,4
5.Analiza ordinalnih i nominalnih varijabli. Analiza kontingencijske tablice - jačina asocijacije – Hi kvadrat test kao zamjena za Fisherov točan test; relativan rizik i izgledi - Frekvencije i proporcije, 3h, Ishodi:5
6.Višestruka regresija. Procjena parametara metodom najmanjih kvadrata. Testiranje značajnosti koeficijenta regresije. Interval pouzdanosti regresijske analize., 4h, Ishodi:6
7.Evaluacija regresijskog modela. Analiza reziduala i utjecajne opservacije. Selekcija varijabli u konačnom modelu. Usporedba dva modela. R2, postotak objašnjenog varijabiliteta, značenje standardiziranih i nestandardiziranih koeficijenata regresije; Venn dijagram; standardna, sekvencionalna i stepwise regresija., 4h, Ishodi:7
8.Analiza varijance – ANOVA. Testiranje pretpostavki. Welch ANOVA / regularna ANOVA. Jednofaktorska i višefektorska analiza varijance. Omjer varijanci F test., 4h, Ishodi:8
9.kolokvij, 1h, Ishodi:5,6,7,8
10.Nema predavanja
11.Nema predavanja
12.Nema predavanja
13.Nema predavanja
14.Nema predavanja
15.Nema predavanja
Sadržaj auditornih vježbi1.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja Predavanja 1, 2h, Ishodi: 1, 2h, Ishodi:1
2.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja Predavanja 2, 4h, Ishodi: 2, 4h, Ishodi:2
3.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja Predavanja 3, 4h, Ishodi: 3, 4h, Ishodi:3
4.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja Predavanja 4, 4h, Ishodi: 4, 4h, Ishodi:4
5.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja Predavanja 5, 4h, Ishodi: 5, 4h, Ishodi:5
6.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja Predavanja 6, 4h, Ishodi: 6, 4h, Ishodi:6
7.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja Predavanja 7, 4h, Ishodi: 7, 4h, Ishodi:7
8.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja Predavanja 8, 4h, Ishodi: 8, 4h, Ishodi:8
9.Nema vježbe
10.Nema vježbe
11.Nema vježbe
12.Nema vježbe
13.Nema vježbe
14.Nema vježbe
15.Nema vježbe
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Projektor
Posebna oprema, navesti
okruženje za statističko računarstvo R, RStudio
Ishodi6#7
LiteraturaObavezna / Mandatory
1. Petzoldt, T. (2018). Data Analysis with R: Selected Topics and Examples. Technical University of Dresden. Dresden, Njemačka. Dostupno na / Available at: https://wwwpub.zih.tu-dresden.de/~petzoldt/elements_en.pdf
2. Furrer, R i suradnici. (2020). (A Gentle) Introduction to Statistics. University of Zurich. Zurich, Švicarska. Dostupno na / Available at: http://user.math.uzh.ch/furrer/download/intro2stat/script_sta120.pdf
3. Lilja, D J. (2016). Linear Regression Using R. An Introduction to Data Modeling. University of Minesota. Dostupno na:
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/linear-regression-using-r-an-introduction-to-data-modeling

Dopunska / Alternative
3. Efron, B, Hastie, T. (2016). Computer Age Statistical Inference: Algorithms, Evidence, and Data Science. Cambridge University Press. Cambridge, UK. Dostupno na / Available at: https://web.stanford.edu/~hastie/CASI/
4. Faraway, J J. (2002). Practical Regression and ANOVA Using R. R-project. Dostupno na / Available at: https://cran.r-project.org/doc/contrib/Faraway-PRA.pdf
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Barem: 70% prisutnosti na predavanjima i 80% prisutnosti na vježbama
Provjera znanja u semestruKolokvij, numerički zadaci. Maks 100 bodova.
Ocjenjivanje:
91 do 100, izvrstan 5
81 do 90, vrlo dobar 4
71 do 80, dobar 3
61 do 70, dovoljan 2
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit. Numerički zadaci. Maks. 100 bodova
Ocjenjivanje:
91 do 100, izvrstan 5
81 do 90, vrlo dobar 4
71 do 80, dobar 3
61 do 70, dovoljan 2
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()5
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogRenato Filjar, 18. 6. 2019.

Izborna grupa (Izborna grupa 1 SPEC-ELO -1. sem IA - 0- ECTS), ISVU:19625

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:1.mr. sc. Veselko Tomljenović viši predavačElektrični strojevi60+0 (0+0+0+0) (120)6146772NE
Šifra WEB/ISVU 29202/146772 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Električni strojevi
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet3. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet3. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet3. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet3. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
60+0 (0+0+0+0)
120
Izvođači Predavanja:1. mr. sc. Veselko Tomljenović viši predavač
Cilj predmeta Stjecanje specijalističkih znanja iz područja električnih rotacijskih strojeva
Ishodi učenja:1. izgraditi uređaj za posebne vrste ispitivanja rotacijskih strojeva . Razina:6,7
2. izmjeriti posebna svojstva različitih vrsta strojeva . Razina:7
3. kritički prosuđivati dinamičko ponašanje različitih strojeva . Razina:7
4. izabrati opciju rješenja za različite vrste potreba korištenja električnih strojeva . Razina:7
5. utvrditi kvalitetu rješenja korištenja različitih strojeva . Razina:7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Gradivo se izlaže uz korištenje specijalističke literature. Sa studentima se analiziraju i diskutiraju izloženi materijali. Znatan dio gradiva obradit će se kroz individualni seminarski rad.
Sadržaj predavanja1.Namoti sinkronih generatora., 4h, Ishodi:4
2.Namoti sinkronih generatora., 4h, Ishodi:4
3.Udarni kratki spoj i reaktancije sinkronih generatora., 4h, Ishodi:1
4.Udarni kratki spoj i reaktancije sinkronih generatora., 4h, Ishodi:1
5.Monitoring sinkronih generatora., 4h, Ishodi:2,3
6.Monitoring sinkronih generatora., 4h, Ishodi:2,3
7.Održavanje i upravljanje životnom dobi., 4h, Ishodi:4
8.Propisi, konstrukcijske izvedbe i vrste mehaničke zaštite asinkronih električnih motora., 4h, Ishodi:5
9.Propisi, konstrukcijske izvedbe i vrste mehaničke zaštite asinkronih električnih motora., 4h, Ishodi:5
10.Zagrijanje i hlađenje asinkronih električnih motora., 4h, Ishodi:5
11.Ispitivanje izolacije namota asinkrohih motora., 4h, Ishodi:2
12.Održavanje asinkronih motora., 4h, Ishodi:4
13.Linearni električni motori., 4h, Ishodi:5
14.Koračni električni motori., 4h, Ishodi:5
15.Koračni električni motori., 4h, Ishodi:5
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Projektor
Ishodi6#7
Literatura1. Z. Sirotić, Z. Maljković: Sinhroni strojevi,
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Element, Zagreb, 1996.
2. R. Wolf: Osnove električnih strojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
3. Tehnička enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, članak ''Električni strojevi'', knjiga 4.,str. 153-225, Zagreb, 1973.
4. N. Srb: Magnetski monitoring električnih rotacijskih strojeva, Graphis, Zagreb, 2004.
5. Stephen D. Umans: Fitzgerald&Kingsley's Electric Machinery, Seventh Edition, McGraw-Hill International Edition, 2014
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Izrada seminarskog rada.
Provjera znanja u semestruKolokvij, numerički zadaci#2#50#40$Kolokvij, teorijska pitanja#2#50#50$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#50#40$Usmeni ispit#1#50#50$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Seminarski rad ()5
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogmr.sc. Veselko Tomljenović viši predavač, 8.5.2013.
+P:1.doc.dr.sc. Aleksander Radovan , prof. struč. stud., dipl.ing.
L:doc.dr.sc. Aleksander Radovan , prof. struč. stud., dipl.ing.
Objektno orijentirano programiranje30+30 (0+30+0+0) (60)4201727NE
Šifra WEB/ISVU 29725/201727 ECTS 4 Akademska godina 2023/2024
Naziv Objektno orijentirano programiranje
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+30+0+0)
60
Izvođači Predavanja:1. doc.dr.sc. Aleksander Radovan , prof. struč. stud., dipl.ing.
Laboratorijske vježbe:doc.dr.sc. Aleksander Radovan , prof. struč. stud., dipl.ing.
Cilj predmeta Usvajanje znanja i vještina za samostalno razvijanje Java aplikacija koje koriste bazu podataka.
Ishodi učenja:1. napisati programski kod JavaFX aplikacije koja će koristiti grafičko sučelje i bazu podataka. Razina:6,7
2. izabrati opciju razvoja u programskom jeziku Java ako je odgovarajući za rješavanje odabranog problema. Razina:7
3. organizirati dijelove aplikacije u klase, sučelja i pakete u skladu s objektno orijentiranim principima programiranja. Razina:6,7
4. razviti JavaFX aplikacije koja rješavaju praktične probleme različitih vrsta. Razina:6,7
5. samoprocijeniti prikladnost Java programskog jezika za rješavanje određenog praktičnog problema. Razina:7
6. organizirati razvojno okruženje "Eclipse" za učinkovito razvijanje JavaFX aplikacija. Razina:6,7
7. osmisliti strukturu klasa Java aplikacija kako bi bila prilagođena za naknadna proširenja. Razina:6,7
8. otkriti mogućnosti proširenja aplikacije "open source" bibliotekama (engl. library). Razina:6,7
9. formulirati / oblikovati postojeća aplikativna rješenja na programski jezik Java. Razina:6,7
10. povezati znanja ostalih programskih jezika s programskim jezikom Java. Razina:6,7
11. kritički prosuđivati prednosti i mane programskog jezika Java s obzirom na ostale programske jezike. Razina:7
12. izabrati opciju korištenja naprednih funkcionalnosti jezika kao što su lambda izrazi za rješavanje problemskih zadataka. Razina:7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Način izvođenja laboratorijskih vježbiOstalo, upisati
Praktičan rad na računalu s instaliranim Java razvojnim okruženjem.
Sadržaj predavanja1.Osnove programskog jezika Java i jednostavni primjeri Java programa, 2h, Ishodi:2,5,10,11
2.Klase i objekti u Javi, 2h, Ishodi:7
3.Objektno orijentirano programiranje u Javi, 2h, Ishodi:3
4.Iznimke u Javi, 2h, Ishodi:7,8,9,11
5.Dinamičke strukture podataka, generičko programiranje i Javadoc, 2h, Ishodi:1,3,4
6.Datoteke u Javi, 2h, Ishodi:7,9,11
7.JavaFX, 2h, Ishodi:1,3,4,6
8.JDBC, 2h, Ishodi:1,2,3,6
9.Nema nastave, 2h
10.Nema nastave, 2h
11.Nema nastave, 2h
12.Nema nastave, 2h
13.Nema nastave, 2h
14.Nema nastave, 2h
15.Nema nastave, 2h
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Nema nastave, 2h
2.Klase i objekti u Javi, 2h, Ishodi:3,7,10
3.Objektno orijentirano programiranje u Javi, 2h, Ishodi:2,3,4,5,7,9,10
4.Iznimke u Javi, 2h, Ishodi:7
5.Zbirke i generičko programiranje u Javi, 2h, Ishodi:3,5,7,9,10,11
6.Datoteke u Javi, 2h, Ishodi:7,8,9,10,11
7.JavaFX, 2h, Ishodi:1,2,4,5,6,8,9,10,11
8.JDBC, 2h, Ishodi:1,2,8,9,10,11
9.Nema nastave, 2h
10.Nema nastave, 2h
11.Nema nastave, 2h
12.Nema nastave, 2h
13.Nema nastave, 2h
14.Nema nastave, 2h
15.Nema nastave, 2h
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Studenti rade samostalno u laboratoriju. Lab. rad zahtjeva računala s odgovorajućom softverskom podrškom.
Ishodi7#6
LiteraturaThe Definitive Guide to Modern Java Clients with JavaFX 17: Cross-Platform Mobile and Cloud Development 2nd edition, 2021.
More Java 17: An In-Depth Exploration of the Java Language and Its Features 3rd edition, 2021.
Effective Java, 3rd edition, 2018.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Kolokviranje svih šest laboratorijskih vježbi.
Provjera znanja u semestruŠest laboratorijskih vježbi = 60 bodova
Dva kolokvija po 20 bodova
Postoje opcionalni bodovi za zalaganje
Svaka kontrolna zadaća ima popravak
Ukupno maksimalno 100 points
0-49 - nedovoljan
50-61 - dovoljan
62-74 - dobar
75-86 - vrlo dobar
87-100 - izvrstan
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit nosi 40 bodova, a preostalih 60 bodova se prenosi iz bodova laboratorijskih vježbi ostvarenih tijekom
trajanja semestra.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Praktični rad ()3
Pismeni ispit ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:85745;146752;
Izradio prijedlogdr.sc. Aleksander Radovan, prof.v.š., dipl.ing., 05.06.2022.
+P:1.dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
P:2.dipl.ing.el. Vladimir Šimović
L: Luka Lažeta
L:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
L:dipl.ing.el. Vladimir Šimović
Rasvjeta i instalacije30+30 (0+30+0+0) (120)6146774DA
Šifra WEB/ISVU 29204/146774 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Rasvjeta i instalacije
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+30+0+0)
120
Izvođači Predavanja:1. dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Predavanja:2. dipl.ing.el. Vladimir Šimović
Laboratorijske vježbe: Luka Lažeta
Laboratorijske vježbe:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Laboratorijske vježbe:dipl.ing.el. Vladimir Šimović
Cilj predmeta Upoznavanje s novim tehnologijama električnih instalacija i rasvjete i suvremenim programima za projektiranje
Ishodi učenja:1. formulirati / oblikovati električne instalacije. Razina:6,7
2. formulirati / oblikovati unutarnju i vanjsku rasvjetu . Razina:6,7
3. formulirati / oblikovati tehnički opis i specifikaciju električnih instalacija . Razina:6,7
4. formulirati / oblikovati tehnički opis i specifikaciju vanjske i unutarnje rasvjete. Razina:6,7
5. formulirati / oblikovati ocjenu postojeće električne instalacije. Razina:6,7
6. formulirati / oblikovati ocijeniti postojeću vanjsku i unutarnju rasvjetu. Razina:6,7
7. razviti računalni model električnih instalacija. Razina:6,7
8. razviti računalni model unutarnje i vanjske rasvjete. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Modeliranje
Diskusija problema
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske, simulacije na računalima
Grupno rješavanje zadanih problema
Sadržaj predavanja1.Uvod u rasvjetu, 2h, Ishodi:2
2.Propisi, 2h, Ishodi:2
3.Izvori svjetla, 2h, Ishodi:5
4.Svjetiljke, 2h, Ishodi:5
5.Unutarnja rasvjeta, 2h, Ishodi:2
6.Vanjska rasvjeta , 2h, Ishodi:2
7.Sportska rasvjeta, 2h, Ishodi:2
8.Kolokvij 1, 2h, Ishodi:2
9.Uvod u električne instalacije, 2h, Ishodi:7
10.Propisi, 2h, Ishodi:7
11.Energetski kabeli, 2h, Ishodi:3,7
12.Zaštitni uređaji, 2h, Ishodi:7
13.Proračuni, 2h, Ishodi:7
14.Obračunsko mjerenje, 2h, Ishodi:7
15.Kolokvij 2, 2h, Ishodi:7
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Proračun unutarnje rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
2.Proračun vanjske rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
3.Proračun cestovne rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
4.Proračun unutarnje sportske rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
5.Proračun vanjske sportske rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
6.Proračun unutarnje LED rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
7.Proračun vanjske LED rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
8.Osnove rada s programom Ecodial, 2h, Ishodi:1,3,5,7
9.Proračun električnih instalacija zgrade - 1, 2h, Ishodi:1,3,5,7
10.Proračun električne instalacije zgrade - 2, 2h, Ishodi:1,3,5,7
11.Proračun električne instalacije naselja, 2h, Ishodi:1,3,5,7
12.Proračun električne instalacije trgovačkog centra, 2h, Ishodi:1,3,5,7
13.Proračun električne instalacije škole, 2h, Ishodi:1,3,5,7
14.Proračun električne instalacije stadiona, 2h, Ishodi:1,3,5,7
15.Proračun električne instalacije sportske dvorane, 2h, Ishodi:1,3,5,7
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaNamjenski računalni laboratorij
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaElectric installation guide, Schneider electric
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 005/2010)
HRN EN 1838:2008 Primjena rasvjete -- Nužna rasvjeta
HRN EN 12193:2008 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta sportskih objekata
HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori
HRN EN 12464-2:2008 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni prostori
HRN EN 12665:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Osnovni nazivi i kriteriji za specificiranje zahtjeva rasvjete
HRI CEN/TR 13201-1:2009 Cestovna rasvjeta -- 1. dio: Odabir razreda rasvjete
HRN EN 13201-2:2008 Cestovna rasvjeta -- 2. dio: Zahtijevana svojstva
HRN EN 13201-3:2008 Cestovna rasvjeta -- 3. dio: Proračun svojstava
HRN EN 13201-4:2008 Cestovna rasvjeta -- 4. dio: Metode mjerenja svojstava rasvjete
RELUX On-line manual
Ecodial On-line manual
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisustvovanje predavanjima i vježbama 80%
Provjera znanja u semestruPismeni kolokviji #3#100#50$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#80#50$Usmeni ispit#1#20#50$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()5
Usmeni ispit ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22627;158352;
Izradio prijedlogmr.sc. Davor Petranović , 29.05.2013.

Izborna grupa (Izborna grupa 1 SPEC-ELO -1. sem TiR - 0- ECTS), ISVU:19631

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:1. Goran Vujisić
L: Hrvoje Benić
L: Nina Šare pred.
L: Goran Vujisić
K: Hrvoje Benić
K: Nina Šare pred.
K: Goran Vujisić
Modeliranje i simuliranje procesa30+30 (0+15+0+15) (120)6146765DA
Šifra WEB/ISVU 29195/146765 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Modeliranje i simuliranje procesa
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+15+0+15)
120
Izvođači Predavanja:1. Goran Vujisić
Laboratorijske vježbe: Hrvoje Benić
Laboratorijske vježbe: Nina Šare pred.
Laboratorijske vježbe: Goran Vujisić
Konstrukcijske vježbe: Hrvoje Benić
Konstrukcijske vježbe: Nina Šare pred.
Konstrukcijske vježbe: Goran Vujisić
Cilj predmeta Utvrđivanje upravljačkih i regulacijskih svojstava procesa modeliranjem i simuliranjem
Ishodi učenja:1. formulirati / oblikovati zadatak za analizu. Razina:6,7
2. napisati matematički model procesa. Razina:6,7
3. kreirati model procesa u Simulinku. Razina:6,7
4. odabrati tip regulatora. Razina:7
5. prosuditi valjanost ponašanja samog procesa i zatvorenog sustava upravljanja. Razina:7
6. generalizirati / uopćavati ponašanje električnih, mehaničkih, elektromehaničkih i toplinskih procesa te procesa skladištenja fluida. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Simulacije
Modeliranje
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže pomoću matematičkih opisa, tablica i grafova uz ilustraciju realnih primjera.
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Laboratorijske, simulacije na računalima
Grupno rješavanje zadanih problema
Računalne simulacije
Ostalo, upisati
Izvode se u laboratoriju na PC upotrebom programskog sustava Matlab i Simulink.
Način izvođenja konstrukcijskih vježbiLaboratorijske, simulacije na računalima
Rasprave, brainstorming
Računalne simulacije
Sadržaj predavanja1.Vrste i svojstva modela elemenata i procesa u cjelini., 3h, Ishodi:1
2.Metode modeliranja., 3h, Ishodi:1
3.Postavljanje i izrada modela., 3h, Ishodi:1,2
4.Simulacijski programski paket Matlab/ Simulink., 3h, Ishodi:3
5.Pojednostavljeni i složeni modeli., 3h, Ishodi:1,2,3
6.Povezivanje elemenata u model procesa., 3h, Ishodi:3,5
7.Simuliranje rješevanjem diferencijalnih jednadžbi i izrada modela iz programskog paketa., 3h, Ishodi:2,3,5
8.Numerički postupci integracije, svojstva i izbor za specifičnu primjenu., 3h, Ishodi:2,3,4
9.Linearizacija nelinearnih procesa., 3h, Ishodi:1,2,3,6
10.Primjeri modela procesa., 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
11.Nema nastave.
12.Nema nastave.
13.Nema nastave.
14.Nema nastave.
15.Nema nastave.
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Nema nastave.
2.Nema nastave.
3.Nema nastave.
4.Modeliranje električnog sustava., 2h, Ishodi:1,2,3
5.Modeliranje mehaničkog sustava., 2h, Ishodi:1,2,3
6.Modeliranje elektromehaničkog sustava., 2h, Ishodi:1,2,3,4
7.Modeliranje toplinskog sustava., 2h, Ishodi:1,2,3,4
8.Modeliranje procesa skladištenja fluida., 2h, Ishodi:1,2,3
9.Numerički postupci integracije - svojstva i izbor za specifičnu primjenu., 2h, Ishodi:2
10.Povezivanje PLC sustava upravljanja i simulatora procesa u računalu u realnom vremenu., 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
11.Nema nastave.
12.Nema nastave.
13.Nema nastave.
14.Nema nastave.
15.Nema nastave.
Sadržaj konstrukcijskih vježbi1.Nema nastave.
2.Nema nastave.
3.Nema nastave.
4.Nema nastave.
5.Nema nastave.
6.Nema nastave.
7.Nema nastave.
8.Nema nastave.
9.Nema nastave.
10.Nema nastave.
11.Razrada matematičkog modela., 5h, Ishodi:1,2
12.Definicija parametara procesa i sustava., 5h, Ishodi:2,3,4
13.Modeliranje i verifikacija na matematičkom Simulink modelu., 5h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
14.Nema nastave.
15.Nema nastave.
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Namjenski računalni laboratorij
Projektor
Posebna oprema, navesti
Programski sustav Matlab
Ishodi6#7
Literatura1. Ž. Ban,J. Matuško, I. Petrović: Primjena programskog sustava MATLAB, Graphis, Zagreb, 2010.
2. Ž. Ban: Simulacijski paketi u analizi i sintezi sustava automatskog upravljanja: FER-ZAPR
Zagreb, 1999.
3. N. Perić,I. Petrović: Automatizacija postrojenja i procesa, FER Zagreb, Zagreb, 2005.
4. D Hanselman, B. Littlefield: Mastering Matlab; Prentice Hall, New Jersey, 1996.
5. *** Simulik User`s Guidethe Matlab Works Inc, 1993.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisustvovanje svim laboratorijskim vježbama i izrada konstrukcijskog zadatka
Provjera znanja u semestruKolokviji:
2 kolokvija sa simulacijskim zadacima 50 posto iz svakog za prolaz
1 kolokvij s teoretskim zadacima 50 posto za prolaz
Način polaganja ispita nakon semestraGotov konstrukcijski zadatak.
Pismeni i usmeni ispit.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Praktični rad ()2
Kontinuirana provjera znanja ()2
Pismeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22617;159771;
Izradio prijedlogv.pred. Mato Fruk, dipl.ing.
+P:1.doc.dr.sc. Aleksander Radovan , prof. struč. stud., dipl.ing.
L:doc.dr.sc. Aleksander Radovan , prof. struč. stud., dipl.ing.
Objektno orijentirano programiranje30+30 (0+30+0+0) (60)4201727NE
Šifra WEB/ISVU 29725/201727 ECTS 4 Akademska godina 2023/2024
Naziv Objektno orijentirano programiranje
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+30+0+0)
60
Izvođači Predavanja:1. doc.dr.sc. Aleksander Radovan , prof. struč. stud., dipl.ing.
Laboratorijske vježbe:doc.dr.sc. Aleksander Radovan , prof. struč. stud., dipl.ing.
Cilj predmeta Usvajanje znanja i vještina za samostalno razvijanje Java aplikacija koje koriste bazu podataka.
Ishodi učenja:1. napisati programski kod JavaFX aplikacije koja će koristiti grafičko sučelje i bazu podataka. Razina:6,7
2. izabrati opciju razvoja u programskom jeziku Java ako je odgovarajući za rješavanje odabranog problema. Razina:7
3. organizirati dijelove aplikacije u klase, sučelja i pakete u skladu s objektno orijentiranim principima programiranja. Razina:6,7
4. razviti JavaFX aplikacije koja rješavaju praktične probleme različitih vrsta. Razina:6,7
5. samoprocijeniti prikladnost Java programskog jezika za rješavanje određenog praktičnog problema. Razina:7
6. organizirati razvojno okruženje "Eclipse" za učinkovito razvijanje JavaFX aplikacija. Razina:6,7
7. osmisliti strukturu klasa Java aplikacija kako bi bila prilagođena za naknadna proširenja. Razina:6,7
8. otkriti mogućnosti proširenja aplikacije "open source" bibliotekama (engl. library). Razina:6,7
9. formulirati / oblikovati postojeća aplikativna rješenja na programski jezik Java. Razina:6,7
10. povezati znanja ostalih programskih jezika s programskim jezikom Java. Razina:6,7
11. kritički prosuđivati prednosti i mane programskog jezika Java s obzirom na ostale programske jezike. Razina:7
12. izabrati opciju korištenja naprednih funkcionalnosti jezika kao što su lambda izrazi za rješavanje problemskih zadataka. Razina:7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Način izvođenja laboratorijskih vježbiOstalo, upisati
Praktičan rad na računalu s instaliranim Java razvojnim okruženjem.
Sadržaj predavanja1.Osnove programskog jezika Java i jednostavni primjeri Java programa, 2h, Ishodi:2,5,10,11
2.Klase i objekti u Javi, 2h, Ishodi:7
3.Objektno orijentirano programiranje u Javi, 2h, Ishodi:3
4.Iznimke u Javi, 2h, Ishodi:7,8,9,11
5.Dinamičke strukture podataka, generičko programiranje i Javadoc, 2h, Ishodi:1,3,4
6.Datoteke u Javi, 2h, Ishodi:7,9,11
7.JavaFX, 2h, Ishodi:1,3,4,6
8.JDBC, 2h, Ishodi:1,2,3,6
9.Nema nastave, 2h
10.Nema nastave, 2h
11.Nema nastave, 2h
12.Nema nastave, 2h
13.Nema nastave, 2h
14.Nema nastave, 2h
15.Nema nastave, 2h
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Nema nastave, 2h
2.Klase i objekti u Javi, 2h, Ishodi:3,7,10
3.Objektno orijentirano programiranje u Javi, 2h, Ishodi:2,3,4,5,7,9,10
4.Iznimke u Javi, 2h, Ishodi:7
5.Zbirke i generičko programiranje u Javi, 2h, Ishodi:3,5,7,9,10,11
6.Datoteke u Javi, 2h, Ishodi:7,8,9,10,11
7.JavaFX, 2h, Ishodi:1,2,4,5,6,8,9,10,11
8.JDBC, 2h, Ishodi:1,2,8,9,10,11
9.Nema nastave, 2h
10.Nema nastave, 2h
11.Nema nastave, 2h
12.Nema nastave, 2h
13.Nema nastave, 2h
14.Nema nastave, 2h
15.Nema nastave, 2h
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Studenti rade samostalno u laboratoriju. Lab. rad zahtjeva računala s odgovorajućom softverskom podrškom.
Ishodi7#6
LiteraturaThe Definitive Guide to Modern Java Clients with JavaFX 17: Cross-Platform Mobile and Cloud Development 2nd edition, 2021.
More Java 17: An In-Depth Exploration of the Java Language and Its Features 3rd edition, 2021.
Effective Java, 3rd edition, 2018.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Kolokviranje svih šest laboratorijskih vježbi.
Provjera znanja u semestruŠest laboratorijskih vježbi = 60 bodova
Dva kolokvija po 20 bodova
Postoje opcionalni bodovi za zalaganje
Svaka kontrolna zadaća ima popravak
Ukupno maksimalno 100 points
0-49 - nedovoljan
50-61 - dovoljan
62-74 - dobar
75-86 - vrlo dobar
87-100 - izvrstan
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit nosi 40 bodova, a preostalih 60 bodova se prenosi iz bodova laboratorijskih vježbi ostvarenih tijekom
trajanja semestra.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Praktični rad ()3
Pismeni ispit ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:85745;146752;
Izradio prijedlogdr.sc. Aleksander Radovan, prof.v.š., dipl.ing., 05.06.2022.
+P:1.naslovni prof. dr. sc. Renato Filjar prof. str. st.
A:naslovni prof. dr. sc. Renato Filjar prof. str. st.
A: Darko Špoljar
Primijenjena statistika30+30 (30+0+0+0) (90)5146751NE
Šifra WEB/ISVU 29188/146751 ECTS 5 Akademska godina 2023/2024
Naziv Primijenjena statistika
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (30+0+0+0)
90
Izvođači Predavanja:1. naslovni prof. dr. sc. Renato Filjar prof. str. st.
Auditorne vježbe:naslovni prof. dr. sc. Renato Filjar prof. str. st.
Auditorne vježbe: Darko Špoljar
Cilj predmeta Osposobiti studente za samostalnu statističku analizu podataka. Razviti probabilistički način razmišljanja.
Ishodi učenja:1. usporediti razlike i ograničenja podataka u ovisnosti o mjernoj skali i distribuciji te razumijevanje parametara distribucija.. Razina:6,7
2.analizirati razlike između zavisnih i nezavisnih uzoraka; mogućnost prepoznavanja linearne veze između dvije kontinuirane varijable. Razina:6
3. formulirati / oblikovati bivarijantne podatke; definirati scatterplot; definirati razliku između linearne i nelinearne zavisnosti; prepoznati negativnu vezu iz scatterplota; definirati značenje Pearson korelacijskog koeficijenta; identificirati savršenu linearnu zavisnost; prepoznati nelinearnu asocijaciju dvije varijable. Razina:6,7
4. preispitati pretpostavke za provođenje linearne regresije te interpretacije regresijskih koeficijenata; metode najmanjih kvadrata. Razina:6,7
5.analizirati i razumijeti proporcije i frekvencije te kreiranje kontingencijskih tablica. Razina:6
6.formulirati višestruku regresiju; interpretacija koeficijenata u višestrukoj regresiji te komparaciju dva modela u višestrukoj regresiji. Razina:6,7
7. odabrati značajne varijable u regresijskom modelu; razumijevanje R2 koeficijenta konačnog modela. Razina:7
8. valorizirati pretpostavke za analizu varijance. Razina:7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Modeliranje
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
auditorna
Način izvođenja auditornih vježbiLaboratorijske, simulacije na računalima
Grupno rješavanje zadanih problema
Računalne simulacije
Rješavanje zadataka na ploči.
Sadržaj predavanja1.Mjerne skale i neke distribucije slučajnih varijabli s parametrima koji ih određuju. Osnove transformacije varijabli, Z – skor., 2h, Ishodi:1
2.Statističko zaključivanje o dva uzorka; usporedbe sredina i varijabiliteta. Testiranje razlike sredina dva uzorka – zavisni i nezavisni uzorci., 4h, Ishodi:2
3.Mjere asocijacije između dvije varijable – korelacija. Uvod u bivarijantne podatke i asocijacija (korelacija), 4h, Ishodi:3
4.Jednostavna linearna regresija - Uvod i pretpostavke za provođenje analize; testiranje homogenosti varijance, nezavisnosti opservacija; utjecajnih opservacija., 3h, Ishodi:4
kolokvij, 1h, Ishodi:1,2,3,4
5.Analiza ordinalnih i nominalnih varijabli. Analiza kontingencijske tablice - jačina asocijacije – Hi kvadrat test kao zamjena za Fisherov točan test; relativan rizik i izgledi - Frekvencije i proporcije, 3h, Ishodi:5
6.Višestruka regresija. Procjena parametara metodom najmanjih kvadrata. Testiranje značajnosti koeficijenta regresije. Interval pouzdanosti regresijske analize., 4h, Ishodi:6
7.Evaluacija regresijskog modela. Analiza reziduala i utjecajne opservacije. Selekcija varijabli u konačnom modelu. Usporedba dva modela. R2, postotak objašnjenog varijabiliteta, značenje standardiziranih i nestandardiziranih koeficijenata regresije; Venn dijagram; standardna, sekvencionalna i stepwise regresija., 4h, Ishodi:7
8.Analiza varijance – ANOVA. Testiranje pretpostavki. Welch ANOVA / regularna ANOVA. Jednofaktorska i višefektorska analiza varijance. Omjer varijanci F test., 4h, Ishodi:8
9.kolokvij, 1h, Ishodi:5,6,7,8
10.Nema predavanja
11.Nema predavanja
12.Nema predavanja
13.Nema predavanja
14.Nema predavanja
15.Nema predavanja
Sadržaj auditornih vježbi1.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja Predavanja 1, 2h, Ishodi: 1, 2h, Ishodi:1
2.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja Predavanja 2, 4h, Ishodi: 2, 4h, Ishodi:2
3.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja Predavanja 3, 4h, Ishodi: 3, 4h, Ishodi:3
4.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja Predavanja 4, 4h, Ishodi: 4, 4h, Ishodi:4
5.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja Predavanja 5, 4h, Ishodi: 5, 4h, Ishodi:5
6.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja Predavanja 6, 4h, Ishodi: 6, 4h, Ishodi:6
7.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja Predavanja 7, 4h, Ishodi: 7, 4h, Ishodi:7
8.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja Predavanja 8, 4h, Ishodi: 8, 4h, Ishodi:8
9.Nema vježbe
10.Nema vježbe
11.Nema vježbe
12.Nema vježbe
13.Nema vježbe
14.Nema vježbe
15.Nema vježbe
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Projektor
Posebna oprema, navesti
okruženje za statističko računarstvo R, RStudio
Ishodi6#7
LiteraturaObavezna / Mandatory
1. Petzoldt, T. (2018). Data Analysis with R: Selected Topics and Examples. Technical University of Dresden. Dresden, Njemačka. Dostupno na / Available at: https://wwwpub.zih.tu-dresden.de/~petzoldt/elements_en.pdf
2. Furrer, R i suradnici. (2020). (A Gentle) Introduction to Statistics. University of Zurich. Zurich, Švicarska. Dostupno na / Available at: http://user.math.uzh.ch/furrer/download/intro2stat/script_sta120.pdf
3. Lilja, D J. (2016). Linear Regression Using R. An Introduction to Data Modeling. University of Minesota. Dostupno na:
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/linear-regression-using-r-an-introduction-to-data-modeling

Dopunska / Alternative
3. Efron, B, Hastie, T. (2016). Computer Age Statistical Inference: Algorithms, Evidence, and Data Science. Cambridge University Press. Cambridge, UK. Dostupno na / Available at: https://web.stanford.edu/~hastie/CASI/
4. Faraway, J J. (2002). Practical Regression and ANOVA Using R. R-project. Dostupno na / Available at: https://cran.r-project.org/doc/contrib/Faraway-PRA.pdf
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Barem: 70% prisutnosti na predavanjima i 80% prisutnosti na vježbama
Provjera znanja u semestruKolokvij, numerički zadaci. Maks 100 bodova.
Ocjenjivanje:
91 do 100, izvrstan 5
81 do 90, vrlo dobar 4
71 do 80, dobar 3
61 do 70, dovoljan 2
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit. Numerički zadaci. Maks. 100 bodova
Ocjenjivanje:
91 do 100, izvrstan 5
81 do 90, vrlo dobar 4
71 do 80, dobar 3
61 do 70, dovoljan 2
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()5
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogRenato Filjar, 18. 6. 2019.
+P:1.mr.sc. Davor Gadže
P:2.dr. sc. Tomislav Špoljarić d. i. e., prof. struč. stud.
K:mr.sc. Davor Gadže
K: Dorian Jelečki , mag.ing.el.
K: Mario Ličanin
K:dr. sc. Tomislav Špoljarić d. i. e., prof. struč. stud.
K: Branimir Vuletić-Komljen
Projektiranje i izvođenje električnih postrojenja30+30 (0+0+0+30) (120)6146767NE
Šifra WEB/ISVU 29197/146767 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Projektiranje i izvođenje električnih postrojenja
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+0+0+30)
120
Izvođači Predavanja:1. mr.sc. Davor Gadže
Predavanja:2. dr. sc. Tomislav Špoljarić d. i. e., prof. struč. stud.
Konstrukcijske vježbe:mr.sc. Davor Gadže
Konstrukcijske vježbe: Dorian Jelečki , mag.ing.el.
Konstrukcijske vježbe: Mario Ličanin
Konstrukcijske vježbe:dr. sc. Tomislav Špoljarić d. i. e., prof. struč. stud.
Konstrukcijske vježbe: Branimir Vuletić Komljen
Cilj predmeta Stjecanje znanja za zasnivanje, projektiranje i izvođenje elektrotehničkog postrojenja
Ishodi učenja:1. utvrditi potrebe za energijom elektrotehničkog postrojenja . Razina:7
2. odabrati elemente zaštite od preopterećenja elektrotehničkog postrojenja . Razina:7
3. odabrati elemente zaštite od indirektnog dodira elektrotehničkog postrojenja . Razina:7
4. osmisliti shemu upravljanja elektrotehničkog postrojenja . Razina:6,7
5. generirati projektnu dokumentaciju elektrotehničkog postrojenja . Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Način izvođenja konstrukcijskih vježbiSamostalna računalno podržana izrada dokumentacije (EPLAN, CADdy, WsCADili sl.)
Sadržaj predavanja1.Industrijsko postrojenje – tokovi materijala energije i informacija., 2h, Ishodi:1
2.Inženjerski pristup analizi i snitezi postrojenja., 2h, Ishodi:1
3.Zakoni, propisi i norme projektiranja i izvođenja (IEC HRN)., 2h, Ishodi:1
4.Faze izvođenja postrojenja: projektiranje, instaliranje, puštanje u rad, korištenje., 2h, Ishodi:1,4,5
5.Technical documentation for each stage., 2h, Ishodi:1,4,5
6.Potrebe za energijom, osiguranje potrebne snaga i kakvoće., 2h, Ishodi:1
7.Kompenzacija jalove snage, Viši harmonici i filtriranje., 2h, Ishodi:1,4,5
8.Postupci zaštite ljudi i opreme u postrojenju., 2h, Ishodi:1,3,4,5
9.Metode zaštite od udara napona., 2h, Ishodi:1,3,4,5
10.Uzemljavanje i izjednačenje potencijala., 2h, Ishodi:1,3,4,5
11.Zaštite od kratkog spoja., 2h, Ishodi:1,2,3,4,5
12.Zaštite od preopterećenja., 2h, Ishodi:1,2,3,4,5
13.Osiguranje radnih uvjeta – mehaničke zaštite., 2h, Ishodi:1,4,5
14.Osiguranje radnih uvjeta - hlađenje., 2h, Ishodi:1,4,5
15.Ispitivanje i puštanje u rad postrojenja. , 2h, Ishodi:1,4,5
Sadržaj konstrukcijskih vježbi1.nema nastave, 2h
2.nema nastave, 2h
3.nema nastave, 2h
4.nema nastave, 2h
5.nema nastave, 2h, Ishodi:1,2,4,5
6.organizacija projektne dokumentacije, 3h, Ishodi:1,2,4,5
7.organizacija projektne dokumentacije, 3h, Ishodi:1,2,4,5
8.sastavnice, 3h, Ishodi:4,5
9.mjesta ugradnje, 3h, Ishodi:4,5
10.označavanje, 3h, Ishodi:4,5
11.simboli, 3h, Ishodi:2,3,4,5
12.međuveze, 3h, Ishodi:4,5
13.kabeli, 3h, Ishodi:2,3,4,5
14.dispozicija opreme, 3h, Ishodi:4,5
15.izrada izvještaja, 3h, Ishodi:4,5
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaRačunalni laboratorij opće namjene
Posebna oprema, navesti
softver za projektiranje u elektrotehnici, EPLAN
Ishodi6#7
Literatura1. A. D. Wilkoks: Engineering design for Electrical Engineers, Prentice Hall. 1990.
2 Electrical installation guide – According to IEC Standards 2010; Schneider Electric SAS, Rueil-Malmaison Cedex, France.
2. Westermannov elektrotehnički priručnik; Školska knjiga, Zagreb 1991.
3 Tehnički priručnik; Končar elektroindustrija dd Zagreb, 1991.
4. EPLAN, CADdy, WsCAD – upute za korištenje
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)prisustvovanje predavanjima
Provjera znanja u semestrupohađanje 10
seminarski 40
usmena obrana 50
Način polaganja ispita nakon semestrakonstrukcijski 40
obrana konstrukcijskog 60
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Kontinuirana provjera znanja ()6
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22614;
Izradio prijedlogMr. sc. Davor Gadže, viši predavač
+P:1.dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
P:2.dipl.ing.el. Vladimir Šimović
L: Luka Lažeta
L:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
L:dipl.ing.el. Vladimir Šimović
Rasvjeta i instalacije30+30 (0+30+0+0) (120)6146774DA
Šifra WEB/ISVU 29204/146774 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Rasvjeta i instalacije
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+30+0+0)
120
Izvođači Predavanja:1. dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Predavanja:2. dipl.ing.el. Vladimir Šimović
Laboratorijske vježbe: Luka Lažeta
Laboratorijske vježbe:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Laboratorijske vježbe:dipl.ing.el. Vladimir Šimović
Cilj predmeta Upoznavanje s novim tehnologijama električnih instalacija i rasvjete i suvremenim programima za projektiranje
Ishodi učenja:1. formulirati / oblikovati električne instalacije. Razina:6,7
2. formulirati / oblikovati unutarnju i vanjsku rasvjetu . Razina:6,7
3. formulirati / oblikovati tehnički opis i specifikaciju električnih instalacija . Razina:6,7
4. formulirati / oblikovati tehnički opis i specifikaciju vanjske i unutarnje rasvjete. Razina:6,7
5. formulirati / oblikovati ocjenu postojeće električne instalacije. Razina:6,7
6. formulirati / oblikovati ocijeniti postojeću vanjsku i unutarnju rasvjetu. Razina:6,7
7. razviti računalni model električnih instalacija. Razina:6,7
8. razviti računalni model unutarnje i vanjske rasvjete. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Modeliranje
Diskusija problema
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske, simulacije na računalima
Grupno rješavanje zadanih problema
Sadržaj predavanja1.Uvod u rasvjetu, 2h, Ishodi:2
2.Propisi, 2h, Ishodi:2
3.Izvori svjetla, 2h, Ishodi:5
4.Svjetiljke, 2h, Ishodi:5
5.Unutarnja rasvjeta, 2h, Ishodi:2
6.Vanjska rasvjeta , 2h, Ishodi:2
7.Sportska rasvjeta, 2h, Ishodi:2
8.Kolokvij 1, 2h, Ishodi:2
9.Uvod u električne instalacije, 2h, Ishodi:7
10.Propisi, 2h, Ishodi:7
11.Energetski kabeli, 2h, Ishodi:3,7
12.Zaštitni uređaji, 2h, Ishodi:7
13.Proračuni, 2h, Ishodi:7
14.Obračunsko mjerenje, 2h, Ishodi:7
15.Kolokvij 2, 2h, Ishodi:7
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Proračun unutarnje rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
2.Proračun vanjske rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
3.Proračun cestovne rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
4.Proračun unutarnje sportske rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
5.Proračun vanjske sportske rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
6.Proračun unutarnje LED rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
7.Proračun vanjske LED rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
8.Osnove rada s programom Ecodial, 2h, Ishodi:1,3,5,7
9.Proračun električnih instalacija zgrade - 1, 2h, Ishodi:1,3,5,7
10.Proračun električne instalacije zgrade - 2, 2h, Ishodi:1,3,5,7
11.Proračun električne instalacije naselja, 2h, Ishodi:1,3,5,7
12.Proračun električne instalacije trgovačkog centra, 2h, Ishodi:1,3,5,7
13.Proračun električne instalacije škole, 2h, Ishodi:1,3,5,7
14.Proračun električne instalacije stadiona, 2h, Ishodi:1,3,5,7
15.Proračun električne instalacije sportske dvorane, 2h, Ishodi:1,3,5,7
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaNamjenski računalni laboratorij
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaElectric installation guide, Schneider electric
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 005/2010)
HRN EN 1838:2008 Primjena rasvjete -- Nužna rasvjeta
HRN EN 12193:2008 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta sportskih objekata
HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori
HRN EN 12464-2:2008 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni prostori
HRN EN 12665:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Osnovni nazivi i kriteriji za specificiranje zahtjeva rasvjete
HRI CEN/TR 13201-1:2009 Cestovna rasvjeta -- 1. dio: Odabir razreda rasvjete
HRN EN 13201-2:2008 Cestovna rasvjeta -- 2. dio: Zahtijevana svojstva
HRN EN 13201-3:2008 Cestovna rasvjeta -- 3. dio: Proračun svojstava
HRN EN 13201-4:2008 Cestovna rasvjeta -- 4. dio: Metode mjerenja svojstava rasvjete
RELUX On-line manual
Ecodial On-line manual
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisustvovanje predavanjima i vježbama 80%
Provjera znanja u semestruPismeni kolokviji #3#100#50$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#80#50$Usmeni ispit#1#20#50$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()5
Usmeni ispit ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22627;158352;
Izradio prijedlogmr.sc. Davor Petranović , 29.05.2013.

Izborna grupa (Izborna grupa 2 SPEC-ELO -1. sem EE - 0- ECTS), ISVU:19629

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:1.dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
P: Dinko Horvat struč.spec.ing.techn.inf.
A: Dinko Horvat struč.spec.ing.techn.inf.
Digitalna ekonomija30+15 (15+0+0+0) (75)4146744NE
Šifra WEB/ISVU 29181/146744 ECTS 4 Akademska godina 2023/2024
Naziv Digitalna ekonomija
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (15+0+0+0)
75
Izvođači Predavanja:1. dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Predavanja: Dinko Horvat struč.spec.ing.techn.inf.
Auditorne vježbe: Dinko Horvat struč.spec.ing.techn.inf.
Cilj predmeta Cilj je kolegija upoznati studente sa razvojem digitalne ekonomije u modelu ekonomije platformi
Ishodi učenja:1.usporediti stare i nove čimbenike koji determiniraju ekonomski razvoj u ekonomiji platformi . Razina:6,7
2. formulirati / oblikovati temeljne pojmove povezane sa razvojem ekonomije platformi. Razina:6,7
3. formulirati / oblikovati temeljne čimbenike koji determiniraju razliku između klasičnog linearnog i kružnog modela proizvodnje. Razina:6,7
4. procijeniti temeljne čimbenike koji utječu na ekonomska kretanja u postindustrijskom društvu . Razina:6,7
5.usporediti stare i nove čimbenike koji determiniraju ekonomski razvoj u ekonomiji platformi . Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Način izvođenja auditornih vježbiAnaliza klasične literature
Pisanje eseja
Rasprave, brainstorming
Sadržaj predavanja1.Definiranje poslovnog modela ekonomije platformi , 2h, Ishodi:1
2.Definiranje promjena unutar industrija pod utjecajem ekonomije platformi , 2h, Ishodi:1
3.Proces transformacija klasičnog linearnog biznisa u model platforme. Modeli platformi , 2h, Ishodi:2
4.Kapitalizacija kompanije iz modela platformi. Vrijednost brendova iz modela ekonomije platformi , 2h, Ishodi:2
5.Kolokvij, 2h, Ishodi:2
6.Strategija platforme nije strategija softwera. Povijesni pregled strategija , 2h, Ishodi:3
7.Linearni model poslovanja. Model poslovanja temeljen na platformi, 2h, Ishodi:3
8.Platforme mijenjaju industrijska okruženja , 2h, Ishodi:4
9.Arhitektura platformi. Mrežni efekt , 2h, Ishodi:4
10.Kolokvij, 2h, Ishodi:4
11.Modeli lansiranja platformi , 2h, Ishodi:4
12.Metrika na platformama , 2h, Ishodi:5
13.Menadžerske strategije na platformama , 2h, Ishodi:5
14.Monetizacija na platformama , 2h, Ishodi:5
15.Kolokvij, 2h, Ishodi:5
Sadržaj auditornih vježbi1.Objasniti i staviti u kontekst razvoj ekonomskih sustava kroz povijest , 2h, Ishodi:1
2.Objasniti temeljenje karakteristike razvoja različitih modela ekonomije platformi , 2h, Ishodi:1
3.Determiniranje ključnih menadžerskih strategija u procesu transformacije klasičnog linearnog biznisa u model ekonomije platformi, 2h, Ishodi:2
4.Determiniranje ključnih čimbenika koji su utjecali na promjenu poslovne paradigme , 2h, Ishodi:2
5.Determiniranje ključnih čimbenika koji utječu na vrijednost brendova u ekonomiji platformi , 2h, Ishodi:2
6.Determiniranje ključnih čimbenika koji utječu na menadžerske procese upravljanju „ekonomijom softwera“, 2h, Ishodi:3
7.Procijeniti i analizirati temeljne čimbenike koji utječu na arhitekturu platforme , 2h, Ishodi:3
8.Procijeniti i analizirati temeljne čimbenike koji utječu na izgradnju mrežnog efekta , 2h, Ishodi:4
9.Procijeniti i utvrditi temeljne čimbenike koji utječu strategije lansiranja platforme , 2h, Ishodi:4
10.Procijeniti i utvrditi temeljne čimbenike koji determiniraju snagu mrežnog efekta nakon lansiranja platforme , 2h, Ishodi:4
11.Vrednovati temeljne čimbenike metrike u različitim faza metrike na platformama, 2h, Ishodi:4
12.Vrednovati temeljne čimbenike u fazi rasta i zrelosti platforme , 2h, Ishodi:5
13.Vrednovati temeljne čimbenike menadžerskih strategija u ekonomiji platformi , 2h, Ishodi:5
14.Vrednovati temeljne čimbenike razvoja ekosustava kao menadžerske strategije , 2h, Ishodi:5
15.Determiniranje temeljnih čimbenika koji utječu na način monetizacije na platformi , 2h, Ishodi:5
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaObvezatna literatura:
1. Parker, G.G.; Van Alstyne, M.W.; Choudary, S.P. (2016) Platform Revolution: How Networked Markets are Transforming the Economy and How to Make Them Work for You, W.W. Norton & Company Ltd.
2.Tapscott, D.,The Digital Economy Anniversary Edition: rethinking promise and peril in the age of networked intelligence,McGrow-Hill Education,978-0-07-183555-8,2015

Neobvezatna literatura:
1. Moazed, A.; Johnson, N.L. (2016) Modern Monopolies – What it takes to Dominate the 21st Century Economy, Applico, LLC
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Pristutnost na nastavi; seminarski rad
Provjera znanja u semestruKolokvij I i II
Način polaganja ispita nakon semestraPisani ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()2
Seminarski rad ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr.sc. Sanja Bračun
+P:1.dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
A:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Gospodarenje imovinom30+15 (15+0+0+0) (75)4146748NE
Šifra WEB/ISVU 29185/146748 ECTS 4 Akademska godina 2023/2024
Naziv Gospodarenje imovinom
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (15+0+0+0)
75
Izvođači Predavanja:1. dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Auditorne vježbe:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Cilj predmeta U sklopu ovog predmeta studenti će spoznati kako gospodarenje imovinom nije odvojeni poslovni proces koji se provodi samo u velikim poduzećima, već integrirani dio poslovanja svakog poslovnog sustava koji zahtjeva stalna unapređenja. Student će znati razlikovati materijalnu od nematerijalne imovine, opisati proces nabave te usporediti prednosti i nedostatke provođenja internog i eksternog održavanja imovine. Ujedno će dobiti uvid u procese planiranja, investiranja i brige o ljudskim potencijalima. Na ovaj će se način student usredotočiti na kritičko razmišljanje o svakom procesu upravljanja svih oblika imovine, što će mu omogućiti da samostalno predloži i napiše prijedloge za poboljšanje procesa upravljanja imovinom unutar poduzeća gdje je zaposlen ili koje mu je poznato.
Ishodi učenja:1. procijeniti ulogu i mjesto gospodarenja imovinom unutar poslovnog sustava. Razina:6,7
2. povezati procese analize tržišta, planiranja i uspješnog gospodarenja imovinom. Razina:6,7
3. procijeniti pokazatelje uspješnosti gospodarenja imovinom tijekom cijelog životnog vijeka. Razina:6,7
4. obraniti stav najčešće korištenih alata sustava gospodarenja imovinom. Razina:7
5. izabrati opciju prijedloga za poboljšanje procesa upravljanja imovinom. Razina:7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Gradivo se izlaže tako da se teoretski okvir kombinira s primjerima gospodarenja imovinom iz prakse te se studente potiče da daju svoj osvrt na pozitivne i negativne primjere s kojima su se susretali.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Radionica
Tijekom auditornih vježbi studenti se pripremaju za samostalno pisanje seminarskog rada u kojem ne samo analiziraju, već i daju prijedloge za poboljšanje procesa gospodarenja imovinom poduzeća gdje su zaposleni ili kojeg dobro poznaju. Pri tome koriste znanja iz područja Gospodarenja imovinom dobivena tijekom predavanja, uz kontinuirano usmjeravanje nastavnika kroz raspravu i brainstorming tijekom vježbi.
Sadržaj predavanja1.Nema predavanja
2.Nema predavanja
3.Nema predavanja
4.Nema predavanja
5.Nema predavanja
6.Nema predavanja
7.Nema predavanja
8.Uvodno predavanje, 2h, Ishodi:1
9.Vrste imovine poduzeća i njihovo strateško upravljanje, 4h, Ishodi:1
10.Provođenje i praćenje životnog ciklusa imovine, 4h, Ishodi:2
11.Korištenje i održavanje materijalnom imovinom, 4h, Ishodi:2
12.Metrika, norme i praćenje uspješnosti gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:3
13.Analiza tržišta, segmentacija tržišta i marketing kao alati uspješnog gospodarenja imovine, 4h, Ishodi:3
14.Investicijske studije i integrirano upravljanje imovinom, 4h, Ishodi:4
15.Alati upravljanja imovinom i pouzdanost sustava gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:5
Sadržaj auditornih vježbi1.Nema auditornih vježbi
2.Nema auditornih vježbi
3.Nema auditornih vježbi
4.Nema auditornih vježbi
5.Nema auditornih vježbi
6.Nema auditornih vježbi
7.Nema auditornih vježbi
8.Nema auditornih vježbi
9.Namjena pojedinih oblika imovine, 3h, Ishodi:1
10.Proces planiranja gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:2
11.Primjena metoda analize tržišta, 4h, Ishodi:3
12.Analiza troškova i prihoda imovine te izračuni pokazatelja uspješnosti gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:3
13.Nema auditornih vježbi
14.Nema auditornih vježbi
15.Nema auditornih vježbi
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Projektor
Elementarni: za klasičnu nastavu – predavaonica s om te za hibridnu/online nastavu (izvanredne okolnosti) – aplikacija za održavanje online nastave.
Ishodi6#7
LiteraturaObavezna literatura:
1. prof. dr. sc. Ivo Čala i ostali, (2016.), Održavanje i gospodarenje imovinom, Hrvatsko društvo održavatelja, Zagreb.
2. dr. sc. Sanja Bračun (2022.), Aktualne elektroničke mape nastavnika pripremljene za predavanja dostupne na LMS sustavu, https://lms-2020.tvz.hr/course/view.php?id=712

Preporučena literatura:
1. Juan Pablo Usuga Cadavid, (2020.), Machine learning applied in production planning and control: a state‑of‑the‑art in the era of industry 4.0, Springer.
2. G. Cheng, (2020.), Joint optimization of production, quality control and maintenance for serial-parallel multistage production systems, ScienceDirect.
3. O. Kaganova, (2020.), An Asset Management Approach to Planning, Funding, and Managing Public Spaces, dostupan na: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1449-5_ch3
4. M. Stride, (2019.), The use of building information modelling by quantity surveyors in facilities management roles, dostupan na: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ECAM-11-2019-0660/full/html
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)70% prisustva na predavanjima i vježbama
Provjera znanja u semestruIzrada seminarskog rada
Način polaganja ispita nakon semestraNakon ocijenjenog seminarskog rada, a u slučaju neostvarenja minimalnih 60 % rezultata na pismenom ispitu, student prijavljuje termin usmenog ispita.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Usmeni ispit ()2
Seminarski rad ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr .sc. Sanja Bračun
+P:1.dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić dipl.iur.
P:mr.sc. Sergej Lugović MBA
A:dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić dipl.iur.
Poslovna etika i pravo30+15 (15+0+0+0) (75)4146750DA
Šifra WEB/ISVU 29187/146750 ECTS 4 Akademska godina 2023/2024
Naziv Poslovna etika i pravo
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (15+0+0+0)
75
Izvođači Predavanja:1. dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić dipl.iur.
Predavanja:mr.sc. Sergej Lugović MBA
Auditorne vježbe:dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić dipl.iur.
Cilj predmeta Upoznati studente s teorijom upravljanja interesnim grupama, te upoznati studente s osnovama građanskog prava.
Ishodi učenja:1. formulirati / oblikovati primjena prava EU. Razina:6,7
2. formulirati / oblikovati razvoj etičkih principa u međuljudskim odnosima. Razina:6,7
3. formulirati / oblikovati pregovaranje u pravnim odnosima. Razina:6,7
4. formulirati / oblikovati sklapanje osnovnih ugovora. Razina:6,7
5. formulirati / oblikovati etički i ljudski pristup . Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaAnaliza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Klasična auditorna predavanja.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Vježbe na kojima se trenira na primjerima iz realnog života primjenjuje sadržaj usvojen na predavanjima
Sadržaj predavanja1.Uvod u građansko pravo, 2h
2.Načela građanskog prava, 2h
3.Subjekti i objekti građanskog prava , 2h
4.Uvod u obvezno pravo , 2h
5.Subjekti obveznopravnog odnosa, 2h
6.Objekti obveznopravnog odnosa, 2h
7.Pojačanje obveznopravnog odnosa, 2h
8.Kupoprodajni ugovor, Ugovor o djelu, 2h
9.Ugovor o građenju, 2h
10.Ugovor o kreditu, 2h
11.Ugovor o zastupanju, 2h
12.Prestanak obveznopravnog odnosa, 2h
13.Uvod u poslovnu etiku, načela, 2h
14.Konvencije o ljudskim pravima, 2h
15.Pravo na slobodu govora, rada, obiteljskog života, 2h
Sadržaj auditornih vježbi1.Zaštita privatnog života, 2h
2.Odgovornost izvođača radova, 2h
3.Bankarska tajna, 2h
4.Pravo kupca, 2h
5.Pobojni ugovori, 2h
6.Tužbe na utvrđivanje vlasništva, 2h
7.Odgovornost za nedostatke stvari, 2h
8.Kupoprodajni ugovor,, 2h
9.The sales contract, 2h
10.Ugovor o kreditu, 2h
11.Ugovor o zastupanju, 2h
12.Odgovornost za štetu, 2h
13.Raskid ugovora, 2h
14.Ništetnost ugovora, 2h
15. Ugovor o djelu, 2h
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaBijela ploča sa flomasterima
Projektor
prakitčni rad
Ishodi6#7
Literatura1. Hans Jonas, The Imperative of Responsibility, The University of Chicago Press
2. Funky Business – Kapital pleše samo s darovitima, Kjell A. Nordström & Jonas Ridderstråle (Differo)
3. Etika u gospodarstvu : (religije, moral, poslovanje) / Tibor Karpati (Ekonomski fakultet u Osijeku)
4. Business Ethics: Readings and Cases in Corporate Morality, / W. Michael Hoffman, Robert E Frederick, Mark Schwartz (McGraw-Hill Humanities)
5. http://www.kurzweilai.net/
6. Građansko pravo: Martin Vedriš, Petar Klarić, Narodne novine 2003
7. Stvarno pravo: Nikola Gavella, Tatjana Josipović, Igor Gliha, Vlado Belaj, Zlatan Stipković
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Pozitivan broj bodova na seminarskom radu
Provjera znanja u semestruSeminarski rad#1#20#0$Usmena provjera znanja#1#80#0$
Način polaganja ispita nakon semestrausmeni ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Pismeni ispit ()3
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22663;63931;63932;63933;132265;200529;
Izradio prijedlog Ljiljana Matuško Antonić , 29.3.2017
+P:1.dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
P:2.mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
A:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
A:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
S:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
S:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Upravljanje kvalitetom30+16 (13+0+3+0) (104)5146746NE
Šifra WEB/ISVU 29183/146746 ECTS 5 Akademska godina 2023/2024
Naziv Upravljanje kvalitetom
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+16 (13+0+3+0)
104
Izvođači Predavanja:1. dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Predavanja:2. mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
Auditorne vježbe:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
Auditorne vježbe:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Seminarske vježbe:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
Seminarske vježbe:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Cilj predmeta Stjecanje osnovnih znanja iz područja upravljanja kvalitetom
Ishodi učenja:1.ocijeniti ispunjenje propisa i normi koje reguliraju kvalitetu proizvoda ili usluge. Razina:7
2.odabrati prikladan alat kvalitete za rješenje nesukladnosti procesa, proizvoda ili usluge. Razina:7
3.izmjeriti stupanj stabilnosti i varijabilnosti procesa. Razina:7
4.napisati izvještaj o poduzetim korektivnim ili preventivnim radnjama prema kupcu ili upravi. Razina:6,7
5.izgraditi sustav osiguranja kvalitete na modelu radne organizacije ili institucije. Razina:6,7
6.predložiti aktivnosti koje će uvesti poboljšanje u postojeće procese u organizaciji, povećati efikasnost i smanjiti troškove. Razina:6,7
7.upravljati sustavom kvalitete u izabranom modelu radne organizacije ili institucije. Razina:6,7
8.osmisliti dokumentirani postupak koji će opisati neki proces u modelu organizacije. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže uz maksimalno korištenje crteža, tablica i dijagrama da bi se olakšalo razumijevanje, ali se prikazuju i konkretni primjeri kroz fotografije i gotove materijale uvođenja normi u konkretnim poduzećima. Crtaju se procesi uvođenja sustava osiguranja, itd, a stalno se studente propitkuje kako bi oni što aktivnije sudjelovali u nastavi. Uz ploču potrebno je imati projektor
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Radionica
Ostalo, upisati
Zadaci se rješavaju na ploči iz svakog tematskog područja uz sudjelovanje studenata.
Način izvođenja seminarskih vježbiAnaliza literature na webu, knowledge mining
Rasprave, brainstorming
Radionica
Ostalo, upisati
Student uz pomoć nastavnika bira primjer iz prakse kojega mora analizirati, obraditi i prezentirati pred kolegama
Sadržaj predavanja1.Uvod u kolegij, ocjenjivanje opći pojmovi i definicije kvalitete, 4h, Ishodi:1,2,3,4,5,7,8
2.Sustavi normi, uvod u ISO 9001, Zahtjevi na sustav upravljanja , 4h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
3.Prikupljnje i prikaz podataka, FMEA analiza, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
4.Kontrola i statistika procesa, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
5.Repeticija tema S1-S4, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
6.Kontrola kvalitete procesa, SWOT analiza, 5S, 4h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
7.Metoda 6 sigma, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
8.Dizajn proizvoda, projektiranje, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
9.Metoda osam disciplina, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
10.Kvaliteta u nabavi, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
11.Repeticija tema S5-S9, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj auditornih vježbi1.Procesi razvoja i proizvodnje, FMEA analiza, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
2.Xsr-R karta, analiza procesa proizvodnje, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
3.Ključni pokazatelji učinka, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
4.Planovi kvalitete, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
5.8D metoda, Interni auditi, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
6.Prezentacije seminarskih radova, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
7.Nema nastave
8.Nema nastave
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj seminarskih vježbi1.Konzultacije, vježbe, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
2.Konzultacije, vježbe, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
3.Konzultacije, vježbe, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
4.Nema nastave
5.Nema nastave
6.Nema nastave
7.Nema nastave
8.Nema nastave
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaBilješke koje nastavnik priprema za nastavu
J.M.Juran, Quality Control Handbook, McGraw-Hill, New York, 1989.
Juran, Joseph Moses; Frank M. Gryna. 1993, 1999, Planiranje i analiza kvalitete. MATE d.o.o. Zagreb
E.L.Grant, R.S.Leavenworth, Statistical Quality Control, McGraw-Hill, New York, 1988.

Lazibat, Tonči, 2009, Upravljanje kvalitetom, Znanstv. knjiga, Zagreb.
Oslić, Ivica, 2008, Kvaliteta i poslovna izvrsnost, MEP Consult, Zagreb
Štajdohar-Pađen, Olga, 2009, Plivati s ISO-m i ostati živ, Kigen, Zagreb
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)predan seminarski rad i ocjenjen sa najmanje 8 boda
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja#3#0#0$Kolokvij, teorijska pitanja#2#35#0$Seminarski rad#1#15#8$Domaće zadaće#5#3#0$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#0#50$Usmeni ispit#1#0#0$Seminarski rad#1#0#0$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()4
Usmeni ispit ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr.sc. Ljubivoj Cvitaš dipl.ing., 1.6.2015
+P:1.mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
A: Nino Sipina
S:mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
Vođenje projekata30+15 (11+0+4+0) (105)5146747DA
Šifra WEB/ISVU 29184/146747 ECTS 5 Akademska godina 2023/2024
Naziv Vođenje projekata
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (11+0+4+0)
105
Izvođači Predavanja:1. mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
Auditorne vježbe: Nino Sipina
Seminarske vježbe:mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
Cilj predmeta Savladati osnovne elemente za upravljanje poslovnim, proizvodnim i uslužnim procesima, koji se mogu projektno promatrati.
Ishodi učenja:1. utvrditi značaj projektnog menadžmenta za suvremenu organizaciju . Razina:7
2. upravljati procesima nad cjelovitošću projekta, njegovim opsegom, vremenom, troškovima, kvalitetom, ljudima, komunikacijama, rizicima i projektnom nabavom. Razina:6,7
3. procijeniti projektne rizike na projektnom prijedlogu. Razina:6,7
4. organizirati projektni proizvod kroz faze i aktivnosti čiji rezultati doprinose projektnom cilju. Razina:6,7
5. normirati potrebno vrijeme i resurse za provođenje aktivnosti koristeći se tehnikama mrežnog planiranja. Razina:6,7
6. planirati troškove za provođenje projektnih aktivnosti. Razina:6,7
7. preispitati projektni prijedlog kroz logičku matricu. Razina:6,7
8. razviti spremnost za timski rad i suradnju. Razina:6,7
9. kombinirati metode i postupke za donošenje odluka. Razina:6,7
10. procijeniti utjecaj projektnog proizvoda na okoliš. Razina:6,7
11.sastaviti (prijedlog / rješenje) prijedlog projekta i projektnog plana kroz seminarski rad. Razina:6,7
12. prezentirati projektni proizvod ili uslugu, metode vođenja i praćenja plana, očekivanu promjenu po završetku projekta. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Cijelo gradivo izlaže se tako da nastavnik uz svoja izlaganja na ploči koristi crteže, tablice i dijagrame kako bi se olakšalo razumjevanje predmeta. Sve ovo može biti na folijama ili u SW programu Power Point-u.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Računalne simulacije
Radionica
Zadaci se rješavaju na ploči iz svake obrađene teme. Nakon objašnjenog i riješenog prvog zadatka iz određene teme studentima se zadaje sljedeći iz iste teme i pušta ih se da ga sami rješavaju uz asistenciju nastavnika koji ih obilazi i pomaže pri rješavanju. Korištenjem BK tehnike izradi se sa studentima jedan manji projekt.
Način izvođenja seminarskih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Sadržaj predavanja1.Priroda i kontekst projektnog menadžmenta , procesi i područja znanja, 2h, Ishodi:1
2.Strategija i projektni menadžment , 2h, Ishodi:2
3.Strategija i projektni menadžment , 2h, Ishodi:2
4.Projektni menadžment i interesno-utjecajne skupine na projektu, 2h, Ishodi:3
5.Odgovarajuća projektna organizacijska struktura, 2h, Ishodi:4
6.Početna faza rada na projektu , 2h, Ishodi:5
7.Iniciranje i planiranje projekta, 2h, Ishodi:6
8.Izrada prijedloga projekta, 2h, Ishodi:6
9.kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
10.Tehnike planiranja, 2h, Ishodi:7,8
11.Tehnike planiranja, 2h, Ishodi:7,8
12.Implementacijska faza projekta, 2h, Ishodi:9,10
13.Implementacijska faza projekta, 2h, Ishodi:9,10
14.Faza zaključivanja projekta, 2h, Ishodi:11
15.kolokvij, 2h, Ishodi:6,7,8,9,10,11,12
Sadržaj auditornih vježbi1.nema nastave
2.nema nastave
3.nema nastave
4.nema nastave
5.nema nastave
6.Metode donošenja odluka i prihvaćanje različitosti, 2h, Ishodi:4
7. analiza problema, stablo problema/ciljeva, 2h, Ishodi:5
8.analiza strategije koji vodi ka dosizanju cilja, logička matrica , 2h, Ishodi:6
9.Tehnike mrežnog planiranja –zadaci, 2h, Ishodi:7,8
10.Tehnike mrežnog planiranja –zadaci, 2h, Ishodi:7,8
11.Tehnike mrežnog planiranja –zadaci, 2h, Ishodi:7,8
12.nema nastave
13.nema nastave
14.nema nastave
15.nema nastave
Sadržaj seminarskih vježbi1.nema nastave
2.nema nastave
3.nema nastave
4.nema nastave
5.nema nastave
6.nema nastave
7.nema nastave
8.nema nastave
9.nema nastave
10.nema nastave
11.nema nastave
12.nema nastave
13.nema nastave
14.logičko povezivanje elemenata projekta, ispitivanje logičke matrice, prezentiranje projektne ideje, 4h, Ishodi:11,12
15.nema nastave
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Projektor
Potrošni materijal, navesti
arci papira za izradu postera, markeri
Ishodi6#7
LiteraturaPMI:Znanje o upravljanju projektima (vodič kroz PMBOK, 4.izdanje)mate d.o.o., Zagreb 2011.; Nikolić, čala, alić-kostešić: metode u planiranju odjeće,ZS 2010.;Čala,I; i ostali autori: Inženjerski priručnik, dio 4, poglavlja 6. Planiranje i praćenje proizvodnje, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
Vila, A; Štajdl, B; Čala, I; Karabajić, I: Metode planiranja proizvodnje, Informator, Zagreb, 1982.
Vila, A; Leicher, Z: Planiranje proizvodnje i kontrola rokova, Informator, 3. izdanje, Zagreb 1983.
Schroeder, Roger,G: Upravljanje proizvodnjom, Mate, Zagreb, 1999.
Bilješke koje nastavnik priprema za nastavu
Čala, I: «Stupnjevito planiranje», izlaganje na savjetovanju «Upravljanje proizvodnjom», CDI Zagreb, Briuni, 1989.
Dilworth,J.B.: Operations Management, Mc Grow Hill, inc., New York, 1995.
Schonberger,R.J., Knod, M.E.: Operations Management, Irwin, 1994.
Majstorović, V.: «Upravljanje Proizvodnjom i projektima» (Production and Project Management), Nakladnici Sveučilište u Mostaru i DAAAM International Vienna, Mostar-Wien 2001.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)predaja seminarskog rada
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja#2#0#0$Kolokvij, numerički zadaci#1#33#60$Kolokvij, teorijska pitanja#1#33#50$Seminarski rad#1#34#50$
1. kolokvij min 30, max 50
2. kolokvij min 30, max 50
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#66#50$Seminarski rad#1#0#50$
bodovi ocjena
0 0
89 1
90 2
106 3
121 4
136 5
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Kontinuirana provjera znanja ()2
Seminarski rad ()1
Pismeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22658;63916;63917;63918;161640;
Izradio prijedlog Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj., 9.5.2012
+P:1.dr. sc. Sanja Morić predavačica
A:dr. sc. Sanja Morić predavačica
Zaštita okoliša i kvaliteta života30+15 (15+0+0+0) (75)4146753DA
Šifra WEB/ISVU 29189/146753 ECTS 4 Akademska godina 2023/2024
Naziv Zaštita okoliša i kvaliteta života
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (15+0+0+0)
75
Izvođači Predavanja:1. dr. sc. Sanja Morić predavačica
Auditorne vježbe:dr. sc. Sanja Morić predavačica
Cilj predmeta Upoznavanje međuovisnosti kvalitete života i zaštite okoliša primjenom projektnog pristupa u nastavi
Ishodi učenja:1. formulirati / oblikovati pojmove i trendove zaštite prirode i okoliša. Razina:6,7
2.usporediti načine zaštite okoliša u zaštićenim i ostalim područjima RH. Razina:6,7
3.analizirati utjecaj okoliša na kvalitetu života pojedinca (društva). Razina:6
4.razlikovati tradicionalni od suvremenog (održivog) razvoja okoliša. Razina:6
5.povezati značaj zaštite okoliša i njegovih sastavnica u postizanju (veće) kvalitete života. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Analiza literature na webu, knowledge mining
Rasprave, brainstorming
Radionica
Sadržaj predavanja1.Uvodno upoznavanje s kolegijem i obvezama, 3h, Ishodi:1
2.Forma pisanja seminarskog rada, 4h, Ishodi:1
3.Održivi razvoj i kvaliteta života, 5h, Ishodi:2,3,4
4.Urbanizacija i klimatske promjene, 5h, Ishodi:4,5
5.Industrija – poljoprivreda - okoliš, 5h, Ishodi:4,5
6.Gost predavač – Okoliš i zdravlje, 3h, Ishodi:3,5
7.Zeleni projekti i inovacije, 5h, Ishodi:3
8.Nema nastave
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj auditornih vježbi1.Nema vježbi
2.Odabir teme seminarskog rada, 2h, Ishodi:1
3.Nema vježbi
4.Nema vježbi
5.Nema vježbi
6.Nema vježbi
7.Nema vježbi
8.Radionica 1 – pisanje seminarskog rada, 4h, Ishodi:2,3
9.Radionica 2 – pisanje seminarskog rada, 4h, Ishodi:4,5
10.Prezentacija seminarskog rada, 5h, Ishodi:5
11.Nema vježbi
12.Nema vježbi
13.Nema vježbi
14.Nema vježbi
15.Nema vježbi
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Potrošni materijal, navesti
papiri (A0, A4, post it), flomasteri i sl.
Ishodi6#7
LiteraturaMaterijali s predavanja
Dopunska literatura:
1. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
2. Zakon o zaštiti okoliša nn 80/13
3. Zakon o zaštiti prirode nn 80/13
4. 52 koraka prema zelenijem gradu, Europska komisija, Opća uprava za okoliš, Luxembourg, Ured za publikacije EU, 2018
5. Biološka raznolikost Hrvatske, ur: Jasminka Radović, Kristijan Čivić, Ramona Topić, Vida Posavec Vukelić, Državni zavod za zaštitu prirode Ministarstvo kulture RH, Zagreb 2009.
6. Crvena knjiga vaskularne flore RH, Kategorije EX, RE, CR, EN i VU, ur: Toni Nikolić i Jasenka Topić i Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, RH, 2005.
7. Small-scale aquaponic food production – Integrated fish and plant farming, FAO Fisheries and aquaculture technical paper 589, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2014.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Redovitost pohađanja nastave - mjerena minimalnim prisustvom na 70% izvršenih provjera prisutnosti
Provjera znanja u semestruKontrolne točke provjere izrade seminarskog rada na vježbama
Način polaganja ispita nakon semestraSeminarski rad
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()2
Aktivnost u nastavi ()1
Seminarski rad ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr. sc. Sanja Morić, predavačica, 2.6.2017

Izborna grupa (Izborna grupa 2 SPEC-ELO -1. sem IA - 0- ECTS), ISVU:19626

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:1.dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
P: Dinko Horvat struč.spec.ing.techn.inf.
A: Dinko Horvat struč.spec.ing.techn.inf.
Digitalna ekonomija30+15 (15+0+0+0) (75)4146744NE
Šifra WEB/ISVU 29181/146744 ECTS 4 Akademska godina 2023/2024
Naziv Digitalna ekonomija
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (15+0+0+0)
75
Izvođači Predavanja:1. dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Predavanja: Dinko Horvat struč.spec.ing.techn.inf.
Auditorne vježbe: Dinko Horvat struč.spec.ing.techn.inf.
Cilj predmeta Cilj je kolegija upoznati studente sa razvojem digitalne ekonomije u modelu ekonomije platformi
Ishodi učenja:1.usporediti stare i nove čimbenike koji determiniraju ekonomski razvoj u ekonomiji platformi . Razina:6,7
2. formulirati / oblikovati temeljne pojmove povezane sa razvojem ekonomije platformi. Razina:6,7
3. formulirati / oblikovati temeljne čimbenike koji determiniraju razliku između klasičnog linearnog i kružnog modela proizvodnje. Razina:6,7
4. procijeniti temeljne čimbenike koji utječu na ekonomska kretanja u postindustrijskom društvu . Razina:6,7
5.usporediti stare i nove čimbenike koji determiniraju ekonomski razvoj u ekonomiji platformi . Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Način izvođenja auditornih vježbiAnaliza klasične literature
Pisanje eseja
Rasprave, brainstorming
Sadržaj predavanja1.Definiranje poslovnog modela ekonomije platformi , 2h, Ishodi:1
2.Definiranje promjena unutar industrija pod utjecajem ekonomije platformi , 2h, Ishodi:1
3.Proces transformacija klasičnog linearnog biznisa u model platforme. Modeli platformi , 2h, Ishodi:2
4.Kapitalizacija kompanije iz modela platformi. Vrijednost brendova iz modela ekonomije platformi , 2h, Ishodi:2
5.Kolokvij, 2h, Ishodi:2
6.Strategija platforme nije strategija softwera. Povijesni pregled strategija , 2h, Ishodi:3
7.Linearni model poslovanja. Model poslovanja temeljen na platformi, 2h, Ishodi:3
8.Platforme mijenjaju industrijska okruženja , 2h, Ishodi:4
9.Arhitektura platformi. Mrežni efekt , 2h, Ishodi:4
10.Kolokvij, 2h, Ishodi:4
11.Modeli lansiranja platformi , 2h, Ishodi:4
12.Metrika na platformama , 2h, Ishodi:5
13.Menadžerske strategije na platformama , 2h, Ishodi:5
14.Monetizacija na platformama , 2h, Ishodi:5
15.Kolokvij, 2h, Ishodi:5
Sadržaj auditornih vježbi1.Objasniti i staviti u kontekst razvoj ekonomskih sustava kroz povijest , 2h, Ishodi:1
2.Objasniti temeljenje karakteristike razvoja različitih modela ekonomije platformi , 2h, Ishodi:1
3.Determiniranje ključnih menadžerskih strategija u procesu transformacije klasičnog linearnog biznisa u model ekonomije platformi, 2h, Ishodi:2
4.Determiniranje ključnih čimbenika koji su utjecali na promjenu poslovne paradigme , 2h, Ishodi:2
5.Determiniranje ključnih čimbenika koji utječu na vrijednost brendova u ekonomiji platformi , 2h, Ishodi:2
6.Determiniranje ključnih čimbenika koji utječu na menadžerske procese upravljanju „ekonomijom softwera“, 2h, Ishodi:3
7.Procijeniti i analizirati temeljne čimbenike koji utječu na arhitekturu platforme , 2h, Ishodi:3
8.Procijeniti i analizirati temeljne čimbenike koji utječu na izgradnju mrežnog efekta , 2h, Ishodi:4
9.Procijeniti i utvrditi temeljne čimbenike koji utječu strategije lansiranja platforme , 2h, Ishodi:4
10.Procijeniti i utvrditi temeljne čimbenike koji determiniraju snagu mrežnog efekta nakon lansiranja platforme , 2h, Ishodi:4
11.Vrednovati temeljne čimbenike metrike u različitim faza metrike na platformama, 2h, Ishodi:4
12.Vrednovati temeljne čimbenike u fazi rasta i zrelosti platforme , 2h, Ishodi:5
13.Vrednovati temeljne čimbenike menadžerskih strategija u ekonomiji platformi , 2h, Ishodi:5
14.Vrednovati temeljne čimbenike razvoja ekosustava kao menadžerske strategije , 2h, Ishodi:5
15.Determiniranje temeljnih čimbenika koji utječu na način monetizacije na platformi , 2h, Ishodi:5
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaObvezatna literatura:
1. Parker, G.G.; Van Alstyne, M.W.; Choudary, S.P. (2016) Platform Revolution: How Networked Markets are Transforming the Economy and How to Make Them Work for You, W.W. Norton & Company Ltd.
2.Tapscott, D.,The Digital Economy Anniversary Edition: rethinking promise and peril in the age of networked intelligence,McGrow-Hill Education,978-0-07-183555-8,2015

Neobvezatna literatura:
1. Moazed, A.; Johnson, N.L. (2016) Modern Monopolies – What it takes to Dominate the 21st Century Economy, Applico, LLC
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Pristutnost na nastavi; seminarski rad
Provjera znanja u semestruKolokvij I i II
Način polaganja ispita nakon semestraPisani ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()2
Seminarski rad ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr.sc. Sanja Bračun
+P:1.dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić dipl.iur.
P:mr.sc. Sergej Lugović MBA
A:dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić dipl.iur.
Poslovna etika i pravo30+15 (15+0+0+0) (75)4146750DA
Šifra WEB/ISVU 29187/146750 ECTS 4 Akademska godina 2023/2024
Naziv Poslovna etika i pravo
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (15+0+0+0)
75
Izvođači Predavanja:1. dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić dipl.iur.
Predavanja:mr.sc. Sergej Lugović MBA
Auditorne vježbe:dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić dipl.iur.
Cilj predmeta Upoznati studente s teorijom upravljanja interesnim grupama, te upoznati studente s osnovama građanskog prava.
Ishodi učenja:1. formulirati / oblikovati primjena prava EU. Razina:6,7
2. formulirati / oblikovati razvoj etičkih principa u međuljudskim odnosima. Razina:6,7
3. formulirati / oblikovati pregovaranje u pravnim odnosima. Razina:6,7
4. formulirati / oblikovati sklapanje osnovnih ugovora. Razina:6,7
5. formulirati / oblikovati etički i ljudski pristup . Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaAnaliza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Klasična auditorna predavanja.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Vježbe na kojima se trenira na primjerima iz realnog života primjenjuje sadržaj usvojen na predavanjima
Sadržaj predavanja1.Uvod u građansko pravo, 2h
2.Načela građanskog prava, 2h
3.Subjekti i objekti građanskog prava , 2h
4.Uvod u obvezno pravo , 2h
5.Subjekti obveznopravnog odnosa, 2h
6.Objekti obveznopravnog odnosa, 2h
7.Pojačanje obveznopravnog odnosa, 2h
8.Kupoprodajni ugovor, Ugovor o djelu, 2h
9.Ugovor o građenju, 2h
10.Ugovor o kreditu, 2h
11.Ugovor o zastupanju, 2h
12.Prestanak obveznopravnog odnosa, 2h
13.Uvod u poslovnu etiku, načela, 2h
14.Konvencije o ljudskim pravima, 2h
15.Pravo na slobodu govora, rada, obiteljskog života, 2h
Sadržaj auditornih vježbi1.Zaštita privatnog života, 2h
2.Odgovornost izvođača radova, 2h
3.Bankarska tajna, 2h
4.Pravo kupca, 2h
5.Pobojni ugovori, 2h
6.Tužbe na utvrđivanje vlasništva, 2h
7.Odgovornost za nedostatke stvari, 2h
8.Kupoprodajni ugovor,, 2h
9.The sales contract, 2h
10.Ugovor o kreditu, 2h
11.Ugovor o zastupanju, 2h
12.Odgovornost za štetu, 2h
13.Raskid ugovora, 2h
14.Ništetnost ugovora, 2h
15. Ugovor o djelu, 2h
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaBijela ploča sa flomasterima
Projektor
prakitčni rad
Ishodi6#7
Literatura1. Hans Jonas, The Imperative of Responsibility, The University of Chicago Press
2. Funky Business – Kapital pleše samo s darovitima, Kjell A. Nordström & Jonas Ridderstråle (Differo)
3. Etika u gospodarstvu : (religije, moral, poslovanje) / Tibor Karpati (Ekonomski fakultet u Osijeku)
4. Business Ethics: Readings and Cases in Corporate Morality, / W. Michael Hoffman, Robert E Frederick, Mark Schwartz (McGraw-Hill Humanities)
5. http://www.kurzweilai.net/
6. Građansko pravo: Martin Vedriš, Petar Klarić, Narodne novine 2003
7. Stvarno pravo: Nikola Gavella, Tatjana Josipović, Igor Gliha, Vlado Belaj, Zlatan Stipković
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Pozitivan broj bodova na seminarskom radu
Provjera znanja u semestruSeminarski rad#1#20#0$Usmena provjera znanja#1#80#0$
Način polaganja ispita nakon semestrausmeni ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Pismeni ispit ()3
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22663;63931;63932;63933;132265;200529;
Izradio prijedlog Ljiljana Matuško Antonić , 29.3.2017
+P:1.dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
P:2.mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
A:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
A:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
S:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
S:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Upravljanje kvalitetom30+16 (13+0+3+0) (104)5146746NE
Šifra WEB/ISVU 29183/146746 ECTS 5 Akademska godina 2023/2024
Naziv Upravljanje kvalitetom
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+16 (13+0+3+0)
104
Izvođači Predavanja:1. dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Predavanja:2. mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
Auditorne vježbe:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
Auditorne vježbe:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Seminarske vježbe:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
Seminarske vježbe:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Cilj predmeta Stjecanje osnovnih znanja iz područja upravljanja kvalitetom
Ishodi učenja:1.ocijeniti ispunjenje propisa i normi koje reguliraju kvalitetu proizvoda ili usluge. Razina:7
2.odabrati prikladan alat kvalitete za rješenje nesukladnosti procesa, proizvoda ili usluge. Razina:7
3.izmjeriti stupanj stabilnosti i varijabilnosti procesa. Razina:7
4.napisati izvještaj o poduzetim korektivnim ili preventivnim radnjama prema kupcu ili upravi. Razina:6,7
5.izgraditi sustav osiguranja kvalitete na modelu radne organizacije ili institucije. Razina:6,7
6.predložiti aktivnosti koje će uvesti poboljšanje u postojeće procese u organizaciji, povećati efikasnost i smanjiti troškove. Razina:6,7
7.upravljati sustavom kvalitete u izabranom modelu radne organizacije ili institucije. Razina:6,7
8.osmisliti dokumentirani postupak koji će opisati neki proces u modelu organizacije. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže uz maksimalno korištenje crteža, tablica i dijagrama da bi se olakšalo razumijevanje, ali se prikazuju i konkretni primjeri kroz fotografije i gotove materijale uvođenja normi u konkretnim poduzećima. Crtaju se procesi uvođenja sustava osiguranja, itd, a stalno se studente propitkuje kako bi oni što aktivnije sudjelovali u nastavi. Uz ploču potrebno je imati projektor
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Radionica
Ostalo, upisati
Zadaci se rješavaju na ploči iz svakog tematskog područja uz sudjelovanje studenata.
Način izvođenja seminarskih vježbiAnaliza literature na webu, knowledge mining
Rasprave, brainstorming
Radionica
Ostalo, upisati
Student uz pomoć nastavnika bira primjer iz prakse kojega mora analizirati, obraditi i prezentirati pred kolegama
Sadržaj predavanja1.Uvod u kolegij, ocjenjivanje opći pojmovi i definicije kvalitete, 4h, Ishodi:1,2,3,4,5,7,8
2.Sustavi normi, uvod u ISO 9001, Zahtjevi na sustav upravljanja , 4h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
3.Prikupljnje i prikaz podataka, FMEA analiza, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
4.Kontrola i statistika procesa, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
5.Repeticija tema S1-S4, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
6.Kontrola kvalitete procesa, SWOT analiza, 5S, 4h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
7.Metoda 6 sigma, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
8.Dizajn proizvoda, projektiranje, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
9.Metoda osam disciplina, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
10.Kvaliteta u nabavi, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
11.Repeticija tema S5-S9, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj auditornih vježbi1.Procesi razvoja i proizvodnje, FMEA analiza, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
2.Xsr-R karta, analiza procesa proizvodnje, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
3.Ključni pokazatelji učinka, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
4.Planovi kvalitete, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
5.8D metoda, Interni auditi, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
6.Prezentacije seminarskih radova, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
7.Nema nastave
8.Nema nastave
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj seminarskih vježbi1.Konzultacije, vježbe, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
2.Konzultacije, vježbe, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
3.Konzultacije, vježbe, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
4.Nema nastave
5.Nema nastave
6.Nema nastave
7.Nema nastave
8.Nema nastave
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaBilješke koje nastavnik priprema za nastavu
J.M.Juran, Quality Control Handbook, McGraw-Hill, New York, 1989.
Juran, Joseph Moses; Frank M. Gryna. 1993, 1999, Planiranje i analiza kvalitete. MATE d.o.o. Zagreb
E.L.Grant, R.S.Leavenworth, Statistical Quality Control, McGraw-Hill, New York, 1988.

Lazibat, Tonči, 2009, Upravljanje kvalitetom, Znanstv. knjiga, Zagreb.
Oslić, Ivica, 2008, Kvaliteta i poslovna izvrsnost, MEP Consult, Zagreb
Štajdohar-Pađen, Olga, 2009, Plivati s ISO-m i ostati živ, Kigen, Zagreb
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)predan seminarski rad i ocjenjen sa najmanje 8 boda
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja#3#0#0$Kolokvij, teorijska pitanja#2#35#0$Seminarski rad#1#15#8$Domaće zadaće#5#3#0$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#0#50$Usmeni ispit#1#0#0$Seminarski rad#1#0#0$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()4
Usmeni ispit ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr.sc. Ljubivoj Cvitaš dipl.ing., 1.6.2015
+P:1.mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
A: Nino Sipina
S:mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
Vođenje projekata30+15 (11+0+4+0) (105)5146747DA
Šifra WEB/ISVU 29184/146747 ECTS 5 Akademska godina 2023/2024
Naziv Vođenje projekata
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (11+0+4+0)
105
Izvođači Predavanja:1. mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
Auditorne vježbe: Nino Sipina
Seminarske vježbe:mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
Cilj predmeta Savladati osnovne elemente za upravljanje poslovnim, proizvodnim i uslužnim procesima, koji se mogu projektno promatrati.
Ishodi učenja:1. utvrditi značaj projektnog menadžmenta za suvremenu organizaciju . Razina:7
2. upravljati procesima nad cjelovitošću projekta, njegovim opsegom, vremenom, troškovima, kvalitetom, ljudima, komunikacijama, rizicima i projektnom nabavom. Razina:6,7
3. procijeniti projektne rizike na projektnom prijedlogu. Razina:6,7
4. organizirati projektni proizvod kroz faze i aktivnosti čiji rezultati doprinose projektnom cilju. Razina:6,7
5. normirati potrebno vrijeme i resurse za provođenje aktivnosti koristeći se tehnikama mrežnog planiranja. Razina:6,7
6. planirati troškove za provođenje projektnih aktivnosti. Razina:6,7
7. preispitati projektni prijedlog kroz logičku matricu. Razina:6,7
8. razviti spremnost za timski rad i suradnju. Razina:6,7
9. kombinirati metode i postupke za donošenje odluka. Razina:6,7
10. procijeniti utjecaj projektnog proizvoda na okoliš. Razina:6,7
11.sastaviti (prijedlog / rješenje) prijedlog projekta i projektnog plana kroz seminarski rad. Razina:6,7
12. prezentirati projektni proizvod ili uslugu, metode vođenja i praćenja plana, očekivanu promjenu po završetku projekta. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Cijelo gradivo izlaže se tako da nastavnik uz svoja izlaganja na ploči koristi crteže, tablice i dijagrame kako bi se olakšalo razumjevanje predmeta. Sve ovo može biti na folijama ili u SW programu Power Point-u.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Računalne simulacije
Radionica
Zadaci se rješavaju na ploči iz svake obrađene teme. Nakon objašnjenog i riješenog prvog zadatka iz određene teme studentima se zadaje sljedeći iz iste teme i pušta ih se da ga sami rješavaju uz asistenciju nastavnika koji ih obilazi i pomaže pri rješavanju. Korištenjem BK tehnike izradi se sa studentima jedan manji projekt.
Način izvođenja seminarskih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Sadržaj predavanja1.Priroda i kontekst projektnog menadžmenta , procesi i područja znanja, 2h, Ishodi:1
2.Strategija i projektni menadžment , 2h, Ishodi:2
3.Strategija i projektni menadžment , 2h, Ishodi:2
4.Projektni menadžment i interesno-utjecajne skupine na projektu, 2h, Ishodi:3
5.Odgovarajuća projektna organizacijska struktura, 2h, Ishodi:4
6.Početna faza rada na projektu , 2h, Ishodi:5
7.Iniciranje i planiranje projekta, 2h, Ishodi:6
8.Izrada prijedloga projekta, 2h, Ishodi:6
9.kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
10.Tehnike planiranja, 2h, Ishodi:7,8
11.Tehnike planiranja, 2h, Ishodi:7,8
12.Implementacijska faza projekta, 2h, Ishodi:9,10
13.Implementacijska faza projekta, 2h, Ishodi:9,10
14.Faza zaključivanja projekta, 2h, Ishodi:11
15.kolokvij, 2h, Ishodi:6,7,8,9,10,11,12
Sadržaj auditornih vježbi1.nema nastave
2.nema nastave
3.nema nastave
4.nema nastave
5.nema nastave
6.Metode donošenja odluka i prihvaćanje različitosti, 2h, Ishodi:4
7. analiza problema, stablo problema/ciljeva, 2h, Ishodi:5
8.analiza strategije koji vodi ka dosizanju cilja, logička matrica , 2h, Ishodi:6
9.Tehnike mrežnog planiranja –zadaci, 2h, Ishodi:7,8
10.Tehnike mrežnog planiranja –zadaci, 2h, Ishodi:7,8
11.Tehnike mrežnog planiranja –zadaci, 2h, Ishodi:7,8
12.nema nastave
13.nema nastave
14.nema nastave
15.nema nastave
Sadržaj seminarskih vježbi1.nema nastave
2.nema nastave
3.nema nastave
4.nema nastave
5.nema nastave
6.nema nastave
7.nema nastave
8.nema nastave
9.nema nastave
10.nema nastave
11.nema nastave
12.nema nastave
13.nema nastave
14.logičko povezivanje elemenata projekta, ispitivanje logičke matrice, prezentiranje projektne ideje, 4h, Ishodi:11,12
15.nema nastave
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Projektor
Potrošni materijal, navesti
arci papira za izradu postera, markeri
Ishodi6#7
LiteraturaPMI:Znanje o upravljanju projektima (vodič kroz PMBOK, 4.izdanje)mate d.o.o., Zagreb 2011.; Nikolić, čala, alić-kostešić: metode u planiranju odjeće,ZS 2010.;Čala,I; i ostali autori: Inženjerski priručnik, dio 4, poglavlja 6. Planiranje i praćenje proizvodnje, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
Vila, A; Štajdl, B; Čala, I; Karabajić, I: Metode planiranja proizvodnje, Informator, Zagreb, 1982.
Vila, A; Leicher, Z: Planiranje proizvodnje i kontrola rokova, Informator, 3. izdanje, Zagreb 1983.
Schroeder, Roger,G: Upravljanje proizvodnjom, Mate, Zagreb, 1999.
Bilješke koje nastavnik priprema za nastavu
Čala, I: «Stupnjevito planiranje», izlaganje na savjetovanju «Upravljanje proizvodnjom», CDI Zagreb, Briuni, 1989.
Dilworth,J.B.: Operations Management, Mc Grow Hill, inc., New York, 1995.
Schonberger,R.J., Knod, M.E.: Operations Management, Irwin, 1994.
Majstorović, V.: «Upravljanje Proizvodnjom i projektima» (Production and Project Management), Nakladnici Sveučilište u Mostaru i DAAAM International Vienna, Mostar-Wien 2001.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)predaja seminarskog rada
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja#2#0#0$Kolokvij, numerički zadaci#1#33#60$Kolokvij, teorijska pitanja#1#33#50$Seminarski rad#1#34#50$
1. kolokvij min 30, max 50
2. kolokvij min 30, max 50
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#66#50$Seminarski rad#1#0#50$
bodovi ocjena
0 0
89 1
90 2
106 3
121 4
136 5
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Kontinuirana provjera znanja ()2
Seminarski rad ()1
Pismeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22658;63916;63917;63918;161640;
Izradio prijedlog Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj., 9.5.2012
+P:1.dr. sc. Sanja Morić predavačica
A:dr. sc. Sanja Morić predavačica
Zaštita okoliša i kvaliteta života30+15 (15+0+0+0) (75)4146753DA
Šifra WEB/ISVU 29189/146753 ECTS 4 Akademska godina 2023/2024
Naziv Zaštita okoliša i kvaliteta života
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (15+0+0+0)
75
Izvođači Predavanja:1. dr. sc. Sanja Morić predavačica
Auditorne vježbe:dr. sc. Sanja Morić predavačica
Cilj predmeta Upoznavanje međuovisnosti kvalitete života i zaštite okoliša primjenom projektnog pristupa u nastavi
Ishodi učenja:1. formulirati / oblikovati pojmove i trendove zaštite prirode i okoliša. Razina:6,7
2.usporediti načine zaštite okoliša u zaštićenim i ostalim područjima RH. Razina:6,7
3.analizirati utjecaj okoliša na kvalitetu života pojedinca (društva). Razina:6
4.razlikovati tradicionalni od suvremenog (održivog) razvoja okoliša. Razina:6
5.povezati značaj zaštite okoliša i njegovih sastavnica u postizanju (veće) kvalitete života. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Analiza literature na webu, knowledge mining
Rasprave, brainstorming
Radionica
Sadržaj predavanja1.Uvodno upoznavanje s kolegijem i obvezama, 3h, Ishodi:1
2.Forma pisanja seminarskog rada, 4h, Ishodi:1
3.Održivi razvoj i kvaliteta života, 5h, Ishodi:2,3,4
4.Urbanizacija i klimatske promjene, 5h, Ishodi:4,5
5.Industrija – poljoprivreda - okoliš, 5h, Ishodi:4,5
6.Gost predavač – Okoliš i zdravlje, 3h, Ishodi:3,5
7.Zeleni projekti i inovacije, 5h, Ishodi:3
8.Nema nastave
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj auditornih vježbi1.Nema vježbi
2.Odabir teme seminarskog rada, 2h, Ishodi:1
3.Nema vježbi
4.Nema vježbi
5.Nema vježbi
6.Nema vježbi
7.Nema vježbi
8.Radionica 1 – pisanje seminarskog rada, 4h, Ishodi:2,3
9.Radionica 2 – pisanje seminarskog rada, 4h, Ishodi:4,5
10.Prezentacija seminarskog rada, 5h, Ishodi:5
11.Nema vježbi
12.Nema vježbi
13.Nema vježbi
14.Nema vježbi
15.Nema vježbi
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Potrošni materijal, navesti
papiri (A0, A4, post it), flomasteri i sl.
Ishodi6#7
LiteraturaMaterijali s predavanja
Dopunska literatura:
1. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
2. Zakon o zaštiti okoliša nn 80/13
3. Zakon o zaštiti prirode nn 80/13
4. 52 koraka prema zelenijem gradu, Europska komisija, Opća uprava za okoliš, Luxembourg, Ured za publikacije EU, 2018
5. Biološka raznolikost Hrvatske, ur: Jasminka Radović, Kristijan Čivić, Ramona Topić, Vida Posavec Vukelić, Državni zavod za zaštitu prirode Ministarstvo kulture RH, Zagreb 2009.
6. Crvena knjiga vaskularne flore RH, Kategorije EX, RE, CR, EN i VU, ur: Toni Nikolić i Jasenka Topić i Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, RH, 2005.
7. Small-scale aquaponic food production – Integrated fish and plant farming, FAO Fisheries and aquaculture technical paper 589, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2014.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Redovitost pohađanja nastave - mjerena minimalnim prisustvom na 70% izvršenih provjera prisutnosti
Provjera znanja u semestruKontrolne točke provjere izrade seminarskog rada na vježbama
Način polaganja ispita nakon semestraSeminarski rad
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()2
Aktivnost u nastavi ()1
Seminarski rad ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr. sc. Sanja Morić, predavačica, 2.6.2017

Izborna grupa (Izborna grupa 2 SPEC-ELO -1. sem TiR - 0- ECTS), ISVU:19632

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:1.dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
P: Dinko Horvat struč.spec.ing.techn.inf.
A: Dinko Horvat struč.spec.ing.techn.inf.
Digitalna ekonomija30+15 (15+0+0+0) (75)4146744NE
Šifra WEB/ISVU 29181/146744 ECTS 4 Akademska godina 2023/2024
Naziv Digitalna ekonomija
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (15+0+0+0)
75
Izvođači Predavanja:1. dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Predavanja: Dinko Horvat struč.spec.ing.techn.inf.
Auditorne vježbe: Dinko Horvat struč.spec.ing.techn.inf.
Cilj predmeta Cilj je kolegija upoznati studente sa razvojem digitalne ekonomije u modelu ekonomije platformi
Ishodi učenja:1.usporediti stare i nove čimbenike koji determiniraju ekonomski razvoj u ekonomiji platformi . Razina:6,7
2. formulirati / oblikovati temeljne pojmove povezane sa razvojem ekonomije platformi. Razina:6,7
3. formulirati / oblikovati temeljne čimbenike koji determiniraju razliku između klasičnog linearnog i kružnog modela proizvodnje. Razina:6,7
4. procijeniti temeljne čimbenike koji utječu na ekonomska kretanja u postindustrijskom društvu . Razina:6,7
5.usporediti stare i nove čimbenike koji determiniraju ekonomski razvoj u ekonomiji platformi . Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Način izvođenja auditornih vježbiAnaliza klasične literature
Pisanje eseja
Rasprave, brainstorming
Sadržaj predavanja1.Definiranje poslovnog modela ekonomije platformi , 2h, Ishodi:1
2.Definiranje promjena unutar industrija pod utjecajem ekonomije platformi , 2h, Ishodi:1
3.Proces transformacija klasičnog linearnog biznisa u model platforme. Modeli platformi , 2h, Ishodi:2
4.Kapitalizacija kompanije iz modela platformi. Vrijednost brendova iz modela ekonomije platformi , 2h, Ishodi:2
5.Kolokvij, 2h, Ishodi:2
6.Strategija platforme nije strategija softwera. Povijesni pregled strategija , 2h, Ishodi:3
7.Linearni model poslovanja. Model poslovanja temeljen na platformi, 2h, Ishodi:3
8.Platforme mijenjaju industrijska okruženja , 2h, Ishodi:4
9.Arhitektura platformi. Mrežni efekt , 2h, Ishodi:4
10.Kolokvij, 2h, Ishodi:4
11.Modeli lansiranja platformi , 2h, Ishodi:4
12.Metrika na platformama , 2h, Ishodi:5
13.Menadžerske strategije na platformama , 2h, Ishodi:5
14.Monetizacija na platformama , 2h, Ishodi:5
15.Kolokvij, 2h, Ishodi:5
Sadržaj auditornih vježbi1.Objasniti i staviti u kontekst razvoj ekonomskih sustava kroz povijest , 2h, Ishodi:1
2.Objasniti temeljenje karakteristike razvoja različitih modela ekonomije platformi , 2h, Ishodi:1
3.Determiniranje ključnih menadžerskih strategija u procesu transformacije klasičnog linearnog biznisa u model ekonomije platformi, 2h, Ishodi:2
4.Determiniranje ključnih čimbenika koji su utjecali na promjenu poslovne paradigme , 2h, Ishodi:2
5.Determiniranje ključnih čimbenika koji utječu na vrijednost brendova u ekonomiji platformi , 2h, Ishodi:2
6.Determiniranje ključnih čimbenika koji utječu na menadžerske procese upravljanju „ekonomijom softwera“, 2h, Ishodi:3
7.Procijeniti i analizirati temeljne čimbenike koji utječu na arhitekturu platforme , 2h, Ishodi:3
8.Procijeniti i analizirati temeljne čimbenike koji utječu na izgradnju mrežnog efekta , 2h, Ishodi:4
9.Procijeniti i utvrditi temeljne čimbenike koji utječu strategije lansiranja platforme , 2h, Ishodi:4
10.Procijeniti i utvrditi temeljne čimbenike koji determiniraju snagu mrežnog efekta nakon lansiranja platforme , 2h, Ishodi:4
11.Vrednovati temeljne čimbenike metrike u različitim faza metrike na platformama, 2h, Ishodi:4
12.Vrednovati temeljne čimbenike u fazi rasta i zrelosti platforme , 2h, Ishodi:5
13.Vrednovati temeljne čimbenike menadžerskih strategija u ekonomiji platformi , 2h, Ishodi:5
14.Vrednovati temeljne čimbenike razvoja ekosustava kao menadžerske strategije , 2h, Ishodi:5
15.Determiniranje temeljnih čimbenika koji utječu na način monetizacije na platformi , 2h, Ishodi:5
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaObvezatna literatura:
1. Parker, G.G.; Van Alstyne, M.W.; Choudary, S.P. (2016) Platform Revolution: How Networked Markets are Transforming the Economy and How to Make Them Work for You, W.W. Norton & Company Ltd.
2.Tapscott, D.,The Digital Economy Anniversary Edition: rethinking promise and peril in the age of networked intelligence,McGrow-Hill Education,978-0-07-183555-8,2015

Neobvezatna literatura:
1. Moazed, A.; Johnson, N.L. (2016) Modern Monopolies – What it takes to Dominate the 21st Century Economy, Applico, LLC
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Pristutnost na nastavi; seminarski rad
Provjera znanja u semestruKolokvij I i II
Način polaganja ispita nakon semestraPisani ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()2
Seminarski rad ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr.sc. Sanja Bračun
+P:1.dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
A:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Gospodarenje imovinom30+15 (15+0+0+0) (75)4146748NE
Šifra WEB/ISVU 29185/146748 ECTS 4 Akademska godina 2023/2024
Naziv Gospodarenje imovinom
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (15+0+0+0)
75
Izvođači Predavanja:1. dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Auditorne vježbe:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Cilj predmeta U sklopu ovog predmeta studenti će spoznati kako gospodarenje imovinom nije odvojeni poslovni proces koji se provodi samo u velikim poduzećima, već integrirani dio poslovanja svakog poslovnog sustava koji zahtjeva stalna unapređenja. Student će znati razlikovati materijalnu od nematerijalne imovine, opisati proces nabave te usporediti prednosti i nedostatke provođenja internog i eksternog održavanja imovine. Ujedno će dobiti uvid u procese planiranja, investiranja i brige o ljudskim potencijalima. Na ovaj će se način student usredotočiti na kritičko razmišljanje o svakom procesu upravljanja svih oblika imovine, što će mu omogućiti da samostalno predloži i napiše prijedloge za poboljšanje procesa upravljanja imovinom unutar poduzeća gdje je zaposlen ili koje mu je poznato.
Ishodi učenja:1. procijeniti ulogu i mjesto gospodarenja imovinom unutar poslovnog sustava. Razina:6,7
2. povezati procese analize tržišta, planiranja i uspješnog gospodarenja imovinom. Razina:6,7
3. procijeniti pokazatelje uspješnosti gospodarenja imovinom tijekom cijelog životnog vijeka. Razina:6,7
4. obraniti stav najčešće korištenih alata sustava gospodarenja imovinom. Razina:7
5. izabrati opciju prijedloga za poboljšanje procesa upravljanja imovinom. Razina:7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Gradivo se izlaže tako da se teoretski okvir kombinira s primjerima gospodarenja imovinom iz prakse te se studente potiče da daju svoj osvrt na pozitivne i negativne primjere s kojima su se susretali.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Radionica
Tijekom auditornih vježbi studenti se pripremaju za samostalno pisanje seminarskog rada u kojem ne samo analiziraju, već i daju prijedloge za poboljšanje procesa gospodarenja imovinom poduzeća gdje su zaposleni ili kojeg dobro poznaju. Pri tome koriste znanja iz područja Gospodarenja imovinom dobivena tijekom predavanja, uz kontinuirano usmjeravanje nastavnika kroz raspravu i brainstorming tijekom vježbi.
Sadržaj predavanja1.Nema predavanja
2.Nema predavanja
3.Nema predavanja
4.Nema predavanja
5.Nema predavanja
6.Nema predavanja
7.Nema predavanja
8.Uvodno predavanje, 2h, Ishodi:1
9.Vrste imovine poduzeća i njihovo strateško upravljanje, 4h, Ishodi:1
10.Provođenje i praćenje životnog ciklusa imovine, 4h, Ishodi:2
11.Korištenje i održavanje materijalnom imovinom, 4h, Ishodi:2
12.Metrika, norme i praćenje uspješnosti gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:3
13.Analiza tržišta, segmentacija tržišta i marketing kao alati uspješnog gospodarenja imovine, 4h, Ishodi:3
14.Investicijske studije i integrirano upravljanje imovinom, 4h, Ishodi:4
15.Alati upravljanja imovinom i pouzdanost sustava gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:5
Sadržaj auditornih vježbi1.Nema auditornih vježbi
2.Nema auditornih vježbi
3.Nema auditornih vježbi
4.Nema auditornih vježbi
5.Nema auditornih vježbi
6.Nema auditornih vježbi
7.Nema auditornih vježbi
8.Nema auditornih vježbi
9.Namjena pojedinih oblika imovine, 3h, Ishodi:1
10.Proces planiranja gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:2
11.Primjena metoda analize tržišta, 4h, Ishodi:3
12.Analiza troškova i prihoda imovine te izračuni pokazatelja uspješnosti gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:3
13.Nema auditornih vježbi
14.Nema auditornih vježbi
15.Nema auditornih vježbi
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Projektor
Elementarni: za klasičnu nastavu – predavaonica s om te za hibridnu/online nastavu (izvanredne okolnosti) – aplikacija za održavanje online nastave.
Ishodi6#7
LiteraturaObavezna literatura:
1. prof. dr. sc. Ivo Čala i ostali, (2016.), Održavanje i gospodarenje imovinom, Hrvatsko društvo održavatelja, Zagreb.
2. dr. sc. Sanja Bračun (2022.), Aktualne elektroničke mape nastavnika pripremljene za predavanja dostupne na LMS sustavu, https://lms-2020.tvz.hr/course/view.php?id=712

Preporučena literatura:
1. Juan Pablo Usuga Cadavid, (2020.), Machine learning applied in production planning and control: a state‑of‑the‑art in the era of industry 4.0, Springer.
2. G. Cheng, (2020.), Joint optimization of production, quality control and maintenance for serial-parallel multistage production systems, ScienceDirect.
3. O. Kaganova, (2020.), An Asset Management Approach to Planning, Funding, and Managing Public Spaces, dostupan na: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1449-5_ch3
4. M. Stride, (2019.), The use of building information modelling by quantity surveyors in facilities management roles, dostupan na: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ECAM-11-2019-0660/full/html
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)70% prisustva na predavanjima i vježbama
Provjera znanja u semestruIzrada seminarskog rada
Način polaganja ispita nakon semestraNakon ocijenjenog seminarskog rada, a u slučaju neostvarenja minimalnih 60 % rezultata na pismenom ispitu, student prijavljuje termin usmenog ispita.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Usmeni ispit ()2
Seminarski rad ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr .sc. Sanja Bračun
+P:1.dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić dipl.iur.
P:mr.sc. Sergej Lugović MBA
A:dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić dipl.iur.
Poslovna etika i pravo30+15 (15+0+0+0) (75)4146750DA
Šifra WEB/ISVU 29187/146750 ECTS 4 Akademska godina 2023/2024
Naziv Poslovna etika i pravo
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (15+0+0+0)
75
Izvođači Predavanja:1. dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić dipl.iur.
Predavanja:mr.sc. Sergej Lugović MBA
Auditorne vježbe:dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić dipl.iur.
Cilj predmeta Upoznati studente s teorijom upravljanja interesnim grupama, te upoznati studente s osnovama građanskog prava.
Ishodi učenja:1. formulirati / oblikovati primjena prava EU. Razina:6,7
2. formulirati / oblikovati razvoj etičkih principa u međuljudskim odnosima. Razina:6,7
3. formulirati / oblikovati pregovaranje u pravnim odnosima. Razina:6,7
4. formulirati / oblikovati sklapanje osnovnih ugovora. Razina:6,7
5. formulirati / oblikovati etički i ljudski pristup . Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaAnaliza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Klasična auditorna predavanja.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Vježbe na kojima se trenira na primjerima iz realnog života primjenjuje sadržaj usvojen na predavanjima
Sadržaj predavanja1.Uvod u građansko pravo, 2h
2.Načela građanskog prava, 2h
3.Subjekti i objekti građanskog prava , 2h
4.Uvod u obvezno pravo , 2h
5.Subjekti obveznopravnog odnosa, 2h
6.Objekti obveznopravnog odnosa, 2h
7.Pojačanje obveznopravnog odnosa, 2h
8.Kupoprodajni ugovor, Ugovor o djelu, 2h
9.Ugovor o građenju, 2h
10.Ugovor o kreditu, 2h
11.Ugovor o zastupanju, 2h
12.Prestanak obveznopravnog odnosa, 2h
13.Uvod u poslovnu etiku, načela, 2h
14.Konvencije o ljudskim pravima, 2h
15.Pravo na slobodu govora, rada, obiteljskog života, 2h
Sadržaj auditornih vježbi1.Zaštita privatnog života, 2h
2.Odgovornost izvođača radova, 2h
3.Bankarska tajna, 2h
4.Pravo kupca, 2h
5.Pobojni ugovori, 2h
6.Tužbe na utvrđivanje vlasništva, 2h
7.Odgovornost za nedostatke stvari, 2h
8.Kupoprodajni ugovor,, 2h
9.The sales contract, 2h
10.Ugovor o kreditu, 2h
11.Ugovor o zastupanju, 2h
12.Odgovornost za štetu, 2h
13.Raskid ugovora, 2h
14.Ništetnost ugovora, 2h
15. Ugovor o djelu, 2h
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaBijela ploča sa flomasterima
Projektor
prakitčni rad
Ishodi6#7
Literatura1. Hans Jonas, The Imperative of Responsibility, The University of Chicago Press
2. Funky Business – Kapital pleše samo s darovitima, Kjell A. Nordström & Jonas Ridderstråle (Differo)
3. Etika u gospodarstvu : (religije, moral, poslovanje) / Tibor Karpati (Ekonomski fakultet u Osijeku)
4. Business Ethics: Readings and Cases in Corporate Morality, / W. Michael Hoffman, Robert E Frederick, Mark Schwartz (McGraw-Hill Humanities)
5. http://www.kurzweilai.net/
6. Građansko pravo: Martin Vedriš, Petar Klarić, Narodne novine 2003
7. Stvarno pravo: Nikola Gavella, Tatjana Josipović, Igor Gliha, Vlado Belaj, Zlatan Stipković
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Pozitivan broj bodova na seminarskom radu
Provjera znanja u semestruSeminarski rad#1#20#0$Usmena provjera znanja#1#80#0$
Način polaganja ispita nakon semestrausmeni ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Pismeni ispit ()3
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22663;63931;63932;63933;132265;200529;
Izradio prijedlog Ljiljana Matuško Antonić , 29.3.2017
+P:1.dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
P:2.mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
A:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
A:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
S:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
S:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Upravljanje kvalitetom30+16 (13+0+3+0) (104)5146746NE
Šifra WEB/ISVU 29183/146746 ECTS 5 Akademska godina 2023/2024
Naziv Upravljanje kvalitetom
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+16 (13+0+3+0)
104
Izvođači Predavanja:1. dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Predavanja:2. mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
Auditorne vježbe:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
Auditorne vježbe:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Seminarske vježbe:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač
Seminarske vježbe:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Cilj predmeta Stjecanje osnovnih znanja iz područja upravljanja kvalitetom
Ishodi učenja:1.ocijeniti ispunjenje propisa i normi koje reguliraju kvalitetu proizvoda ili usluge. Razina:7
2.odabrati prikladan alat kvalitete za rješenje nesukladnosti procesa, proizvoda ili usluge. Razina:7
3.izmjeriti stupanj stabilnosti i varijabilnosti procesa. Razina:7
4.napisati izvještaj o poduzetim korektivnim ili preventivnim radnjama prema kupcu ili upravi. Razina:6,7
5.izgraditi sustav osiguranja kvalitete na modelu radne organizacije ili institucije. Razina:6,7
6.predložiti aktivnosti koje će uvesti poboljšanje u postojeće procese u organizaciji, povećati efikasnost i smanjiti troškove. Razina:6,7
7.upravljati sustavom kvalitete u izabranom modelu radne organizacije ili institucije. Razina:6,7
8.osmisliti dokumentirani postupak koji će opisati neki proces u modelu organizacije. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže uz maksimalno korištenje crteža, tablica i dijagrama da bi se olakšalo razumijevanje, ali se prikazuju i konkretni primjeri kroz fotografije i gotove materijale uvođenja normi u konkretnim poduzećima. Crtaju se procesi uvođenja sustava osiguranja, itd, a stalno se studente propitkuje kako bi oni što aktivnije sudjelovali u nastavi. Uz ploču potrebno je imati projektor
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Radionica
Ostalo, upisati
Zadaci se rješavaju na ploči iz svakog tematskog područja uz sudjelovanje studenata.
Način izvođenja seminarskih vježbiAnaliza literature na webu, knowledge mining
Rasprave, brainstorming
Radionica
Ostalo, upisati
Student uz pomoć nastavnika bira primjer iz prakse kojega mora analizirati, obraditi i prezentirati pred kolegama
Sadržaj predavanja1.Uvod u kolegij, ocjenjivanje opći pojmovi i definicije kvalitete, 4h, Ishodi:1,2,3,4,5,7,8
2.Sustavi normi, uvod u ISO 9001, Zahtjevi na sustav upravljanja , 4h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
3.Prikupljnje i prikaz podataka, FMEA analiza, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
4.Kontrola i statistika procesa, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
5.Repeticija tema S1-S4, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
6.Kontrola kvalitete procesa, SWOT analiza, 5S, 4h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
7.Metoda 6 sigma, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
8.Dizajn proizvoda, projektiranje, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
9.Metoda osam disciplina, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
10.Kvaliteta u nabavi, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
11.Repeticija tema S5-S9, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj auditornih vježbi1.Procesi razvoja i proizvodnje, FMEA analiza, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
2.Xsr-R karta, analiza procesa proizvodnje, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
3.Ključni pokazatelji učinka, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
4.Planovi kvalitete, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
5.8D metoda, Interni auditi, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
6.Prezentacije seminarskih radova, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
7.Nema nastave
8.Nema nastave
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj seminarskih vježbi1.Konzultacije, vježbe, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
2.Konzultacije, vježbe, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
3.Konzultacije, vježbe, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
4.Nema nastave
5.Nema nastave
6.Nema nastave
7.Nema nastave
8.Nema nastave
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaBilješke koje nastavnik priprema za nastavu
J.M.Juran, Quality Control Handbook, McGraw-Hill, New York, 1989.
Juran, Joseph Moses; Frank M. Gryna. 1993, 1999, Planiranje i analiza kvalitete. MATE d.o.o. Zagreb
E.L.Grant, R.S.Leavenworth, Statistical Quality Control, McGraw-Hill, New York, 1988.

Lazibat, Tonči, 2009, Upravljanje kvalitetom, Znanstv. knjiga, Zagreb.
Oslić, Ivica, 2008, Kvaliteta i poslovna izvrsnost, MEP Consult, Zagreb
Štajdohar-Pađen, Olga, 2009, Plivati s ISO-m i ostati živ, Kigen, Zagreb
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)predan seminarski rad i ocjenjen sa najmanje 8 boda
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja#3#0#0$Kolokvij, teorijska pitanja#2#35#0$Seminarski rad#1#15#8$Domaće zadaće#5#3#0$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#0#50$Usmeni ispit#1#0#0$Seminarski rad#1#0#0$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()4
Usmeni ispit ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr.sc. Ljubivoj Cvitaš dipl.ing., 1.6.2015
+P:1.mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
A: Nino Sipina
S:mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
Vođenje projekata30+15 (11+0+4+0) (105)5146747DA
Šifra WEB/ISVU 29184/146747 ECTS 5 Akademska godina 2023/2024
Naziv Vođenje projekata
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (11+0+4+0)
105
Izvođači Predavanja:1. mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
Auditorne vježbe: Nino Sipina
Seminarske vježbe:mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
Cilj predmeta Savladati osnovne elemente za upravljanje poslovnim, proizvodnim i uslužnim procesima, koji se mogu projektno promatrati.
Ishodi učenja:1. utvrditi značaj projektnog menadžmenta za suvremenu organizaciju . Razina:7
2. upravljati procesima nad cjelovitošću projekta, njegovim opsegom, vremenom, troškovima, kvalitetom, ljudima, komunikacijama, rizicima i projektnom nabavom. Razina:6,7
3. procijeniti projektne rizike na projektnom prijedlogu. Razina:6,7
4. organizirati projektni proizvod kroz faze i aktivnosti čiji rezultati doprinose projektnom cilju. Razina:6,7
5. normirati potrebno vrijeme i resurse za provođenje aktivnosti koristeći se tehnikama mrežnog planiranja. Razina:6,7
6. planirati troškove za provođenje projektnih aktivnosti. Razina:6,7
7. preispitati projektni prijedlog kroz logičku matricu. Razina:6,7
8. razviti spremnost za timski rad i suradnju. Razina:6,7
9. kombinirati metode i postupke za donošenje odluka. Razina:6,7
10. procijeniti utjecaj projektnog proizvoda na okoliš. Razina:6,7
11.sastaviti (prijedlog / rješenje) prijedlog projekta i projektnog plana kroz seminarski rad. Razina:6,7
12. prezentirati projektni proizvod ili uslugu, metode vođenja i praćenja plana, očekivanu promjenu po završetku projekta. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Cijelo gradivo izlaže se tako da nastavnik uz svoja izlaganja na ploči koristi crteže, tablice i dijagrame kako bi se olakšalo razumjevanje predmeta. Sve ovo može biti na folijama ili u SW programu Power Point-u.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Računalne simulacije
Radionica
Zadaci se rješavaju na ploči iz svake obrađene teme. Nakon objašnjenog i riješenog prvog zadatka iz određene teme studentima se zadaje sljedeći iz iste teme i pušta ih se da ga sami rješavaju uz asistenciju nastavnika koji ih obilazi i pomaže pri rješavanju. Korištenjem BK tehnike izradi se sa studentima jedan manji projekt.
Način izvođenja seminarskih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Sadržaj predavanja1.Priroda i kontekst projektnog menadžmenta , procesi i područja znanja, 2h, Ishodi:1
2.Strategija i projektni menadžment , 2h, Ishodi:2
3.Strategija i projektni menadžment , 2h, Ishodi:2
4.Projektni menadžment i interesno-utjecajne skupine na projektu, 2h, Ishodi:3
5.Odgovarajuća projektna organizacijska struktura, 2h, Ishodi:4
6.Početna faza rada na projektu , 2h, Ishodi:5
7.Iniciranje i planiranje projekta, 2h, Ishodi:6
8.Izrada prijedloga projekta, 2h, Ishodi:6
9.kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
10.Tehnike planiranja, 2h, Ishodi:7,8
11.Tehnike planiranja, 2h, Ishodi:7,8
12.Implementacijska faza projekta, 2h, Ishodi:9,10
13.Implementacijska faza projekta, 2h, Ishodi:9,10
14.Faza zaključivanja projekta, 2h, Ishodi:11
15.kolokvij, 2h, Ishodi:6,7,8,9,10,11,12
Sadržaj auditornih vježbi1.nema nastave
2.nema nastave
3.nema nastave
4.nema nastave
5.nema nastave
6.Metode donošenja odluka i prihvaćanje različitosti, 2h, Ishodi:4
7. analiza problema, stablo problema/ciljeva, 2h, Ishodi:5
8.analiza strategije koji vodi ka dosizanju cilja, logička matrica , 2h, Ishodi:6
9.Tehnike mrežnog planiranja –zadaci, 2h, Ishodi:7,8
10.Tehnike mrežnog planiranja –zadaci, 2h, Ishodi:7,8
11.Tehnike mrežnog planiranja –zadaci, 2h, Ishodi:7,8
12.nema nastave
13.nema nastave
14.nema nastave
15.nema nastave
Sadržaj seminarskih vježbi1.nema nastave
2.nema nastave
3.nema nastave
4.nema nastave
5.nema nastave
6.nema nastave
7.nema nastave
8.nema nastave
9.nema nastave
10.nema nastave
11.nema nastave
12.nema nastave
13.nema nastave
14.logičko povezivanje elemenata projekta, ispitivanje logičke matrice, prezentiranje projektne ideje, 4h, Ishodi:11,12
15.nema nastave
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Projektor
Potrošni materijal, navesti
arci papira za izradu postera, markeri
Ishodi6#7
LiteraturaPMI:Znanje o upravljanju projektima (vodič kroz PMBOK, 4.izdanje)mate d.o.o., Zagreb 2011.; Nikolić, čala, alić-kostešić: metode u planiranju odjeće,ZS 2010.;Čala,I; i ostali autori: Inženjerski priručnik, dio 4, poglavlja 6. Planiranje i praćenje proizvodnje, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
Vila, A; Štajdl, B; Čala, I; Karabajić, I: Metode planiranja proizvodnje, Informator, Zagreb, 1982.
Vila, A; Leicher, Z: Planiranje proizvodnje i kontrola rokova, Informator, 3. izdanje, Zagreb 1983.
Schroeder, Roger,G: Upravljanje proizvodnjom, Mate, Zagreb, 1999.
Bilješke koje nastavnik priprema za nastavu
Čala, I: «Stupnjevito planiranje», izlaganje na savjetovanju «Upravljanje proizvodnjom», CDI Zagreb, Briuni, 1989.
Dilworth,J.B.: Operations Management, Mc Grow Hill, inc., New York, 1995.
Schonberger,R.J., Knod, M.E.: Operations Management, Irwin, 1994.
Majstorović, V.: «Upravljanje Proizvodnjom i projektima» (Production and Project Management), Nakladnici Sveučilište u Mostaru i DAAAM International Vienna, Mostar-Wien 2001.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)predaja seminarskog rada
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja#2#0#0$Kolokvij, numerički zadaci#1#33#60$Kolokvij, teorijska pitanja#1#33#50$Seminarski rad#1#34#50$
1. kolokvij min 30, max 50
2. kolokvij min 30, max 50
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#66#50$Seminarski rad#1#0#50$
bodovi ocjena
0 0
89 1
90 2
106 3
121 4
136 5
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Kontinuirana provjera znanja ()2
Seminarski rad ()1
Pismeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22658;63916;63917;63918;161640;
Izradio prijedlog Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj., 9.5.2012
+P:1.dr. sc. Sanja Morić predavačica
A:dr. sc. Sanja Morić predavačica
Zaštita okoliša i kvaliteta života30+15 (15+0+0+0) (75)4146753DA
Šifra WEB/ISVU 29189/146753 ECTS 4 Akademska godina 2023/2024
Naziv Zaštita okoliša i kvaliteta života
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (15+0+0+0)
75
Izvođači Predavanja:1. dr. sc. Sanja Morić predavačica
Auditorne vježbe:dr. sc. Sanja Morić predavačica
Cilj predmeta Upoznavanje međuovisnosti kvalitete života i zaštite okoliša primjenom projektnog pristupa u nastavi
Ishodi učenja:1. formulirati / oblikovati pojmove i trendove zaštite prirode i okoliša. Razina:6,7
2.usporediti načine zaštite okoliša u zaštićenim i ostalim područjima RH. Razina:6,7
3.analizirati utjecaj okoliša na kvalitetu života pojedinca (društva). Razina:6
4.razlikovati tradicionalni od suvremenog (održivog) razvoja okoliša. Razina:6
5.povezati značaj zaštite okoliša i njegovih sastavnica u postizanju (veće) kvalitete života. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Analiza literature na webu, knowledge mining
Rasprave, brainstorming
Radionica
Sadržaj predavanja1.Uvodno upoznavanje s kolegijem i obvezama, 3h, Ishodi:1
2.Forma pisanja seminarskog rada, 4h, Ishodi:1
3.Održivi razvoj i kvaliteta života, 5h, Ishodi:2,3,4
4.Urbanizacija i klimatske promjene, 5h, Ishodi:4,5
5.Industrija – poljoprivreda - okoliš, 5h, Ishodi:4,5
6.Gost predavač – Okoliš i zdravlje, 3h, Ishodi:3,5
7.Zeleni projekti i inovacije, 5h, Ishodi:3
8.Nema nastave
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj auditornih vježbi1.Nema vježbi
2.Odabir teme seminarskog rada, 2h, Ishodi:1
3.Nema vježbi
4.Nema vježbi
5.Nema vježbi
6.Nema vježbi
7.Nema vježbi
8.Radionica 1 – pisanje seminarskog rada, 4h, Ishodi:2,3
9.Radionica 2 – pisanje seminarskog rada, 4h, Ishodi:4,5
10.Prezentacija seminarskog rada, 5h, Ishodi:5
11.Nema vježbi
12.Nema vježbi
13.Nema vježbi
14.Nema vježbi
15.Nema vježbi
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Potrošni materijal, navesti
papiri (A0, A4, post it), flomasteri i sl.
Ishodi6#7
LiteraturaMaterijali s predavanja
Dopunska literatura:
1. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
2. Zakon o zaštiti okoliša nn 80/13
3. Zakon o zaštiti prirode nn 80/13
4. 52 koraka prema zelenijem gradu, Europska komisija, Opća uprava za okoliš, Luxembourg, Ured za publikacije EU, 2018
5. Biološka raznolikost Hrvatske, ur: Jasminka Radović, Kristijan Čivić, Ramona Topić, Vida Posavec Vukelić, Državni zavod za zaštitu prirode Ministarstvo kulture RH, Zagreb 2009.
6. Crvena knjiga vaskularne flore RH, Kategorije EX, RE, CR, EN i VU, ur: Toni Nikolić i Jasenka Topić i Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, RH, 2005.
7. Small-scale aquaponic food production – Integrated fish and plant farming, FAO Fisheries and aquaculture technical paper 589, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2014.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Redovitost pohađanja nastave - mjerena minimalnim prisustvom na 70% izvršenih provjera prisutnosti
Provjera znanja u semestruKontrolne točke provjere izrade seminarskog rada na vježbama
Način polaganja ispita nakon semestraSeminarski rad
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()2
Aktivnost u nastavi ()1
Seminarski rad ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr. sc. Sanja Morić, predavačica, 2.6.2017

Izborna grupa (Obavezna izborna grupa SPEC-ELO -1. sem EE - 0- ECTS), ISVU:19627

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:1. Tomislav Đuran , dipl. ing.
P:2. Stjepan Tvorić
A: Tomislav Đuran , dipl. ing.
A: Stjepan Tvorić
Električne energetske pretvorbe45+15 (15+0+0+0) (90)5146745DA
Šifra WEB/ISVU 29182/146745 ECTS 5 Akademska godina 2023/2024
Naziv Električne energetske pretvorbe
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
45+15 (15+0+0+0)
90
Izvođači Predavanja:1. Tomislav Đuran , dipl. ing.
Predavanja:2. Stjepan Tvorić
Auditorne vježbe: Tomislav Đuran , dipl. ing.
Auditorne vježbe: Stjepan Tvorić
Cilj predmeta Stjecanje znanja iz područja pretvorbi energije i energetskih pretvarača.
Ishodi učenja:1. klasificirati istosmjerne pretvarače i ispravljače prema vrsti izvora i trošila . Razina:6,7
2. odabrati istosmjerni pretvarač prikladan za željenu namjenu . Razina:7
3. odabrati ispravljač prikladan za željenu namjenu. Razina:7
4. usporediti modele transformatora prema funkciji u strujnom krugu . Razina:6,7
5. klasificirati električne strojeve prema građi i prema namjeni . Razina:6,7
6. preispitati važenje zakona očuvanja energije za neki transformator, elektronički energetski pretvarač ili električni stroj . Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Ostalo, upisati
Rješavanje karakterističnih zadataka
Sadržaj predavanja1.Svojstva električkih komponenata i mreža. Energija, snaga, efektivna i srednja vrijednost, vremenska promjenljivost i nepromjenljivost., 3h, Ishodi:1,2,3,4,6
2.Svojstva električkih komponenata i mreža. Linearnost i nelinearnost, aktivnost i pasivnost, skladištenje električne energije., 3h, Ishodi:1,2,3,4,6
3.Svojstva električkih komponenata i mreža. Upravljivi i neupravljivi poluvodički ventili. Komutacija., 3h, Ishodi:1,2,3,4,6
4.Električni krugovi 1. i 2. reda. Slobodni odziv, prisilni odziv. Energetski odnosi., 3h, Ishodi:1,2,3,6
5.Periodičko ustaljeno stanje. Jednoharmonijske i višeharmonijske mreže. Trofazni sustav., 3h, Ishodi:1,3,6
6.Transformator. Idealni i realni transformator., 3h, Ishodi:3,4,6
7.Transformator. Upotreba transformatora u prijenosu i distribuciji električne energije. Elektronički energetski pretvarači., 3h, Ishodi:3,4,6
8.Silazni, uzlazni i zaporni istosmjerni pretvarač., 3h, Ishodi:1,2,6
9.Četverokvadrantni istosmjerni pretvarač. Ispravljači. Induktivno i kapacitivno opeterećen ispravljač., 3h, Ishodi:1,2,3,6
10.Induktivno i kapacitivno opeterećen ispravljač. Usmjerivač. Naponski izmjenjivač., 3h, Ishodi:3,6
11.Električni strojevi. Istosmjerni strojevi., 3h, Ishodi:2,5,6
12.Sinkroni strojevi., 3h, Ishodi:2,5,6
13.Asinkroni strojevi., 3h, Ishodi:2,5,6
14.Asinkroni strojevi., 3h, Ishodi:5,6
15.Asinkroni strojevi., 3h, Ishodi:5,6
Sadržaj auditornih vježbi1.Svojstva električkih komponenata i mreža., 1h, Ishodi:1,2,3,4,6
2.Komutacija, 1h, Ishodi:2,3,6
3.Električni krugovi 1. i 2. reda., 1h, Ishodi:1,2,3,6
4.Fazorski račun., 1h, Ishodi:6
5.Transformator. Idealni i realni transformator., 1h, Ishodi:4,6
6.Silazni, uzlazni, zaporni i četverokvadrantni istosmjerni pretvarač., 1h, Ishodi:1,2,6
7.Silazni, uzlazni, zaporni i četverokvadrantni istosmjerni pretvarač., 1h, Ishodi:1,2,6
8.Induktivno i kapacitivno opeterećen ispravljač., 1h, Ishodi:3,6
9.Induktivno i kapacitivno opeterećen ispravljač., 1h, Ishodi:3,6
10.Naponski izmjenjivač., 1h, Ishodi:6
11.Istosmjerni strojevi., 1h, Ishodi:2,5,6
12.Sinkroni strojevi., 1h, Ishodi:2,5,6
13.Asinkroni strojevi., 1h, Ishodi:5,6
14.Asinkroni strojevi., 1h, Ishodi:5,6
15.Asinkroni strojevi., 1h, Ishodi:5,6
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaI.Flegar, Elektronički energetski pretvarači, Kigen, Zagreb, 2010
V.Mikuličić, Z.Šimić, Energijske tehnologije FER, Zagreb 2011.
L.M. Piotrovskij, Električki strojevi, Tehnička knjiga, Zagreb, 1974.

T. Kelemen, Transformatori, Tehnička enciklopedija, knjiga 13, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, str. 148-168, 1997.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisutnost na nastavi 80%.
Provjera znanja u semestruKolokvij, numerički zadaci#3#75#0$Kolokvij, teorijska pitanja#3#25#0$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#50#0$Usmeni ispit#1#50#0$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()5
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:95597;
Izradio prijedlogŽeljko Stojanović
+P:1.mr.sc. Davor Gadže
P:2.dr. sc. Tomislav Špoljarić d. i. e., prof. struč. stud.
K:mr.sc. Davor Gadže
K: Dorian Jelečki , mag.ing.el.
K: Mario Ličanin
K:dr. sc. Tomislav Špoljarić d. i. e., prof. struč. stud.
K: Branimir Vuletić-Komljen
Projektiranje i izvođenje električnih postrojenja30+30 (0+0+0+30) (120)6146767NE
Šifra WEB/ISVU 29197/146767 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Projektiranje i izvođenje električnih postrojenja
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+0+0+30)
120
Izvođači Predavanja:1. mr.sc. Davor Gadže
Predavanja:2. dr. sc. Tomislav Špoljarić d. i. e., prof. struč. stud.
Konstrukcijske vježbe:mr.sc. Davor Gadže
Konstrukcijske vježbe: Dorian Jelečki , mag.ing.el.
Konstrukcijske vježbe: Mario Ličanin
Konstrukcijske vježbe:dr. sc. Tomislav Špoljarić d. i. e., prof. struč. stud.
Konstrukcijske vježbe: Branimir Vuletić Komljen
Cilj predmeta Stjecanje znanja za zasnivanje, projektiranje i izvođenje elektrotehničkog postrojenja
Ishodi učenja:1. utvrditi potrebe za energijom elektrotehničkog postrojenja . Razina:7
2. odabrati elemente zaštite od preopterećenja elektrotehničkog postrojenja . Razina:7
3. odabrati elemente zaštite od indirektnog dodira elektrotehničkog postrojenja . Razina:7
4. osmisliti shemu upravljanja elektrotehničkog postrojenja . Razina:6,7
5. generirati projektnu dokumentaciju elektrotehničkog postrojenja . Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Način izvođenja konstrukcijskih vježbiSamostalna računalno podržana izrada dokumentacije (EPLAN, CADdy, WsCADili sl.)
Sadržaj predavanja1.Industrijsko postrojenje – tokovi materijala energije i informacija., 2h, Ishodi:1
2.Inženjerski pristup analizi i snitezi postrojenja., 2h, Ishodi:1
3.Zakoni, propisi i norme projektiranja i izvođenja (IEC HRN)., 2h, Ishodi:1
4.Faze izvođenja postrojenja: projektiranje, instaliranje, puštanje u rad, korištenje., 2h, Ishodi:1,4,5
5.Technical documentation for each stage., 2h, Ishodi:1,4,5
6.Potrebe za energijom, osiguranje potrebne snaga i kakvoće., 2h, Ishodi:1
7.Kompenzacija jalove snage, Viši harmonici i filtriranje., 2h, Ishodi:1,4,5
8.Postupci zaštite ljudi i opreme u postrojenju., 2h, Ishodi:1,3,4,5
9.Metode zaštite od udara napona., 2h, Ishodi:1,3,4,5
10.Uzemljavanje i izjednačenje potencijala., 2h, Ishodi:1,3,4,5
11.Zaštite od kratkog spoja., 2h, Ishodi:1,2,3,4,5
12.Zaštite od preopterećenja., 2h, Ishodi:1,2,3,4,5
13.Osiguranje radnih uvjeta – mehaničke zaštite., 2h, Ishodi:1,4,5
14.Osiguranje radnih uvjeta - hlađenje., 2h, Ishodi:1,4,5
15.Ispitivanje i puštanje u rad postrojenja. , 2h, Ishodi:1,4,5
Sadržaj konstrukcijskih vježbi1.nema nastave, 2h
2.nema nastave, 2h
3.nema nastave, 2h
4.nema nastave, 2h
5.nema nastave, 2h, Ishodi:1,2,4,5
6.organizacija projektne dokumentacije, 3h, Ishodi:1,2,4,5
7.organizacija projektne dokumentacije, 3h, Ishodi:1,2,4,5
8.sastavnice, 3h, Ishodi:4,5
9.mjesta ugradnje, 3h, Ishodi:4,5
10.označavanje, 3h, Ishodi:4,5
11.simboli, 3h, Ishodi:2,3,4,5
12.međuveze, 3h, Ishodi:4,5
13.kabeli, 3h, Ishodi:2,3,4,5
14.dispozicija opreme, 3h, Ishodi:4,5
15.izrada izvještaja, 3h, Ishodi:4,5
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaRačunalni laboratorij opće namjene
Posebna oprema, navesti
softver za projektiranje u elektrotehnici, EPLAN
Ishodi6#7
Literatura1. A. D. Wilkoks: Engineering design for Electrical Engineers, Prentice Hall. 1990.
2 Electrical installation guide – According to IEC Standards 2010; Schneider Electric SAS, Rueil-Malmaison Cedex, France.
2. Westermannov elektrotehnički priručnik; Školska knjiga, Zagreb 1991.
3 Tehnički priručnik; Končar elektroindustrija dd Zagreb, 1991.
4. EPLAN, CADdy, WsCAD – upute za korištenje
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)prisustvovanje predavanjima
Provjera znanja u semestrupohađanje 10
seminarski 40
usmena obrana 50
Način polaganja ispita nakon semestrakonstrukcijski 40
obrana konstrukcijskog 60
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Kontinuirana provjera znanja ()6
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22614;
Izradio prijedlogMr. sc. Davor Gadže, viši predavač
+P:1.dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
P:2.dipl.ing.el. Vladimir Šimović
L: Luka Lažeta
L:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
L:dipl.ing.el. Vladimir Šimović
Rasvjeta i instalacije30+30 (0+30+0+0) (120)6146774DA
Šifra WEB/ISVU 29204/146774 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Rasvjeta i instalacije
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+30+0+0)
120
Izvođači Predavanja:1. dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Predavanja:2. dipl.ing.el. Vladimir Šimović
Laboratorijske vježbe: Luka Lažeta
Laboratorijske vježbe:dr.sc. Davor Petranović prof. struč. stud.
Laboratorijske vježbe:dipl.ing.el. Vladimir Šimović
Cilj predmeta Upoznavanje s novim tehnologijama električnih instalacija i rasvjete i suvremenim programima za projektiranje
Ishodi učenja:1. formulirati / oblikovati električne instalacije. Razina:6,7
2. formulirati / oblikovati unutarnju i vanjsku rasvjetu . Razina:6,7
3. formulirati / oblikovati tehnički opis i specifikaciju električnih instalacija . Razina:6,7
4. formulirati / oblikovati tehnički opis i specifikaciju vanjske i unutarnje rasvjete. Razina:6,7
5. formulirati / oblikovati ocjenu postojeće električne instalacije. Razina:6,7
6. formulirati / oblikovati ocijeniti postojeću vanjsku i unutarnju rasvjetu. Razina:6,7
7. razviti računalni model električnih instalacija. Razina:6,7
8. razviti računalni model unutarnje i vanjske rasvjete. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Modeliranje
Diskusija problema
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske, simulacije na računalima
Grupno rješavanje zadanih problema
Sadržaj predavanja1.Uvod u rasvjetu, 2h, Ishodi:2
2.Propisi, 2h, Ishodi:2
3.Izvori svjetla, 2h, Ishodi:5
4.Svjetiljke, 2h, Ishodi:5
5.Unutarnja rasvjeta, 2h, Ishodi:2
6.Vanjska rasvjeta , 2h, Ishodi:2
7.Sportska rasvjeta, 2h, Ishodi:2
8.Kolokvij 1, 2h, Ishodi:2
9.Uvod u električne instalacije, 2h, Ishodi:7
10.Propisi, 2h, Ishodi:7
11.Energetski kabeli, 2h, Ishodi:3,7
12.Zaštitni uređaji, 2h, Ishodi:7
13.Proračuni, 2h, Ishodi:7
14.Obračunsko mjerenje, 2h, Ishodi:7
15.Kolokvij 2, 2h, Ishodi:7
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Proračun unutarnje rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
2.Proračun vanjske rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
3.Proračun cestovne rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
4.Proračun unutarnje sportske rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
5.Proračun vanjske sportske rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
6.Proračun unutarnje LED rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
7.Proračun vanjske LED rasvjete, 2h, Ishodi:2,4,6,8
8.Osnove rada s programom Ecodial, 2h, Ishodi:1,3,5,7
9.Proračun električnih instalacija zgrade - 1, 2h, Ishodi:1,3,5,7
10.Proračun električne instalacije zgrade - 2, 2h, Ishodi:1,3,5,7
11.Proračun električne instalacije naselja, 2h, Ishodi:1,3,5,7
12.Proračun električne instalacije trgovačkog centra, 2h, Ishodi:1,3,5,7
13.Proračun električne instalacije škole, 2h, Ishodi:1,3,5,7
14.Proračun električne instalacije stadiona, 2h, Ishodi:1,3,5,7
15.Proračun električne instalacije sportske dvorane, 2h, Ishodi:1,3,5,7
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaNamjenski računalni laboratorij
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaElectric installation guide, Schneider electric
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 005/2010)
HRN EN 1838:2008 Primjena rasvjete -- Nužna rasvjeta
HRN EN 12193:2008 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta sportskih objekata
HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori
HRN EN 12464-2:2008 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni prostori
HRN EN 12665:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Osnovni nazivi i kriteriji za specificiranje zahtjeva rasvjete
HRI CEN/TR 13201-1:2009 Cestovna rasvjeta -- 1. dio: Odabir razreda rasvjete
HRN EN 13201-2:2008 Cestovna rasvjeta -- 2. dio: Zahtijevana svojstva
HRN EN 13201-3:2008 Cestovna rasvjeta -- 3. dio: Proračun svojstava
HRN EN 13201-4:2008 Cestovna rasvjeta -- 4. dio: Metode mjerenja svojstava rasvjete
RELUX On-line manual
Ecodial On-line manual
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisustvovanje predavanjima i vježbama 80%
Provjera znanja u semestruPismeni kolokviji #3#100#50$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#80#50$Usmeni ispit#1#20#50$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()5
Usmeni ispit ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22627;158352;
Izradio prijedlogmr.sc. Davor Petranović , 29.05.2013.

Izborna grupa (Obavezna izborna grupa SPEC-ELO -1. sem IA - 0- ECTS), ISVU:19619

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:1. Tomislav Đuran , dipl. ing.
P:2. Stjepan Tvorić
A: Tomislav Đuran , dipl. ing.
A: Stjepan Tvorić
Električne energetske pretvorbe45+15 (15+0+0+0) (90)5146745DA
Šifra WEB/ISVU 29182/146745 ECTS 5 Akademska godina 2023/2024
Naziv Električne energetske pretvorbe
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
45+15 (15+0+0+0)
90
Izvođači Predavanja:1. Tomislav Đuran , dipl. ing.
Predavanja:2. Stjepan Tvorić
Auditorne vježbe: Tomislav Đuran , dipl. ing.
Auditorne vježbe: Stjepan Tvorić
Cilj predmeta Stjecanje znanja iz područja pretvorbi energije i energetskih pretvarača.
Ishodi učenja:1. klasificirati istosmjerne pretvarače i ispravljače prema vrsti izvora i trošila . Razina:6,7
2. odabrati istosmjerni pretvarač prikladan za željenu namjenu . Razina:7
3. odabrati ispravljač prikladan za željenu namjenu. Razina:7
4. usporediti modele transformatora prema funkciji u strujnom krugu . Razina:6,7
5. klasificirati električne strojeve prema građi i prema namjeni . Razina:6,7
6. preispitati važenje zakona očuvanja energije za neki transformator, elektronički energetski pretvarač ili električni stroj . Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Ostalo, upisati
Rješavanje karakterističnih zadataka
Sadržaj predavanja1.Svojstva električkih komponenata i mreža. Energija, snaga, efektivna i srednja vrijednost, vremenska promjenljivost i nepromjenljivost., 3h, Ishodi:1,2,3,4,6
2.Svojstva električkih komponenata i mreža. Linearnost i nelinearnost, aktivnost i pasivnost, skladištenje električne energije., 3h, Ishodi:1,2,3,4,6
3.Svojstva električkih komponenata i mreža. Upravljivi i neupravljivi poluvodički ventili. Komutacija., 3h, Ishodi:1,2,3,4,6
4.Električni krugovi 1. i 2. reda. Slobodni odziv, prisilni odziv. Energetski odnosi., 3h, Ishodi:1,2,3,6
5.Periodičko ustaljeno stanje. Jednoharmonijske i višeharmonijske mreže. Trofazni sustav., 3h, Ishodi:1,3,6
6.Transformator. Idealni i realni transformator., 3h, Ishodi:3,4,6
7.Transformator. Upotreba transformatora u prijenosu i distribuciji električne energije. Elektronički energetski pretvarači., 3h, Ishodi:3,4,6
8.Silazni, uzlazni i zaporni istosmjerni pretvarač., 3h, Ishodi:1,2,6
9.Četverokvadrantni istosmjerni pretvarač. Ispravljači. Induktivno i kapacitivno opeterećen ispravljač., 3h, Ishodi:1,2,3,6
10.Induktivno i kapacitivno opeterećen ispravljač. Usmjerivač. Naponski izmjenjivač., 3h, Ishodi:3,6
11.Električni strojevi. Istosmjerni strojevi., 3h, Ishodi:2,5,6
12.Sinkroni strojevi., 3h, Ishodi:2,5,6
13.Asinkroni strojevi., 3h, Ishodi:2,5,6
14.Asinkroni strojevi., 3h, Ishodi:5,6
15.Asinkroni strojevi., 3h, Ishodi:5,6
Sadržaj auditornih vježbi1.Svojstva električkih komponenata i mreža., 1h, Ishodi:1,2,3,4,6
2.Komutacija, 1h, Ishodi:2,3,6
3.Električni krugovi 1. i 2. reda., 1h, Ishodi:1,2,3,6
4.Fazorski račun., 1h, Ishodi:6
5.Transformator. Idealni i realni transformator., 1h, Ishodi:4,6
6.Silazni, uzlazni, zaporni i četverokvadrantni istosmjerni pretvarač., 1h, Ishodi:1,2,6
7.Silazni, uzlazni, zaporni i četverokvadrantni istosmjerni pretvarač., 1h, Ishodi:1,2,6
8.Induktivno i kapacitivno opeterećen ispravljač., 1h, Ishodi:3,6
9.Induktivno i kapacitivno opeterećen ispravljač., 1h, Ishodi:3,6
10.Naponski izmjenjivač., 1h, Ishodi:6
11.Istosmjerni strojevi., 1h, Ishodi:2,5,6
12.Sinkroni strojevi., 1h, Ishodi:2,5,6
13.Asinkroni strojevi., 1h, Ishodi:5,6
14.Asinkroni strojevi., 1h, Ishodi:5,6
15.Asinkroni strojevi., 1h, Ishodi:5,6
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaI.Flegar, Elektronički energetski pretvarači, Kigen, Zagreb, 2010
V.Mikuličić, Z.Šimić, Energijske tehnologije FER, Zagreb 2011.
L.M. Piotrovskij, Električki strojevi, Tehnička knjiga, Zagreb, 1974.

T. Kelemen, Transformatori, Tehnička enciklopedija, knjiga 13, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, str. 148-168, 1997.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisutnost na nastavi 80%.
Provjera znanja u semestruKolokvij, numerički zadaci#3#75#0$Kolokvij, teorijska pitanja#3#25#0$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#50#0$Usmeni ispit#1#50#0$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()5
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:95597;
Izradio prijedlogŽeljko Stojanović
+P:1. Ivica Vuković
P:2.dr. sc. Anđa Valent prof. struč. stud.
P:prof.dr.sc. Ljiljana Arambašić
A:prof.dr.sc. Ljiljana Arambašić
A:dr. sc. Anđa Valent prof. struč. stud.
A: Ivica Vuković
Matematika30+30 (30+0+0+0) (120)6146749DA
Šifra WEB/ISVU 29186/146749 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Matematika
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (30+0+0+0)
120
Izvođači Predavanja:1. Ivica Vuković
Predavanja:2. dr. sc. Anđa Valent prof. struč. stud.
Predavanja:prof.dr.sc. Ljiljana Arambašić
Auditorne vježbe:prof.dr.sc. Ljiljana Arambašić
Auditorne vježbe:dr. sc. Anđa Valent prof. struč. stud.
Auditorne vježbe: Ivica Vuković
Cilj predmeta Osposobiti studenta da upotrebljava diferencijalni i integralni račun funkcija više varijabla.
Ishodi učenja:1. utvrditi parcijalne derivacije i diferencijal funkcije više varijabla. Razina:7
2. utvrditi tangencijalnu ravninu. Razina:7
3. utvrditi Taylorov i Maclaurinov red funkcije više varijabla. Razina:7
4. utvrditi lokalne ekstreme funkcije više varijabla. Razina:7
5. utvrditi računanje dvostrukih i trostrukih integrala. Razina:7
6. utvrditi polarni koordinatni sustav i primjenu na integrale. Razina:7
7. utvrditi primjenu integrala na računanje središta mase, statičkih momenata i težište. Razina:7
8. utvrditi postupke rješavanja diferencijalnih jednadžbi. Razina:7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Simulacije
Modeliranje
Diskusija problema
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže u predavaonici uz detaljno rješavanje i analiziranje popratnih primjera.
Način izvođenja auditornih vježbiLaboratorijske, simulacije na računalima
Grupno rješavanje zadanih problema
Računalne simulacije
Ostalo, upisati
Zadatci iz svake nastavne cjeline rješavaju se detaljno na ploči uz komentare i analizu.
Sadržaj predavanja1.Funkcije više varijabla. Grafička reprezentacija. Krivulje i plohe., 2h, Ishodi:1
2.Neprekinutost i limes. Parcijalne derivacije. Schwartzov teorem., 2h, Ishodi:1
3.Tangencijalna ravnina. Diferencijal. Gradijent., 2h, Ishodi:1,2
4.Taylorov teorem srednje vrijednosti.Taylorovi i Maclaurinovi redovi., 2h, Ishodi:1,3
5.Lokalni ekstremi funkcija više varijabli., 2h, Ishodi:1,4
6.Uvjetni ekstremi. Lagrangeova metoda multiplikacije., 2h, Ishodi:1,4
7.Dvostruki integrali. Pojam i svojstva., 2h, Ishodi:5
8.Dvostruki integrali nad krivocrtnim trapezom., 2h, Ishodi:5
9.Dvostruki integrali u polarnim koordinatama., 2h, Ishodi:5,6
10.Trostruki integrali., 2h, Ishodi:5,6
11.Primjena višestrukih integrala, Računanje ploštine i obujma., 2h, Ishodi:5,6,7
12.Primjena višestrukih integrala. Računanje težišta., 2h, Ishodi:5,6,7
13.Homogeni sustavi linearnih diferencijalnih jednadžbi drugoga reda s konstantnim koeficijentima., 2h, Ishodi:8
14.Nehomogeni sustavi linearnih diferencijalnih jednadžbi s konstantnim koeficijentima., 2h, Ishodi:8
15.Sustavi linearnih diferencijalnih jednadžbi. Numeričke metode., 2h, Ishodi:8
Sadržaj auditornih vježbi1.Funkcije više varijabla. Domene i grafovi., 2h, Ishodi:1
2.Parcijalne derivacije. Schwarzov teorem, 2h, Ishodi:1
3.Tangencijalna ravnina. Diferencijal. Gradijent., 2h, Ishodi:1,2
4.Taylorov teorem srednje vrijednosti.Taylorovi i Maclaurinovi redovi. , 2h, Ishodi:1,3
5.Lokalni ekstremi funkcija više varijabli, 2h, Ishodi:1,4
6.Uvjetni ekstremi. Lagrangeova metoda multiplikacije., 2h, Ishodi:1,4
7.Dvostruki integrali. Pojam i svojstva., 2h, Ishodi:5
8.Dvostruki integrali nad krivocrtnim trapezom., 2h, Ishodi:5
9.Dvostruki integrali u polarnim koordinatama., 2h, Ishodi:5,6
10.Trostruki integrali., 2h, Ishodi:5,6
11.Primjena višestrukih integrala, Računanje ploštine i obujma., 2h, Ishodi:4,5,6
12.Primjena višestrukih integrala. Računanje težišta., 2h, Ishodi:5,6,7
13.Homogeni sustavi linearnih diferencijalnih jednadžbi drugoga reda s konstantnim koeficijentima., 2h, Ishodi:8
14.Metoda varijacije konstanata., 2h, Ishodi:8
15.Eulerova metoda i metoda Runge-Kutta ., 2h, Ishodi:8
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
Literatura1. I. Vuković, A. Valent: Zbirka riješenih primjera iz primijenjene matematike, Redak, 2015.
1. P. Javor, Matematička analiza 2, Element, Zagreb, 2000.
3. B. P. Demidovič: Zadaci i riješeni zadaci iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, 1978.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Nazočnost na najmanje 50% održane nastave. U slučaju manje nazočnosti potrebno je izraditi seminarski rad.
Provjera znanja u semestruUkupno 2 kolokvija. Oba je potrebno proći.
Usmeni ispit: prema izboru studenta.
Način polaganja ispita nakon semestraPisani dio ispita.
Usmeni ispit po izboru studenta.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Kontinuirana provjera znanja ()4
Pismeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogIvica Vuković, Anđa Valent
+P:1. Goran Vujisić
L: Hrvoje Benić
L: Nina Šare pred.
L: Goran Vujisić
K: Hrvoje Benić
K: Nina Šare pred.
K: Goran Vujisić
Modeliranje i simuliranje procesa30+30 (0+15+0+15) (120)6146765DA
Šifra WEB/ISVU 29195/146765 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Modeliranje i simuliranje procesa
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+15+0+15)
120
Izvođači Predavanja:1. Goran Vujisić
Laboratorijske vježbe: Hrvoje Benić
Laboratorijske vježbe: Nina Šare pred.
Laboratorijske vježbe: Goran Vujisić
Konstrukcijske vježbe: Hrvoje Benić
Konstrukcijske vježbe: Nina Šare pred.
Konstrukcijske vježbe: Goran Vujisić
Cilj predmeta Utvrđivanje upravljačkih i regulacijskih svojstava procesa modeliranjem i simuliranjem
Ishodi učenja:1. formulirati / oblikovati zadatak za analizu. Razina:6,7
2. napisati matematički model procesa. Razina:6,7
3. kreirati model procesa u Simulinku. Razina:6,7
4. odabrati tip regulatora. Razina:7
5. prosuditi valjanost ponašanja samog procesa i zatvorenog sustava upravljanja. Razina:7
6. generalizirati / uopćavati ponašanje električnih, mehaničkih, elektromehaničkih i toplinskih procesa te procesa skladištenja fluida. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Simulacije
Modeliranje
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže pomoću matematičkih opisa, tablica i grafova uz ilustraciju realnih primjera.
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Laboratorijske, simulacije na računalima
Grupno rješavanje zadanih problema
Računalne simulacije
Ostalo, upisati
Izvode se u laboratoriju na PC upotrebom programskog sustava Matlab i Simulink.
Način izvođenja konstrukcijskih vježbiLaboratorijske, simulacije na računalima
Rasprave, brainstorming
Računalne simulacije
Sadržaj predavanja1.Vrste i svojstva modela elemenata i procesa u cjelini., 3h, Ishodi:1
2.Metode modeliranja., 3h, Ishodi:1
3.Postavljanje i izrada modela., 3h, Ishodi:1,2
4.Simulacijski programski paket Matlab/ Simulink., 3h, Ishodi:3
5.Pojednostavljeni i složeni modeli., 3h, Ishodi:1,2,3
6.Povezivanje elemenata u model procesa., 3h, Ishodi:3,5
7.Simuliranje rješevanjem diferencijalnih jednadžbi i izrada modela iz programskog paketa., 3h, Ishodi:2,3,5
8.Numerički postupci integracije, svojstva i izbor za specifičnu primjenu., 3h, Ishodi:2,3,4
9.Linearizacija nelinearnih procesa., 3h, Ishodi:1,2,3,6
10.Primjeri modela procesa., 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
11.Nema nastave.
12.Nema nastave.
13.Nema nastave.
14.Nema nastave.
15.Nema nastave.
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Nema nastave.
2.Nema nastave.
3.Nema nastave.
4.Modeliranje električnog sustava., 2h, Ishodi:1,2,3
5.Modeliranje mehaničkog sustava., 2h, Ishodi:1,2,3
6.Modeliranje elektromehaničkog sustava., 2h, Ishodi:1,2,3,4
7.Modeliranje toplinskog sustava., 2h, Ishodi:1,2,3,4
8.Modeliranje procesa skladištenja fluida., 2h, Ishodi:1,2,3
9.Numerički postupci integracije - svojstva i izbor za specifičnu primjenu., 2h, Ishodi:2
10.Povezivanje PLC sustava upravljanja i simulatora procesa u računalu u realnom vremenu., 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
11.Nema nastave.
12.Nema nastave.
13.Nema nastave.
14.Nema nastave.
15.Nema nastave.
Sadržaj konstrukcijskih vježbi1.Nema nastave.
2.Nema nastave.
3.Nema nastave.
4.Nema nastave.
5.Nema nastave.
6.Nema nastave.
7.Nema nastave.
8.Nema nastave.
9.Nema nastave.
10.Nema nastave.
11.Razrada matematičkog modela., 5h, Ishodi:1,2
12.Definicija parametara procesa i sustava., 5h, Ishodi:2,3,4
13.Modeliranje i verifikacija na matematičkom Simulink modelu., 5h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
14.Nema nastave.
15.Nema nastave.
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Namjenski računalni laboratorij
Projektor
Posebna oprema, navesti
Programski sustav Matlab
Ishodi6#7
Literatura1. Ž. Ban,J. Matuško, I. Petrović: Primjena programskog sustava MATLAB, Graphis, Zagreb, 2010.
2. Ž. Ban: Simulacijski paketi u analizi i sintezi sustava automatskog upravljanja: FER-ZAPR
Zagreb, 1999.
3. N. Perić,I. Petrović: Automatizacija postrojenja i procesa, FER Zagreb, Zagreb, 2005.
4. D Hanselman, B. Littlefield: Mastering Matlab; Prentice Hall, New Jersey, 1996.
5. *** Simulik User`s Guidethe Matlab Works Inc, 1993.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisustvovanje svim laboratorijskim vježbama i izrada konstrukcijskog zadatka
Provjera znanja u semestruKolokviji:
2 kolokvija sa simulacijskim zadacima 50 posto iz svakog za prolaz
1 kolokvij s teoretskim zadacima 50 posto za prolaz
Način polaganja ispita nakon semestraGotov konstrukcijski zadatak.
Pismeni i usmeni ispit.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Praktični rad ()2
Kontinuirana provjera znanja ()2
Pismeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22617;159771;
Izradio prijedlogv.pred. Mato Fruk, dipl.ing.
+P:1.mr.sc. Davor Gadže
P:2.dr. sc. Tomislav Špoljarić d. i. e., prof. struč. stud.
K:mr.sc. Davor Gadže
K: Dorian Jelečki , mag.ing.el.
K: Mario Ličanin
K:dr. sc. Tomislav Špoljarić d. i. e., prof. struč. stud.
K: Branimir Vuletić-Komljen
Projektiranje i izvođenje električnih postrojenja30+30 (0+0+0+30) (120)6146767NE
Šifra WEB/ISVU 29197/146767 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Projektiranje i izvođenje električnih postrojenja
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+0+0+30)
120
Izvođači Predavanja:1. mr.sc. Davor Gadže
Predavanja:2. dr. sc. Tomislav Špoljarić d. i. e., prof. struč. stud.
Konstrukcijske vježbe:mr.sc. Davor Gadže
Konstrukcijske vježbe: Dorian Jelečki , mag.ing.el.
Konstrukcijske vježbe: Mario Ličanin
Konstrukcijske vježbe:dr. sc. Tomislav Špoljarić d. i. e., prof. struč. stud.
Konstrukcijske vježbe: Branimir Vuletić Komljen
Cilj predmeta Stjecanje znanja za zasnivanje, projektiranje i izvođenje elektrotehničkog postrojenja
Ishodi učenja:1. utvrditi potrebe za energijom elektrotehničkog postrojenja . Razina:7
2. odabrati elemente zaštite od preopterećenja elektrotehničkog postrojenja . Razina:7
3. odabrati elemente zaštite od indirektnog dodira elektrotehničkog postrojenja . Razina:7
4. osmisliti shemu upravljanja elektrotehničkog postrojenja . Razina:6,7
5. generirati projektnu dokumentaciju elektrotehničkog postrojenja . Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Način izvođenja konstrukcijskih vježbiSamostalna računalno podržana izrada dokumentacije (EPLAN, CADdy, WsCADili sl.)
Sadržaj predavanja1.Industrijsko postrojenje – tokovi materijala energije i informacija., 2h, Ishodi:1
2.Inženjerski pristup analizi i snitezi postrojenja., 2h, Ishodi:1
3.Zakoni, propisi i norme projektiranja i izvođenja (IEC HRN)., 2h, Ishodi:1
4.Faze izvođenja postrojenja: projektiranje, instaliranje, puštanje u rad, korištenje., 2h, Ishodi:1,4,5
5.Technical documentation for each stage., 2h, Ishodi:1,4,5
6.Potrebe za energijom, osiguranje potrebne snaga i kakvoće., 2h, Ishodi:1
7.Kompenzacija jalove snage, Viši harmonici i filtriranje., 2h, Ishodi:1,4,5
8.Postupci zaštite ljudi i opreme u postrojenju., 2h, Ishodi:1,3,4,5
9.Metode zaštite od udara napona., 2h, Ishodi:1,3,4,5
10.Uzemljavanje i izjednačenje potencijala., 2h, Ishodi:1,3,4,5
11.Zaštite od kratkog spoja., 2h, Ishodi:1,2,3,4,5
12.Zaštite od preopterećenja., 2h, Ishodi:1,2,3,4,5
13.Osiguranje radnih uvjeta – mehaničke zaštite., 2h, Ishodi:1,4,5
14.Osiguranje radnih uvjeta - hlađenje., 2h, Ishodi:1,4,5
15.Ispitivanje i puštanje u rad postrojenja. , 2h, Ishodi:1,4,5
Sadržaj konstrukcijskih vježbi1.nema nastave, 2h
2.nema nastave, 2h
3.nema nastave, 2h
4.nema nastave, 2h
5.nema nastave, 2h, Ishodi:1,2,4,5
6.organizacija projektne dokumentacije, 3h, Ishodi:1,2,4,5
7.organizacija projektne dokumentacije, 3h, Ishodi:1,2,4,5
8.sastavnice, 3h, Ishodi:4,5
9.mjesta ugradnje, 3h, Ishodi:4,5
10.označavanje, 3h, Ishodi:4,5
11.simboli, 3h, Ishodi:2,3,4,5
12.međuveze, 3h, Ishodi:4,5
13.kabeli, 3h, Ishodi:2,3,4,5
14.dispozicija opreme, 3h, Ishodi:4,5
15.izrada izvještaja, 3h, Ishodi:4,5
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaRačunalni laboratorij opće namjene
Posebna oprema, navesti
softver za projektiranje u elektrotehnici, EPLAN
Ishodi6#7
Literatura1. A. D. Wilkoks: Engineering design for Electrical Engineers, Prentice Hall. 1990.
2 Electrical installation guide – According to IEC Standards 2010; Schneider Electric SAS, Rueil-Malmaison Cedex, France.
2. Westermannov elektrotehnički priručnik; Školska knjiga, Zagreb 1991.
3 Tehnički priručnik; Končar elektroindustrija dd Zagreb, 1991.
4. EPLAN, CADdy, WsCAD – upute za korištenje
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)prisustvovanje predavanjima
Provjera znanja u semestrupohađanje 10
seminarski 40
usmena obrana 50
Način polaganja ispita nakon semestrakonstrukcijski 40
obrana konstrukcijskog 60
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Kontinuirana provjera znanja ()6
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22614;
Izradio prijedlogMr. sc. Davor Gadže, viši predavač

Izborna grupa (Obavezna izborna grupa SPEC-ELO -1. sem TiR - 0- ECTS), ISVU:19630

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:1. Tomislav Đuran , dipl. ing.
P:2. Stjepan Tvorić
A: Tomislav Đuran , dipl. ing.
A: Stjepan Tvorić
Električne energetske pretvorbe45+15 (15+0+0+0) (90)5146745DA
Šifra WEB/ISVU 29182/146745 ECTS 5 Akademska godina 2023/2024
Naziv Električne energetske pretvorbe
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
45+15 (15+0+0+0)
90
Izvođači Predavanja:1. Tomislav Đuran , dipl. ing.
Predavanja:2. Stjepan Tvorić
Auditorne vježbe: Tomislav Đuran , dipl. ing.
Auditorne vježbe: Stjepan Tvorić
Cilj predmeta Stjecanje znanja iz područja pretvorbi energije i energetskih pretvarača.
Ishodi učenja:1. klasificirati istosmjerne pretvarače i ispravljače prema vrsti izvora i trošila . Razina:6,7
2. odabrati istosmjerni pretvarač prikladan za željenu namjenu . Razina:7
3. odabrati ispravljač prikladan za željenu namjenu. Razina:7
4. usporediti modele transformatora prema funkciji u strujnom krugu . Razina:6,7
5. klasificirati električne strojeve prema građi i prema namjeni . Razina:6,7
6. preispitati važenje zakona očuvanja energije za neki transformator, elektronički energetski pretvarač ili električni stroj . Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Ostalo, upisati
Rješavanje karakterističnih zadataka
Sadržaj predavanja1.Svojstva električkih komponenata i mreža. Energija, snaga, efektivna i srednja vrijednost, vremenska promjenljivost i nepromjenljivost., 3h, Ishodi:1,2,3,4,6
2.Svojstva električkih komponenata i mreža. Linearnost i nelinearnost, aktivnost i pasivnost, skladištenje električne energije., 3h, Ishodi:1,2,3,4,6
3.Svojstva električkih komponenata i mreža. Upravljivi i neupravljivi poluvodički ventili. Komutacija., 3h, Ishodi:1,2,3,4,6
4.Električni krugovi 1. i 2. reda. Slobodni odziv, prisilni odziv. Energetski odnosi., 3h, Ishodi:1,2,3,6
5.Periodičko ustaljeno stanje. Jednoharmonijske i višeharmonijske mreže. Trofazni sustav., 3h, Ishodi:1,3,6
6.Transformator. Idealni i realni transformator., 3h, Ishodi:3,4,6
7.Transformator. Upotreba transformatora u prijenosu i distribuciji električne energije. Elektronički energetski pretvarači., 3h, Ishodi:3,4,6
8.Silazni, uzlazni i zaporni istosmjerni pretvarač., 3h, Ishodi:1,2,6
9.Četverokvadrantni istosmjerni pretvarač. Ispravljači. Induktivno i kapacitivno opeterećen ispravljač., 3h, Ishodi:1,2,3,6
10.Induktivno i kapacitivno opeterećen ispravljač. Usmjerivač. Naponski izmjenjivač., 3h, Ishodi:3,6
11.Električni strojevi. Istosmjerni strojevi., 3h, Ishodi:2,5,6
12.Sinkroni strojevi., 3h, Ishodi:2,5,6
13.Asinkroni strojevi., 3h, Ishodi:2,5,6
14.Asinkroni strojevi., 3h, Ishodi:5,6
15.Asinkroni strojevi., 3h, Ishodi:5,6
Sadržaj auditornih vježbi1.Svojstva električkih komponenata i mreža., 1h, Ishodi:1,2,3,4,6
2.Komutacija, 1h, Ishodi:2,3,6
3.Električni krugovi 1. i 2. reda., 1h, Ishodi:1,2,3,6
4.Fazorski račun., 1h, Ishodi:6
5.Transformator. Idealni i realni transformator., 1h, Ishodi:4,6
6.Silazni, uzlazni, zaporni i četverokvadrantni istosmjerni pretvarač., 1h, Ishodi:1,2,6
7.Silazni, uzlazni, zaporni i četverokvadrantni istosmjerni pretvarač., 1h, Ishodi:1,2,6
8.Induktivno i kapacitivno opeterećen ispravljač., 1h, Ishodi:3,6
9.Induktivno i kapacitivno opeterećen ispravljač., 1h, Ishodi:3,6
10.Naponski izmjenjivač., 1h, Ishodi:6
11.Istosmjerni strojevi., 1h, Ishodi:2,5,6
12.Sinkroni strojevi., 1h, Ishodi:2,5,6
13.Asinkroni strojevi., 1h, Ishodi:5,6
14.Asinkroni strojevi., 1h, Ishodi:5,6
15.Asinkroni strojevi., 1h, Ishodi:5,6
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaI.Flegar, Elektronički energetski pretvarači, Kigen, Zagreb, 2010
V.Mikuličić, Z.Šimić, Energijske tehnologije FER, Zagreb 2011.
L.M. Piotrovskij, Električki strojevi, Tehnička knjiga, Zagreb, 1974.

T. Kelemen, Transformatori, Tehnička enciklopedija, knjiga 13, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, str. 148-168, 1997.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisutnost na nastavi 80%.
Provjera znanja u semestruKolokvij, numerički zadaci#3#75#0$Kolokvij, teorijska pitanja#3#25#0$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#50#0$Usmeni ispit#1#50#0$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()5
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:95597;
Izradio prijedlogŽeljko Stojanović
+P:1. Ivica Vuković
P:2.dr. sc. Anđa Valent prof. struč. stud.
P:prof.dr.sc. Ljiljana Arambašić
A:prof.dr.sc. Ljiljana Arambašić
A:dr. sc. Anđa Valent prof. struč. stud.
A: Ivica Vuković
Matematika30+30 (30+0+0+0) (120)6146749DA
Šifra WEB/ISVU 29186/146749 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Matematika
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (30+0+0+0)
120
Izvođači Predavanja:1. Ivica Vuković
Predavanja:2. dr. sc. Anđa Valent prof. struč. stud.
Predavanja:prof.dr.sc. Ljiljana Arambašić
Auditorne vježbe:prof.dr.sc. Ljiljana Arambašić
Auditorne vježbe:dr. sc. Anđa Valent prof. struč. stud.
Auditorne vježbe: Ivica Vuković
Cilj predmeta Osposobiti studenta da upotrebljava diferencijalni i integralni račun funkcija više varijabla.
Ishodi učenja:1. utvrditi parcijalne derivacije i diferencijal funkcije više varijabla. Razina:7
2. utvrditi tangencijalnu ravninu. Razina:7
3. utvrditi Taylorov i Maclaurinov red funkcije više varijabla. Razina:7
4. utvrditi lokalne ekstreme funkcije više varijabla. Razina:7
5. utvrditi računanje dvostrukih i trostrukih integrala. Razina:7
6. utvrditi polarni koordinatni sustav i primjenu na integrale. Razina:7
7. utvrditi primjenu integrala na računanje središta mase, statičkih momenata i težište. Razina:7
8. utvrditi postupke rješavanja diferencijalnih jednadžbi. Razina:7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Simulacije
Modeliranje
Diskusija problema
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže u predavaonici uz detaljno rješavanje i analiziranje popratnih primjera.
Način izvođenja auditornih vježbiLaboratorijske, simulacije na računalima
Grupno rješavanje zadanih problema
Računalne simulacije
Ostalo, upisati
Zadatci iz svake nastavne cjeline rješavaju se detaljno na ploči uz komentare i analizu.
Sadržaj predavanja1.Funkcije više varijabla. Grafička reprezentacija. Krivulje i plohe., 2h, Ishodi:1
2.Neprekinutost i limes. Parcijalne derivacije. Schwartzov teorem., 2h, Ishodi:1
3.Tangencijalna ravnina. Diferencijal. Gradijent., 2h, Ishodi:1,2
4.Taylorov teorem srednje vrijednosti.Taylorovi i Maclaurinovi redovi., 2h, Ishodi:1,3
5.Lokalni ekstremi funkcija više varijabli., 2h, Ishodi:1,4
6.Uvjetni ekstremi. Lagrangeova metoda multiplikacije., 2h, Ishodi:1,4
7.Dvostruki integrali. Pojam i svojstva., 2h, Ishodi:5
8.Dvostruki integrali nad krivocrtnim trapezom., 2h, Ishodi:5
9.Dvostruki integrali u polarnim koordinatama., 2h, Ishodi:5,6
10.Trostruki integrali., 2h, Ishodi:5,6
11.Primjena višestrukih integrala, Računanje ploštine i obujma., 2h, Ishodi:5,6,7
12.Primjena višestrukih integrala. Računanje težišta., 2h, Ishodi:5,6,7
13.Homogeni sustavi linearnih diferencijalnih jednadžbi drugoga reda s konstantnim koeficijentima., 2h, Ishodi:8
14.Nehomogeni sustavi linearnih diferencijalnih jednadžbi s konstantnim koeficijentima., 2h, Ishodi:8
15.Sustavi linearnih diferencijalnih jednadžbi. Numeričke metode., 2h, Ishodi:8
Sadržaj auditornih vježbi1.Funkcije više varijabla. Domene i grafovi., 2h, Ishodi:1
2.Parcijalne derivacije. Schwarzov teorem, 2h, Ishodi:1
3.Tangencijalna ravnina. Diferencijal. Gradijent., 2h, Ishodi:1,2
4.Taylorov teorem srednje vrijednosti.Taylorovi i Maclaurinovi redovi. , 2h, Ishodi:1,3
5.Lokalni ekstremi funkcija više varijabli, 2h, Ishodi:1,4
6.Uvjetni ekstremi. Lagrangeova metoda multiplikacije., 2h, Ishodi:1,4
7.Dvostruki integrali. Pojam i svojstva., 2h, Ishodi:5
8.Dvostruki integrali nad krivocrtnim trapezom., 2h, Ishodi:5
9.Dvostruki integrali u polarnim koordinatama., 2h, Ishodi:5,6
10.Trostruki integrali., 2h, Ishodi:5,6
11.Primjena višestrukih integrala, Računanje ploštine i obujma., 2h, Ishodi:4,5,6
12.Primjena višestrukih integrala. Računanje težišta., 2h, Ishodi:5,6,7
13.Homogeni sustavi linearnih diferencijalnih jednadžbi drugoga reda s konstantnim koeficijentima., 2h, Ishodi:8
14.Metoda varijacije konstanata., 2h, Ishodi:8
15.Eulerova metoda i metoda Runge-Kutta ., 2h, Ishodi:8
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
Literatura1. I. Vuković, A. Valent: Zbirka riješenih primjera iz primijenjene matematike, Redak, 2015.
1. P. Javor, Matematička analiza 2, Element, Zagreb, 2000.
3. B. P. Demidovič: Zadaci i riješeni zadaci iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, 1978.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Nazočnost na najmanje 50% održane nastave. U slučaju manje nazočnosti potrebno je izraditi seminarski rad.
Provjera znanja u semestruUkupno 2 kolokvija. Oba je potrebno proći.
Usmeni ispit: prema izboru studenta.
Način polaganja ispita nakon semestraPisani dio ispita.
Usmeni ispit po izboru studenta.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Kontinuirana provjera znanja ()4
Pismeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogIvica Vuković, Anđa Valent
+P:1.dr.sc Sonja Zentner Pilinsky prof.v.š.
P:dr.sc. Winton Afrić prof.v. š.
A: Antonio Milde mag. ing. el.
A:dr.sc Sonja Zentner Pilinsky prof.v.š.
L: Ante Golić
L: Petar Jandrlić
L: Antonio Milde mag. ing. el.
L: Davor Predavec
L:dr.sc Sonja Zentner Pilinsky prof.v.š.
S: Antonio Milde mag. ing. el.
S:dr.sc Sonja Zentner Pilinsky prof.v.š.
Mobilne komunikacijske mreže30+30 (6+12+12+0) (120)6228472DA
Šifra WEB/ISVU 29924/228472 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Mobilne komunikacijske mreže
Status 1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Elektrotehnika (Redovni diplomski elektrotehnika) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (6+12+12+0)
120
Izvođači Predavanja:1. dr.sc Sonja Zentner Pilinsky prof.v.š.
Predavanja:dr.sc. Winton Afrić prof.v. š.
Auditorne vježbe: Antonio Milde mag. ing. el.
Auditorne vježbe:dr.sc Sonja Zentner Pilinsky prof.v.š.
Laboratorijske vježbe: Ante Golić
Laboratorijske vježbe: Petar Jandrlić
Laboratorijske vježbe: Antonio Milde mag. ing. el.
Laboratorijske vježbe: Davor Predavec
Laboratorijske vježbe:dr.sc Sonja Zentner Pilinsky prof.v.š.
Seminarske vježbe: Antonio Milde mag. ing. el.
Seminarske vježbe:dr.sc Sonja Zentner Pilinsky prof.v.š.
Cilj predmeta Osposobiti studente za rješavanje problema vezanih uz uspostavljanje i preinaku funkcija mobilne mreže, kao i povezivanje različitih mreža međusobno.
Ishodi učenja:1. ocijeniti koje lokacije odašiljača dolaze u obzir . Razina:7
2. predvidjeti moguće smetnje u mrežama s obzirom na potencijalne geografske lokacije odašiljača korisnika . Razina:6,7
3. predložiti nove lokacije odašiljača u zamjenu za one nepodobne . Razina:6,7
4. planirati na temelju prethodnih saznanja kompletnu mrežu . Razina:6,7
5. odabrati tehničke karakteristike baznih i mobilnih uređaja kao i ostalu opremu . Razina:7
6. integrirati u jednu cjelinu određeni broj raznovrsnih mreža radi zadovoljavanja korisnika . Razina:6,7
7. zaključiti na temelju zahtijevanih karakteristika i cijene cjelokupne opreme optimalno rješenja . Razina:6,7
8. valorizirati iskoristivost spektra pojedinih sustava,međusobnu kompatibilnost i mogućnost dograđivanja u budućnosti . Razina:7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže uz maksimalno korištenje crteža, tablica i dijagrama da bi se olakšalo razumjevanje. Studente se stalno propitkuje kako bi oni što aktivnije sudjelovali u nastavi. Uz ploču potrebno je imati grafoskop i LCD projektor.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Ostalo, upisati
Zadaci se rješavaju na ploči iz svakog tematskog područja uz sudjelovanje
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Način izvođenja seminarskih vježbiOstalo, upisati
samostalna izrada seminara i prezentacija u diskusiju
Sadržaj predavanja1.uvod, ponavljanje osnovih principa GSM sustava, 2h, Ishodi:1,2,5
2.sigurnost u GSM sustavima, 2h, Ishodi:4,5,6
3.GPRS sustavi, 2h, Ishodi:4,5,6
4.EDGE sustavi, 2h, Ishodi:4,5,6
5.UMTS arhitektura sustava, načini planiranja mreže, 2h, Ishodi:5,6
6.UMTS načini planiranja mreže, 2h, Ishodi:4,5,6
7.HSDPA nadgradnja UMTS mreže, 2h, Ishodi:6,7,8
8.HSUPA tehnologije, 2h, Ishodi:6,7,8
9.Mobilna forenzika, 2h, Ishodi:6,8
10.Uvod u LTE i zahtjevi LTE sustava, 2h, Ishodi:1,4,5
11.usporedba WiMAX i LTE tehnologija, 2h, Ishodi:6,7,8
12.LTE u Hrvatskoj i mjerenja u LTE sustavima - gost-predavač od operatora, 2h, Ishodi:6,7,8
13.OFDMA tehnologije, 2h, Ishodi:1,3,4,7
14.MIMO tehnologije, 2h, Ishodi:1,3,4,7
15.osnovni pricipi 5G mreža, 2h, Ishodi:1,3,4,7
Sadržaj auditornih vježbi1.određivanje kvalitete prijenosa u prisustvu istokanalne smetnje, 2h, Ishodi:1,2,3,4
2.dređivanje kvalitete prijenosa u prisustvu istokanalne smetnje, dređivanje kvalitete prijenosa u prisustvu istokanalne smetnje, 2h, Ishodi:1,2,3,4
3.način generiranja kodova za različite svrhe u mobilnoj mreži, 2h, Ishodi:1,2,3,4
4.I kontrolna zadaća, 2h, Ishodi:1,2,3
5.Načini praćenja korisnika s više SIM kartica i mobilnih uređaja, 2h, Ishodi:5,6
6.-, 2h
7.-, 2h
8.-, 2h
9.-, 2h
10.-, 2h
11.-, 2h
12.-, 2h
13.-, 2h
14.-, 2h
15.-, 2h
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.-, 2h
2.-, 2h
3.-, 2h
4.-, 2h
5.-, 2h
6.-, 2h
7.II kontrolna zadaća, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
8.mjerenje 3G mreže i analiza mjerenja u Nemo Outdoor programu, 2h, Ishodi:7
9.mjerenje 4G mreže i analiza mjerenja u Nemo Outdoor programu, 2h, Ishodi:7
10.prebacivanje mjerenja iz Nemo Outdoor u Excel i analiza mjerenja, 2h, Ishodi:7
11.III kontorlna zadaća, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
12.-, 2h
13.-, 2h
14.-, 2h
15.-, 2h
Sadržaj seminarskih vježbi1.-, 2h
2.-, 2h
3.-, 2h
4.-, 2h
5.-, 2h
6.dogovor o temema seminarskih radova, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,8
7.-, 2h
8.-, 2h
9.-, 2h
10.-, 2h
11.-, 2h
12.prezentacija studentskih seminarskih radova, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
13.prezentacija studentskih seminarskih radova, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
14.prezentacija studentskih seminarskih radova, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
15.prezentacija studentskih seminarskih radova, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi7#6
Literatura1.E. Zentner, Antene i radiosustavi,Graphis, Zagreb, 2001.
2. Lehpamer H.: Transmission Systems Design Handbook for Wireless Networks, Artech House, Boston-London,2002.
3. W.C.Y.Lee: Mobile Communications Design Fundamentals, McGraw-Hill, 1993.

Uvjeti za potpis (obaveze studenta).prisustvovanje predavanjima i mini testovima
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja#4#10#50$Mini-test#2#30#50$Kolokvij, numerički zadaci#3#45#50$Kolokvij, teorijska pitanja#3#15#50$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#50#50$Usmeni ispit#1#50#50$
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22631;146783;
Izradio prijedlogdr.sc.Sonja Zentner Pilinsky , prof.v.š. 13.6.2012