1. semestar :: smjer :: Politehnički specijalistički diplomski studij, specijalizacija strojarstvo

Obavezni predmeti

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:1.mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
P: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj.
A:mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
S:mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
Gospodarenje materijalnom imovinom30+30 (20+0+10+0) (120)6205422DA
Šifra WEB/ISVU27601/205422ECTS6Akademska godina2021/2022
NazivGospodarenje materijalnom imovinom
Status1. semestar - Politehnički specijalistički diplomski studij, specijalizacija strojarstvo (Redovni diplomski strojarstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (20+0+10+0)
120
IzvođačiPredavanja:1. mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
Predavanja: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj.
Auditorne vježbe:mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
Seminarske vježbe:mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
Cilj predmetaOsposobiti studenta da razumije kako gospodarenje imovinom nije odvojeni proces, već integrirani dio poslovanja svakog poslovnog sustava, koji zahtjeva stalno ukazivanje na moguće probleme i izazove, ali i na potencijalna unapređenja. Kroz kolegij student će se upoznati s procesom nabave, korištenja i održavanja imovine, kao i sa procesima planiranja, investiranja i brige o ljudskim potencijalima. Na taj način studentu će biti olakšano snalaženje u raznim problemskim situacijama u realnim tržišnim uvjetima.
Ishodi učenja:1.identificirati mjesto i ulogu gospodarenja imovinom unutar poslovnog sustava. Razina:6
2. povezati važnost procesa planiranja i analize tržišta na uspješno gospodarenje imovinom. Razina:6,7
3.komentirati pokazatelje uspješnosti optimalnog gospodarenja imovinom tijekom cijelog životnog vijeka. Razina:6
4.identificirati slijed i razumjeti važnost praćenja realizacije investicijskog projekta. Razina:6
5. kritički prosuđivati rezultate analize korištenja i održavanja te metoda nadzora pouzdanosti gospodarenja imovinom,. Razina:7
6. pripremiti se za aktivno sudjelovanje u pojedinim procesima gospodarenja imovinom unutar poslovnog sustava. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Gradivo se izlaže na način da se teoretski okvir kombinira s primjerima iz prakse te se studenti potiču da daju svoj osvrt na primjere s kojim su se sretali.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Radionica
Način izvođenja seminarskih vježbiPisanje eseja
Sadržaj predavanja1.Definicije vrsta imovine, povijesni razvoj Gospodarenja materijalnom imovinom-a, Studija slučaja Gospodarenje u privatnom životu, 3h, Ishodi:1
2.Proces strateškog upravljanja korištenjem Balanced Scorecard (BSC) modela, 3h, Ishodi:2
3.Ključni principi gospodarenja materijalnom imovinom, 3h, Ishodi:3
4.Sustav gospodarenja imovinom prema British Standard International PASS 55 i prema ISO 55000, 3h, Ishodi:4
5.Benchmarking i ključni pokazatelji uspješnosti, 3h, Ishodi:4
6.Analiza troškova tijekom životnoga vijeka-LCC metoda , 3h, Ishodi:4
7.Upravljanje rizicima, 3h, Ishodi:5
8.Alati i metodologije za kontinuirana unapređenja, te za kreiranje novih procesa, , 3h, Ishodi:5
9.Održavanje u sustavu Gospodarenja materijalnom imovinom, , 3h, Ishodi:5
10.Odnos između Gospodarenja materijalnom imovinom, Facility managementa i održavanja , 3h, Ishodi:6
11.nema nastave
12.nema nastave
13.nema nastave
14.nema nastave
15.nema nastave
Sadržaj auditornih vježbi1.Vrsta i namjena pojedinih vrsta imovine te proces planiranja gospodarenja imovinom, 2h, Ishodi:1,2
2.Primjena metoda analize tržišta, 2h, Ishodi:3
3.Analiza troškova i prihoda imovine te izračun pokazatelja uspješnosti, 2h, Ishodi:3
4.I kolokvij, 1h, Ishodi:1,2,3
5.Praktična primjena normi procesa gospodarenja imovinom, 2h, Ishodi:4
6.Analiza investicijskog projekta, 2h, Ishodi:4,5
7.Kvarovi i oštećenja imovine te praćenje životnog vijeka imovine, 3h, Ishodi:6
8.II kolokvij, 1h, Ishodi:4,5,6
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj seminarskih vježbi1.Nema seminarskih aktivnosti, 2h
2.Nema seminarskih aktivnosti, 2h
3.Nema seminarskih aktivnosti, 2h
4.Nema seminarskih aktivnosti, 2h
5.Nema seminarskih aktivnosti, 2h
6.Nema seminarskih aktivnosti, 2h
7.Nema seminarskih aktivnosti, 2h
8.Nema seminarskih aktivnosti, 2h
9.Nema seminarskih aktivnosti, 2h
10.Nema seminarskih aktivnosti, 2h
11.Nema seminarskih aktivnosti, 2h
12.Nema seminarskih aktivnosti, 2h
13.Nema seminarskih aktivnosti, 2h
14.Nema seminarskih aktivnosti, 2h
15.Seminari, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaObavezna literatura:
1.prof. dr.sc. Ivo Čala i ostali: Održavanje i gospodarenje imovinom, Hrvatsko društvo održavatelja, Zagreb, 2016.
2.dr.sc. Mladen Mauher i mr.sc. Sanja Bračun: Aktualne elektroničke mape nastavnika pripremljene za predavanja dostupne na LMS sustavu

Preporučena literatura:
1.S. Duffuaa; A Raouf, Cham: e-book Planning and control of maintenance systems: modelling and analysis", Springer, 2015.
2.John Woodhouse: ISO 55000: Asset management What to do and why? 2014.
3.David G Cotts; Kathy O Roper; Richard P Payant, Chichester: e-book International facility management, West Sussex, United Kingdom, 2014.
4.Constantin May; Peter Schimek, Ansbach: Total productive management: fundamentals and introduction to TPM - or how to achieve operational excellence", CETPM Publ. 2014.
5.David G Cotts; Kathy O Roper; Richard P Payant: e-book The facility management handbook, New York: American Management Association, 2010.
6.D. J. VANIER, Asset management: "A to Z", Institute for Research in Construction, National Research Council Canada, 1200 Montreal Road, Ottawa, 2001.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)70% prisustva na predavanjima i vježbama
Provjera znanja u semestru1.i 2. Kolokvij
Način polaganja ispita nakon semestraUsmeni ispit (u slučaju neispunjenih uvjeta 1.i 2. kolokvija)
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()2
Usmeni ispit ()2
Aktivnost u nastavi ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogmr.sc. Sanja Bračun dipl.oec., 28.5.2018
+P:1.dr. sc. Reni Banov v. pred.
P:2. Davor Šterc
P:3. Goran Sirovatka dipl. ing.,pred.
A: Goran Sirovatka dipl. ing.,pred.
A: Davor Šterc
Linearna algebra30+30 (30+0+0+0) (120)6205423DA
Šifra WEB/ISVU27602/205423ECTS6Akademska godina2021/2022
NazivLinearna algebra
Status1. semestar - Politehnički specijalistički diplomski studij, specijalizacija strojarstvo (Redovni diplomski strojarstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (30+0+0+0)
120
IzvođačiPredavanja:1. dr. sc. Reni Banov v. pred.
Predavanja:2. Davor Šterc
Predavanja:3. Goran Sirovatka dipl. ing.,pred.
Auditorne vježbe: Goran Sirovatka dipl. ing.,pred.
Auditorne vježbe: Davor Šterc
Cilj predmetaRazviti kod studenata sposobnost primjene osnovnih jednadžbi linearne algebre u inženjerskim zadaćama koje ih čekaju u budućem profesionalnom životu.
Ishodi učenja:1. integrirati geometriju sustava linearnih jednadžbi. Razina:6,7
2. generirati transpoziciju, permutacije i vektorski prostor. Razina:6,7
3. opravdati rješavanje homogenog i nehomogenog sustava. Razina:7
4. integrirati prostor matrica, rang; ortogonalni vektori i potprostori. Razina:6,7
5. povezati diferencijalne jednadžbe i eksponencijalne funkcija matrice; Markovljeve matrice, Fourierov red. Razina:6,7
6.izračunati množenje matrica i inverzne matrice. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Sadržaj predavanja1.Geometrija sustava linearnih jednadžbi; eliminacija nepoznanica pomoću matrica, 2h, Ishodi:1
2.Množenje matrica i inverzne matrice; rastav matrica na umnožak trokutastih matrica, 2h, Ishodi:6
3.Transpozicija, permutacije i vektorski prostori: prostor stupaca i nul-prostor, 2h, Ishodi:6
4.Rješavanje homogenog sustava, stožerne nepoznanice, posebna rješenja; rješavanje nehomogenog sustava, svođenje po redovima, 2h, Ishodi:3
5.Nezavisnost, baze i dimenzija. Četiri osnovna potprostora, 2h, Ishodi:3
6.Prostori matrica, rang; ortogonalni vektori i potprostori, 2h, Ishodi:4
7.Projekcije na potprostore; matrice projekcije i najmanji kvadrati, 2h, Ishodi:4
8.Ortogonalne matrice i Gram-Schmidtov postupak; svojstva determinanata, 2h, Ishodi:4
9.Formule za determinante i kofaktore; Cramerovo pravilo, inverzna matrica i volumen, 2h, Ishodi:4
10.Vlastite vrijednosti i vlastiti vektori; dijagonalizacija i potencije matrice , 2h, Ishodi:4
11.Diferencijalne jednadžbe i eksponencijalna funkcija matrice; Markovljeve matrice, Fourierov red, 2h, Ishodi:5
12.Simetrične matrice ipozitivna definitnost; kompleksne matrice, diskretna i brza Fourierova transformacija, 2h, Ishodi:5
13.Pozitivno definitne matrice i traženje minimum, slične matrice i Jordanov oblik, 2h, Ishodi:5
14.Rastav na singularne vrijednosti; linearne transformacije i njihove matrice, 2h, Ishodi:5
15.Promjena baze, pseudoinverz; norma i uvjetovanje matrica, iterativni postupci, 2h, Ishodi:5
Sadržaj auditornih vježbi1.Geometrija sustava linearnih jednadžbi; eliminacija nepoznanica pomoću matrica, 2h, Ishodi:1
2.Množenje matrica i inverzne matrice; rastav matrica na umnožak trokutastih matrica, 2h, Ishodi:6
3.Transpozicija, permutacije i vektorski prostori: prostor stupaca i nul-prostor, 2h, Ishodi:2,6
4.Rješavanje homogenog sustava, stožerne nepoznanice, posebna rješenja; rješavanje nehomogenog sustava, svođenje po redovima, 2h, Ishodi:2
5.Nezavisnost, baze i dimenzija. Četiri osnovna potprostora, 2h, Ishodi:2
6.Prostori matrica, rang; ortogonalni vektori i potprostori, 2h, Ishodi:2
7.Projekcije na potprostore; matrice projekcije i najmanji kvadrati, 2h, Ishodi:3
8.Ortogonalne matrice i Gram-Schmidtov postupak; svojstva determinanata, 2h, Ishodi:3
9.Formule za determinante i kofaktore; Cramerovo pravilo, inverzna matrica i volumen, 2h, Ishodi:3
10.Vlastite vrijednosti i vlastiti vektori; dijagonalizacija i potencije matrice, 2h, Ishodi:4
11.Diferencijalne jednadžbe i eksponencijalna funkcija matrice; Markovljeve matrice, Fourierov red, 2h, Ishodi:4
12.Simetrične matrice ipozitivna definitnost; kompleksne matrice, diskretna i brza Fourierova transformacija, 2h, Ishodi:4,5
13.Pozitivno definitne matrice i traženje minimum, slične matrice i Jordanov oblik, 2h, Ishodi:4,5
14.Rastav na singularne vrijednosti; linearne transformacije i njihove matrice, 2h, Ishodi:5
15.Promjena baze, pseudoinverz; norma i uvjetovanje matrica, iterativni postupci, 2h, Ishodi:5
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
Literatura1.Davor Butković ,Predavanja iz linearne algebre,,978-953-6931-31-6,2008
2.D.Bakić,Linearna algebra, Školska knjiga,,2008
3.Pablo Fernandez Gallardo , Google's secret and Linear Algebra,EMS Newsletter ,,2007
4.Gilbert Strang , Wavelets,American Scientist. Vol. 82.,,1994
5.Davor Butković ,Kompleksni konačnodimenzionalni vektorski prostori,,978-953-6931-28-6,2007
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisustvovanje nastavi uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju. Rješavanje zadataka na auditornim i seminarskim vježbama.
Provjera znanja u semestru1. kolokvij
2. kolokvij
seminarski rad
Način polaganja ispita nakon semestrapismeni ispit
seminarski rad
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Seminarski rad ()1
Pismeni ispit ()1
Istraživanje ()1
Kontinuirana provjera znanja ()2
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogGoran Sirovatka , 23.10.2018
+P:1. Luka Marohnić
A: Luka Marohnić
Numerička i stohastička matematika30+30 (30+0+0+0) (120)6205424NE
Šifra WEB/ISVU27603/205424ECTS6Akademska godina2021/2022
NazivNumerička i stohastička matematika
Status1. semestar - Politehnički specijalistički diplomski studij, specijalizacija strojarstvo (Redovni diplomski strojarstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (30+0+0+0)
120
IzvođačiPredavanja:1. Luka Marohnić
Auditorne vježbe: Luka Marohnić
Cilj predmetaOmogućiti studentima uvid u obrasce i sustavnost koja leži u pozadini inženjerskih matematičkih metoda pregledom niza znakovitih primjera i problema te da se upoznaju i ovladaju učinkovitim postupcima za izračun njihovih rješenja.
Ishodi učenja:1. integrirati metode rješavanja sustava linearnih jednadžbi. Razina:6,7
2.izračunati vlastite vrijednosti,vektore i dinamičke sustave. Razina:6
3. generirati diferencijalne jednadžbe ravnoteže u jednoj dimenziji. Razina:6,7
4. opravdati numeričke postupke za linearne i nelinearne jednadžbe. Razina:7
5.integrirati matematičku indukciju i kombinatoriku u izbrajanja. Razina:6,7
6.povezati konačne stohastičke procese s problemskim zadacima. Razina:6,7
7.izračunati induktivnu statistiku u procesima. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Modeliranje
Pitanja - odgovori
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Sadržaj predavanja1.Okvir za primjene matričnih jednadžbi. Ograničenja i Lagrangeovi množitelji, 2h, Ishodi:1
2.Procjene najmanjih kvadrata, 2h, Ishodi:1
3.Diferencijalne jednadžbe ravnoteže u jednoj dimenziji. Laplaceova jednadžba i potencijalni tok, 2h, Ishodi:2
4.Vektorski diferencijalni i integralni račun u tri dimenzije, 2h, Ishodi:2
5.Fourierov red i ortogonalni razvoj. Diskretni Fourierovi redovi konvolucija. Fourierov integral, 2h, Ishodi:3
6.Numerički postupci za linearne i nelinearne jednadžbe. Poludirektne i iterativne metode, 2h, Ishodi:3
7.Matematička indukcija i metode izbrajanja, kombinatorika, 2h, Ishodi:3
8.Modeliranje rekurzivnim relacijama i teorija grafova s modeliranjem, 2h, Ishodi:4
9.Vjerojatnost s modelima konačnih prostora događaja, 2h, Ishodi:4
10.Uvjetna vjerojatnost, stohastička neovisnost, granični teoremi, 2h, Ishodi:4,6
11.Konačni stohastički procesi, 2h, Ishodi:5,6
12.Markovljevi lanci, 2h, Ishodi:5,6
13.Sigma algebra, Aksiom Kolmogorova, 2h, Ishodi:6
14.Induktivna statistika (procjenitelji i intervali), 2h, Ishodi:7
15.Induktivna statistika (intervali povjerenja i testovi), 2h, Ishodi:7
Sadržaj auditornih vježbi1.Vektorski diferencijalni i integralni račun u tri dimenzije, 2h, Ishodi:1
2.Fourierov red i ortogonalni razvoj. Diskretni Fourierovi redovi konvolucija. Fourierov integral, 2h, Ishodi:1
3.Numerički postupci za linearne i nelinearne jednadžbe. Poludirektne i iterativne metode, 2h, Ishodi:2
4.Matematička indukcija i metode izbrajanja, kombinatorika, 2h, Ishodi:2,5
5.Modeliranje rekurzivnim relacijama i teorija grafova s modeliranjem, 2h, Ishodi:3
6.Vjerojatnost s modelima konačnih prostora događaja, 2h, Ishodi:3
7.Uvjetna vjerojatnost, stohastička neovisnost, granični teoremi, 2h, Ishodi:4
8.Konačni stohastički procesi, 2h, Ishodi:6
9.Markovljevi lanci, 2h, Ishodi:4
10.Sigma algebra, Aksiom Kolmogorova, 2h, Ishodi:5,6
11.Induktivna statistika (procjenitelji i intervali), 2h, Ishodi:7
12.Induktivna statistika (intervali povjerenja i testovi), 2h, Ishodi:7
13.Okvir za primjene matričnih jednadžbi. Ograničenja i Lagrangeovi množitelji, 2h, Ishodi:1,2
14.Procjene najmanjih kvadrata, 2h, Ishodi:1
15.Diferencijalne jednadžbe ravnoteže u jednoj dimenziji. Laplaceova jednadžba i potencijalni tok, 2h, Ishodi:3
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
Literatura1.Davor Butković ,Predavanja iz linearne algebre, 978-953-6931-31-6,2008
2.Ivan Ivanšić,Fourierovi redovi. Diferencijalne jednadžbe, 953-6032-29-5,2000
3.Davor Butković ,Kompleksni konačnodimenzionalni vektorski prostori, 978-953-6931-28-6, 2007
4.Ivan Ivanšić,Funkcije kompleksne varijable. Laplaceova transformacija.,Liber, 1987
5.Ivan Ivanšić,Numerička matematika, 953-197-526-4, 2002
6.Rudolf Scitovski,Numerička matematika, 953-6032-24-4, 2004
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Prisustvovanje nastavi uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju
Provjera znanja u semestru1. kolokvij
2. kolokvij
seminarski rad
Način polaganja ispita nakon semestrapismeni ispit
seminarski rad
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Pismeni ispit ()1
Istraživanje ()1
Aktivnost u nastavi ()1
Kontinuirana provjera znanja ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogVlatko Mićković , 23.10.2018
+P:1. Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj.
A: Hrvoje Rakić , dipl.ing.stroj., pred.
S: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj.
Planiranje i vođenje projekata30+30 (20+0+10+0) (120)6205425DA
Šifra WEB/ISVU27604/205425ECTS6Akademska godina2021/2022
NazivPlaniranje i vođenje projekata
Status1. semestar - Politehnički specijalistički diplomski studij, specijalizacija strojarstvo (Redovni diplomski strojarstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (20+0+10+0)
120
IzvođačiPredavanja:1. Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj.
Auditorne vježbe: Hrvoje Rakić , dipl.ing.stroj., pred.
Seminarske vježbe: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj.
Cilj predmetaSavladati osnovne elemente za upravljanje poslovnim, proizvodnim i uslužnim procesima, koji se mogu projektno promatrati.
Ishodi učenja:1. formulirati / oblikovati projektni cilj u skladu sa strategijom organizacije. Razina:6,7
2.formulirati/oblikovati projekt u skladu sa strategijom organizacije. Razina:
3.sastaviti prijedlog projekta i projektnog plana kroz seminarski rad. Razina:6,7
4.upravljati procesima nad cjelovitošću projekta,njegovimopsegom,vremenom,troškovima,kvalitetom,ljudima,komunikacijama,rizicima i projektnom nabavom. Razina:6,7
5.procijeniti projektne rizike na projektnom prijedlogu. Razina:6,7
6.raščlaniti projektni proizvod na faze i aktivnosti čiji rezultati doprinose projektnom cilju. Razina:6
7.normirati potrebno vrijeme i resurse za provođenje aktivnost i koristeći se tehnikama mrežnog planiranja. Razina:6,7
8.planirati troškove za provođenje projektnih aktivnosti,. Razina:6,7
9.analizirati projektni prijedlog kroz logičku matricu. Razina:6
10.razviti spremnost za timski rad i suradnju. Razina:6,7
11.kombinirati metode i postupke za donošenje odluka. Razina:6,7
12.utvrditi utjecaj projektnog proizvoda na okoliš. Razina:7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Diskusija problema
Cijelo gradivo izlaže se tako da nastavnik uz svoja izlaganja na ploči koristi crteže, tablice i dijagrame kako bi se olakšalo razumjevanje predmeta. Sve ovo može biti na folijama ili u SW programu Power Point-u.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Radionica
Zadaci se rješavaju na ploči iz svake obrađene teme. Nakon objašnjenog i riješenog prvog zadatka iz određene teme studentima se zadaje sljedeći iz iste teme i pušta ih se da ga sami rješavaju uz asistenciju nastavnika koji ih obilazi i pomaže pri rješavanju. Korištenjem BK tehnike izradi se sa studentima jedan manji projekt.
Način izvođenja seminarskih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Radionica
posteri, flomasteri, ljepljiva traka
Sadržaj predavanja1.Priroda i kontekst projektnog menadžmenta , procesi i područja znanja, 2h, Ishodi:1
2.Strategija i projektni menadžment, 4h, Ishodi:1
3.Projektni menadžment i interesno-utjecajne skupine na projektu (2), 2h, Ishodi:2
4.Odgovarajuća projektna organizacijska struktura, 2h, Ishodi:2
5.Početna faza rada na projektu , 2h, Ishodi:3
6. Iniciranje i planiranje projekta, 3h, Ishodi:4
7.Izrada prijedloga projekta, 3h, Ishodi:4,5,7,10
8.Tehnike planiranja , 4h, Ishodi:6,7,8
9.Implementacijska faza projekta, 4h, Ishodi:7,8,9,10
10.Faza zaključivanja i evaluacije projekta, 2h, Ishodi:7,8,10,11,12
11.kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12
12.nema nastave
13.nema nastave
14.nema nastave
15.nema nastave
Sadržaj auditornih vježbi1.nema nastave
2.nema nastave
3.nema nastave
4.nema nastave
5.nema nastave
6.nema nastave
7.nema nastave
8.Zadaci TMP, CPM, 4h, Ishodi:7
9.Zadaci TMP, PERTH, PD, 4h, Ishodi:7
10.kolokvij , 2h, Ishodi:7
11.nema nastave
12.nema nastave
13.nema nastave
14.metode donošenja odluka, 2h, Ishodi:5,6,7,9
15.metoda projektnog ciklusa- logička matrica, 3h, Ishodi:5,6,7,9,10,11,12
Sadržaj seminarskih vježbi1.nema nastave
2.nema nastave
3.nema nastave
4.nema nastave
5.nema nastave
6.metode za rješavanje problema, Brainstorming, izrada stabla problema i stabla ciljeva, razrada projektne ideje, 4h, Ishodi:9,10,11,12
7.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12
8.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,12
9.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12
10.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12
11.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12
12.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12
13.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12
14.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12
15.predaja seminarskih radova, 3h, Ishodi:9,11,12
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Potrošni materijal, navesti
arci papira za izradu postera, markeri
Ishodi6#7
LiteraturaPMI- Vodič kroz znanje o upravljanju projektima (Vodič kroz PMBOK,4. izdanje), Mate d.o.o., Zagreb 2011.
nikolić, Čala, alić Kostešić: Metode planiranje u proizvodnji odjeće, ZS 2010.
Čala,I; i ostali autori: Inženjerski priručnik, dio 4, poglavlja 6. Planiranje i praćenje proizvodnje, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
Vila, A; Štajdl, B; Čala, I; Karabajić, I: Metode planiranja proizvodnje, Informator, Zagreb, 1982.
Vila, A; Leicher, Z: Planiranje proizvodnje i kontrola rokova, Informator, 3. izdanje, Zagreb 1983.
Schroeder, Roger,G: Upravljanje proizvodnjom, Mate, Zagreb, 1999.
Bilješke koje nastavnik priprema za nastavu
Čala, I: Stupnjevito planiranje, izlaganje na savjetovanju Upravljanje proizvodnjom, CDI Zagreb, Briuni, 1989.
Dilworth,J.B.: Operations Management, Mc Grow Hill, inc., New York, 1995.
Schonberger,R.J., Knod, M.E.: Operations Management, Irwin, 1994.
Majstorović, V.: Upravljanje Proizvodnjom i projektima (Production and Project Management), Nakladnici Sveučilište u Mostaru i DAAAM International Vienna, Mostar-Wien 2001.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)predaja seminarskog rada
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja, kolokvij - numerički zadaci, kolokvij - teorijska pitanja, seminarski rad
1.kolokvij - zadaci numeričkog tipa max 50 bodova - min 30
2.kolokvij - zadaci objektivnog tipa max 50 bodova - min 30
3.seminarski rad max 50 bodova - min 30
ukupno max 150 bodova - min 90
bodovi ocjena
0-89 nedovoljan
90-105 dovoljan
106-120 dobar
121-135 vrlo dobar
136-150 izvrstan
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit, Seminarski rad
bodovi ocjena
0-89 nedovoljan
90-105 dovoljan
106-120 dobar
121-135 vrlo dobar
136-150 izvrstan
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Kontinuirana provjera znanja ()1
Seminarski rad ()2
Pismeni ispit ()2
Praktični rad ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlog Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj., 9.5.2012
+P:1.mr.sc. Ante Zaninović dipl.ing.brod.
A:mr.sc. Ante Zaninović dipl.ing.brod.
Upravljanje kvalitetom30+30 (30+0+0+0) (120)6205426NE
Šifra WEB/ISVU27605/205426ECTS6Akademska godina2021/2022
NazivUpravljanje kvalitetom
Status1. semestar - Politehnički specijalistički diplomski studij, specijalizacija strojarstvo (Redovni diplomski strojarstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (30+0+0+0)
120
IzvođačiPredavanja:1. mr.sc. Ante Zaninović dipl.ing.brod.
Auditorne vježbe:mr.sc. Ante Zaninović dipl.ing.brod.
Cilj predmetaStjecanje osnovnih znanja iz područja upravljanja kvalitetom
Ishodi učenja:1. ocijeniti ispunjenje propisa i normi koje reguliraju kvalitetu proizvoda ili usluge . Razina:7
2. odabrati prikladan alat kvalitete za rješenje nesukladnosti procesa, proizvoda ili usluge. Razina:7
3. izmjeriti stupanj stabilnosti i varijabilnosti procesa. Razina:7
4. napisati izvještaj o poduzetim korektivnim ili preventivnim radnjama prema kupcu ili upravi. Razina:6,7
5. predložiti aktivnosti koje će uvesti poboljšanje u postojeće procese u organizaciji, povećati efikasnost i smanjiti troškove. Razina:6,7
6. upravljati sustavom kvalitete u izabranom modelu radne organizacije ili institucije. Razina:6,7
7. osmisliti dokumentirani postupak koji će opisati neki proces u modelu organizacije. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Gost, predavač
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže uz maksimalno korištenje crteža, tablica i dijagrama da bi se olakšalo razumijevanje, ali se prikazuju i konkretni primjeri kroz fotografije i gotove materijale uvođenja normi u konkretnim poduzećima. Crtaju se procesi uvođenja sustava osiguranja, itd, a stalno se studente propitkuje kako bi oni što aktivnije sudjelovali u nastavi. Uz ploču potrebno je imati projektor
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Radionica
Ostalo, upisati
Zadaci se rješavaju na ploči iz svakog tematskog područja uz sudjelovanje studenata.
Sadržaj predavanja1.Uvod u kolegij, ocjenjivanje opći pojmovi i definicije kvalitete, 4h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
2.Sustavi normi, uvod u ISO 9001, Zahtjevi na sustav upravljanja , 4h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
3.Prikupljanje i prikaz podataka, FMEA analiza, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
4.Kontrola i statistika procesa, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
5.Repeticija tema S1-S4, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
6.Kontrola kvalitete procesa, SWOT analiza, 5S, 4h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
7.Metoda 6 sigma, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
8.Dizajn proizvoda, projektiranje, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
9.Metoda osam disciplina, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
10.Kvaliteta u nabavi, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
11.Repeticija tema S5-S9, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Sadržaj auditornih vježbi1.Procesi razvoja i proizvodnje, FMEA analiza, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
2.Xsr-R karta, analiza procesa proizvodnje, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
3.Ključni pokazatelji učinka, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
4.Planovi kvalitete, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
5.8D metoda, Interni auditi, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
6.Prezentacije seminarskih radova, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
7.Nema nastave
8.Nema nastave
9.Nema nastave
10.Nema nastave
11.Nema nastave
12.Nema nastave
13.Nema nastave
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaBilješke koje nastavnik priprema za nastavu
J.M.Juran, Quality Control Handbook, McGraw-Hill, New York, 1989.
Juran, Joseph Moses; Frank M. Gryna. 1993, 1999, Planiranje i analiza kvalitete. MATE d.o.o. Zagreb
E.L.Grant, R.S.Leavenworth, Statistical Quality Control, McGraw-Hill, New York, 1988.

Lazibat, Tonči, 2009, Upravljanje kvalitetom, Znanstv. knjiga, Zagreb.
Oslić, Ivica, 2008, Kvaliteta i poslovna izvrsnost, MEP Consult, Zagreb
Štajdohar-Pađen, Olga, 2009, Plivati s ISO-m i ostati živ, Kigen, Zagreb
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)prisustvovanje predavanjima i vježbama 80%
Provjera znanja u semestruKolokviji #2#100#50$
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit#1#80#50$Usmeni ispit#1#20#50$
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()4
Usmeni ispit ()1
Pohađanje nastave ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogdr.sc. Ljubivoj Cvitaš dipl.ing., 1.6.2015