1. semestar :: smjer :: Stručni diplomski studij Informatika

Obavezni predmeti

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:dr.sc. Vjeran Bušelić prof. v.šk.
S: Dinko Horvat struč.spec.ing.techn.inf.
S:mag.oec Kristina Perec
Digitalna ekonomija30+30 (0+0+30+0) (90)5130903DA
Šifra WEB/ISVU29072/130903ECTS5Akademska godina2023/2024
NazivDigitalna ekonomija
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski informatika) - Obavezni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (smjer računarstvo) (Izvanredni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Obavezni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (Redovni diplomski informatika) - Obavezni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (smjer računarstvo) (Redovni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Obavezni predmet
PripadnostPodručje društvenih znanosti 5.01. Ekonomija Društveni predmet (Katedra za zajedničke predmete, katedra za ekonomiju)
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+0+30+0)
90
IzvođačiPredavanja:dr.sc. Vjeran Bušelić prof. v.šk.
Seminarske vježbe: Dinko Horvat struč.spec.ing.techn.inf.
Seminarske vježbe:mag.oec Kristina Perec
Cilj predmetaCilj je kolegija upoznati studente sa razvojem digitalne ekonomije u postindustrijskom društvu
Ishodi učenja:1.analizirati temeljne pojmove povezane sa razvojem ekonomije platformi. Razina:6
2. formulirati / oblikovati procijeniti i valorizirati utjecaj temeljnih digitalnih tehnologija (mobile, social, big data, cloud, IoT,) na ekonomiju digitalnog doba . Razina:6,7
3. procijeniti temeljne čimbenike koji utječu na ekonomska kretanja u postindustrijskom društvu . Razina:6,7
4. vrjednovati nove modele i oblike ekonomskog razvoja u postindustrijskom društvu . Razina:7
5.usporediti stare i nove čimbenike koji determiniraju ekonomski razvoj u ekonomiji platformi . Razina:6,7
6. formulirati / oblikovati identificirati i pojasniti osnovne izazove digitalne transformacije poslovanja. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Modeliranje
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Način izvođenja seminarskih vježbiAnaliza klasične literature
Analiza literature na webu, knowledge mining
Pisanje eseja
Sadržaj predavanja1.Upoznavanje, način rada i ocjenjivanja, pregled cijelog kolegija., 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
2.industrija 4.0., tehnološke promjene i megatrendovi., 4h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
3.Digitalna ekonomija i novi ekonomski modeli. Osnovni pojmovi i koncepti., 4h, Ishodi:1,2,3,4,5
4.Novi poslovni modeli., 4h, Ishodi:1,2,5,6
5.Disruptivne inovacije. Umjetna inteligencija., 4h, Ishodi:2,5,6
6.Blokchain. Internet stvari., 4h, Ishodi:2,5,6
7.Digitalna transformacija poslovanja. Remapiranje industrije i organizacije., 4h, Ishodi:2,3,5,6
8.Dizajniranje digitalne organzacije. , 4h, Ishodi:2,3,5,6
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj seminarskih vježbi1.Analiza slučaja s tehnološkog i ekonomskog aspekta digitalne ekonomije: Digitalizacija maloprodajnih plaćanja i utjecaj transakcijskog troška, 2h, Ishodi:1,2,3
2.Analiza slučaja s tehnološkog i ekonomskog aspekta digitalne ekonomije: Dvostrane B2B platforme, 2h, Ishodi:1,2,3
3.Analiza slučaja s tehnološkog i ekonomskog aspekta digitalne ekonomije: Usporedba online i offline konkurentnosti, 2h, Ishodi:4,5
4.Analiza slučaja s tehnološkog i ekonomskog aspekta digitalne ekonomije: Povezivanje informacijskih dobara , 2h, Ishodi:4,5
5.Analiza slučaja s tehnološkog i ekonomskog aspekta digitalne ekonomije: Aukcije i usporedba web usluga, 2h, Ishodi:4,5
6.Analiza slučaja s tehnološkog i ekonomskog aspekta digitalne ekonomije: Sadržaj generiran od strane korisnika, 2h, Ishodi:4,5
7.Analiza slučaja s tehnološkog i ekonomskog aspekta digitalne ekonomije: Značaj društvenih mreža, 2h, Ishodi:4,5
8.Predaja završnog seminarskog rada i rasprava , 2h, Ishodi:2,3,4,5,6
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Video oprema
Ishodi7#6
LiteraturaPeitz, Martin, and Joel Waldfogel, eds. The Oxford Handbook of the Digital Economy. Oxford University Press, 2012.
Varian, Hal R., and Carl Shapiro. "Information rules: a strategic guide to the network economy." Harvard Business School Press, Cambridge (1999).
Benkler, Yochai. The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom. Yale University Press, 2006.
Coyle, Diane. The weightless world: strategies for managing the digital economy. Mit Press, 1999.
Negroponte, Nicholas. Being digital. Random House LLC, 1996.
Tapscott, Don, Alex Lowy, and David Ticoll. Blueprint to the Digital Economy: Creating Wealth in the Era of E-business. McGraw-Hill Professional, 1998.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Pristnost na nastavi; seminarski rad
Provjera znanja u semestruKolokvij
Način polaganja ispita nakon semestraPisani ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Kontinuirana provjera znanja ()1
Seminarski rad ()2
Usmeni ispit ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogDr.sc. Vjeran Bušelić
+P:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
A:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
S:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Gospodarenje imovinom30+30 (15+0+15+0) (90)5130902NE
Šifra WEB/ISVU29071/130902ECTS5Akademska godina2023/2024
NazivGospodarenje imovinom
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski informatika) - Obavezni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (smjer računarstvo) (Izvanredni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Obavezni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (Redovni diplomski informatika) - Obavezni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (smjer računarstvo) (Redovni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Obavezni predmet
PripadnostPodručje društvenih znanosti 5.01. Ekonomija Stručni predmet (Katedra za zajedničke predmete, katedra za ekonomiju)
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (15+0+15+0)
90
IzvođačiPredavanja:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Auditorne vježbe:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Seminarske vježbe:dr. sc. Sanja Bračun dipl.oec.
Cilj predmetaU sklopu ovog predmeta studenti će spoznati kako gospodarenje imovinom nije odvojeni poslovni proces koji se provodi samo u velikim poduzećima, već integrirani dio poslovanja svakog poslovnog sustava koji zahtjeva stalna unapređenja. Student će znati razlikovati materijalnu od nematerijalne imovine, opisati proces nabave te usporediti prednosti i nedostatke provođenja internog i eksternog održavanja imovine. Ujedno će dobiti uvid u procese planiranja, investiranja i brige o ljudskim potencijalima. Na ovaj će se način student usredotočiti na kritičko razmišljanje o svakom procesu upravljanja svih oblika imovine, što će mu omogućiti da samostalno predloži i napiše prijedloge za poboljšanje procesa upravljanja imovinom unutar poduzeća gdje je zaposlen ili koje mu je poznato.
Ishodi učenja:1. procijeniti ulogu i mjesto gospodarenja imovinom unutar poslovnog sustava. Razina:6,7
2. povezati procese analize tržišta, planiranja i uspješnog gospodarenja imovinom. Razina:6,7
3. procijeniti pokazatelje uspješnosti gospodarenja imovinom tijekom cijelog životnog vijeka. Razina:6,7
4. obraniti stav najčešće korištenih alata sustava gospodarenja imovinom. Razina:7
5. izabrati opciju prijedloga za poboljšanje procesa upravljanja imovinom. Razina:7
Uključenost ishoda učenja u ishodima studija:
1.3.OPĆI Koristiti tehnike, vještine i suvremene alate neophodne za inženjersku praksu.: 5h od 150h
1.4.OPĆI Povezati inženjerske aktivnosti konstruiranja, proizvodnje i marketinga s potrebama korisnika proizvoda i usluge.: 10h od 150h
1.5.OPĆI Identificirati, modelirati i rješavati inženjerske probleme.: 5h od 150h
1.6.OPĆI Osmišljavati i provoditi pokuse, analizirati i interpretirati dobivene podatke.: 5h od 150h
2.1.OSOBNE Znanje o suvremenim pitanjima struke i društva.: 5h od 150h
2.2.OSOBNE Odgovornost, dosljednost, točnost, ažurnost.: 10h od 150h
2.3.OSOBNE Etički i moralni pristup radu.: 5h od 150h
2.4.OSOBNE Kritička evaluacija argumenata, pretpostavki i podataka u cilju stvaranja mišljenja i pridonošenja rješenju problema.: 40h od 150h
2.6.OSOBNE Iskustva rada u projektnim timovima i industriji.: 10h od 150h
2.7.OSOBNE Predstavljanje informacija, ideja, problema i rješenja stručnoj i općoj publici.: 10h od 150h
2.8.OSOBNE Komunikacijske vještine u okviru struke te s klijentima, na hrvatskom i engleskom jeziku.: 10h od 150h
2.10.OSOBNE Prilagodljivost novim tehnologijama i tehnikama kao dio procesa cjeloživotnog učenja.: 10h od 150h
2.11.OSOBNE Otvorenost za nova znanja, iskustva i kulturne okolnosti.: 10h od 150h
2.12.OSOBNE Fleksibilnost i prilagodljivost u iznalaženju tehničkih rješenja uz neupitno poštivanje temeljnih etičkih načela, pravnih normi i pravila struke.: 5h od 150h
3.1.SPECINF Razumijevati mjesto i ulogu IT u kontekstu organizacije, menedžmenta i poslovnih procesa.: 20h od 150h
3.2.SPECINF Razumijevati domenu inženjerstva i tehnologija sukladno stupnju obrazovanja: 20h od 150h
3.3.SPECINF Povezati relevantne specifične discipline kao što su informacijsko-računarsko inženjerstvo i tehnologije u poslovnom okruženju: 40h od 150h
3.4.SPECINF Upotrijebiti stečena znanja za samostalno usvajanje novih znanja: 20h od 150h
3.5.SPECINF Realizirati kritičko razmišljanje te logičko stvaranje mišljenja u poslovnim i inženjerskim procesima: 10h od 150h
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Gradivo se izlaže tako da se teoretski okvir kombinira s primjerima gospodarenja imovinom iz prakse te se studente potiče da daju svoj kritički osvrt na pozitivne i negativne primjere s kojima su se susretali.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Tijekom auditornih vježbi studente se usmjerava na korištenje alata i znanja iz područja Gospodarenja imovinom dobivena tijekom predavanja, uz kontinuirano usmjeravanje nastavnika kroz raspravu i brainstorming tijekom vježbi.
Način izvođenja seminarskih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Radionica
Tijekom seminarskih vježbi studenti samostalno pišu seminarski rad u kojem ne samo analiziraju, već i daju prijedloge za poboljšanje procesa gospodarenja imovinom poduzeća gdje su zaposleni ili kojeg dobro poznaju.
Sadržaj predavanja1.Nema predavanja
2.Nema predavanja
3.Nema predavanja
4.Nema predavanja
5.Nema predavanja
6.Nema predavanja
7.Nema predavanja
8.Uvodno predavanje, 2h, Ishodi:1
9.Vrste imovine poduzeća i njihovo strateško upravljanje, 4h, Ishodi:1
10.Provođenje i praćenje životnog ciklusa imovine, 4h, Ishodi:2
11.Korištenje i održavanje materijalnom imovinom, 4h, Ishodi:2
12.Metrika, norme i praćenje uspješnosti gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:3
13.Analiza tržišta, segmentacija tržišta i marketing kao alati uspješnog gospodarenja imovine, 4h, Ishodi:3
14.Investicijske studije i integrirano upravljanje imovinom, 4h, Ishodi:4
15.Alati upravljanja imovinom i pouzdanost sustava gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:5
Sadržaj auditornih vježbi1.Nema vježbi
2.Nema vježbi
3.Nema vježbi
4.Nema vježbi
5.Nema vježbi
6.Nema vježbi
7.Nema vježbi
8.Nema vježbi
9.Namjena pojedinih oblika imovine, 3h, Ishodi:1
10.Proces planiranja gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:2
11.Primjena metoda analize tržišta, 4h, Ishodi:3
12.Analiza troškova i prihoda imovine te izračuni pokazatelja uspješnosti gospodarenja imovinom, 4h, Ishodi:3
13.Nema vježbi
14.Nema vježbi
15.Nema vježbi
Sadržaj seminarskih vježbi1.Nema seminarskih vježbi
2.Nema seminarskih vježbi
3.Nema seminarskih vježbi
4.Nema seminarskih vježbi
5.Nema seminarskih vježbi
6.Nema seminarskih vježbi
7.Nema seminarskih vježbi
8.Nema seminarskih vježbi
9.Nema seminarskih vježbi
10.Nema seminarskih vježbi
11.Nema seminarskih vježbi
12.Nema seminarskih vježbi
13.Praktična primjena analize tržišta, 5h, Ishodi:1,2,3
14.Kvarovi i oštećenja imovine te praćenje životnog vijeka imovine, 5h, Ishodi:4,5
15.Programska podrška i metode upravljanja rizicima sustava gospodarenja imovinom, 5h, Ishodi:5
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Projektor
Elementarni: za klasičnu nastavu predavaonica s om te za hibridnu/online nastavu (izvanredne okolnosti) aplikacija za održavanje online nastave.
Ishodi7#6
LiteraturaObavezna literatura:
1.prof. dr. sc. Ivo Čala i ostali, (2016.), Održavanje i gospodarenje imovinom, Hrvatsko društvo održavatelja, Zagreb.
2.dr. sc. Sanja Bračun (2022.), Aktualne elektroničke mape nastavnika pripremljene za predavanja dostupne na LMS sustavu, https://lms-2020.tvz.hr/course/view.php?id=712

Preporučena literatura:
1.Juan Pablo Usuga Cadavid, (2020.), Machine learning applied in production planning and control: a state#8209;of#8209;the#8209;art in the era of industry 4.0, Springer.
2.G. Cheng, (2020.), Joint optimization of production, quality control and maintenance for serial-parallel multistage production systems, ScienceDirect.
3.O. Kaganova, (2020.), An Asset Management Approach to Planning, Funding, and Managing Public Spaces, dostupan na: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1449-5_ch3
4.M. Stride, (2019.), The use of building information modelling by quantity surveyors in facilities management roles, dostupan na: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ECAM-11-2019-0660/full/html
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)70% prisustva na predavanjima i vježbama

Provjera znanja u semestruIzrada seminarskog rada
Način polaganja ispita nakon semestraNakon ocijenjenog seminarskog rada, a u slučaju neostvarenja minimalnih 60 % rezultata na pismenom ispitu, student prijavljuje termin usmenog ispita.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Seminarski rad ()2
Usmeni ispit ()3
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr.sc. Sanja Bračun
+P:1.dr.sc. Igor Urbiha prof. struč. stud.
A:dr.sc. Igor Urbiha prof. struč. stud.
Matematika30+30 (30+0+0+0) (90)5130898NE
Šifra WEB/ISVU29070/130898ECTS5Akademska godina2023/2024
NazivMatematika
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski informatika) - Obavezni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (smjer računarstvo) (Izvanredni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Obavezni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (Redovni diplomski informatika) - Obavezni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (smjer računarstvo) (Redovni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Obavezni predmet
PripadnostPodručje prirodnih znanosti 1.01. Matematika Opći predmet (Katedra za zajedničke predmete, katedra za matematiku)
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (30+0+0+0)
90
IzvođačiPredavanja:1. dr.sc. Igor Urbiha prof. struč. stud.
Auditorne vježbe:dr.sc. Igor Urbiha prof. struč. stud.
Cilj predmetaOsposobiti studenta da upotrebljava diferencijalni i integralni račun funkcija više varijabli.
Ishodi učenja:1. formulirati / oblikovati funkcije više varijabli. Razina:6,7
2. formulirati / oblikovati neprekidnost i limes funkcije više varijabli. Razina:6,7
3.utvrditi diferencijalni račun funkcija više varijabli. Razina:7
4.utvrditi parcijalne derivacije prvog i viših redova. Razina:7
5.utvrditi tangencijalnu ravninu. Razina:7
6.utvrditi lokalne ekstreme funkcija više varijabli. Razina:7
7.utvrditi integralni račun funkcija više varijabli. Razina:7
8.utvrditi računanje dvostrukih integrala. Razina:7
9.utvrditi polarni koordinatni sustav u ravnini. Razina:7
10.utvrditi računanje dvostrukih integrala supstitucijom. Razina:7
11.utvrditi primjenu integrala na računanje središta mase, statičkih momenata, težište. Razina:7
12.riješiti linearnu diferencijalnu jednadžbu prvog reda metodom varijacije konstante. Razina:6
13. formulirati / oblikovati obične diferencijalne jednadžbe. Razina:6,7
14.rješavanje sustava diferencijalnih jednadžbi. Razina:
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Pitanja - odgovori
Ostalo, upisati
Auditorna
Način izvođenja auditornih vježbiOstalo, upisati
Rješavanje zadataka na ploči
Sadržaj predavanja1.Funkcije više varijabli, prirodno područje definicije funkcije dviju varijabli, plohe drugog reda, 2h, Ishodi:1
Neprekidnost funkcija više varijabli, limes funkcija više varijabli , 2h, Ishodi:2
2.Parcijalne derivacije, Schwartzov teorem, 2h, Ishodi:2,3,4
Derivacija kompozicije funkcija, prvi i drugi diferencijal funkcije dvije varijable, tangencijalna ravnina., 2h, Ishodi:4,5
3.Lokalni ekstremi funkcija više varijabli, uvjetni ekstremi, 2h, Ishodi:6
Integralni račun funkcija više varijabli: volumen, dvostruki integral, višestruki integral, 2h, Ishodi:7,8
4.1. kolokvij, 2h
Izračunavanje dvostrukog integrala - iterirani integrali, Fubinijev teorem , 2h, Ishodi:8
5.Polarni koordinatni sustav u ravnini, računanje dvostrukih integrala zamjenom pravokutnih koordinata polarnim, Jakobijan, 2h, Ishodi:9,10
Primjene integrala: težište, središte mase, statički momenti, moment inercije , 2h, Ishodi:11
6.2. kolokvij, 2h
Obične diferencijalne jednadžbe - uvod, 2h, Ishodi:13
7.Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda, metoda varijacije konstante, 2h, Ishodi:12
Sistem linearnih diferencijalnih jednadžbi s konstantnim koeficijentima, 2h, Ishodi:14
8.3. kolokvij, 2h
9.nema nastave
10.nema nastave
11.nema nastave
12.nema nastave
13.nema nastave
14.nema nastave
15.nema nastave
Sadržaj auditornih vježbi1.Funkcije više varijabli, prirodno područje definicije funkcije dviju varijabli, plohe drugog reda., 2h, Ishodi:1
Neprekidnost funkcija više varijabli, limes funkcija više varijabli , 2h, Ishodi:2
2.Parcijalne derivacije, Schwartzov teorem, 2h, Ishodi:2,3,4
Derivacija kompozicije funkcija, prvi i drugi diferencijal funkcije dvije varijable, tangencijalna ravnina., 2h, Ishodi:4,5
3.Lokalni ekstremi funkcija više varijabli, uvjetni ekstremi., 2h, Ishodi:6
Integralni račun funkcija više varijabli: volumen, dvostruki integral, višestruki integral, 2h, Ishodi:7,8
4.1. kolokvij, 2h
Izračunavanje dvostrukog integrala - iterirani integrali, Fubinijev teorem , 2h, Ishodi:8
5.Polarni koordinatni sustav u ravnini, računanje dvostrukih integrala zamjenom pravokutnih koordinata polarnim, Jakobijan, 2h, Ishodi:9,10
Primjene integrala: težište, središte mase, statički momenti, moment inercije , 2h, Ishodi:11
6.2. kolokvij, 2h
Obične diferencijalne jednadžbe - uvod, 2h, Ishodi:13
7.Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda, metoda varijacije konstante, 2h, Ishodi:12
Sistem linearnih diferencijalnih jednadžbi s konstantnim koeficijentima, 2h, Ishodi:14
8.3. kolokvij, 2h
9.nema nastave, 2h
10.nema nastave, 2h
11.nema nastave, 2h
12.nema nastave, 2h
13.nema nastave, 2h, Ishodi:12
14.nema nastave, 2h
15.nema nastave, 2h
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
rješavanje zadataka u skladu s obrađenim materijalom
Ishodi7#6
LiteraturaS. Suljagić: Matematika 2, http://www.grad.hr/nastava/matematika/
S. Kurepa, Matematička analiza III, Tehnička knjiga, Zagreb 1975.
L.Krnić, Z.Šikić: Račun diferencijalni i integralni, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
B.P.Demidovič: Zadaci i riješeni zadaci iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, 1978.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Nema posebnih uvjeta za potpis.
Provjera znanja u semestruKolokvijski ispiti za vrijeme semestra
Način polaganja ispita nakon semestraZa vrijeme semestra se provode tri kolokvijska ispita (od kojih svaki ima po tri zadatka koji se rješavaju jedan sat) i ako student ispravno riješi barem jedan zadatak na svakom od njih i ako ukupno riješi barem četiri zadatka, onda je student položio ispit iz kolegija i ne mora prisustvovati usmenom ispitu.

Pismeni ispit se sastoji od pet zadataka koji se rješavaju dva sata. Ako student ispravno riješi barem dva zadatka, onda pristupa usmenom ispitu na kojem treba ispravno riješiti dva zadatka da bi položio ispit.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()5
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr.sc. Igor Urbiha prof.vis.šk., 17.4.2014.
+P:1. Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj.
A: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj.
A: Hrvoje Rakić , dipl.ing.stroj., v. pred.
S: Vida Senci
Upravljanje i vođenje projekata30+30 (15+0+15+0) (90)5158110NE
Šifra WEB/ISVU29392/158110ECTS5Akademska godina2023/2024
NazivUpravljanje i vođenje projekata
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski informatika) - Obavezni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (smjer računarstvo) (Izvanredni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Obavezni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (Redovni diplomski informatika) - Obavezni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (smjer računarstvo) (Redovni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Obavezni predmet
PripadnostPodručje tehničkih znanosti 2.11. Strojarstvo Stručni predmet (Katedra za zajedničke predmete, katedra za ekonomiju)
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (15+0+15+0)
90
IzvođačiPredavanja:1. Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj.
Auditorne vježbe: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj.
Auditorne vježbe: Hrvoje Rakić , dipl.ing.stroj., v. pred.
Seminarske vježbe: Vida Senci
Cilj predmetaSavladati osnovne elemente za upravljanje poslovnim, proizvodnim i uslužnim procesima, koji se mogu projektno promatrati.
Ishodi učenja:1. formulirati / oblikovati projektni cilj u skladu sa strategijom organizacije. Razina:6,7
2.formulirati/oblikovati projekt u skladu sa strategijom organizacije. Razina:
3.sastaviti prijedlog projekta i projektnog plana kroz seminarski rad. Razina:6,7
4.upravljati procesima nad cjelovitošću projekta,njegovimopsegom,vremenom,troškovima,kvalitetom,ljudima,komunikacijama,rizicima i projektnom nabavom. Razina:6,7
5.procijeniti projektne rizike na projektnom prijedlogu. Razina:6,7
6.raščlaniti projektni proizvod na faze i aktivnosti čiji rezultati doprinose projektnom cilju. Razina:6
7.normirati potrebno vrijeme i resurse za provođenje aktivnost i koristeći se tehnikama mrežnog planiranja. Razina:6,7
8.planirati troškove za provođenje projektnih aktivnosti,. Razina:6,7
9.analizirati projektni prijedlog kroz logičku matricu. Razina:6
10.razviti spremnost za timski rad i suradnju. Razina:6,7
11.kombinirati metode i postupke za donošenje odluka. Razina:6,7
12.utvrditi utjecaj projektnog proizvoda na okoliš. Razina:7
Uključenost ishoda učenja u ishodima studija:1.1.OPĆI Služiti se stranim jezikom u literaturi i svakodnevnoj stručnoj komunikaciji. : 10h od 150h
2.1.OSOBNE Znanje o suvremenim pitanjima struke i društva.: 10h od 150h
2.2.OSOBNE Odgovornost, dosljednost, točnost, ažurnost.: 10h od 150h
2.3.OSOBNE Etički i moralni pristup radu.: 10h od 150h
2.4.OSOBNE Kritička evaluacija argumenata, pretpostavki i podataka u cilju stvaranja mišljenja i pridonošenja rješenju problema.: 20h od 150h
2.6.OSOBNE Iskustva rada u projektnim timovima i industriji.: 20h od 150h
2.7.OSOBNE Predstavljanje informacija, ideja, problema i rješenja stručnoj i općoj publici.: 20h od 150h
2.8.OSOBNE Komunikacijske vještine u okviru struke te s klijentima, na hrvatskom i engleskom jeziku.: 10h od 150h
2.12.OSOBNE Fleksibilnost i prilagodljivost u iznalaženju tehničkih rješenja uz neupitno poštivanje temeljnih etičkih načela, pravnih normi i pravila struke.: 10h od 150h
3.5.SPECINF Realizirati kritičko razmišljanje te logičko stvaranje mišljenja u poslovnim i inženjerskim procesima: 10h od 150h
5.3.E-poslovanje Primijeniti formalne metode na analizu zahtjeva kod projektiranja poslovnih informacijskih sustava : 10h od 150h
6.4.E-uprava Primijeniti formalne metode na analizu zahtjeva kod projektiranja komponenti informacijskih sustava i podsustava uprave: 10h od 150h
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Diskusija problema
Cijelo gradivo izlaže se tako da nastavnik uz svoja izlaganja na ploči koristi crteže, tablice i dijagrame kako bi se olakšalo razumjevanje predmeta. Sve ovo može biti na folijama ili u SW programu Power Point-u.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Radionica
Zadaci se rješavaju na ploči iz svake obrađene teme. Nakon objašnjenog i riješenog prvog zadatka iz određene teme studentima se zadaje sljedeći iz iste teme i pušta ih se da ga sami rješavaju uz asistenciju nastavnika koji ih obilazi i pomaže pri rješavanju. Korištenjem BK tehnike izradi se sa studentima jedan manji projekt.
Način izvođenja seminarskih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Radionica
posteri, flomasteri, ljepljiva traka
Sadržaj predavanja1.Priroda i kontekst projektnog menadžmenta , procesi i područja znanja, 2h, Ishodi:1
2.Strategija i projektni menadžment, 4h, Ishodi:1
3.Projektni menadžment i interesno-utjecajne skupine na projektu (2), 2h, Ishodi:2
4.Odgovarajuća projektna organizacijska struktura, 2h, Ishodi:2
5.Početna faza rada na projektu , 2h, Ishodi:3
6. Iniciranje i planiranje projekta, 3h, Ishodi:4
7.Izrada prijedloga projekta, 3h, Ishodi:4,5,7,10
8.Tehnike planiranja , 4h, Ishodi:6,7,8
9.Implementacijska faza projekta, 4h, Ishodi:7,8,9,10
10.Faza zaključivanja i evaluacije projekta, 2h, Ishodi:7,8,10,11,12
11.kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12
12.nema nastave
13.nema nastave
14.nema nastave
15.nema nastave
Sadržaj auditornih vježbi1.nema nastave
2.nema nastave
3.nema nastave
4.nema nastave
5.nema nastave
6.nema nastave
7.nema nastave
8.Zadaci TMP, CPM, 4h, Ishodi:7
9.Zadaci TMP, PERT, PD, Transplan, 4h, Ishodi:7
10.kolokvij , 2h, Ishodi:7
11.nema nastave
12.nema nastave
13.nema nastave
14.metode donošenja odluka, 2h, Ishodi:5,6,7,9
15.metoda projektnog ciklusa- logička matrica, 3h, Ishodi:5,6,7,9,10,11,12
Sadržaj seminarskih vježbi1.nema nastave
2.nema nastave
3.nema nastave
4.nema nastave
5.nema nastave
6.metode za rješavanje problema, Brainstorming, izrada stabla problema i stabla ciljeva, razrada projektne ideje, 4h, Ishodi:9,10,11,12
7.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12
8.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,12
9.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12
10.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12
11.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12
12.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12
13.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12
14.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12
15.predaja seminarskih radova, 3h, Ishodi:9,11,12
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Potrošni materijal, navesti
arci papira za izradu postera, markeri
Ishodi7#6
LiteraturaPMI- Vodič kroz znanje o upravljanju projektima (Vodič kroz PMBOK,4. izdanje), Mate d.o.o., Zagreb 2011.
nikolić, Čala, alić Kostešić: Metode planiranje u proizvodnji odjeće, ZS 2010.
Čala,I; i ostali autori: Inženjerski priručnik, dio 4, poglavlja 6. Planiranje i praćenje proizvodnje, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
Vila, A; Štajdl, B; Čala, I; Karabajić, I: Metode planiranja proizvodnje, Informator, Zagreb, 1982.
Vila, A; Leicher, Z: Planiranje proizvodnje i kontrola rokova, Informator, 3. izdanje, Zagreb 1983.
Schroeder, Roger,G: Upravljanje proizvodnjom, Mate, Zagreb, 1999.
Bilješke koje nastavnik priprema za nastavu
Čala, I: Stupnjevito planiranje, izlaganje na savjetovanju Upravljanje proizvodnjom, CDI Zagreb, Briuni, 1989.
Dilworth,J.B.: Operations Management, Mc Grow Hill, inc., New York, 1995.
Schonberger,R.J., Knod, M.E.: Operations Management, Irwin, 1994.
Majstorović, V.: Upravljanje Proizvodnjom i projektima (Production and Project Management), Nakladnici Sveučilište u Mostaru i DAAAM International Vienna, Mostar-Wien 2001.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)predaja seminarskog rada
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja, kolokvij - numerički zadaci, kolokvij - teorijska pitanja, seminarski rad
1.kolokvij - zadaci numeričkog tipa max 50 bodova - min 30
2.kolokvij - zadaci objektivnog tipa max 50 bodova - min 30
3.seminarski rad max 50 bodova - min 30
ukupno max 150 bodova - min 90
bodovi ocjena
0-89 nedovoljan
90-105 dovoljan
106-120 dobar
121-135 vrlo dobar
136-150 izvrstan
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit, Seminarski rad
bodovi ocjena
0-89 nedovoljan
90-105 dovoljan
106-120 dobar
121-135 vrlo dobar
136-150 izvrstan
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Kontinuirana provjera znanja ()1
Seminarski rad ()2
Pismeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:130900;
Izradio prijedlog Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj., 9.5.2012

Izborna grupa (Predmeti prvog semestra (SPECIIS i SPECIIRS) - 0- ECTS), ISVU:12343

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj.
A: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj.
Korištenje i upravljanje informacijskih sustava - EUCIP45+15 (15+0+0+0) (90)5130908NE
Šifra WEB/ISVU29076/130908ECTS5Akademska godina2023/2024
NazivKorištenje i upravljanje informacijskih sustava - EUCIP
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (smjer računarstvo) (Izvanredni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (Redovni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (smjer računarstvo) (Redovni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet
PripadnostPodručje tehničkih znanosti 2.11. Strojarstvo Stručni predmet (Katedra za aplikativne sustave)
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
45+15 (15+0+0+0)
90
IzvođačiPredavanja: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj.
Auditorne vježbe: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj.
Cilj predmetaStjecanje temeljnih znanja potrebnih u procesu planiranja, korištenja i upravljanja informacijskih sustava
Ishodi učenja:1.klasificirati organizacijsku strukturu i informacijski sustav koji podržava njeno poslovanje. Razina:6,7
2.opravdati pojedinu funkciju informacijskog sustava obzirom na dio poslovanja koje podržava. Razina:7
3.valorizirati vrijednost informacijskog sustava na osnovi ključnih pokazatelja poslovanja. Razina:7
4.poduprijeti razvoj informacijskog sustava organizacije u skladu s trendovima na polju komercijalnog poslovanja i marketinga. Razina:7
5.prezentirati metode i tehnike koje služe provjeri kvalitete planiranog informacijskog sustava. Razina:6,7
6. formulirati / oblikovati faze IT projekta. Razina:6,7
7.voditi dijalog sa zainteresiranimstranama,osobito ukoliko je uključeno ne informatičko osoblje. Razina:6,7
8.poduprijeti organizaciju u odlukama vezanim na etička i pravna pitanja vezana na informacijske tehnologije. Razina:7
9.protumačiti osnovne odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o trgovačkim društvima. Razina:
10.riješiti osnovne pravne probleme. Razina:6
11.skicirati osnovne ugovore iz poslovanja. Razina:6
12.upotrijebiti pravila o ponašanju u poslovnom okruženju. Razina:
Uključenost ishoda učenja u ishodima studija:1.1.OPĆI Služiti se stranim jezikom u literaturi i svakodnevnoj stručnoj komunikaciji. : 10h od 150h
1.3.OPĆI Koristiti tehnike, vještine i suvremene alate neophodne za inženjersku praksu.: 10h od 150h
1.5.OPĆI Identificirati, modelirati i rješavati inženjerske probleme.: 10h od 150h
2.1.OSOBNE Znanje o suvremenim pitanjima struke i društva.: 10h od 150h
2.3.OSOBNE Etički i moralni pristup radu.: 10h od 150h
2.4.OSOBNE Kritička evaluacija argumenata, pretpostavki i podataka u cilju stvaranja mišljenja i pridonošenja rješenju problema.: 10h od 150h
2.7.OSOBNE Predstavljanje informacija, ideja, problema i rješenja stručnoj i općoj publici.: 10h od 150h
2.8.OSOBNE Komunikacijske vještine u okviru struke te s klijentima, na hrvatskom i engleskom jeziku.: 10h od 150h
2.11.OSOBNE Otvorenost za nova znanja, iskustva i kulturne okolnosti.: 10h od 150h
3.1.SPECINF Razumijevati mjesto i ulogu IT u kontekstu organizacije, menedžmenta i poslovnih procesa.: 50h od 150h
3.3.SPECINF Povezati relevantne specifične discipline kao što su informacijsko-računarsko inženjerstvo i tehnologije u poslovnom okruženju: 10h od 150h
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Frontalno, usmeno izlaganje ilustrirano prezentacijama rješenja iz prakse, primjerima, te uz primjenu suvremene prezentacijske tehnologije. Koristi se multimedijalni nastavni materijal projekcijom na platnu te dostupan polaznicima i putem Interneta.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Računalne simulacije
Upoznavanja s procesima i alatima važnim za donošenje strateških odluka, a pomoću opreme za prezentaciju LCD projektor i računalo
Sadržaj predavanja1.Organizacije i korištenje IT-om, 2h, Ishodi:1,2
2.Organizacije i korištenje IT-om, 2h, Ishodi:1,2
3. Upravljanje informacijskim tehnologija, 2h, Ishodi:3,4
4.Mjerenje vrijednosti IT, 2h, Ishodi:5,6
5.kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
6.Globalna umrežena ekonomija , 2h, Ishodi:7
7.Globalna umrežena ekonomija , 2h, Ishodi:7
8.Upravljanje projektima, 2h, Ishodi:8,9
9.Upravljanje projektima, 2h, Ishodi:8,9
10.Upravljanje projektima, 2h, Ishodi:8,9
11.Suradnja i komunikacija, 2h, Ishodi:10
12.Suradnja i komunikacija, 2h, Ishodi:10
13. Pravna i etička pitanja, 2h, Ishodi:11,12
14. Pravna i etička pitanja, 2h, Ishodi:11,12
15.kolokvij, 2h, Ishodi:7,8,9,10,11,12
Sadržaj auditornih vježbi1.Informacijski sustavi za menagement, 1h, Ishodi:1
2.Informacijski sustavi za menagement, 1h, Ishodi:1
3.Tipične IT funkcije i tipovi tehnologija, 1h, Ishodi:2,3
4.Tipične IT funkcije i tipovi tehnologija, 1h, Ishodi:2,3
5.Poslovni planovi i studije izvedivosti, 1h, Ishodi:4,5
6.Poslovni planovi i studije izvedivosti, 1h, Ishodi:4,5
7.Korištenje osnovnih upravljačkih sustava - CRM, SCM, ERP, 1h, Ishodi:6
8.Korištenje osnovnih upravljačkih sustava - CRM, SCM, ERP, 1h, Ishodi:6
9.Osnovne tehnike upravljanja projektima, 1h, Ishodi:7
10.Osnovne tehnike upravljanja projektima, 1h, Ishodi:7
11.Komunikacijski modeli, 1h, Ishodi:8
12.Umijeće prezentiranja, 1h, Ishodi:9
13.Autorsko pravo i posebne odredbe za računalne programe , 1h, Ishodi:10
14.Primjeri ugovora o licenci softvera, 1h, Ishodi:11
15.Upravljanje inovacijama u IT, 1h, Ishodi:12
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Projektor
Ishodi7#6
Literatura1. EUCIP CORE LEVEL COURSE MATERIAL: P. Schgoer, R Brambilla, F. Amarilli: The All-Round IT Professional, Plan Knowelegde Area: Use and Management of Information Systems, ICS Skills, Dublin 2005.,
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)položen 1 kolokvij
Provjera znanja u semestruKolokvij, teorijska pitanja#2#100#60$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#100#60$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Kontinuirana provjera znanja ()3
Pismeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlog Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj., 9.5.2012
+P:1.izv. prof. dr. sc. Petar Jandrić prof. v. šk.
A:izv. prof. dr. sc. Petar Jandrić prof. v. šk.
Motivacija i timski rad30+30 (30+0+0+0) (90)5130906NE
Šifra WEB/ISVU29074/130906ECTS5Akademska godina2023/2024
NazivMotivacija i timski rad
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (smjer računarstvo) (Izvanredni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (Redovni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (smjer računarstvo) (Redovni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet
PripadnostPodručje društvenih znanosti 5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti Društveni predmet (Katedra za aplikativne sustave)
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (30+0+0+0)
90
IzvođačiPredavanja:1. izv. prof. dr. sc. Petar Jandrić prof. v. šk.
Auditorne vježbe:izv. prof. dr. sc. Petar Jandrić prof. v. šk.
Cilj predmetaOsvještavanje i razumijevanje osnova uspješne komunikacije i usvajanje tehnika i vještina potrebnih za uspješnu komunikaciju s pojedincima, u grupi i s publikom. Kolegij promiče humanističke vrijednosti, kao što su međusobna odgovornost, prava na uključenost i prihvaćenost, slobodno izražavanje i uvažavanje, tolerancija različitosti.
Ishodi učenja:1.formulirati osnove uspješne komunikacije. Razina:6,7
2.identificirati prepreke za uspješnu komunikaciju, razumijevanje sukoba, osnovna svojstva grupnih procesa i pravila javnog prezentiranja. Razina:6
3.klasificirati tehnike i vještine potrebne za uspješnu komunikaciju s pojedincima, u grupi i s publikom. Razina:6,7
4.osmisliti jasno izražavanje i aktivno slušanje te davati povratne informacije uz uvažavanje. Razina:6,7
5.riješiti komunikacijske probleme i sukobe . Razina:6
6.prezentirati različte poslovne planove, probleme i rješenja . Razina:6,7
7.procijeniti utjecaj spolnih stavova na rad s osobama istog ili suprotnog spola. Razina:6,7
8.usporediti međukulturalne razlike u svrhu uspješnije komunikacije s pripadnicima različitih kultura. Razina:6,7
9.oblikovati uloge i funkcije voditelja usmjerene na socio-emocionalne odnose članova i ostvarivanje individualnih i grupnih ciljeva. Razina:6
10. razviti humanističke vrijednosti kao što su međusobna odgovornost, prava na uključenost i prihvaćenost, slobodno izražavanje i uvažavanje, tolerancija različitosti. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Izlaganje domaćih zadaća
Način izvođenja auditornih vježbiAnaliza klasične literature
Analiza literature na webu, knowledge mining
Pisanje eseja
Rasprave, brainstorming
igranje uloga, rad u paru, rad u malim grupama, rasprava, prezentacija publici, evaluacija i samoevaluacija
Sadržaj predavanja1.Komunikacijski proces (1)., 2h, Ishodi:1,10
2.Komunikacijski proces (2)., 2h, Ishodi:1,3,10
3.Verbalna komunikacija., 2h, Ishodi:2,3,4,10
4.Neverbalna komunikacija., 2h, Ishodi:2,3,10
5.Osnove feminizma., 2h, Ishodi:7,8,10
6.Utjecaj spolnih stavova na rad s osobama istog ili suprotnog spola., 2h, Ishodi:7,8,10
7.Osnove multikulturalizma., 2h, Ishodi:7,8,10
8.Međukulturalne razlike - uspješnija komunikacija s pripadnicima različitih kultura., 2h, Ishodi:7,8,10
9.Negativni i pozitivni aspekti sukoba., 2h, Ishodi:3,4,5,10
10.Konstruktivna i destruktivna interakcija i komunikacija., 2h, Ishodi:3,4,5,10
11.Komunikacija u maloj grupi., 2h, Ishodi:3,4,5,10
12.Komunikacija u velikoj grupi., 2h, Ishodi:3,4,5,10
13.Specifičnosti grupne strukture i procesa., 2h, Ishodi:3,4,5,9,10
14.Javna prezentacija (1), 2h, Ishodi:3,4,5,9,10
15.Javna prezentacija (2), 2h, Ishodi:3,4,5,8,9,10
Sadržaj auditornih vježbi1.Razlika između tima i radne skupine., 6h, Ishodi:1,2,5
2.Sastavljanje tima., 6h, Ishodi:1,2,5,8
3.Planiranje timskog projekta. , 6h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
4.Stvaranje timskih normi. , 6h, Ishodi:1,2,9,10
5.Stilovi vođenja., 6h, Ishodi:1,4,9,10
6.Nema nastave
7.Nema nastave
8.Nema nastave
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Stolice i stolovi ne smiju biti pričvršćeni za tlo.
Ishodi7#6
LiteraturaPearson, J. C., Spitzberg, B. H. (1990). Interpersonal communication: concepts, components and contexts. Dubuque: Wm. C. Brown Publishers.
Egan, G. (1977). You and me: the skills of communicating and relating to others. Monterey: Brooks/Cole Publishing Company.
Bolton, R. (1986). People skills. New York: Touchstone.
Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2003). Kako do DA: do dogovora pregovorom, a ne predajom. Zagreb: Neretva.
Lucas, S. E. (1998). The art of public speaking. New York: McGraw-Hill.
Van Emden, J. I Becker, L. (2004). Presentation skills for students. London: Palgrave Macmillan.
Stewart, J. (Ed.) (1999). Bridges, not walls: a book about interpersonal communication. McGraw-Hill.
Holliday, A., Hyde, M. I Kullman, J. (2004). Intercultural communication. London: Routledge
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Pohađanje minimalno 50% predavanja i vježbi.
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja#10#10#50$Kolokvij, teorijska pitanja#3#90#50$
Način polaganja ispita nakon semestraUsmeni ispit#1#100#50$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Usmeni ispit ()5
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogDr.sc. Petar Jandrić prof., 30.5.2012
+P:1.dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić dipl.iur.
A:dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić dipl.iur.
Poslovna etika i pravo30+15 (15+0+0+0) (105)5200529NE
Šifra WEB/ISVU29723/200529ECTS5Akademska godina2023/2024
NazivPoslovna etika i pravo
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (smjer računarstvo) (Izvanredni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (Redovni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (smjer računarstvo) (Redovni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet
PripadnostPodručje društvenih znanosti 5.02. Pravo Društveni predmet (Katedra za zajedničke predmete, katedra za ekonomiju)
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+15 (15+0+0+0)
105
IzvođačiPredavanja:1. dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić dipl.iur.
Auditorne vježbe:dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić dipl.iur.
Cilj predmetaUpoznati studente s teorijom upravljanja interesnim grupama, te upoznati studente s osnovama građanskog prava.
Ishodi učenja:1.normirati pojam morala i etike. Razina:6,7
2.prezentirati teoriju zainteresiranih strana. Razina:6,7
3.formulirati / oblikovati DOP u srcu poslovne strategije. Razina:6,7
4.izgraditi etičke teorije. Razina:6,7
5.formulirati / oblikovati okvir za razumijevanje etičkog donošenja odluka. Razina:6,7
6.normirati krakteristike OCD-a. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaAnaliza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Klasična auditorna predavanja.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Vježbe na kojima se trenira na primjerima iz realnog života primjenjuje sadržaj usvojen na predavanjima
Sadržaj predavanja1.Uvod u građansko pravo, 2h, Ishodi:5
2.Načela građanskog prava, 2h, Ishodi:5
3.Subjekti i objekti građanskog prava, 2h, Ishodi:5
4.Uvod u obvezno pravo, 2h, Ishodi:5
5.Subjekti obveznog prava, 2h, Ishodi:5
6.Objekti obveznog prava, 2h, Ishodi:5
7.Pojačanje obveznopravnog odnosa, 2h, Ishodi:5
8.Kupoprodajni ugovor, Ugovor o djelu, 2h, Ishodi:5
9.Ugovor o građenju, 2h, Ishodi:5
10.Ugovor o kreditu, 2h, Ishodi:5
11.Ugovor o zastupanju, 2h, Ishodi:5
12.Prestanak obveznopravnog odnosa, 2h, Ishodi:5
13.Uvod u poslovnu etiku, načela, 2h, Ishodi:5
14.Konvencije o ljudskim pravima, 2h, Ishodi:5
15.Pravo na slobodu govora, rada, obiteljskog života , 2h, Ishodi:5
Sadržaj auditornih vježbi1.Kupoprodajni ugovor , 2h, Ishodi:5
2.Odgovornost za nedostatke stvari, 2h, Ishodi:5
3.Zaštita privatnog života, 2h, Ishodi:5
4.Bankarska tajna, 2h, Ishodi:5
5.Odgovornost izvođača radova , 2h, Ishodi:5
6.Ništetni ugovori, 2h, Ishodi:5
7.Pobojni ugovori, 2h, Ishodi:5
8.Ugovor o djelu, 2h, Ishodi:5
9.Ugovor o građenju, 2h, Ishodi:5
10.Ugovor o kreditu, 2h, Ishodi:5
11.Ugovor o zastupanju, 2h, Ishodi:5
12.Raskid ugovora, 2h, Ishodi:5
13.Pravo kupca, 2h, Ishodi:5
14.Pravo na rad, 2h, Ishodi:5
15.Pregovori, 2h, Ishodi:5
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaBijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaHans Jonas, The Imperative of Responsibility, The University of Chicago Press
Funky Business Kapital pleše samo s darovitima, Kjell A. Nordstrm Jonas Ridderstr#229;le (Differo)
Etika u gospodarstvu : (religije, moral, poslovanje) / Tibor Karpati (Ekonomski fakultet u Osijeku)
Business Ethics: Readings and Cases in Corporate Morality, / W. Michael Hoffman, Robert E Frederick, Mark Schwartz (McGraw-Hill Humanities)
http://www.kurzweilai.net/
Građansko pravo: Martin Vedriš, Petar Klarić
Stvarno pravo: Nikola Gavella, Tatjana Josipović, Igor Gliha, Vlado Belaj, Zlatan Stipković

Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Broj bodova na kolokviju
Provjera znanja u semestruKolokvij#1#20#0$Usmena provjera znanja#1#80#0$
Način polaganja ispita nakon semestraUsmeni ispit#6#100#100$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()3
Pohađanje nastave ()1
Usmeni ispit ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:22663;63931;63932;63933;132265;146750;
Izradio prijedlog Ljiljana Matuško Antonić , 1.6.2012
+P: Maja Pauković dipl.oec.
L: Maja Pauković dipl.oec.
Primjenjena statistika30+30 (0+30+0+0) (90)5130904NE
Šifra WEB/ISVU29073/130904ECTS5Akademska godina2023/2024
NazivPrimjenjena statistika
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (smjer računarstvo) (Izvanredni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (Redovni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (smjer računarstvo) (Redovni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet
PripadnostPodručje društvenih znanosti 5.01. Ekonomija Stručni predmet (Katedra za zajedničke predmete, katedra za matematiku)
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+30+0+0)
90
IzvođačiPredavanja: Maja Pauković dipl.oec.
Laboratorijske vježbe: Maja Pauković dipl.oec.
Cilj predmetaNaučiti studente da misle probabilistički. Omogućiti statističku obradu podataka.
Ishodi učenja:1. usporediti razlike i ograničenja podataka u ovisnosti o mjernoj skali i distribuciji te razumijevanje parametara distribucija.. Razina:6,7
2.analizirati razlike između zavisnih i nezavisnih uzoraka; mogućnost prepoznavanja linearne veze između dvije kontinuirane varijable. Razina:6
3. formulirati / oblikovati bivarijantne podatke; definirati scatterplot; definirati razliku između linearne i nelinearne zavisnosti; prepoznati negativnu vezu iz scatterplota; definirati značenje Pearson korelacijskog koeficijenta; identificirati savršenu linearnu zavisnost; prepoznati nelinearnu asocijaciju dvije varijable. Razina:6,7
4. preispitati pretpostavke za provođenje linearne regresije te interpretacije regresijskih koeficijenata; metode najmanjih kvadrata. Razina:6,7
5.analizirati i razumijeti proporcije i frekvencije te kreiranje kontingencijskih tablica. Razina:6
6.formulirati višestruku regresiju; interpretacija koeficijenata u višestrukoj regresiji te komparaciju dva modela u višestrukoj regresiji. Razina:6,7
7. odabrati značajne varijable u regresijskom modelu; razumijevanje R2 koeficijenta konačnog modela. Razina:7
8. valorizirati pretpostavke za analizu varijance. Razina:7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
auditorna
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Laboratorijske, simulacije na računalima
Grupno rješavanje zadanih problema
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
rad na računalu.
Sadržaj predavanja1.Mjerne skale i neke distribucije slučajnih varijabli s parametrima koji ih određuju. Osnove transformacije varijabli, Z skor., 2h, Ishodi:1
2.Statističko zaključivanje o dva uzorka; usporedbe sredina i varijabiliteta. Testiranje razlike sredina dva uzorka zavisni i nezavisni uzorci., 4h, Ishodi:2
3.Mjere asocijacije između dvije varijable korelacija. Uvod u bivarijantne podatke i asocijacija (korelacija), 4h, Ishodi:3
4.Jednostavna linearna regresija - Uvod i pretpostavke za provođenje analize; testiranje homogenosti varijance, nezavisnosti opservacija; utjecajnih opservacija., 3h, Ishodi:4
kolokvij, 1h, Ishodi:1,2,3,4
5.Analiza ordinalnih i nominalnih varijabli. Analiza kontingencijke tablice - jačina asocijacije Hi kvadrat test kao zamjena za Fisherov točan test; relativan rizik i izgledi - Frekvencije i proporcije, 4h, Ishodi:5
6.Višestruka regresija. Procjena parametara metodom najmanjih kvadrata. Testiranje značajnosti koeficijenta regresije. Interval pouzdanosti regresijske analize., 4h, Ishodi:6
7.Evaluacija regresijskog modela. Analiza reziduala i utjecajne opservacije. Selekcija varijabli u konačnom modelu. Usporedba dva modela. R2, postotak objašnjenog varijabiliteta, značenje standardiziranih i nestandardiziranih koeficijenata regresije; Venn dijagram; standardna, sekvencionalna i stepwise regresija., 4h, Ishodi:7
8.Analiza varijance ANOVA. Testiranje pretpostavki. Welch ANOVA / regularna ANOVA. Jednofaktorska i višefektorska analiza varijance. Omjer varijanci F test., 4h, Ishodi:8
9.kolokvij, 1h, Ishodi:5,6,7,8
10.Nema predavanja
11.Nema predavanja
12.Nema predavanja
13.Nema predavanja
14.Nema predavanja
15.Nema predavanja
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja nastavne jedinice., 2h, Ishodi:1
2.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja nastavne jedinice., 4h, Ishodi:2
3.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja nastavne jedinice., 4h, Ishodi:3
4.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja nastavne jedinice., 4h, Ishodi:4
5.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja nastavne jedinice., 4h, Ishodi:5
6.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja nastavne jedinice., 4h, Ishodi:6
7.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja nastavne jedinice., 4h, Ishodi:7
8.Praktični primjeri i zadaci iz sadržaja nastavne jedinice., 4h, Ishodi:8
9.Nema vježbe
10.Nema vježbe
11.Nema vježbe
12.Nema vježbe
13.Nema vježbe
14.Nema vježbe
15.Nema vježbe
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi7#6
Literatura1.M.Papić,Primijenjena statistika u MS Excelu, Naklada Zoro, Zagreb,978-953-298-037-0,2014
2.V.Bahovec, N.Erjavec, Uvod u ekonometrijsku analizu, Element, Zagreb,978-953-197-643-5,2009
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)50% prisutnosti na vježbama.
Provjera znanja u semestruKolokvij, numerički zadaci.
Ocjenjivanje:
89%-100%; izvrstan 5
76%-88%; vrlo dobar 4
63%-75%; dobar 3
50%-62%; dovoljan 2
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit, numerički zadaci.
Ocjenjivanje:
89%-100%; izvrstan 5
76%-88%; vrlo dobar 4
63%-75%; dobar 3
50%-62%; dovoljan 2
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()3
Pohađanje nastave ()1
Aktivnost u nastavi ()1
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogMaja Pauković, 20.5.2022.
+P:1. Goran Sirovatka dipl. ing., viši predavač
A: Andor Gužvanj
A: Goran Sirovatka dipl. ing., viši predavač
A: Domagoj Tuličić
L: Andor Gužvanj
L: Goran Sirovatka dipl. ing., viši predavač
L: Domagoj Tuličić
Programiranje u računalnim matematičkim alatima0+45 (15+30+0+0) (105)5200518NE
Šifra WEB/ISVU29722/200518ECTS5Akademska godina2023/2024
NazivProgramiranje u računalnim matematičkim alatima
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (smjer računarstvo) (Izvanredni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (Redovni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (smjer računarstvo) (Redovni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet
PripadnostPodručje tehničkih znanosti 2.03. Elektrotehnika Stručni predmet (Katedra za programsko inženjerstvo)
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
0+45 (15+30+0+0)
105
IzvođačiPredavanja:1. Goran Sirovatka dipl. ing., viši predavač
Auditorne vježbe: Andor Gužvanj
Auditorne vježbe: Goran Sirovatka dipl. ing., viši predavač
Auditorne vježbe: Domagoj Tuličić
Laboratorijske vježbe: Andor Gužvanj
Laboratorijske vježbe: Goran Sirovatka dipl. ing., viši predavač
Laboratorijske vježbe: Domagoj Tuličić
Cilj predmetaStjecanje osnovnih vještina u programiranju s pogodno odabranim računalnim matematičkim alatom
Ishodi učenja:1. predvidjeti predvidjeti razlike i sličnosti programiranja u programskom jeziku visoke razine i skriptima i jezicima koji se prevode u strojni kod. . Razina:6,7
2. razviti izračunati vrijednosti izraza s različitim tipovima podataka, numerički, ne numerički. Operacije s Varijablama Razina. Razina:6,7
3. kreirati Kombinirati mogućnosti rješavanja problema s skalarima, vektorima i matricama. Razina:6,7
4. odabrati .Primjena algoritama ulaz izlaz, skripte . Razina:7
5. kreirati Kreirati strukture podataka i rad sa strukturama. Razina:6,7
6. napisati . napisati program koristeći simboličku matematiku i varijablama, i rad s njima u danom alatu. Razina:6,7
7. osmisliti Osmislite rješenja koristeći objektno programiranje objekti, klase i grafika . Razina:6,7
Način izvođenja auditornih vježbiLaboratorijske, simulacije na računalima
Grupno rješavanje zadanih problema
Analiza klasične literature
Rasprave, brainstorming
Računalne simulacije
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske, simulacije na računalima
Računalne simulacije
Ostalo, upisati
Rapberry pi b+
Sadržaj auditornih vježbi1.Osnove rada sa MATLAB-om, 1h, Ishodi:1
2.Numeričke i nenumeričke varijable, 1h, Ishodi:1,2
3.Skalari, vektori i matrice, 1h, Ishodi:2,3
4.Operacije s varijablama, 1h, Ishodi:1,2,3
5.Algoritmi, skripte, ulaz izlaz, 1h, Ishodi:2,3,4
6.Kontrolne strukture i strukture za ponavljanje, 1h, Ishodi:3,4,5
7.Strukture podataka i rad s strukturama, 1h, Ishodi:4,5,6
8.rekapitulacija i rad na primjerima , 1h, Ishodi:4,5,6,7
9.Simbolička matematika simboličke varijable, 1h, Ishodi:4,5,6,7
10.Rad s simboličkim varijablama, 1h, Ishodi:4,5,6,7
11.Objekti klase, 1h, Ishodi:4,5,6,7
12.Objektno programiranje , 1h, Ishodi:5,6,7
13.Objekti i grafika, 1h, Ishodi:5,6,7
14.Programiranje grafičkih objekata, 1h, Ishodi:5,6,7
15.rekapitulacija i rad na primjerima , 1h, Ishodi:4,5,6,7
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Osnove rada sa MATLAB-om, 2h, Ishodi:1,2,3
2.Numeričke i nenumeričke varijable, 2h, Ishodi:1,2,3
3.Skalari, vektori i matrice, 2h, Ishodi:1,2,3
4.Operacije s varijablama, 2h, Ishodi:2,3,4
5.Algoritmi, skripte, ulaz izlaz, 2h, Ishodi:2,3,4
6.Kontrolne strukture i strukture za ponavljanje, 2h, Ishodi:2,3,4
7.Strukture podataka i rad s strukturama, 2h, Ishodi:3,4
8.Kolokvij 1 , 2h, Ishodi:1,2,3,4
9.Simbolička matematika simboličke varijable, 2h, Ishodi:4,5,6,7
10.Rad s simboličkim varijablama, 2h, Ishodi:4,5,6,7
11.Objekti klase, 2h, Ishodi:5,6,7
12.Objektno programiranje , 2h, Ishodi:4,5,6,7
13.Objekti i grafika, 2h, Ishodi:5,6,7
14.Programiranje grafičkih objekata, 2h, Ishodi:5,6,7
15.Kolokvij 2, 2h, Ishodi:4,5,6,7
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaRačunalni laboratorij opće namjene
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Potrošni materijal, navesti
Posebna oprema, navesti
Rapberry pi B+
Ishodi6#7
LiteraturaObavezna:
1. Stormy Attaway, Matlab A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, Butterwonh-Heinemann 2017
2. Mikhailov, Eugeniy E- Programming with MATLAB for Scientists : A Beginners Introduction CRC 2018
3. J. Michael Fitzpatrick, kos Ldeczi -Computer Programming with MATLAB, Fitzle,2014

Izborna:
1. Csar Prez Lpez - MATLAB Graphical Programming, Apress 2014
2. Andy H. Register , A Guide to MATLAB Object-Oriented Programming, Chapman Hall/CRC :, SCITECH Pub, 2007
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Odrađene sve laboratorijske vježbe.
Provjera znanja u semestru1. kolokvij:

eliminatoran;
prag za prolaz: 50% od ukupnoga mogućega broja bodova;

2. kolokvij:

eliminatoran;
prag za prolaz: 50% od ukupnoga mogućega broja bodova.

Zaključna ocjena:

50% - 62% od ukupnoga broja bodova na obama kolokvijima = dovoljan (2)
63% - 74% od ukupnoga broja bodova na obama kolokvijima = dobar (3)
75% - 89% od ukupnoga broja bodova na obama kolokvijima = vrlo dobar (4)
90% - 100% od ukupnoga broja bodova na obama kolokvijima = izvrstan (5)
Način polaganja ispita nakon semestraPraktični ispiti:

4 ispitna termina;
prag za prolaz: 50% od ukupnoga mogućega broja bodova.

Ocjene:
Zaključna ocjena:

50% - 62% od ukupnoga broja bodova na obama kolokvijima = dovoljan (2)
63% - 74% od ukupnoga broja bodova na obama kolokvijima = dobar (3)
75% - 89% od ukupnoga broja bodova na obama kolokvijima = vrlo dobar (4)
90% - 100% od ukupnoga broja bodova na obama kolokvijima = izvrstan (5)
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Kontinuirana provjera znanja ()2
Praktični rad ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogProf. dr. sc. Miroslav Slamić profesor visoke škole, 14.6.2019
+P:1.Dr. sc. Aleksandar Stojanović v. pred.
L:Dr. sc. Aleksandar Stojanović v. pred.
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi30+30 (0+30+0+0) (90)5186735NE
Šifra WEB/ISVU29669/186735ECTS5Akademska godina2023/2024
NazivProgramsko inženjerstvo i informacijski sustavi
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (smjer računarstvo) (Izvanredni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (Redovni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (smjer računarstvo) (Redovni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet
PripadnostPodručje tehničkih znanosti 2.09. Računarstvo Stručni predmet (Katedra za programsko inženjerstvo)
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+30+0+0)
90
IzvođačiPredavanja:1. Dr. sc. Aleksandar Stojanović v. pred.
Laboratorijske vježbe:Dr. sc. Aleksandar Stojanović v. pred.
Cilj predmetaSpoznati procese razvoja i primjene informacijskog sustava, s naglaskom na standardizirane metode za analizu i oblikovanje sustava, konstrukciju i održavanje programske podrške, te pripreme za implementaciju i njeno provođenje.
Ishodi učenja:1. formulirati / oblikovati objektno orijentirani dizajn programa. Razina:6,7
2. formulirati / oblikovati dokumentni model podataka. Razina:6,7
3. formulirati / oblikovati relacijski model podataka. Razina:6,7
4.identificirati osnovne pojmove, modele i oblike upravljanja vezane uz programsko inženjerstvo. Razina:6
5.prezentirati slijed procesa modela programskog inženjerstva. Razina:6,7
6.formulirati / oblikovati načine identifikacije i specifikacije zahtjeva za programskim sustavom. Razina:6,7
7.povezati područja i pristupe oblikovanju arhitekture programskog sustava. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Modeliranje
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Grupno rješavanje zadanih problema
Pisanje eseja
Rasprave, brainstorming
Sadržaj predavanja1.Modeliranje sustava upotrebom UML dijagrama, 2h, Ishodi:1
2.Modeliranje sustava upotrebom UML dijagrama, 2h, Ishodi:1
3.Objektni dizajn, 2h, Ishodi:2
4.Objektni dizajn, 2h, Ishodi:2
5.Modeliranje podataka u raznim modelima podataka, 2h, Ishodi:3
6.Modeliranje podataka u raznim modelima podataka, 2h, Ishodi:4
7.Arhitektura sustava i arhitektonski uzorci, 2h, Ishodi:4
8.Arhitektura sustava i arhitektonski uzorci, 2h, Ishodi:5
9.nema nastave, 2h, Ishodi:6
10.nema nastave, 2h, Ishodi:6
11.nema nastave, 2h, Ishodi:6
12.nema nastave, 2h, Ishodi:6
13.nema nastave, 2h, Ishodi:7
14.nema nastave, 2h, Ishodi:7
15.nema nastave, 2h, Ishodi:7
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Vježbe 1, 2h, Ishodi:1
2.Vježbe 2, 2h, Ishodi:1
3.Vježbe 3, 2h, Ishodi:1
4.Vježbe 4, 2h, Ishodi:2
5.Vježbe 5, 2h, Ishodi:2
6.Vježbe 6, 2h, Ishodi:2
7.Vježbe 7, 2h, Ishodi:3,4
8.Vježbe 8, 2h, Ishodi:3,4
9.nema nastave, 2h, Ishodi:3
10.nema nastave, 2h, Ishodi:3
11.nema nastave, 2h, Ishodi:3
12.nema nastave, 2h, Ishodi:3
13.nema nastave, 2h, Ishodi:1,2,3
14.nema nastave, 2h, Ishodi:1,2,3
15.nema nastave, 2h, Ishodi:1,2,3
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaObvezna:
1. Manger, R.: Softversko inženjerstvo, skripta, PMF-MO, 2013.
Dopunska:
1. Sommerville Ian: Software Engineering, 9th Edition, Pearson, 2011.
2. R. S. Pressman: Software Engineering: A Practitioners Approach 6/e, McGraw-Hil, 2005
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)70% prisutnost na predavanjima
80% prisutnosti na laboratorijskim vježbama
Provjera znanja u semestruProvjera napretka praktičnog rada na svakoj drugoj vježbi.

Ocjena Bodovi
250 - 69
370 - 79
480 - 89
590+
Način polaganja ispita nakon semestraSeminarski rad: 30 bodova
Praktični zadaci: 70 bodova
Usmeni ispit: po potrebi

Ocjena Bodovi
250 - 69
370 - 79
480 - 89
590+

Uvjet za ocjenu: potpis, vježbovni zadatak
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Praktični rad ()3
Seminarski rad ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr. sc. Aleksandar Stojanović
+P:mr. Alenka Poljičak dipl.oec., viši predavač
A: Sanja Đonlić dipl. ing. stroj. (mag. ing. mech.)
A:mr. Alenka Poljičak dipl.oec., viši predavač
S: Sanja Đonlić dipl. ing. stroj. (mag. ing. mech.)
S:mr. Alenka Poljičak dipl.oec., viši predavač
Upravljanje kvalitetom30+30 (15+0+15+0) (90)5130907NE
Šifra WEB/ISVU29075/130907ECTS5Akademska godina2023/2024
NazivUpravljanje kvalitetom
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (smjer računarstvo) (Izvanredni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (Redovni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (smjer računarstvo) (Redovni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet
PripadnostPodručje društvenih znanosti 5.01. Ekonomija Opći predmet (Katedra za zajedničke predmete, katedra za ekonomiju)
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (15+0+15+0)
90
IzvođačiPredavanja:mr. Alenka Poljičak dipl.oec., viši predavač
Auditorne vježbe: Sanja Đonlić dipl. ing. stroj. (mag. ing. mech.)
Auditorne vježbe:mr. Alenka Poljičak dipl.oec., viši predavač
Seminarske vježbe: Sanja Đonlić dipl. ing. stroj. (mag. ing. mech.)
Seminarske vježbe:mr. Alenka Poljičak dipl.oec., viši predavač
Cilj predmetaStjecanje osnovnih znanja iz područja upravljanja kvalitetom
Ishodi učenja:1.ocijeniti ispunjenje propisa i normi koje reguliraju kvalitetu proizvoda ili usluge. Razina:7
2.odabrati prikladan alat kvalitete za rješenje nesukladnosti procesa, proizvoda ili usluge. Razina:7
3.izmjeriti stupanj stabilnosti i varijabilnosti procesa. Razina:7
4.napisati izvještaj o poduzetim korektivnim ili preventivnim radnjama prema kupcu ili upravi. Razina:6,7
5.izgraditi sustav osiguranja kvalitete na modelu radne organizacije ili institucije. Razina:6,7
6.predložiti aktivnosti koje će uvesti poboljšanje u postojeće procese u organizaciji, povećati efikasnost i smanjiti troškove. Razina:6,7
7.upravljati sustavom kvalitete u izabranom modelu radne organizacije ili institucije. Razina:6,7
8.osmisliti dokumentirani postupak koji će opisati neki proces u modelu organizacije. Razina:6,7
Uključenost ishoda učenja u ishodima studija:1.1.OPĆI Služiti se stranim jezikom u literaturi i svakodnevnoj stručnoj komunikaciji. : 30h od 150h
1.2.OPĆI Primijeniti znanje matematike i fizike na inženjerske probleme.: 30h od 150h
1.3.OPĆI Koristiti tehnike, vještine i suvremene alate neophodne za inženjersku praksu.: 50h od 150h
1.4.OPĆI Povezati inženjerske aktivnosti konstruiranja, proizvodnje i marketinga s potrebama korisnika proizvoda i usluge.: 70h od 150h
1.5.OPĆI Identificirati, modelirati i rješavati inženjerske probleme.: 50h od 150h
1.6.OPĆI Osmišljavati i provoditi pokuse, analizirati i interpretirati dobivene podatke.: 50h od 150h
2.1.OSOBNE Znanje o suvremenim pitanjima struke i društva.: 50h od 150h
2.2.OSOBNE Odgovornost, dosljednost, točnost, ažurnost.: 60h od 150h
2.3.OSOBNE Etički i moralni pristup radu.: 40h od 150h
2.4.OSOBNE Kritička evaluacija argumenata, pretpostavki i podataka u cilju stvaranja mišljenja i pridonošenja rješenju problema.: 50h od 150h
2.5.OSOBNE Spremnost za rad na terenu i u nestandardnim uvjetima.: 10h od 150h
2.6.OSOBNE Iskustva rada u projektnim timovima i industriji.: 50h od 150h
2.7.OSOBNE Predstavljanje informacija, ideja, problema i rješenja stručnoj i općoj publici.: 40h od 150h
2.8.OSOBNE Komunikacijske vještine u okviru struke te s klijentima, na hrvatskom i engleskom jeziku.: 40h od 150h
2.9.OSOBNE Profesionalna i ljudska osobnost.: 20h od 150h
2.10.OSOBNE Prilagodljivost novim tehnologijama i tehnikama kao dio procesa cjeloživotnog učenja.: 30h od 150h
2.11.OSOBNE Otvorenost za nova znanja, iskustva i kulturne okolnosti.: 30h od 150h
2.12.OSOBNE Fleksibilnost i prilagodljivost u iznalaženju tehničkih rješenja uz neupitno poštivanje temeljnih etičkih načela, pravnih normi i pravila struke.: 30h od 150h
3.1.SPECINF Razumijevati mjesto i ulogu IT u kontekstu organizacije, menedžmenta i poslovnih procesa.: 60h od 150h
3.2.SPECINF Razumijevati domenu inženjerstva i tehnologija sukladno stupnju obrazovanja: 40h od 150h
3.3.SPECINF Povezati relevantne specifične discipline kao što su informacijsko-računarsko inženjerstvo i tehnologije u poslovnom okruženju: 20h od 150h
3.4.SPECINF Upotrijebiti stečena znanja za samostalno usvajanje novih znanja: 30h od 150h
3.5.SPECINF Realizirati kritičko razmišljanje te logičko stvaranje mišljenja u poslovnim i inženjerskim procesima: 30h od 150h
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže uz maksimalno korištenje crteža, tablica i dijagrama da bi se olakšalo razumijevanje, ali se prikazuju i konkretni primjeri kroz fotografije i gotove materijale uvođenja normi u konkretnim poduzećima. Crtaju se procesi uvođenja sustava osiguranja, itd, a stalno se studente propitkuje kako bi oni što aktivnije sudjelovali u nastavi. Uz ploču potrebno je imati projektor
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Radionica
Ostalo, upisati
Zadaci se rješavaju na ploči iz svakog tematskog područja uz sudjelovanje studenata.
Način izvođenja seminarskih vježbiAnaliza literature na webu, knowledge mining
Rasprave, brainstorming
Radionica
Ostalo, upisati
Student uz pomoć nastavnika bira primjer iz prakse kojega mora analizirati, obraditi i prezentirati pred kolegama
Sadržaj predavanja1.Uvod u kolegij, ocjenjivanje opći pojmovi i definicije kvalitete, 4h, Ishodi:1,2,3,4,5,7,8
2.Sustavi normi, uvod u ISO 9001, Zahtjevi na sustav upravljanja , 4h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
3.Prikupljnje i prikaz podataka, FMEA analiza, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
4.Kontrola i statistika procesa, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
5.Repeticija tema S1-S4, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
6.Kontrola kvalitete procesa, SWOT analiza, 5S, 4h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
7.Metoda 6 sigma, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
8.Dizajn proizvoda, projektiranje, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
9.Metoda osam disciplina, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
10.Kvaliteta u nabavi, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
11.Repeticija tema S5-S9, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj auditornih vježbi1.Procesi razvoja i proizvodnje, FMEA analiza, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
2.Xsr-R karta, analiza procesa proizvodnje, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
3.Ključni pokazatelji učinka, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
4.Planovi kvalitete, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
5.8D metoda, Interni auditi, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
6.Prezentacije seminarskih radova, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
7.Nema nastave
8.Nema nastave
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj seminarskih vježbi1.Konzultacije, vježbe, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
2.Konzultacije, vježbe, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
3.Konzultacije, vježbe, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
4.Nema nastave
5.Nema nastave
6.Nema nastave
7.Nema nastave
8.Nema nastave
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi7#6
LiteraturaBilješke koje nastavnik priprema za nastavu
J.M.Juran, Quality Control Handbook, McGraw-Hill, New York, 1989.
Juran, Joseph Moses; Frank M. Gryna. 1993, 1999, Planiranje i analiza kvalitete. MATE d.o.o. Zagreb
E.L.Grant, R.S.Leavenworth, Statistical Quality Control, McGraw-Hill, New York, 1988.

Lazibat, Tonči, 2009, Upravljanje kvalitetom, Znanstv. knjiga, Zagreb.
Oslić, Ivica, 2008, Kvaliteta i poslovna izvrsnost, MEP Consult, Zagreb
Štajdohar-Pađen, Olga, 2009, Plivati s ISO-m i ostati živ, Kigen, Zagreb
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)predan seminarski rad i ocjenjen sa najmanje 8 boda
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja#3#0#0$Kolokvij, teorijska pitanja#2#35#0$Seminarski rad#1#15#8$Domaće zadaće#5#3#0$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#0#50$Usmeni ispit#1#0#0$Seminarski rad#1#0#0$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Seminarski rad ()1
Pismeni ispit ()3
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr.sc. Ljubivoj Cvitaš dipl.ing., 1.6.2015

Izborna grupa (Seminar - izborni predmet - 0-30 ECTS), ISVU:6974

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:dipl. ing. Ognjen Staničić v. pred.
L:dipl. ing. Ognjen Staničić v. pred.
Bridž30+30 (0+30+0+0) (90)5171755NE
Šifra WEB/ISVU29504/171755ECTS5Akademska godina2023/2024
NazivBridž
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (smjer računarstvo) (Izvanredni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (Redovni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (smjer računarstvo) (Redovni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet
PripadnostPodručje tehničkih znanosti 2.09. Računarstvo Opći predmet ()
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+30+0+0)
90
IzvođačiPredavanja:dipl. ing. Ognjen Staničić v. pred.
Laboratorijske vježbe:dipl. ing. Ognjen Staničić v. pred.
Cilj predmetaUpoznavanje s igrom Bridž. Učenje osnovnih pravila licitacija i izigravanja. Upoznavanje sa najčešće korištenim licitacijskim konvencijama. Upoznavanje s matematičkim principima relevantnim za bridž i analiza vjerojatnosti distribucija karata. Procjena i reevaluacija lista . Analiza informacija iz licitacije i igre i donošenje zaključaka.
Ishodi učenja:1. formulirati / oblikovati osnovna pravila bridža, i tok licitacije, izigravanja i obrane. Razina:6,7
2.raščlaniti različite tipove ruku i načine njihovih licitiranja. Razina:6
3.procijeniti vrijednost ruke u ovisnosti o partnerovoj ruci i toku licitacije. Razina:6,7
4.zaključiti distribuciju karata i dobitan potez u ovisnosti o vjerojatnostnom modelu i raspoloživim informacijama. Razina:6,7
5.usporediti određene linije izvođenja u ovisnosti o njihovim matematičkim očekivanjima. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Ostalo, upisati
Praksa u bridž klubu
Način izvođenja laboratorijskih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Ostalo, upisati
Bridge base online
Sadržaj predavanja1.Uvod u bridž, 2h, Ishodi:1
2.Logika licitacije, 2h, Ishodi:1,2,3
3.Osnove izvođenja, 2h, Ishodi:1,4
4.Atake, signalizacija i principi u obrani, 2h, Ishodi:1,4
5.Igra u adutu i u bezadutu, 2h, Ishodi:1,5
6.Otvori 1 u boji, 2h, Ishodi:2,3
7.1NT i 2NT otvor, 2h, Ishodi:2,3
8.2C otvor, 2h, Ishodi:2,3
9.Baražni otvori, 2h, Ishodi:2,3
10.Vjerojatnosti u bridžu, 2h, Ishodi:4,5
11.Kombinacije karata, 2h, Ishodi:4,5
12.Informativne kontre, 2h, Ishodi:2,3
13.Preliciti i kompetitivna licitacija, 2h, Ishodi:2,3
14.Vježba, 2h, Ishodi:4,5
15.Nema nastave, 2h
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Nema nastave, 2h
2.Nema nastave, 2h
3.Nema nastave, 2h
4.Mini bridž, 2h, Ishodi:1
5.Mini bridž, 2h, Ishodi:1
6.Otvori 1 u boji, 2h, Ishodi:2,3
7.1NT i 2NT otvor, 2h, Ishodi:2,3
8.2C otvor, 2h, Ishodi:2,3
9.Baražni otvori, 2h, Ishodi:2,3
10.Vjerojatnosti u bridžu, 2h, Ishodi:4,5
11.Kombinacije karata, 2h, Ishodi:4,5
12.Informativne kontre, 2h, Ishodi:2,3
13.Preliciti i kompetitivna licitacija, 2h, Ishodi:2,3
14.Turnir i načini obračuna, 2h, Ishodi:1
15.Nema nastave, 2h
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaRačunalni laboratorij opće namjene
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
Literatura1. Neven Elezović: Naučite bridž za deset dana (i deset noći), Element, Zagreb, 2004.,
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Redovito pohađanje nastavnih obaveza
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja, teorijska provjera znanja i praksa
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni i usmeni ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()2
Praktični rad ()2
Kontinuirana provjera znanja ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdipl. ing. Ognjen Staničić , 6.6.2017
+P: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj.
P: Goran Belamarić viši predavač
P:dr.sc. Vjeran Bušelić prof. v.šk.
P:doc.dr.sc. Davor Cafuta
P:dr. sc. Roman Domović , prof.
P:doc. dr. sc. Darko Galinec , prof. struč. stud.
P:izv. prof. dr. sc. Petar Jandrić prof. v. šk.
P:Izv. prof. dr. sc. Goran Klepac Prof. v.š., Viši znanstveni suradnik
P:mr.sc. Sergej Lugović MBA
P: Nikola Majstorović dipl.ing.
P:prof.dr.sc. Vladimir Mateljan
P: Marijan Matić dipl.ing.
P: Vedrana Novinc
P:prof.dr.sc. Klaudio Pap redoviti profesor u trajnom zvanju
P: Zorko Petruša
P:dr.sc. Aleksander Radovan , prof. struč. stud., dipl.ing.
P:Prof. dr. sc. Miroslav Slamić profesor visoke škole
P:dr.sc. Igor Urbiha prof. struč. stud.
P:dr.sc. Predrag Valožić prof. vis. šk. u mirovini
P: Željana Vučina
P:mr.sc. Marinko Žagar viši predavač
P:mr.sc. Dubravko Žigman viši predavač
P:dr.sc. Vilko Žiljak
P:prof.dr.sc. Jana Žiljak Gršić
A:dr.sc. Vjeran Bušelić prof. v.šk.
Seminarski rad60+60 (60+0+0+0) (240)1222533NE
Šifra WEB/ISVU29015/22533ECTS12Akademska godina2023/2024
NazivSeminarski rad
Status1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (Izvanredni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika, izvanredna izvedba (smjer računarstvo) (Izvanredni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (Redovni diplomski informatika) - Izborni predmet1. semestar - Stručni diplomski studij Informatika (smjer računarstvo) (Redovni diplomski informatika (smjer računarstvo)) - Izborni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
60+60 (60+0+0+0)
240
IzvođačiPredavanja: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj.
Predavanja: Goran Belamarić viši predavač
Predavanja:dr.sc. Vjeran Bušelić prof. v.šk.
Predavanja:doc.dr.sc. Davor Cafuta
Predavanja:dr. sc. Roman Domović , prof.
Predavanja:doc. dr. sc. Darko Galinec , prof. struč. stud.
Predavanja:izv. prof. dr. sc. Petar Jandrić prof. v. šk.
Predavanja:Izv. prof. dr. sc. Goran Klepac Prof. v.š., Viši znanstveni suradnik
Predavanja:mr.sc. Sergej Lugović MBA
Predavanja: Nikola Majstorović dipl.ing.
Predavanja:prof.dr.sc. Vladimir Mateljan
Predavanja: Marijan Matić dipl.ing.
Predavanja: Vedrana Novinc
Predavanja:prof.dr.sc. Klaudio Pap redoviti profesor u trajnom zvanju
Predavanja: Zorko Petruša
Predavanja:dr.sc. Aleksander Radovan , prof. struč. stud., dipl.ing.
Predavanja:Prof. dr. sc. Miroslav Slamić profesor visoke škole
Predavanja:dr.sc. Igor Urbiha prof. struč. stud.
Predavanja:dr.sc. Predrag Valožić prof. vis. šk. u mirovini
Predavanja: Željana Vučina
Predavanja:mr.sc. Marinko Žagar viši predavač
Predavanja:mr.sc. Dubravko Žigman viši predavač
Predavanja:dr.sc. Vilko Žiljak
Predavanja:prof.dr.sc. Jana Žiljak Gršić
Auditorne vježbe:dr.sc. Vjeran Bušelić prof. v.šk.
Cilj predmetaSamostalna izrada funkcionalne WEB services aplikacije u Open Source okruženju(Apache,MySQL,PhP).
Ishodi učenja:1.organizirati skupove podataka u funkcionalne cjeline. Razina:6,7
2.sastaviti xml scheme podataka i xml konfiguracijske datoteke. Razina:6,7
3.osmisliti model razvoja web servisa iz konfiguracijskih datoteka u open source okruženju. Razina:6,7
4.razviti operacije web servisa u open source okruženju. Razina:6,7
5.upravljati konfiguracijom web servisa korištenjem php alata. Razina:6,7
6.pripremiti dinamički wsdl dokument. Razina:6,7
7.povezati javno dostupne web servise. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Simulacije
Modeliranje
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Izlaganje domaćih zadaća
Način izvođenja auditornih vježbiLaboratorijske, simulacije na računalima
Grupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Računalne simulacije
Radionica
Sadržaj predavanja1.Uvodno predavanje i upoznavanje studenata sa obavezama i nastavnim materijalom., 2h, Ishodi:1
2.Upoznavanje s XML (EXtensible Markup Language) standardima i sintaksom XML dokumenta, izrada XML dokumenta po W3C pravilima., 2h, Ishodi:2
3.Arhitektura i publiciranje XML dokumenata, XML Schema, XML transformacije i za što ih koristimo., 2h, Ishodi:2
4.Studenti će ponoviti/naučiti kako radi XML Schema i čemu služi, te koja su pravila pisanja sintakse XML Scheme., 2h, Ishodi:3
5.Klijentsko-poslužiteljska arhitektura, osobine klijenta i servera, što je Apache web server i kako radi., 2h, Ishodi:3
6.Upoznavanje sa PHP skriptnim jezikom, serverska strana web aplikacija., 2h, Ishodi:4
7.Teorijske osnove iz HTML (HyperText Markup Language) i CSS (Cascading Style Sheets), pravila pisanja i struktura HTML dokumenta, 2h, Ishodi:4
8.Integracija HTML i CSS dokumenata, oblikovanje izgleda stranice pomoću CSS-a., 2h, Ishodi:5
9.PHP (Hypertext Preprocessor) sintaksa i njegova primjena, PHP varijable i pravila označavanja., 2h, Ishodi:5
10.Funkcionalnost i primjena petlji u programskom okruženju, polja podataka, require i include naredbe., 2h, Ishodi:6
11.MySQL baza podataka, njihova primjena i čemu služe. Primjeri kako kreirati relacijsku bazu podataka., 2h, Ishodi:6,7
12.Povezivanje PHP skriptnog jezika sa bazom podataka, postavljanje upita na bazu, te prikaz rezultata pretraživanja. Unos, izmjena i brisanje podataka iz baze preko forme., 2h, Ishodi:6,7
13.Prezentacija radova studenata na samostalnim projektima., 2h, Ishodi:6,7
14.Ponavljanje ključnih elemenata gradiva, priprema za ispit., 2h
15.Provjera znanja iz teorije, XML, XML Schema, HTML, CSS, PHP (sintaksa, tipovi podataka, polja podataka, petlje), MySQL baza podataka, SQL upiti na bazu., 2h
Sadržaj auditornih vježbi1.Uvodne vježbe, upoznavanje studenata sa obavezama i nastavnim materijalom, te priprema računala za rad sa skriptnim jezikom., 2h, Ishodi:2
2.Izrada XML (EXtensible Markup Language) datoteka pomoću tekstualnog editora Notepad++, 2h, Ishodi:2
3.Izrada XML datoteka i XML Scheme pomoću tekstualnog editora Notepad++, povezivanje dokumenata i validacija., 2h, Ishodi:2
4.Izrada WSDL (Web Services Description Language) dokumenata baziranih na XML pravilima pisanja, 2h, Ishodi:2
5.Instalacija virtualnog servera na računala, upoznavanje sa radnim okruženjem. Potrebno za vježbu instalirati apache, MySQL bazu podataka i FTP klijent., 2h, Ishodi:2
6.Izrada formi pomoću tekstualnih editora. Provjera dunkcionalnosti za HTTP POST i GET. Rješavanje zadataka sa formama i ispis teksta na ekran. Rad na lokalnom računalu sa virtualnim servisima u open source okruženju, 2h, Ishodi:2
7.Upoznavanje sa virtualnim okruženjem Xampp aplikacije, pokretanje potrebnih aplikacija za rad virtualnog servera, rješavanje zadataka., 2h, Ishodi:2
8.Ponavljanje stečenog znanja i izrada Internet stranice na virtualnom serveru koristeći HTML za označavanje teksta, forme, CSS i upoznavanje sa skriptnim jezikom PHP, 2h, Ishodi:2
9.Rješavanje zadataka koristeći PHP sintaksu, PHP varijable i pravila označavanja u HTML-, 2h, Ishodi:2
10.Rješavanje zadataka u PHP-u, tipovi podataka, stringovi, korištenje operatora i petlji., 2h, Ishodi:2
11.Primjena različitih petlji u programskom okruženju PHP, rad sa poljima podataka, require i include naredbe., 2h, Ishodi:2
12.Korištenje MySql baze podataka, izrada baze, tablice, polja u tablici, definiranje polja, njihovih vrijednosti, određivanje primarnog i sekundarnog ključa., 2h, Ishodi:2
13.Povezivanje baze podataka MySql sa programskim kodom u PHP-u, te postavljenje upita na bazu, ispis podataka iz baze na ekran korisnika, izrada frontend i backend sučelja., 2h, Ishodi:2
14.Ponavljanje stečenog znanja, povezivanje HTML, CSS, PHP, MySQL, XML u jednu cjelinu. Rješavanje zadatka u okviru frontend i backend sučelja za unos podataka preko formi i upload XML datoteke te import sadržaja XML datoteke u bazu preko web sučelja., 2h, Ishodi:2
15.Provjera znanja iz HTML, CSS, PHP (sintaksa, tipovi podataka, polja podataka, petlje), MySQL baza podataka, SQL upiti na bazu, XML., 2h, Ishodi:2
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaNamjenski računalni laboratorij
Projektor
Alat, navesti
XAMPP aplikacija
Ishodi6#7
LiteraturaŠimec, Alen; Programiranje i optimizacija Internet stranica u HTML5 okruženju; Tehničko veleučilište u Zagrebu; 2015;
Šimec, Alen; Uvod u HTML, XHTML i CSS; Tehničko veleučilište u Zagrebu; 2011;
W3C preporuka; Extensible Markup Language (XML) (www.w3c.org);
W3Schools Online Web Tutorials (www.w3schools.com);
Fawcett J., Ayers D., Quin L. R. E., Beginning XML, 5th Edition, John Wiley Sons, 2012.;
Simon St. Laurent, Michael Fitzgerald; XML Pocket Reference, 3rd Edition; OReilly Media; 2005.
Doug Tidwell; XSLT, 2nd Edition; OReilly Media; 2008.
Priscilla Walmsley; XQuery, Search Across a Variety of XML Data; OReilly Media; 2007.
XML.com, OReilly, www.xml.com;
Holzner S., Inside XML, Pearson Education, 2000;
Ray E.T., Learning XML, 2nd edition, OReilly, 2003;
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima 5 boda
Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje na vježbama 5 boda
Izrada seminarskog rada 15 boda
Izrada samostalnog projekta 25 boda
Provjera znanja u semestru1. Kolokvij (teorija i zadaci) 25 boda
2. Kolokvij (teorija i zadaci) 25 boda
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit 100 boda
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()3
Projekt ()2
Seminarski rad ()1
Projekt ()6
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr. sc. Alen Šimec, dr.sc. Aleksander Radovan, prof.v.š., dipl. ing.