1. semestar :: smjer :: Stručni diplomski studij Graditeljstvo

Obavezni predmeti

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:1.dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
A:dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
K:dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
Građevna statika15+30 (10+0+0+20) (75)4163457NE
Šifra WEB/ISVU29398/163457ECTS4Akademska godina2023/2024
NazivGrađevna statika
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo (Redovni diplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
15+30 (10+0+0+20)
75
IzvođačiPredavanja:1. dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
Auditorne vježbe:dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
Konstrukcijske vježbe:dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
Cilj predmetaUpoznavanje s tehnikama numeričkog modeliranja statičkih sustava.
Ishodi učenja:1.analizirati temeljne razlikama između linearne i nelinearne statike. Razina:6
2. ocijeniti pomake i rotacije promatrane točke nosača.. Razina:7
3.riješiti dva ili više puta statički neodređenih konstrukcija pomoću metode sila.. Razina:6
4.analizirati pojam matrice fleksibilnosti.. Razina:6
5. formulirati / oblikovati metodu pomaka i inženjersku metodu pomaka.. Razina:6,7
6. formulirati / oblikovati metodu konačnih elemenata.. Razina:6,7
7.analizirati pojam matrice krutosti.. Razina:6
8.analizirati pojam numeričke integracije pri numeričkom modeliranju.. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Simulacije
Modeliranje
Pitanja - odgovori
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Računalne simulacije
Način izvođenja konstrukcijskih vježbiOstalo, upisati
Sadržaj predavanja1.Ravnoteža, unutarnje sile, crtanje dijagrama unutarnjih sila, diferencijalni odnosi., 1h, Ishodi:1
2.Geometrijske i materijalne karakteristike, linearna i nelinearna teorija., 1h, Ishodi:1
3.Određivanje pomak i rotacija promatrane točke nosača., 1h, Ishodi:1,2
4.Metoda sila jednom statički neodređena sustav. , 1h, Ishodi:1,2
5.Metoda sila više puta statički neodređena sustav, matrica fleksibilnosti., 1h, Ishodi:1,2,3
6.Metoda pomaka, definiranje osnovnih elemenata., 1h, Ishodi:4
7.Primjena metode pomaka., 1h, Ishodi:4
8.Inženjerska metoda pomaka, usporedba s Metodom pomaka., 1h, Ishodi:4
9.Prvi kolokvij., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5
10.Metoda konačnih elemenata, definiranje pojma konačni element, formiranje matrice krutosti za štapni element., 1h, Ishodi:6,7
11.Metoda konačnih elemenata, formiranje matrice krutosti pomoću deformacijskih krivulja., 1h, Ishodi:6,7
12.Metoda konačnih elemenata, kondenzacija matrice krutosti. , 1h, Ishodi:6,7
13.Metoda konačnih elemenata, matrice krutosti za plošne elemente., 1h, Ishodi:6,7
14.Iteracijski postupci pri rješavanju linearnih i nelinearnih numeričkih problema., 1h, Ishodi:8
15.Drugi kolokvij., 1h, Ishodi:6,7,8
Sadržaj auditornih vježbi1.Rješavanje problema ravnoteža, određivanje unutarnjih sila, crtanje dijagrami unutarnjih sila., 2h, Ishodi:1
2.Crtanje dijagrama unutarnjih sila. , 2h, Ishodi:1
3.Određivanje pomak i rotacija promatrane točke nosača., 2h, Ishodi:1,2
4.Rješavanje numeričkih problema pomoću metode sila za jednom statički neodređene sustave., 2h, Ishodi:1,2
5.Rješavanje numeričkih problema pomoću metode sila za više puta statički neodređene sustave., 2h, Ishodi:1,2,3
6.Metoda pomaka, formiranje matrice krutosti. , 2h, Ishodi:4
7.Metoda pomaka, crtanje dijagrama unutarnjih sila. , 2h, Ishodi:3,4
8.Rješavanje numeričkih problema pomoću inženjerske metode pomaka., 2h, Ishodi:3,4,5
9.Prvi kolokvij. , 2h, Ishodi:1,2,3,4,5
10.Metoda konačnih elemenata, formiranje globalne matrice krutosti., 2h, Ishodi:3,6,7
11.Metoda konačnih elemenata, formiranje matrice rotacija, transformacija matrice krutosti iz lokalnog u globalni sustav i iz globalnog u lokalni sustav., 2h, Ishodi:3,6,7
12.Metoda konačnih elemenata, rješavanje problema statičke kondenzacije matrice krutosti., 2h, Ishodi:3,6,7
13.Metoda konačnih elemenata, crtanje dijagrama unutarnjih sila., 2h, Ishodi:3,6,7
14.Metoda konačnih elemenata, upoznavanje sa softverom formiranim na temelju metode konačnih elemenata., 2h, Ishodi:3,8
15.Drugi kolokvij. , 2h, Ishodi:5,6,7,8
Sadržaj konstrukcijskih vježbi1.Nema vježbi.
2.Nema vježbi.
3.Nema vježbi.
4.Nema vježbi.
5.Nema vježbi.
6.Nema vježbi.
7.Nema vježbi.
8.Nema vježbi.
9.Nema vježbi.
10.Nema vježbi.
11.Nema vježbi.
12.Nema vježbi.
13.Nema vježbi.
14.Nema vježbi.
15.Nema vježbi.
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Ishodi6#7
Literatura1. Bilješke s predavanja.
2. Werner - Inženjesko modeliranje 2 [22.05.18]
3. Jurica Sorić - Metoda konačnih elemenata
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)U semestru je moguće ostvariti 60 bodova.
1 kolokvij 30 bodova
2 kolokvij 30 bodova

Uvjeti za izlazak na ispit (potpis):
30 bodova od mogućih 60
prisustvo na nastavi
Dodatna provjera za studente koji ostvare između 15 i 30 bodova. Jedna provjera znanja za cijeli semestar (prvi ispitni rok). Maksimalno se može ostvariti 30 bodova.
Provjera znanja u semestruU semestru je moguće ostvariti 60 bodova.
1 kolokvij 30 bodova
2 kolokvij 30 bodova

Uvjeti za izlazak na ispit (potpis):
30 bodova od mogućih 60
prisustvo na nastavi
Dodatna provjera za studente koji ostvare između 15 i 30 bodova. Jedna provjera znanja za cijeli semestar (prvi ispitni rok). Maksimalno se može ostvariti 30 bodova.
Način polaganja ispita nakon semestraIspit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
Pismeni 30 bodova
Usmeni 10 bodova.

Uvjeti za dobivanje ocjene:
Min 30 bodova kolokviji ili kolokviji + dodatna provjera znanja
15 bodova pismeni
5 bodova usmeni
prisustvo na nastavi

Ukupno je moguće ostvariti 100 bodova.
Ocjene:
Dovaljan (2) 50 do 64 boda
Dobar (3) 65 do 79 bodova
Vrlodobar (4) 80 do 89 bodova
Odličan (5) 90 do 100 bodova
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Kontinuirana provjera znanja ()1
Pismeni ispit ()1
Usmeni ispit ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif., 24.10.2016
+P:1.doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler v.pred
P:2.dr. sc. Ivana Božić Dragun v. pred.
P:3.dr. sc. Reni Banov v. pred.
A:dr. sc. Reni Banov v. pred.
A:doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler v.pred
Matematika30+30 (30+0+0+0) (120)6146685NE
Šifra WEB/ISVU29174/146685ECTS6Akademska godina2023/2024
NazivMatematika
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo (Redovni diplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (30+0+0+0)
120
IzvođačiPredavanja:1. doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler v.pred
Predavanja:2. dr. sc. Ivana Božić Dragun v. pred.
Predavanja:3. dr. sc. Reni Banov v. pred.
Auditorne vježbe:dr. sc. Reni Banov v. pred.
Auditorne vježbe:doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler v.pred
Cilj predmetastjecanje osnovnih znanja iz diferencijalnog i integralnog računa realnih funkcija više realnih varijabli
Ishodi učenja:1.skicirati prirodne domene funkcija od dvije varijable. Razina:6
2.skicirati nivo-krivulje funkcija od dvije varijable. Razina:6
3.izračunati prve i druge parcijalne derivacije funkcija od dvije varijable. Razina:6
4. napisati jednadžbe tangencijalnih ravnina na grafove funkcija od dvije varijable. Razina:6,7
5. procijeniti pogreške u izračunavanju pomoću parcijalnih derivacija. Razina:6,7
6. klasificirati stacionarne točke funkcije od dvije varijable. Razina:6,7
7.riješiti probleme optimizacije pomoću lokalnih ekstrema. Razina:6
8.izračunati dvostruke integrale u Kartezijevim koordinatama. Razina:6
9.izračunati volumene i površine pomoću dvostrukih integrala. Razina:6
10.izračunati trostruke integrale u Kartezijevim koordinatama. Razina:6
11.izračunati dvostruke integrale u polarnim koordinatama. Razina:6
12.izračunati trostruke integrale u cilindričnim i sfernim koordinatama. Razina:6
13.izračunati mase i težišta pomoću višestrukih integrala. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Sadržaj predavanja1.Funkcije više varijabli, 2h, Ishodi:1
2.Grafičko predočavanje funkcija više varijabli, 2h, Ishodi:2
3.Parcijalne derivacije, 2h, Ishodi:3
4.Tangencijalna ravnina, 2h, Ishodi:4
5.Primjena parcijalnih derivacija u približnom računanju, 2h, Ishodi:5
6.Lokalni ekstremi funkcija više varijabli, 2h, Ishodi:6,7
7.Prvi kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
8.Dvostruki integral, 2h, Ishodi:8
9.Primjena dvostrukih integrala u računanju volumena i površina, 2h, Ishodi:9
10.Trostruki integral, 2h, Ishodi:10
11.Dvostruki integrali u polarnim koordinatama, 2h, Ishodi:11
12.Trostruki integrali u cilindričnim i sfernim koordinatama, 2h, Ishodi:12
13.Primjene višestrukih integrala u fizici, 2h, Ishodi:13
14.Drugi kolokvij, 2h, Ishodi:8,9,10,11,12,13
15.Završni ispit, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Sadržaj auditornih vježbi1.Funkcije više varijabli, 2h, Ishodi:1
2.Grafičko predočavanje funkcija više varijabli, 2h, Ishodi:2
3.Parcijalne derivacije, 2h, Ishodi:3
4.Tangencijalna ravnina, 2h, Ishodi:4
5.Primjena parcijalnih derivacija u približnom računanju, 2h, Ishodi:5
6.Lokalni ekstremi funkcija više varijabli, 2h, Ishodi:6,7
7.Prvi kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
8.Dvostruki integral, 2h, Ishodi:8
9.Primjena dvostrukih integrala u računanju volumena i površina, 2h, Ishodi:9
10.Trostruki integral, 2h, Ishodi:10
11.Dvostruki integrali u polarnim koordinatama, 2h, Ishodi:11
12.Trostruki integrali u cilindričnim i sfernim koordinatama, 2h, Ishodi:12
13.Primjene višestrukih integrala u fizici, 2h, Ishodi:13
14.Drugi kolokvij, 2h, Ishodi:8,9,10,11,12,13
15.Završni ispit, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Ishodi6#7
Literatura1. S. Suljagić: Matematika II, skripta, 2000. http://www.grad.hr/nastava/matematika/
2. M. Orlić, T. Perkov: Repetitorij matematike za studente graditeljstva, TVZ, Zagreb, 2014.
Dopunska:
1. B. P. Demidovič i dr.: Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete, 7. ispravljeno izdanje, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2003.
2. S. Kurepa: Matematička analiza I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1970.
3. K. Singh: Engineering mathematics through applications, Palgrave Macmillan, 2003.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisutnost na najmanje 70% održanih predavanja. U slučaju prisutnosti na manje od 70% održanih predavanja zahtijevaju se valjana ispričnica i izrada obaveznoga seminarskoga rada.

Provjera znanja u semestruUkupno tri praktična kolokvija.
1. praktični kolokvij: eliminatorni, prag za prolaz: 50% od ukupno mogućega broja bodova na tom kolokviju;
2. praktični kolokvij: eliminatorni, prag za prolaz: 50% od ukupno mogućega broja bodova na tom kolokviju;
3. praktični kolokvij: eliminatorni, prag za prolaz: 50% od ukupno mogućega broja bodova na tom kolokviju;

Ocjena praktičnih kolokvija:
50% - 62% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = dovoljan (2);
63% - 74% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = dobar (3);
75% - 89% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = vrlo dobar (4);
90% - 100% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = izvrstan (5).

Napomena: U opravdanim slučajevima praktični kolokvij može biti održan putem LMS.
Način polaganja ispita nakon semestraPraktični ispiti:
Prag za prolaz: 50% od ukupno mogućega broja bodova na praktičnom ispitu.
Ocjena praktičnoga ispita:
50% - 62% od ukupno mogućega broja bodova na ispitu = dovoljan (2);
63% - 74% od ukupno mogućega broja bodova na ispitu = dobar (3);
75% - 89% od ukupno mogućega broja bodova na ispitu = vrlo dobar (4);
90% - 100% od ukupno mogućega broja bodova na ispitu = izvrstan (5).

Napomena: U opravdanim slučajevima praktični ispit može biti održan putem LMS.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Kontinuirana provjera znanja ()2
Pismeni ispit ()2
Usmeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr.sc. Mandi Orlić Bachler, 17.7.2020.
+P:1.mr.sc. Donka Wurth v. predavač
P: Olga Štajdohar-Pađen
S: Martina Huljev
S:mr.sc. Donka Wurth v. predavač
K: Martina Huljev
K:mr.sc. Donka Wurth v. predavač
Upravljanje kvalitetom30+15 (0+0+2+13) (75)4163451NE
Šifra WEB/ISVU29397/163451ECTS4Akademska godina2023/2024
NazivUpravljanje kvalitetom
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo (Redovni diplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (0+0+2+13)
75
IzvođačiPredavanja:1. mr.sc. Donka Wurth v. predavač
Predavanja: Olga Štajdohar-Pađen
Seminarske vježbe: Martina Huljev
Seminarske vježbe:mr.sc. Donka Wurth v. predavač
Konstrukcijske vježbe: Martina Huljev
Konstrukcijske vježbe:mr.sc. Donka Wurth v. predavač
Cilj predmetaStjecanje potrebnih znanja iz područja upravljanja kvalitetom
Ishodi učenja:1. odabrati alate upravljanja kvalitetom za rješavanje problema u vlastitom okruženju. Razina:7
2. formulirati / oblikovati metode upravljanja kvalitetom u pojedinim fazama ciklusa građevinskog projekta.. Razina:6,7
3. usporediti odgovarajuće statističke metode kod analize kvalitete. Razina:6,7
4. preporučiti poboljšanja kvalitete prema načelima upravljanja kvalitete prema ISO ili nekim modelima izvrsnosti. Razina:7
5. planirati izbjegavanje ljudskih grešaka, tehničkih, slučajnih, svjesnih, grešaka uslijed loše komunikacije. Razina:6,7
6. predložiti popravne i preventivne radnje za procese u vlastitom okruženju. Razina:6,7
7. poduprijeti zahtjeve na kvalitetu zakonima u području tehničkog zakonodavstva, Eurokodom 1990 i propisima u graditeljstvu. Razina:7
8.analizirati tijek kontrole kvalitete u fazi izvođenja građevinskog projekta ograničene složenosti.. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Izlaganje domaćih zadaća
Gradivo se izlaže uključujući studente aktivno gdje je god moguće. Obilno se koriste fotografije, filmovi, crteži i dijagrami da bi se olakšalo razumijevanje. Minitestovima i zadaćama obraća se pažnja na pojedine cjeline i dorađuje gradivo.
Način izvođenja seminarskih vježbiOstalo, upisati
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Način izvođenja konstrukcijskih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Analiza klasične literature
Analiza literature na webu, knowledge mining
Pisanje eseja
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Radionica
Studenti u malim grupama obrađuju dobivene materijale, raspravljaju i prezentiraju pred ostalim studentima zaključke - prije svega primjenu naučenog na vlastiti posao ili na posao kakav bi željeli raditi.
Sadržaj predavanja1.Uvod. Što je kvaliteta? Što je upravljanje kvalitetom?, 4h, Ishodi:1
2.Deming. Shewhart. Deming Prize. 5S. Ishikawa. Ishikawa dijagram. Pareto dijagram., 4h, Ishodi:1,2,3
3.Europske norme. Norme ISO. EFQM Excellence Model. Oslić. Juran., 4h, Ishodi:4
4.Juran - trilogija kvalitete. Poboljšanje kvalitete., 4h, Ishodi:5
5.Taguchi. Robust design. Crosby., 4h, Ishodi:5
6.Eurokod 1990., 4h, Ishodi:7
7.Upravljanje kvalitetom u graditeljstvu., 4h, Ishodi:7
8.Upravljanje kvalitetom u graditeljstvu., 2h, Ishodi:7
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sadržaj seminarskih vježbi1.
2.
3.
4. Izlaganje radova., 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sadržaj konstrukcijskih vježbi1.Izrada Priručnika kontrole kvalitete laboratorija, 4h, Ishodi:1,4,5
2.Izrada plana kontrole za građevinske materijale, 4h, Ishodi:1,2,7
3.Ocjena sukladnosti građevinskih materijala, 4h, Ishodi:1,3,6,7
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaIvica Oslić. 2008. Kvaliteta i poslovna izvrsnost. Mep Consult d.o.o. Zagreb
Olga Štajdohar-Pađen. 2015. Plivati s ISO-om i ostati živ Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu
AKTUALNI PROPISI U GRADITELJSTVU, http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=3654

Preporučena dopunska literatura:
EUROKOD 1990
Dale, Barrie G.; Ton van der Wiele; Jos van Iwaarden. 1999, 2003, 2007. Managing Quality. Blackwell Publishing.
Androić, Boris; Dujmović, Darko; Džeba, Ivica. 2003. Inženjerstvo pouzdanosti 1, I.A. Projektiranje
Juran, Joseph Moses; Frank M. Gryna. 1993, 1999. Planiranje i analiza kvalitete. MATE d.o.o. Zagreb, prijevod djela Quality Planning and Analysis. McGraw-Hill, Inc.
Thorpe, Brian; Peter Sumner. 2004. Quality Management In Construction. Gower.
Gulvanessian, Haig; Calgaro, J.A.; Holicky, Milan. 2002. Designers' Guide to EN 1990 Eurocode: Basis of Structural Design, Thomas Telford
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)prisustvo predavanjima (75%)
seminarske i konstrukcijske vježbe (80%)
2 kolokvija
Provjera znanja u semestruaktivnost na satu i prisustvo (40)
2 testa s po 30 bodova (ukupno 60).

Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit: uvjet za prolaz je 60 od mogućih 100 bodova.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()2
Aktivnost u nastavi ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:146688;
Izradio prijedlogmr.sc. Donka Wrth, v.pred. 28.09.2022.
+P:1.doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler v.pred
P:2.dr. sc. Reni Banov v. pred.
P:3.dr. sc. Ivana Božić Dragun v. pred.
A:dr. sc. Reni Banov v. pred.
A:doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler v.pred
L:doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler v.pred
Vjerojatnost i statistika15+15 (13+2+0+0) (90)4163444NE
Šifra WEB/ISVU29395/163444ECTS4Akademska godina2023/2024
NazivVjerojatnost i statistika
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo (Redovni diplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
15+15 (13+2+0+0)
90
IzvođačiPredavanja:1. doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler v.pred
Predavanja:2. dr. sc. Reni Banov v. pred.
Predavanja:3. dr. sc. Ivana Božić Dragun v. pred.
Auditorne vježbe:dr. sc. Reni Banov v. pred.
Auditorne vježbe:doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler v.pred
Laboratorijske vježbe:doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler v.pred
Cilj predmetastjecanje osnovnih znanja o vjerojatnosti i statističkoj obradi podataka
Ishodi učenja:1.izračunati vjerojatnosti događaja koristeći klasičnu definiciju vjerojatnosti. Razina:6
2.izračunati vjerojatnost zbroja događaja. Razina:6
3.izračunati uvjetnu i totalnu vjerojatnost. Razina:6
4.izračunati geometrijsku vjerojatnost. Razina:6
5.izračunati očekivanje, varijancu i standardnu devijaciju diskretnih slučajnih varijabli. Razina:6
6.razlikovati diskretne i kontinuirane slučajne varijable. Razina:6
7.izračunati vjerojatnosti događaja u normalnoj razdiobi. Razina:6
8.razlikovati populaciju i uzorak. Razina:6
9.skicirati histograme i poligone frekvencija. Razina:6
10.izračunati aritmetičku sredinu uzorka i korigiranu varijancu. Razina:6
11.izračunati intervalnu procjenu očekivanja. Razina:6
12.izračunati intervalnu procjenu varijance. Razina:6
13.zaključiti o prihvaćanju ili odbacivanju hipoteze o očekivanju. Razina:6,7
14.izračunati pravac linearne regresije, Pearsonov i Spearmanov koeficijent korelacije. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Sadržaj predavanja1.Klasična definicija vjerojatnosti, 1h, Ishodi:1
2.Operacije među događajima, 1h, Ishodi:2
3.Uvjetna i totalna vjerojatnost, 1h, Ishodi:3
4.Geometrijska vjerojatnost, 1h, Ishodi:4
5.Diskretne slučajne varijable, 1h, Ishodi:5
6.Kontinuirane slučajne varijable, 1h, Ishodi:6,7
7.Prvi kolokvij, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
8.Statistička populacija i slučajni uzorak, 1h, Ishodi:8
9.Grafičko prikazivanje statističkih podataka, 1h, Ishodi:9
10.Procjenitelji, 1h, Ishodi:10
11.Intervalne procjene očekivanja, 1h, Ishodi:11
12.Intervalne procjene varijance, 1h, Ishodi:12
13.Testiranje hipoteza, 1h, Ishodi:13
14.Linearna regresija, 1h, Ishodi:14
15.Drugi kolokvij, 1h, Ishodi:8,9,10,11,12,13,14
Sadržaj auditornih vježbi1.Klasična definicija vjerojatnosti, 1h, Ishodi:1
2.Operacije među događajima, 1h, Ishodi:2
3.Uvjetna i totalna vjerojatnost, 1h, Ishodi:3
4.Geometrijska vjerojatnost, 1h, Ishodi:4
5.Diskretne slučajne varijable, 1h, Ishodi:5
6.Kontinuirane slučajne varijable, 1h, Ishodi:6,7
7.Prvi kolokvij, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
8.Statistička populacija i slučajni uzorak, 1h, Ishodi:8
9.Grafičko prikazivanje statističkih podataka, 1h, Ishodi:9
10.Procjenitelji, 1h, Ishodi:10,11,12
11.Testiranje hipoteza, 1h, Ishodi:13
12.Linearna regresija, 1h, Ishodi:14
13.-
14.-
15.Drugi kolokvij, 1h, Ishodi:8,9,10,11,12,13,14
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.Primjena računala u statistici, 1h, Ishodi:9,10,11,12,14
14.Testiranje hipoteza, 1h, Ishodi:13
15.-
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Ishodi6#7
Literatura1. S. Suljagić: Vjerojatnost i statistika, skripta, 2003. http://nastava.tvz.hr/ssuljagic/
2. M. Orlić, T. Perkov: Repetitorij matematike za studente graditeljstva, TVZ, Zagreb, 2014.
3. M. Orlić Bachler, I. Volarić: Onove računalnog programa Maxima, TVZ, Zagreb, 2020.
Dopunska:
1. Ž. Pauše, Vjerojatnost, Školska knjiga, Zagreb, 1974.
2. I. Pavlić, Statistička teorija i primjena, Tehnička knjiga, Zagreb, 1971.
3. K. Singh: Engineering mathematics through applications, Palgrave Macmillan, 2003.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisutnost na najmanje 70% održanih predavanja. U slučaju prisutnosti na manje od 70% održanih predavanja zahtijevaju se valjana ispričnica i izrada obaveznoga seminarskoga rada.
Provjera znanja u semestruUkupno tri praktična kolokvija.
1. praktični kolokvij: eliminatorni, prag za prolaz: 50% od ukupno mogućega broja bodova na tom kolokviju;
2. praktični kolokvij: eliminatorni, prag za prolaz: 50% od ukupno mogućega broja bodova na tom kolokviju;
3. praktični kolokvij: eliminatorni, prag za prolaz: 50% od ukupno mogućega broja bodova na tom kolokviju;

Ocjena praktičnih kolokvija:
50% - 62% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = dovoljan (2);
63% - 74% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = dobar (3);
75% - 89% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = vrlo dobar (4);
90% - 100% od ukupnoga broja bodova na obama praktičnim kolokvijima = izvrstan (5).

Napomena: U opravdanim slučajevima praktični kolokvij može biti održan putem LMS.

Način polaganja ispita nakon semestraPraktični ispiti:
Prag za prolaz: 50% od ukupno mogućega broja bodova na praktičnom ispitu.
Ocjena praktičnoga ispita:
50% - 62% od ukupno mogućega broja bodova na ispitu = dovoljan (2);
63% - 74% od ukupno mogućega broja bodova na ispitu = dobar (3);
75% - 89% od ukupno mogućega broja bodova na ispitu = vrlo dobar (4);
90% - 100% od ukupno mogućega broja bodova na ispitu = izvrstan (5).

Napomena: U opravdanim slučajevima praktični ispit može biti održan putem LMS.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Kontinuirana provjera znanja ()1
Pismeni ispit ()1
Usmeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:146686;
Izradio prijedlogdr.sc. Mandi Orlić Bachler, 17.7.2020.
+P:mr.sc. Časlav Dunović , viši predavač
P:doc.dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo v.pred.
A:mr.sc. Časlav Dunović , viši predavač
A:doc.dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo v.pred.
S:mr.sc. Časlav Dunović , viši predavač
S:doc.dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo v.pred.
Vođenje projekata30+15 (4+0+11+0) (75)4163450NE
Šifra WEB/ISVU29396/163450ECTS4Akademska godina2023/2024
NazivVođenje projekata
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo (Redovni diplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (4+0+11+0)
75
IzvođačiPredavanja:mr.sc. Časlav Dunović , viši predavač
Predavanja:doc.dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo v.pred.
Auditorne vježbe:mr.sc. Časlav Dunović , viši predavač
Auditorne vježbe:doc.dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo v.pred.
Seminarske vježbe:mr.sc. Časlav Dunović , viši predavač
Seminarske vježbe:doc.dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo v.pred.
Cilj predmetaSavladati osnovne elemente za upravljanje poslovnim, proizvodnim i uslužnim procesima, koji se mogu projektno promatrati.
Ishodi učenja:1.formulirati / oblikovati koncepciju vođenja projekta u uvjetima neizvjesnosti i ograničenja u vremenu i resursima. Razina:6,7
2.odabrati kompetentan tim za provedbu projekta. Razina:7
3.osmisliti optimalnu organizacijsku struktur za provedbu projekta. Razina:6,7
4.planirati vrijeme i resurse za provedbu projekta. Razina:6,7
5.predvidjeti ciljeve i rezultate provedbe projekta u uvjetima neizvjesnosti. Razina:6,7
6.pripremiti zadatke za projektni tim. Razina:6,7
7.procijeniti rizike u projektu. Razina:6,7
8.rasporediti uloge, zadaće, dužnosti i odgovornosti svakog člana projektnog tima. Razina:6,7
9.upravljati projektom za ostvarenje ciljeva u okviru zadanog opsega u stalno promjenjivim uvjetima. Razina:6,7
10.voditi projektni tim u provedbi projekta. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Ostalo, upisati
Cijelo gradivo izlaže se tako da nastavnik uz svoja izlaganja na ploči koristi crteže, tablice i dijagrame kako bi se olakšalo razumjevanje predmeta. Sve ovo može biti na folijama ili u SW programu Power Point-u.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Ostalo, upisati
Zadaci se rješavaju na ploči iz svake obrađene teme. Nakon objašnjenog i riješenog prvog zadatka iz određene teme studentima se zadaje sljedeći iz iste teme i pušta ih se da ga sami rješavaju uz asistenciju nastavnika koji ih obilazi i pomaže pri rješavanju. Korištenjem BK tehnike izradi se sa studentima jedan manji projekt.
Način izvođenja seminarskih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Sadržaj predavanja1.Što je projekt ?, 2h, Ishodi:1,2,3,8
2.Osnovne značajke i faze projekta, 2h, Ishodi:1,2,3,4,7,8
3.Nepouzdanost projekta, 1h, Ishodi:1,2,5,7,8
Struktura projekta, 1h, Ishodi:1,3,5,6,7
4.Priprema i izrada planova projekta, 2h, Ishodi:1,6,9,10
5.Troškovi projekta i tok informacija, 2h, Ishodi:1,6,9,10
6.Vođenje projekata-Project Manager, 2h, Ishodi:1,2,6,7,8,9,10
7.Organizacijska rješenja, 1h, Ishodi:1,2,3,6,8
Potrebna znanja-alati, kao što su PERT, CPM, PD, Microsoft Project i Transplan, 1h, Ishodi:1,4
8.Potrebna znanja-alati, kao što su PERT, CPM, PD, Microsoft Project i Transplan, 2h, Ishodi:1,4
9.Potrebna znanja-alati, kao što su PERT, CPM, PD, Microsoft Project i Transplan, 2h, Ishodi:1,4
10.Potrebna znanja-alati, kao što su PERT, CPM, PD, Microsoft Project i Transplan, 2h, Ishodi:1,4
11.Potrebna znanja-alati, kao što su PERT, CPM, PD, Microsoft Project i Transplan, 2h, Ishodi:1,4
12.Potrebna znanja-alati, kao što su PERT, CPM, PD, Microsoft Project i Transplan, 2h, Ishodi:1,4
13.Potrebna znanja-alati, kao što su PERT, CPM, PD, Microsoft Project i Transplan, 2h, Ishodi:1,4
14.Optimalizacija izvedenih planova, 1h, Ishodi:1,5,7
Postupci izrade planova projekta, 1h, Ishodi:1,4,5,7,9,10
15.Blok kartična tehnika za izradu planova projekata, 2h, Ishodi:1,5,6,9,10
Sadržaj auditornih vježbi1.Crtanje strukture mrežnog dijagrama strelica, 1h, Ishodi:1,2,3,4
2.Proračun naprijed-natrag (CPM i PERT), 1h, Ishodi:1,2,3,4
3.Proračun naprijed-natrag (CPM i PERT), 1h, Ishodi:1,2,3,4
4.Određivanje zračnosti događaja i vremenskih rezervi, 1h, Ishodi:1,2,3,4
5.Crtanje PD i proračun mreže, fiksni termini i preklapanja, 1h, Ishodi:1,2,3,4
6.Crtanje PD i proračun mreže, fiksni termini i preklapanja, 1h, Ishodi:1,2,3,4
7.Crtanje PD i proračun mreže, fiksni termini i preklapanja, 1h, Ishodi:1,2,3,4
8.Crtanje mreže u vremenskom dijagramu, 1h, Ishodi:1,2,3,4
9.Crtanje mreže u vremenskom dijagramu, 1h, Ishodi:1,2,3,4
10.Izrada mreže BK tehnikom, 1h, Ishodi:1,2,4
11.Izrada mreže BK tehnikom, 1h, Ishodi:1,2,3,4
12.nema nastave, 1h
13.nema nastave, 1h
14.nema nastave, 1h
15.nema nastave, 1h
Sadržaj seminarskih vježbi1.nema nastave, 1h
2.nema nastave, 1h
3.nema nastave, 1h
4.nema nastave, 1h
5.nema nastave, 1h
6.nema nastave, 1h
7.nema nastave, 1h
8.nema nastave, 1h
9.nema nastave, 1h
10.nema nastave, 1h
11.nema nastave, 1h
12.Izrada seminarskog rada, uz prezentaciju rada pred grupom studenata., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
13.Izrada seminarskog rada, uz prezentaciju rada pred grupom studenata., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
14.Izrada seminarskog rada, uz prezentaciju rada pred grupom studenata., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
15.Izrada seminarskog rada, uz prezentaciju rada pred grupom studenata., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Video oprema
Ishodi6#7
Literatura1. Čala,I; i ostali autori: Inženjerski priručnik, dio 4, poglavlja 6. Planiranje i praćenje proizvodnje, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
2. Vila, A; Štajdl, B; Čala, I; Karabajić, I: Metode planiranja proizvodnje, Informator, Zagreb, 1982.
3. Vila, A; Leicher, Z: Planiranje proizvodnje i kontrola rokova, Informator, 3. izdanje, Zagreb 1983.
4. Schroeder, Roger,G: Upravljanje proizvodnjom, Mate, Zagreb, 1999.
5. Bilješke koje nastavnik priprema za nastavu

1. Čala, I: Stupnjevito planiranje, izlaganje na savjetovanju Upravljanje proizvodnjom, CDI Zagreb, Briuni, 1989.
2. Dilworth,J.B.: Operations Management, Mc Grow Hill, inc., New York, 1995.
3. Schonberger,R.J., Knod, M.E.: Operations Management, Irwin, 1994.
4. Majstorović, V.: Upravljanje Proizvodnjom i projektima (Production and Project Management), Nakladnici Sveučilište u Mostaru i DAAAM International Vienna, Mostar-Wien 2001.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Uredno pohađanje nastave, postignutih najmanje 25% bodova na kolokvijima, uredno izrađen programa
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja#8#15#50$Kolokvij, teorijska pitanja#2#50#50$Programski zadatak#1#35#100$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#50#50$Usmeni ispit#1#50#50$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Projekt ()2
Pismeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:146687;
Izradio prijedlogmr.sc. Časlav Dunović , viši predavač, 14.6.2012

Izborna grupa (Grupa predmeta opći (SPECGRO) - 0- ECTS), ISVU:20317

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:doc.dr.sc. Dalija Kuvačić profesor visoke škole
A:doc.dr.sc. Dalija Kuvačić profesor visoke škole
Ekonomika i menadžment30+15 (15+0+0+0) (75)4186270NE
Šifra WEB/ISVU29660/186270ECTS4Akademska godina2023/2024
NazivEkonomika i menadžment
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski graditeljstvo) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo (Redovni diplomski graditeljstvo) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (15+0+0+0)
75
IzvođačiPredavanja:doc.dr.sc. Dalija Kuvačić profesor visoke škole
Auditorne vježbe:doc.dr.sc. Dalija Kuvačić profesor visoke škole
Cilj predmetaOsposobiti studente-ice za stjecanje znanja i kompetencija iz ekonomike i menadžmenta.
Ishodi učenja:1. procijeniti značenje menadžmenta i teorija menadžmenta.. Razina:6,7
2. preispitati značenje marketinga i marketinškog istraživanja u poslovanju. . Razina:6,7
3. procijeniti značaj poduzetnika i poduzetničkih strategija u poslovanju poduzeća.. Razina:6,7
4. kritički prosuđivati značaj planiranja, odlučivanja i organiziranja u menadžmentu poduzeća. . Razina:7
5. ocijeniti značaj upravljanja, vođenja i kontrole u menadžmentu poduzeća. . Razina:7
6. kreirati SWOT analizu poduzetničke strategije i funkcija menadžmenta poduzeća. . Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Analiza klasične literature
Analiza literature na webu, knowledge mining
Pisanje eseja
Rasprave, brainstorming
Sadržaj predavanja1.Uvod u kolegij i predstavljanje Syllabusa., 2h
2.Uvod u ekonomiku i menadžment i analiza teorija menadžmenta., 2h, Ishodi:1
3.Osnovne odrednice marketinga i SWOT analize., 2h, Ishodi:2,6
4.Odrednice i proces marketinškog istraživanja., 2h, Ishodi:2
5.Značaj poduzetnika i menadžera i analiza poduzetničkih osobina., 2h, Ishodi:3
6.Značaj poduzetništva i poduzetničkih strategija. Pripreme za 1. kolokvij., 2h, Ishodi:3
7.1. kolokvij., 2h, Ishodi:1,2,3
8.Značaj i analiza funkcija menadžmenta., 2h, Ishodi:4,5
9.Odrednice i značaj planiranja u menadžmentu., 2h, Ishodi:4,6
10.Odrednice i značaj odlučivanja u menadžmentu., 2h, Ishodi:4,6
11.Odrednice i značaj organiziranja u menadžmentu., 2h, Ishodi:4,6
12.Odrednice i značaj upravljanja u menadžmentu., 2h, Ishodi:5,6
13.Odrednice i značaj vođenja u menadžmentu., 2h, Ishodi:5,6
14.Odrednice i značaj kontrole u menadžmentu. Pripreme za 2. kolokvij., 2h, Ishodi:5,6
15.2. kolokvij., 2h, Ishodi:4,5,6
Sadržaj auditornih vježbi1.Rasprava o temama za seminarske radove i prezentacije te izbor tema., 1h
2.Analiziranje poduzetnika i poduzetničkih strategija uspješnih poduzeća., 2h, Ishodi:3
3.Analiziranje marketinških aktivnosti uspješnih hrvatskih poduzeća., 2h, Ishodi:2
4.Analiza i rasprava o funkcijama menadžmenta u poslovnoj praksi., 2h, Ishodi:1,4,5
5.Izlaganje i rasprava o studentskim seminarskim radovima i prezentacijama na temu SWOT analize i korištenja funkcija menadžmenta na primjeru uspješnih poduzeća., 8h, Ishodi:6
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Video oprema
Potrošni materijal, navesti
Ishodi6#7
Literatura1. Buble, Marin: Menadžerske vještine, Sinergija, Zagreb, 2010.
2. Horvat, Đuro; Perkov, Davor; Trojak, Nataša: Strategijsko upravljanje i konkurentnost u novoj ekonomiji, Edukator, Zagreb, 2012.
3. Kolaković, Marko: Poduzetništvo u ekonomiji znanja, Sinergija, Zagreb, 2006.
Dopunska literatura:
1. Thomas H. Byers, Richard C. Dorf, Andrew J. Nelson: Tehnološko poduzetništvo - od ideje do tvrtke, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2015.
2. Auerswald, Philip, E-book: The Coming Prosperity: How Entrepreneurs Are Transforming the Global Economy, Oxford University Press, New York, 2012.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Redovito prisustvo na nastavi.
Provjera znanja u semestruDva kolokvija.
Seminarski rad i prezentacija.
Način polaganja ispita nakon semestraPisani ispit.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()2
Seminarski rad ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdoc.dr.sc. Dalija Kuvačić profesor visoke škole, 14.7.2020
+P:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
A:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Gospodarenje imovinom30+15 (15+0+0+0) (75)4186268NE
Šifra WEB/ISVU29658/186268ECTS4Akademska godina2023/2024
NazivGospodarenje imovinom
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski graditeljstvo) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo (Redovni diplomski graditeljstvo) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (15+0+0+0)
75
IzvođačiPredavanja:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Auditorne vježbe:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Cilj predmetaDati uvid studentima kako gospodarenje imovinom nije odvojeni poslovni proces rezerviran samo za velike poslovne sustave, već integrirani dio poslovanja svakog poslovnog sustava koji zahtjeva stalna unapređenja. Student će znati razlikovati materijalnu od nematerijalne imovine, opisati proces nabave te usporediti prednosti i nedostatke provođenja internog i eksternog održavanja imovine. Ujedno će dobiti uvid u procese planiranja, investiranja i brige o ljudskim potencijalima. Na ovaj će se način student usredotočiti na kritičko razmišljanje o svakom pojedinom procesu upravljanja imovinom, što će mu omogućiti da samostalno predloži i napiše prijedloge za poboljšanje procesa upravljanja imovinom unutar poduzeća gdje je zaposlen ili koje mu je poznato.
Ishodi učenja:1. procijeniti ulogu i mjesto gospodarenja imovinom unutar poslovnog sustava. Razina:6,7
2. povezati procese analize tržišta, planiranja i uspješnog gospodarenja imovinom. Razina:6,7
3. procijeniti pokazatelje uspješnosti gospodarenja imovinom tijekom cijelog životnog vijeka. Razina:6,7
4. obraniti stav najčešće korištenih alata sustava gospodarenja imovinom. Razina:7
5. izabrati opciju prijedloga za poboljšanje procesa upravljanja imovinom. Razina:7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Gradivo se izlaže tako da se teoretski okvir kombinira s primjerima gospodarenja imovinom iz prakse te se studente potiče da daju svoj osvrt na pozitivne i negativne primjere s kojima su se susretali.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Radionica
Tijekom auditornih vježbi studenti se pripremaju za samostalno pisanje seminarskog rada u kojem ne samo analiziraju, već i daju prijedloge za poboljšanje procesa gospodarenja imovinom poduzeća gdje su zaposleni ili kojeg dobro poznaju. Pri tome koriste znanja dobivena tijekom predavanja, uz kontinuirano usmjeravanje kroz raspravu i brainstorming tijekom vježbi.
Sadržaj predavanja1.Uvodno predavanje, 2h, Ishodi:1
2.Vrste imovine poduzeća i njihovo strateško upravljanje, 4h, Ishodi:1
3.Provođenje i praćenje životnog ciklusa imovine, 4h, Ishodi:2
4.Korištenje i održavanje materijalnom imovinom, 4h, Ishodi:2
5.Metrika, norme i praćenje uspješnosti gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:3
6.Analiza tržišta, segmentacija tržišta i marketing kao alati uspješnog gospodarenja imovine , 4h, Ishodi:3
7.Investicijske studije i integrirano upravljanje imovinom, 4h, Ishodi:4
8.Alati upravljanja imovinom i pouzdanost sustava gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:5
9.Nema predavanja
10.Nema predavanja
11.Nema predavanja
12.Nema predavanja
13.Nema predavanja
14.Nema predavanja
15.Nema predavanja
Sadržaj auditornih vježbi1.Vrsta i namjena pojedinih vrsta imovine , 3h, Ishodi:1
2.Proces planiranja gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:2
3.Primjena metoda analize tržišta, 4h, Ishodi:3
4.Analiza troškova i prihoda imovine te izračuni pokazatelja uspješnosti gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:3
5.Nema auditornih vježbi
6.Nema auditornih vježbi
7.Nema auditornih vježbi
8.Nema auditornih vježbi
9.Nema auditornih vježbi
10.Nema auditornih vježbi
11.Nema auditornih vježbi
12.Nema auditornih vježbi
13.Nema auditornih vježbi
14.Nema auditornih vježbi
15.Nema auditornih vježbi
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Projektor
Ishodi6#7
Literatura1.prof. dr. sc. Ivo Čala i ostali: Održavanje i gospodarenje imovinom, Hrvatsko društvo održavatelja, Zagreb, 2016.
2.dr. sc. Sanja Bračun: Aktualne elektroničke mape nastavnika pripremljene za predavanja dostupne na LMS sustavu, https://lms.tvz.hr/course/view.php?id=32
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)70% pohađanja predavanja i vježbi
Provjera znanja u semestruSeminar
Način polaganja ispita nakon semestraNakon ocijenjenog seminarskog rada, student prijavljuje termin usmenog ispita
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Seminarski rad ()2
Usmeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:146689;163453;
Izradio prijedlogdr. sc. Sanja Bračun
+P:mr.sc. Lucija Bačić v.pred.
A:mr.sc. Lucija Bačić v.pred.
S:mr.sc. Lucija Bačić v.pred.
Komunikacijske vještine30+15 (10+0+5+0) (75)4186269NE
Šifra WEB/ISVU29659/186269ECTS4Akademska godina2023/2024
NazivKomunikacijske vještine
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski graditeljstvo) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo (Redovni diplomski graditeljstvo) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (10+0+5+0)
75
IzvođačiPredavanja:mr.sc. Lucija Bačić v.pred.
Auditorne vježbe:mr.sc. Lucija Bačić v.pred.
Seminarske vježbe:mr.sc. Lucija Bačić v.pred.
Cilj predmetaRazumjeti i ovladati znanjem, vještinama i tehnikama svih tipova i oblika komunikacije u svakom poslovnom okruženju. Produbiti i proširiti kompetencije iz područja komunikacijskih vještina te ih implementirati u poslovnu praksu i time uspješnije sudjelovati u procesima poslovne komunikacije.
Ishodi učenja:1. povezati temeljne teorijske pojmove, načela, strukturu i proces komunikacije. Razina:6,7
2.identificirati specifičnosti tipova i oblika komunikacijskog procesa i ponašanje ciljane skupine. Razina:6
3. kombinirati i primijeniti stečena znanja, tehnike i komunikacijske vještine kako bi se djelotvornije oblikovale poruka s obzirom na tipove i oblike komunikacije u suvremenom poslovnom okruženju. Razina:6,7
4.predvidjeti adekvatne načine rješavanja prepreka i sukoba u komunikaciji te njihove prevencije. Razina:6,7
5. kritički prosuđivati tijekom planiranja aktivnosti, osmišljavanja i oblikovanja odgovarajuće komunikacijske strategije s ciljem postizanja učinkovitije komunikacije. Razina:7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Analiza literature na webu, knowledge mining
Pisanje eseja
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Način izvođenja seminarskih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Analiza literature na webu, knowledge mining
Pisanje eseja
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Sadržaj predavanja1.Uvodno predavanje i definiranje osnovnih pojmova , 4h, Ishodi:1
2.Oblici komunikacije prema osjetilima i ulozi jezika , 4h, Ishodi:1,2
3.Tipovi komunikacije , 4h, Ishodi:1,2,3
4.Struktura i proces komunikacijskog procesa, 4h, Ishodi:1,2,3
5.Vrste i oblici komunikacije, 4h, Ishodi:1,2,3
6.Poslovna komunikacija, 4h, Ishodi:2,3,4,5
7.Organizacijska struktura i komunikacija, 3h, Ishodi:2,3,4,5
8.Prepreke i barijere u komunikaciji , 3h, Ishodi:2,3,4,5
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj auditornih vježbi1.Prezentacija vježbi i upute za pisanje projektnog zadataka, 1h, Ishodi:1
2.Analiza primjera iz prakse, grupna rasprava i rješavanje problema, 1h, Ishodi:1,2
3.Analiza primjera iz prakse, grupna rasprava i rješavanje problema, 1h, Ishodi:1,2,3
4.Analiza primjera iz prakse, grupna rasprava i rješavanje problema, 1h, Ishodi:1,2,3
5.Analiza primjera iz prakse, grupna rasprava i rješavanje problema, 1h, Ishodi:1,2,3
6.Analiza primjera iz prakse, grupna rasprava i rješavanje problema, 1h, Ishodi:2,3,4,5
7.Analiza primjera iz prakse, grupna rasprava i rješavanje problema, 2h, Ishodi:2,3,4,5
8.Analiza primjera iz prakse, grupna rasprava i rješavanje problema, 2h, Ishodi:2,3,4,5
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj seminarskih vježbi1.Nema nastave
2.Nema nastave
3.Nema nastave
4.Nema nastave
5.Nema nastave
6.Nema nastave
7.Nema nastave
8.Nema nastave
9.Prezentacija projekta i grupna rasprava, 5h, Ishodi:1,2,3,4,5
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaObavezna literatura:

1. Bovee, C.L., Thill, J.V.: Suvremena poslovna komunikacija, 10. izdanje, MATE, Zagreb, 2012.
2. Rouse, M.J., Rouse, S.: Poslovne komunikacije, Masmedia, Zagreb, 2005

Dopunska literatura:
1. Fox, R.: Poslovna komunikacija, Hrvatska sveučilišna naklada, Pučko otvoreno učilište Zagreb, 2006
2. Brajša P.: Umijeće razgovora, C.A.S.H., Pula, 2000.
3. Rijavec, M., Miljković, D.: Neverbalna komunikacija - Jezik koji svi govorimo, IEP, Zagreb, 2002
4. Reardon, K.K.: Interpersonalna komunikacija - Gdje se misli susreću, Alinea, Zagreb, 1998
5. Brajša, P.: Menadžerska komunikologija, FOING, Varaždin, 1993
6. Plenković, M.: Poslovna komunikologija, Alinea Zagreb, 1991


Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Pohađanje 70% nastave i vježbi.
Provjera znanja u semestruRedovito pohađanje i aktivnost na predavanjima i vježbama 20%.
Praktičan rad i izlaganje 30%.
1. i 2. kolokviji 50%.
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit 60%
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Aktivnost u nastavi ()1
Praktični rad ()1
Pohađanje nastave ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:146690;
Izradio prijedlogmr.sc. Lucija Bačić v.pred., 15.9.2020

Izborna grupa (Grupa predmeta stručni (SPECGRO) - 0- ECTS), ISVU:20316

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:1.dr.sc. Igor Gukov , dipl.ing.građ.
P:2.dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
P:3. Šime Serdarević mag. ing. aedif.
A: Šime Serdarević mag. ing. aedif.
Spregnute konstrukcije30+15 (15+0+0+0) (75)4240335DA
Šifra WEB/ISVU29954/240335ECTS4Akademska godina2023/2024
NazivSpregnute konstrukcije
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski graditeljstvo) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo (Redovni diplomski graditeljstvo) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (15+0+0+0)
75
IzvođačiPredavanja:1. dr.sc. Igor Gukov , dipl.ing.građ.
Predavanja:2. dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
Predavanja:3. Šime Serdarević mag. ing. aedif.
Auditorne vježbe: Šime Serdarević mag. ing. aedif.
Cilj predmeta
+P:1.mr.sc. Jure Galić predavač
P:2.mr.sc. Donka Wurth v. predavač
Trajnost i održavanje građevina30+15 (15+0+0+0) (75)4240337NE
Šifra WEB/ISVU29956/240337ECTS4Akademska godina2023/2024
NazivTrajnost i održavanje građevina
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski graditeljstvo) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo (Redovni diplomski graditeljstvo) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (15+0+0+0)
75
IzvođačiPredavanja:1. mr.sc. Jure Galić predavač
Predavanja:2. mr.sc. Donka Wurth v. predavač
Cilj predmetaStjecanje znanja potrebnih za provođenje postupaka održavanja AB konstrukcija; što uključuje istražne radove, ocjenu stanja betonske konstrukcije, izradu projekta pojačanog održavanja, sanacije ili rekonstrukcije, provođenje kontrole kvalitete materijala (certificiranje), kontrolu kvalitete izvođenja radova, te programe monitoringa. Poseban osvrt na provođenje nadzora nad sanacijskim radovima građevina od armiranog betona.
Ishodi učenja:1.povezati povezati mehanizme razaranja konstrukcija, uz primjere oštećenja. Razina:6,7
2. utvrditi utjecaj projektiranja i izvođenja na trajnost. Razina:7
3.napisati zahtijevana svojstva materijala i sustava i metode kontrole kvalitete tijekom i nakon izvođenja popravaka i ojačanja armiranobetonskih konstrukcija. Razina:6,7
4.analizirati utjecaj održavanja na trajnost, gospodarenje građevinama . Razina:6
5. utvrditi dijagnostiku stanja i monitoring konstrukcija. Razina:7
6. preporučiti i propisati optimalno načelo i metodu popravka. Razina:7
7. planirati trajnost konstrukcija :betonske, zidane, drvene , čelične. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Sadržaj predavanja1.Uvod, prikaz inženjerskih građevina od betona, armiranog i prednapregnutog betona, 2h, Ishodi:4
2.Problematika održavanja i sanacija građevina, 2h, Ishodi:6
3.Degradacijski procesi koji djeluju na beton i armaturu, 2h, Ishodi:6
4. Greške kod izvođenja , 2h, Ishodi:6
5.Planiranje i provođenje istražnih radova na konstrukciji u cilju određivanja stanja gradiva , 2h, Ishodi:6
6.Upoznavanje s normama za provođenje sanacija i sanacijske materijale HRN EN 1504: 1-10 I potvrđivanje sukladnosti materijala za provođenje popravka i zaštite AB konstrukcija , 2h, Ishodi:6
7.Kolokvij, 2h
8.Postupci sanacijskih radova: Površinska zaštita , 2h, Ishodi:6
9.Postupci sanacijskih radova: Reprofilacija sanacijskim mortovima i betonima, 2h, Ishodi:6
10.Postupci sanacijskih radova:Sanacija pukotina , 2h, Ishodi:6
11.Postupci sanacijskih radova:Ojačanje konstrukcija, armaturna sidra, FRP trake , Zaštita armature od korozije, 2h, Ishodi:6
12. Izrada projekta sanacije , 2h, Ishodi:5
13.Provođenje nadzora nad sanacijaklim radovima, tehnološki nadzor program kontrolnih ispitivanja , 2h, Ishodi:5
14.Primjeri iz prakse, 2h, Ishodi:4
15.Kolokvij, 2h
Sadržaj auditornih vježbi1.Predavanje, 2h, Ishodi:1
2.Predavnje, 2h
3.Određivanje razreda izloženosti, 2h, Ishodi:4
4.Predavnje, 2h, Ishodi:7
5.Predavnje, 2h, Ishodi:6
6.Određivanje sastava betona i svojstava betona, 2h, Ishodi:4
7.Predavnje, 2h, Ishodi:6
8.Ispitivanje prema važećim normama, 2h, Ishodi:5
9.Predavnje, 2h, Ishodi:6
10.Predavnje, 2h, Ishodi:5
11.Predavnje, 2h, Ishodi:6
12.EUROKODOVI, 2h, Ishodi:6
13.Predavnje, 2h, Ishodi:5
14.Predavnje, 2h, Ishodi:6
15.Predavnje, 2h, Ishodi:5
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Namjenski laboratorij
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Alat, navesti
Ishodi6#7
LiteraturaJure Radić i suradnici, BETONSKE KONSTRUKCIJE, SANACIJE, Hrvatska sveučilišna naklada, 2010
J. Radić i suradnici, BETONSKE KONSTRUKCIJE, PRIRUČNIK, Hrvatska sveučilišna naklada, '06.
J. Radić i suradnici, BETONSKE KONSTRUKCIJE, GRAĐENJE, Hrvatska sveučilišna naklada, '07.
Jure Radić i suradnici, BETONSKE KONSTRUKCIJE, Riješeni primjeri, Hrvatska sveučilišna naklada, 2010
Jure Radić i suradnici, ZIDANE KONSTRUKCIJE, Priručnik, Hrvatska sveučilišna naklada, 2010
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Pohađanje auditornih vježbi 80%
Pisati oba kolokvija za više od 50% + seminarski rad
Provjera znanja u semestruKolokvij I + II
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Pismeni ispit ()1
Aktivnost u nastavi ()1
Seminarski rad ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogmr.sc. Donka Wurth v. predavač, 25.4.2018
+P:1.izv. prof. dr. sc. Dean Čizmar dipl. ing. građ.
P:2.dr.sc. Igor Gukov , dipl.ing.građ.
P:3. Ivan Volarić mag.ing.aedif.
Zidane konstrukcije30+15 (15+0+0+0) (75)4240336NE
Šifra WEB/ISVU29955/240336ECTS4Akademska godina2023/2024
NazivZidane konstrukcije
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski graditeljstvo) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Graditeljstvo (Redovni diplomski graditeljstvo) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (15+0+0+0)
75
IzvođačiPredavanja:1. izv. prof. dr. sc. Dean Čizmar dipl. ing. građ.
Predavanja:2. dr.sc. Igor Gukov , dipl.ing.građ.
Predavanja:3. Ivan Volarić mag.ing.aedif.
Cilj predmeta
Ishodi6#7