1. semestar :: smjer :: Stručni prijediplomski studij Strojarstvo

Obavezni predmeti

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVUNastava na Eng. jeziku
+P:1. Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred.
P:2. Alemka Knapp
P:dr. sc. Domagoj Kuić predavač
A: Alemka Knapp
A:dr. sc. Domagoj Kuić predavač
A: Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred.
L: Alemka Knapp
L:dr. sc. Domagoj Kuić predavač
L: Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred.
Fizika30+45 (30+15+0+0) (105)6185448DA
Šifra WEB/ISVU 29628/185448 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Fizika
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Strojarstvo (Redovni prijediplomski strojarstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+45 (30+15+0+0)
105
Izvođači Predavanja:1. Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred.
Predavanja:2. Alemka Knapp
Predavanja:dr. sc. Domagoj Kuić predavač
Auditorne vježbe: Alemka Knapp
Auditorne vježbe:dr. sc. Domagoj Kuić predavač
Auditorne vježbe: Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred.
Laboratorijske vježbe: Alemka Knapp
Laboratorijske vježbe:dr. sc. Domagoj Kuić predavač
Laboratorijske vježbe: Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred.
Cilj predmeta Razumijevanje fizikalnih pojava i veličina koje se koriste u studiju mehatronike, opisanih u širem kontekstu temeljnih zakona fizike. (Područja detaljno obrađena u drugim temeljnim predmetima nisu uključena.)
Ishodi učenja:1.izračunati jednostavnija pravocrtna gibanja i gibanja po kružnici, te kosi hitac. Razina:6
2.analizirati kinematičke veličine pri gibanju po krivulji. Razina:6
3.izračunati translacijsko ubrzanje tijela na koje djeluju sile, te jednostavnije primjere kutnog ubrzanja. Razina:6
4.povezati rad sila s promjenama kinetičke i potencijalne energije tijela. Razina:6,7
5.razlučiti klasično-mehanički opis gibanja od specijalne relativnosti. Razina:6
6.analizirati toplinu i temperaturu u idealnom plinu. Razina:6
7.formulirati zakone termodinamike. Razina:6,7
8.skicirati Carnotov kružni proces. Razina:6
9.izračunati jednostavne primjere prijenosa topline. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Ostalo, upisati
Usmeno izlaganje: komunikacija sa studentima, njihovo aktivno sudjelovanje tijekom formuliranja i analize fizikalnih zakona. Fizikalne pojave i zakoni ilustriraju se općenito poznatim primjerima, ili jednostavnim pokusima. Jednadžbe i njihovi izvodi u cjelosti se izlažu na ploči, ilustrirani skicama i dijagramima prema potrebi.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Ostalo, upisati
Rješavanje jednostavnih problema radi boljeg razumijevanja fizikalnih veličina i odnosa među njima. Računanje s brojčanim vrijednostima kakve se javljaju u primjenama.
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Grupno rješavanje zadanih problema
Ostalo, upisati
Mjerenja fizikalnih veličina kojima se ilustriraju fizikalni zakoni obrađeni na predavanjima; naglasak je na razumijevanju energije i topline. Obrada rezultata mjerenja.
Sadržaj predavanja1.Fizikalne veličine i jedinice., 2h, Ishodi:1,2
2.Uvod u diferencijalni račun., 2h, Ishodi:1,2
3.Gibanje po pravcu, slobodan pad., 2h, Ishodi:1
4.Gibanje po krivulji i kružnici., 2h, Ishodi:1,2
5.Newtonovi aksiomi, količina gibanja., 2h, Ishodi:3
6.Rad i snaga., 2h, Ishodi:4
7.Energija., 2h, Ishodi:4
8.Rotacija krutog tijela., 2h, Ishodi:1,3
9.Gibanje u gravitacijskom polju., 2h, Ishodi:1,4
10.Einsteinova relativnost., 2h, Ishodi:5
11.Harmoničko titranje., 2h, Ishodi:1,4,6
12.Toplina i temperatura, idealni plin., 2h, Ishodi:6
13.Zakoni termodinamike., 2h, Ishodi:7
14.Carnotov kružni proces., 1h, Ishodi:8
Mehanizmi prijenosa topline (vođenje)., 1h, Ishodi:9
15.Mehanizmi prijenosa topline (konvekcija, zračenje)., 2h, Ishodi:9
Sadržaj auditornih vježbi1.Gibanje po pravcu., 2h, Ishodi:1
2.Gibanje po pravcu., 2h, Ishodi:1
3.Kosi hitac., 2h, Ishodi:1,2
4.Gibanje po kružnici., 2h, Ishodi:1,2
5.Newtonovi aksiomi., 2h, Ishodi:3
6.Rad i snaga, energija., 2h, Ishodi:4
7.Sudari., 2h, Ishodi:4
8.1. kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4
9.Rotacija krutog tijela., 2h, Ishodi:2,3
10.Gibanje u gravitacijskom polju., 2h, Ishodi:1,2
11.Toplinsko rastezanje. Zakoni idealnog plina., 2h, Ishodi:6
12.Zakoni termodinamike. Carnotov kružni proces., 2h, Ishodi:7,8
13.Mehanizmi prijenosa topline (vođenje)., 2h, Ishodi:9
14.Mehanizmi prijenosa topline (konvekcija, zračenje)., 2h, Ishodi:9
15.2. kolokvij, 2h, Ishodi:5,6,7,8,9
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Nema nastave
2.Nema nastave
3.Nema nastave
4.Nema nastave
5.Nema nastave
6.Mjerenje i obrada rezultata mjerenja, 2h
7.Mjerenje pomičnom mjerkom i mikrometarskim vijkom, 2h
8.Određivanje akceleracije sile teže matematičkim njihalom, 2h, Ishodi:1,2
9.Određivanje konstante torzije torzijskim njihalom, 2h, Ishodi:3
10.Gustoća krutog tijela i tekućine, 2h, Ishodi:6
11.Mjerenja temperature i toplinskog kapaciteta, 2h, Ishodi:7
12.Određivanje latentne topline isparavanja, 2h, Ishodi:7
13.Kolokvij iz laboratorijskih vježbi, 1h, Ishodi:1,2,3,6,7
14.Nema nastave
15.Nema nastave
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Namjenski laboratorij
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
LiteraturaObavezna:
1. Levanat, I., Fizika za TVZ: Kinematika i dinamika, TVZ, Zagreb, 2010
2. Kulišić, P., Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 2005
Dodatna:
1. Young & Freedman, University Physics, Addison Wesley, San Francisco, 2004.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Kolokvij iz laboratorijskih vježbi
Provjera znanja u semestruDva kolokvija, svaki ima zadatke i teorijski dio.
Za prolaz na pojedinom kolokviju: teorija 40%, zadaci 50%.
Za pohađanje nastave dodaje se 10% na teoriju.
Način polaganja ispita nakon semestraIspit iz cijelog gradiva, sa zadacima i teorijskim dijelom.
Za prolaz treba 40% zadataka i 40% teorije.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()3
Usmeni ispit ()3
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogIvica Levanat, prof.v.šk, 24.06.2014.
+A:1.v.pred. Valter Perinović mag. kineziologijeKineziološka kultura I0+30 (30+0+0+0) (0)1185449NE
Šifra WEB/ISVU 29629/185449 ECTS 1 Akademska godina 2023/2024
Naziv Kineziološka kultura I
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Strojarstvo (Redovni prijediplomski strojarstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
0+30 (30+0+0+0)
0
Izvođači Auditorne vježbe:1. v.pred. Valter Perinović mag. kineziologije
Cilj predmeta Razviti kod studenta naviku bavljenja športom, poboljšanje psihofizičke kondicije te kulture ponašanja.
Ishodi učenja:1.pokazati pravilno izvođenje tehničkih elemenata pojedine sportske aktivnosti. Razina:
2.objasniti osnovne termine pojedine sportske aktivnosti. Razina:
3.izraziti osnovna pravila pojedine sportske aktivnosti. Razina:
4.prepoznati vježbe za mišićne skupine. Razina:
5.objasniti važnost zagrijavanja i istezanja u sportskoj aktivnosti . Razina:
6.opisati organizaciju i provođenje studentskih sportskih natjecanja . Razina:
7.razmotriti važnost redovite tjelovježbe tijekom cijelog života. Razina:
Način izvođenja auditornih vježbiOstalo, upisati
Aktivnosti
Sadržaj auditornih vježbi1.Ponavljanje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1
2.Ponavljanje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1
3.Usvajanje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
4.Usvajanje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
5.Usavršavanje elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
6.Usavršavanje elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
7.Usvajanje kompleksa vježbi zagrijavanja za pojedinu kineziološku aktivnost, 2h, Ishodi:3
8.Usvajanje kompleksa vježbi istezanja za pojedinu kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:3
9.Ponavljanje osnovnih pravila pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:5
10.Primjena pomoćnih i elementarnih igara u procesu učenja pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:5
11.Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:6
12.Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:6
13.Natjecanje i igra, 2h, Ishodi:4
14.Natjecanje i igra, 2h, Ishodi:5
15.Uvježbavanje i automatizacija vježbi u svrhu prevencije od ozljeda., 2h, Ishodi:5
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaPosebna oprema, navesti
Ovisi o sportu
Ishodi6#7
LiteraturaObvezna:
1. M. Dodik, Tjelesna i zdravstvena kultura, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, 1992.
2. I. Belan, Aerobik, Ivo Balen, Koprivnica, 1988.
3. I. Horvat, Pravila nogometne igre, Novinsko-izdavačko propagandno poduzeće, Zagreb, 1994.
4. I. Tocigl, Taktika igre u obrani, Novinsko-izdavačko propagandno poduzeće, Zagreb, 1989.
Dopunska:
1. D. Milanović, Dopunski sadržaji sportske pripreme, Sportska tribina i Kineziološki fakultet Zagreb, Zagreb, 2002.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Ispit se ne polaže. Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje vježbama tjelesnog odgoja 30 školskih sati po semestru ili 18 sunčanih sati (18 TZK bodova). TZK bodovi se mogu skupljati na više odabranih aktivnosti. Dolazak u dvoranu/bazen boduje se s 1 bodom, a odlazak na pješačko-planinarsku turu s 3 boda. Studentima koji se natječu jednokratni dolazak vrijedi 4 boda, ligaško natjecanje po 2 boda za svaku utakmicu. Studenti koji su oslobođeni po sportskoj osnovi obvezni su sudjelovati na Sveučilišnom studentskom natjecanju. Studenti koji su oslobođeni po zdravstvenoj osnovi, dužni su pomagati u organizaciji i provođenju nastave, pohađati posebno prilagođene programe u određenom postotku ako im to dozvoli nadležni liječnik, te napisati seminarski rad. O temi rada dogovaraju se s predmetnim nastavnikom.
Provjera znanja u semestruPraktični test
Način polaganja ispita nakon semestraIspit se ne polaže ali se usvojena znanja provjeravaju na početku novog semestra.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlogMarko Milanović, prof.
+P:1.dr.sc. Vlatko Mićković prof.
A:dr.sc. Vlatko Mićković prof.
Matematika I45+45 (45+0+0+0) (90)6215706NE
Šifra WEB/ISVU 29825/215706 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Matematika I
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Strojarstvo (Redovni prijediplomski strojarstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
45+45 (45+0+0+0)
90
Izvođači Predavanja:1. dr.sc. Vlatko Mićković prof.
Auditorne vježbe:dr.sc. Vlatko Mićković prof.
Cilj predmeta Student treba naučiti poglavlja iz matematike nužna za rješavanje inženjerskih problema.
Ishodi učenja:1.izračunati vrijednost izraza s osnovnim aritmetičkim operacijama u kojima se pojavljuju kompleksni brojevi . Razina:6
2.nacrtati položaj kompleksnog broja u Gaussovoj ravnini . Razina:6
3.izračunati determinantu i jednostavne izraze s matricama. Razina:6
4.izračunati izraze s vektorima . Razina:6
5.riješiti sustav linearnih jednadžbi. Razina:6
6.razviti shvaćanje definicije funkcije, kompozicije fukcija i inverza funkcije. Razina:6,7
7.klasificirati funkcije: parne/neparne, injekcije/surjekcije/bijekcije. Razina:6,7
8.klasificirati elementarne funkcije: potencije, polinomi, eksponecijalne f., logaritamske f.. Razina:6,7
9.skicirati grafove polinoma, trigonometrijskih f. i racionalne funkcije bez pomoći derivacija. Razina:6
10.izračunati limes funkcije. Razina:6
11.izračunati derivaciju funkcije. Razina:6
12.skicirati graf funkcije uz pomoć derivacija i kritičnih točaka. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže u predavaonici uz mnogo primjera prezentiranih korak po korak na ploči. U okvrima moguće posebne situacije gradivo se prezentira preko LMS sustava ili MIcrosoft Teamsa.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Ostalo, upisati
Gradivo se izlaže u predavaonici uz mnogo primjera prezentiranih korak po korak na ploči. U okvrima moguće posebne situacije gradivo se prezentira preko LMS sustava ili MIcrosoft Teamsa
Sadržaj predavanja1.Kompleksni brojevi, algebarski i trigonometrijski zapis kompleksnog broja, osnovne aritmetičke operacije s kompleksnim brojevima (zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, potenciranje cijelim brojem, korjenovanje (racionalni eksponent)), Gaussova ravnina, 3h, Ishodi:1,2
2.Determinanta (2. reda - formula, 3. reda Sarrusovo pravilo i Laplaceov razvoj, 4. reda Laplaceov razvoj i elementarne transformacije), 3h, Ishodi:3,5
3.Sistem linearnih jednadžbi, rješavanje Cramerovim pravilom i Gauss-Jordanovim postupkom eliminacije, 3h, Ishodi:5
4.Vektori, 3h, Ishodi:4,5
5.Funkcije, definicija, domena, kodomena, područje definicije, slika funkcije, injekcija, surjekcija, bijekcija, graf funkcije, rast i pad funkcije, monotonost, kompozicija funkcija, inverz funkcije, parne i neparne funkcije, nultočke, 3h, Ishodi:6,7
6.Elementarne funkcije: potencije, polinomi, eksponencijalne funkcije, logaritamske funkcije, trigonometrijske funkcije, hiperbolne funkcije, 3h, Ishodi:6,7,8
7.Dijeljenje polinoma s ostatkom. Racionalne funkcije. Nultočke i polovi racionalne funkcije. Rastav racionalne funkcije na parcijalne razlomke.,, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
8.Limesi, nizovi, 3h, Ishodi:10
9.Skiciranje grafova nekih funkcije (polinoma, trigonometrijskih funkcija), 3h, Ishodi:9
10.Problem nalaženja tangente, derivacija funkcije, pravila za deriviranje zbroja, umnoška i kvocijenta dviju funkcija, 3h, Ishodi:9,12
11.Diferencijal, implicitno deriviranje, parametarsko deriviranje, 3h, Ishodi:10,11
12.Derivacija složene funkcije, derivacija funkcije f(x)=x^x, 3h, Ishodi:5,11
13.Osnovni teoremi diferencijalnoga računa (Fermatov, Rolleov, Lagrangeov i Cauchyjev)., 3h, Ishodi:11
14.Lokalni i globalni ekstremi realne funkcije jedne realne varijable. LHospital-Bernoullijevo pravilo. Asimptote., 3h, Ishodi:11
15.Derivacija reda 2. Konveksnost i konkavnost funkcije. Točke pregiba (infleksije). Ispitivanje tijeka funkcije., 3h, Ishodi:9,10,11,12
Sadržaj auditornih vježbi1.Kompleksni brojevi, algebarski i trigonometrijski zapis kompleksnog broja, osnovne aritmetičke operacije s kompleksnim brojevima (zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, potenciranje cijelim brojem, korjenovanje (racionalni eksponent)), Gaussova ravnina, 3h, Ishodi:1,2
2.Determinanta (2. reda - formula, 3. reda Sarrusovo pravilo i Laplaceov razvoj, 4. reda Laplaceov razvoj i elementarne transformacije), 3h, Ishodi:3,5
3.Sistem linearnih jednadžbi, rješavanje Cramerovim pravilom i Gauss-Jordanovim postupkom eliminacije, 3h, Ishodi:6
4.Vektori, 3h, Ishodi:4,5
5.Funkcije, definicija, domena, kodomena, područje definicije, slika funkcije, injekcija, surjekcija, bijekcija, graf funkcije, rast i pad funkcije, monotonost, kompozicija funkcija, inverz funkcije, parne i neparne funkcije, nultočke, 3h, Ishodi:6,7
6.Elementarne funkcije: potencije, polinomi, eksponencijalne funkcije, logaritamske funkcije, trigonometrijske funkcije, hiperbolne funkcije, 3h, Ishodi:6,7,8
7.Dijeljenje polinoma s ostatkom. Racionalne funkcije. Nultočke i polovi racionalne funkcije. Rastav racionalne funkcije na parcijalne razlomke.,, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
8.Limesi, nizovi, 3h, Ishodi:10
9.Skiciranje grafova nekih funkcije (polinoma, trigonometrijskih funkcija), 3h, Ishodi:9
10.Problem nalaženja tangente, derivacija funkcije, pravila za deriviranje zbroja, umnoška i kvocijenta dviju funkcija, 3h, Ishodi:9,12
11.Diferencijal, implicitno deriviranje, parametarsko deriviranje, 3h, Ishodi:10,11
12.Derivacija složene funkcije, derivacija funkcije f(x)=x^x, 3h, Ishodi:11
13.Osnovni teoremi diferencijalnoga računa (Fermatov, Rolleov, Lagrangeov i Cauchyjev)., 3h, Ishodi:11
14.Lokalni i globalni ekstremi realne funkcije jedne realne varijable. LHospital-Bernoullijevo pravilo. Asimptote., 3h, Ishodi:11
15.Derivacija reda 2. Konveksnost i konkavnost funkcije. Točke pregiba (infleksije). Ispitivanje tijeka funkcije., 3h, Ishodi:9,10,11,12
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Bijela ploča sa flomasterima
Posebna oprema, navesti
The chalkboard lectures include theory and many examples clearly analyzed step by step, in cooperation with students. In the context of a possible special situation, the material is presented via the LMS system or Microsoft Teams.
Ishodi6#7
LiteraturaObvezna:
1. I. Vuković: Matematika 1: udžbenik za stručni studij elektrotehnike, Redak, 2015.
2. S. Suljagić: Matematika I, skripta, Zagreb, 2005
3. B. P. Demidovič: Zadaci i rješeni primjeri iz više matematike, Danjar, Zagreb, 1995.

Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Nema posebnih uvjeta za potpis.
Provjera znanja u semestruDva kolokvijska ispita za vrijeme semestra

Ocjene po ishodu: maksimum 100 bodova
50-62 dovoljan (2)
63-75 dobar (3)
76-88 vrlo dobar (4)
89-100 odličan (5)
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit 60% ocjene

Ocjene pismenog dijela ispita: maksimum 100 bodova
50-62 dovoljan (2)
63-75 dobar (3)
76-88 vrlo dobar (4)
89-100 odličan (5)

Usmeni uspit 40% ocjene
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()4
Usmeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:185450;
Izradio prijedlogdr.sc. Vlatko MIćković, 14.7.2020.
+P:1.Izv.prof. Dr. sc. Mateja Šnajdar Musa
P:2. Hrvoje Rakić , dipl.ing.stroj., v. pred.
L:Izv.prof. Dr. sc. Mateja Šnajdar Musa
Materijali30+30 (0+30+0+0) (120)6215707NE
Šifra WEB/ISVU 29826/215707 ECTS 6 Akademska godina 2023/2024
Naziv Materijali
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Strojarstvo (Redovni prijediplomski strojarstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+30+0+0)
120
Izvođači Predavanja:1. Izv.prof. Dr. sc. Mateja Šnajdar
Predavanja:2. Hrvoje Rakić , dipl.ing.stroj., v. pred.
Laboratorijske vježbe:Izv.prof. Dr. sc. Mateja Šnajdar
Cilj predmeta Upoznavanje s građom i strukturom materijala, dijagramima stanja, osnovama očvrsnuća i osnovnim svojstvima materijala, postupcima toplinske obrade metala, strukturom, svojstvima i primjenom materijala na bazi željeza, aluminijskih, bakrenih, titanovih, magnezijevih, niklovih, kobaltovih legura, polimernih materijala, konstrukcijske keramike i kompozita. Cilj dobra i stručna primjena. Upoznavanje s osnovama proizvodnih postupaka za proizvodnju metalnih i ne-metalnih artefakata.
Ishodi učenja:1.identificirati osnovne skupine i podskupine materijala i proizvodnih postupaka prikladnih za pojedine materijale, svojstva materijala važna za strojni element ili konstrukciju. Razina:6
2.povezati kemijski sastav, mikrostrukturu i svojstva materijala. Razina:6,7
3.identificirati osnovna mehanička, tribološka, korozijska i tehnološka svojstva materijala. Razina:6
4.prezentirati rezultate ispitivanja svojstva, prikladnost materijala za strojni element ili konstrukciju i prikladnost za tehnološke postupake prerade. Razina:6,7
5.kreirati zahtjev za mehaničkim svojstvima i toplinskom obradom na crtežu. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Izlaganje domaćih zadaća
Predavanja se izvode uz konstruiranje potrebnih dijagrama i crteža na ploči, također i pomoću projekcija folija sa grafoskopa, a jedan dio predavanja izvodi se pomoću prezentacije u Power pointu.
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Grupno rješavanje zadanih problema
Međusobno zadavanje i rješavanje problema
Izvode se u Laboratorijima Zavoda za materijale FSB-a. Pri tome se koristi oprema za toplinsku obradu (razne komorne i jamske peći; solne kupke, vakuumska peć, indukcijski generator) u kojima se provode pokusi kaljenja, žarenja, popuštanja, pougljičavanja, nitriranja, boriranja. Ocjena postignutih svojstava provodi se na tvrdomjerima, kidalicama, Charpyevom batu, a ocjena mikrostrukture na mikroskopima (pri tome se koristi kompletna oprema za pripremu uzoraka; brusilice, polirke, sredstva za nagrizanje). U laboratorijima Zavoda za tehnologiju FSB demonstrirat će se obrade materijala skidanjem čestica, deformiranjem, zavarivanjem i postupci prerade polimera. Prikaz pojedinih proizvodnih postupaka uz upoznavanje kinematičkih i dinamičkih značajki postupaka i strojeva.
Sadržaj predavanja1.Uvod. Mehanička svojstva materijala i njihovo određivanje, 2h, Ishodi:1,2,3
2.Statički vlačni pokus, Tvrdoća. Žilavost i udarni rad loma, 1h, Ishodi:2,3
3.Umor i puzanje materijala. Ostala svojstva materijala., 2h, Ishodi:4,5
4.Postupci toplinske obrade metala - žarenje, kaljenje, poboljšavanje, 2h, Ishodi:1,2,3,4
5.Postupci modificiranja površina, 2h, Ishodi:1,2,3,4
6.Sistematizacija materijala. , 2h, Ishodi:1,2,3,4,5
7.Prvi kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5
8.Svojstva i primjena željeznih ljevova i općih konstrukcijskih čelika, 2h, Ishodi:1,2,3,4
9.Svojstva i primjena čelika povišene čvrstoće, čelika za poboljšavanje, čelika za cementiranje, čelika za opruge. , 2h, Ishodi:2,3,4
10.Svojstva i primjena korozijski i kemijski postojanih čelika i čelika za povišene i snižene temperature., 2h, Ishodi:2,3
11.Svojstva i primjena alatnih čelika., 2h, Ishodi:2,3,4
12.Svojstva i primjena bakrenih, aluminijskih, niklovih, kobaltovih, titanovih i magnezijevih legura., 2h, Ishodi:2,3,4
13.Svojstva i primjena konstrukcijske keramike i tvrdih metala., 2h, Ishodi:2,3,4
14.Svojstva i primjena polimernih i kompozitnih materijala. , 2h, Ishodi:2,3,4,5
15.Drugi kolokvij., 2h
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Kristalografija, 2h, Ishodi:2,3
2.Millerovi indeksi, gustoća slaganja atoma, kristali mješanci i intermetalni spojevi , 2h, Ishodi:2
3.Dijagrami stanja i polužno pravilo, 2h, Ishodi:1,2
4.Fe-C dijagram i metalografija Fe-C legura, 2h, Ishodi:2,3
5.Statički vlačni pokus, 2h, Ishodi:2,3
6.Ispitivanje tvrdoće i žilavosti materijala, 2h, Ishodi:2,3,4
7.Tribološka ispitivanja i analiza trošenja, 2h, Ishodi:2,3
8.Ispitivanje zakaljivosti čelika, 2h, Ishodi:2,3
9.Ispitivanje vlačne rastezljivosti čelika,, 2h, Ishodi:3,4
10.Ispitivanje prokaljivosti, Popuštanje čelika, 2h, Ishodi:2,3,4
11.Metalografija čelika, željeznih lijevova, lakih i obojenih metala i njihovih legura, 2h, Ishodi:3,4
12.Sistematizacija polimernih materijala, Ispitivanje svojstava polimernih materijala i kompozita, 2h, Ishodi:3,4
13.Označivanje materijala prema normama, 2h, Ishodi:3,4,5
14.Izbor materijala pomoću računala, 2h, Ishodi:2,3,4
15.Samostalno rješavanje problema iz prakse , 2h, Ishodi:1,2,3,4
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Namjenski laboratorij
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Potrošni materijal, navesti
Posebna oprema, navesti
Laboratorijske vježbe izvode se u laboratorijima Zavoda za materijale i Zavoda za tehnologiju
Ishodi6#7
LiteraturaObavezna:
Landek, D., Šercer, M.: Materijali i proizvodni postupci (autorizirana predavanja, FSB, Zagreb, 2013.
Dodatna:
Kovačiček, F., Španiček, Đ.: Materijali - Osnove znanosti o materijalima, FSB, Zagreb, 2000.
Ivušić, V.: Dijagrami stanja metala i legura, FSB, 2003.
Stupnišek, M., Cajner, F.: Osnove toplinske obradbe metala, FSB, 2001.
Franz, M.: Mehanička svojstva materijala, FSB, Zagreb, 1998.
Filetin, T. Kovačiček, F., Indof, J.: Svojstva i primjena materijala, FSB, Zagreb, 2002.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)obvezno pohađanje laboratorijskih vježbi
Provjera znanja u semestruDva kolokvija, teorijska pitanja
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()2
Kontinuirana provjera znanja ()4
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:185452;
Izradio prijedlogDarko Landek i Mladen Šercer
+P:1. Doc. dr. sc. Lidija Tepeš Golubić prof. struč. stud.
L: Miroslav Radaković
L: Sara Slamić Tarade univ.mag.rel.publ.,pred.
Metodologija stručnog i istraživačkog rada15+30 (0+30+0+0) (15)2185454NE
Šifra WEB/ISVU 29631/185454 ECTS 2 Akademska godina 2023/2024
Naziv Metodologija stručnog i istraživačkog rada
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Strojarstvo (Redovni prijediplomski strojarstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
15+30 (0+30+0+0)
15
Izvođači Predavanja:1. Doc. dr. sc. Lidija Tepeš Golubić prof. struč. stud.
Laboratorijske vježbe: Miroslav Radaković
Laboratorijske vježbe: Sara Slamić Tarade univ.mag.rel.publ.,pred.
Cilj predmeta Osposobiti studente za izradu i provedbu kvalitetnog stručnog rada
Ishodi učenja:1.formulirati istraživačke hipoteze okvire rješenja problema i predmeta istraživanja. Razina:6,7
2.generirati rješenje stručnog problema putem istraživanja. Razina:6,7
3.identificirati pravila i postupke metodologije stručnog rada. Razina:6
4.izdvojiti opciju postupaka za transformaciju kvalitetne ideje u kvalitetan stručni rad. Razina:6
5.predvidjeti metode pri izradi stručnog rada. Razina:6,7
6.formulirati rezultate istraživanja. Razina:6,7
7.prezentirati rezultate rada ciljnoj publici. Razina:6,7
8.oblikovati tekstualni dokument korištenjem naprednih naredbi za oblikovanje teksta (generiranje sadržaja, popis tablica,slika, kolaboracija, indeksiranje). Razina:6
9.kreirati proračunsku tablicu korištenjem naprednih naredbi (uvjetno formatiranje, izrada scenarija, pivot tablice, filtriranje). Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Diskusija problema
Seminar, izlaganje studenta s raspravom
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Sadržaj predavanja1.Uvod u stručni rad. Stručna i istraživačka djelatnost.. Pojam i vrste stručnog djela, 1h, Ishodi:1,2
2.Uvod u stručni rad. Stručna i istraživačka djelatnost.. Pojam i vrste stručnog djela, 1h, Ishodi:1,2
3.Uvod u stručni rad. Stručna i istraživačka djelatnost.. Pojam i vrste stručnog djela, 1h, Ishodi:1,2
4.Metodologija stručnog rada. Pojam i klasifikacija stručnih metoda, 1h, Ishodi:5,7
5.Metodologija stručnog rada. Pojam i klasifikacija stručnih metoda, 1h, Ishodi:5,7
6.Metodologija stručnog rada. Pojam i klasifikacija stručnih metoda, 1h, Ishodi:5,7
7.Tehnologija stručnog rada . Odabir teme istraživanja. Planiranje i organizacija istraživačkog rada, 1h, Ishodi:3
8.Tehnologija stručnog rada . Odabir teme istraživanja. Planiranje i organizacija istraživačkog rada, 1h, Ishodi:3
9.Tehnologija stručnog rada . Odabir teme istraživanja. Planiranje i organizacija istraživačkog rada, 1h, Ishodi:3
10.Istraživanje i razvoj. Pisanje i tehnička obrada stručnog rada. Korištenje literature i citiranje; dijelovi rada i istraživačka dokumentacija, 1h, Ishodi:6
11.Istraživanje i razvoj. Pisanje i tehnička obrada stručnog rada. Korištenje literature i citiranje; dijelovi rada i istraživačka dokumentacija, 1h, Ishodi:6
12.Istraživanje i razvoj. Pisanje i tehnička obrada stručnog rada. Korištenje literature i citiranje; dijelovi rada i istraživačka dokumentacija, 1h, Ishodi:6
13.Plagijat. Stručni i znanstveni časopisi i publikacije. Pretraživanje baza podataka, 1h, Ishodi:1
14.Plagijat. Stručni i znanstveni časopisi i publikacije. Pretraživanje baza podataka, 1h, Ishodi:1
15.Plagijat. Stručni i znanstveni časopisi i publikacije. Pretraživanje baza podataka, 1h, Ishodi:1
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.uvod i upoznavanje s dostupnim e uslugama za studente, 2h
2.napredna obrada teksta, 2h, Ishodi:8
3.napredna obrada teksta, 2h, Ishodi:8
4.napredna obrada teksta, 2h, Ishodi:8
5.napredna obrada teksta, 2h, Ishodi:8
6.kolokvij napredna obrada teksta, 2h, Ishodi:8
7.napredno korištenje proračunskih tablica, 2h, Ishodi:9
8.napredno korištenje proračunskih tablica, 2h, Ishodi:9
9.napredno korištenje proračunskih tablica, 2h, Ishodi:9
10.napredno korištenje proračunskih tablica, 2h, Ishodi:9
11.kolokvij napredno korištenje proračunskih tablica, 2h, Ishodi:9
12.Izrada prezentacija, 2h, Ishodi:6,7
13.Izrada prezentacija, 2h, Ishodi:6,7
14.ispravak kolokvija, 2h, Ishodi:7,8
15.ispit, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Ishodi6#7
Literatura1. M.Žugaj, K.Dumičić, V.Dušak: Temelji znanstvenoistraživačkog rada- Metodologija i metodika, FOI, Varaždin, 2006.g.
2. R. Zelenika: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Ekonomski fakultet, Rijeka, 2000.g.
3. Lj. Baban, K. Ivić, S. Jelinić, M. Lamza-Maronić, A. Šundalić: Primjena metodologije stručnog i znanstvenog istraživanja.Ekonomski fakultet, Osijek, 2000.
H.Birola, odabrane teme iz Informatike, POU, Zagreb
portal Nikola Tesla, LMS tečaj
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Redovitost pohađanja -20%
Provjera znanja u semestruprovjera pripremljenosti za vježbe 25% ocjene
kolokvij obrada teksta - min 75%, 25% ocjene ishod 8
kolokvij proračunske tablice- min 75%, 25% ocjene ishod 9
seminarski rad - ishodi 1,2,3,4,5,6,7; 25 % ocjene
Način polaganja ispita nakon semestrapismeni ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Seminarski rad ()2
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlog Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj., 2.6.2016
+P:1.dr.sc. Maja Jurica
P:2.Izv.prof. Dr. sc. Mateja Šnajdar Musa
P:3. Hrvoje Rakić , dipl.ing.stroj., v. pred.
L:dr.sc. Maja Jurica
Proizvodni postupci30+30 (0+30+0+0) (90)5185453NE
Šifra WEB/ISVU 29630/185453 ECTS 5 Akademska godina 2023/2024
Naziv Proizvodni postupci
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Strojarstvo (Redovni prijediplomski strojarstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (0+30+0+0)
90
Izvođači Predavanja:1. dr.sc. Maja Jurica
Predavanja:2. Izv.prof. Dr. sc. Mateja Šnajdar
Predavanja:3. Hrvoje Rakić , dipl.ing.stroj., v. pred.
Laboratorijske vježbe:dr.sc. Maja Jurica
Cilj predmeta Upoznavanje s osnovama proizvodnih postupaka za proizvodnju metalnih i ne-metalnih artefakata.
Ishodi učenja:1.kategorizirati Definirati proizvodni sustav kao skup više podsustava koji sadrže proizvodni proces i funkciju unutar poslovnog sustava, odnosno tvornice ili poduzeća sa svim funkcijama za odvijanje normalnog poslovanja. Razina:6
2.kreirati Objasniti tehnologiju proizvodnje koja se temelji na proizvodnim procesima u cilju postizanja konačnog proizvoda i sklopova.. Razina:6,7
3.identificirati Objasniti i definirati obradu metala različitim postupcima. Razina:6
4.kombinirati Opisati i interpretirati tehnologiju oblikovanja metalnih predmeta lijevanjem. Razina:6,7
5.analizirati Opisati i interpretirati različite načine strojne obrade metala . Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Pitanja - odgovori
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Analiza klasične literature
Analiza literature na webu, knowledge mining
Sadržaj predavanja1.Proizvodnja artefakata i svojstva polimera, 2h, Ishodi:1,2
2.Kontinuirani i ciklički postupci preradbe polimernih tvorevina., 2h, Ishodi:1,4
3.Postupci aditivne proizvodnje prototipova, proizvoda, alata i kalupa, 2h, Ishodi:1,2
4.Osnove tehnologije lijevanja, 2h, Ishodi:1,2,3
5.Kvaliteta i greške odljevaka. , 2h, Ishodi:2,3
6.Fizikalne osnove oblikovanja deformiranjem, 2h, Ishodi:2,3,4
7.Postupci oblikovanja deformiranjem, 2h, Ishodi:2,4
8.Načelo ostvarivanja zavarenog spoja, 2h, Ishodi:2,3,4
9.Podjela postupaka zavarivanja, 2h, Ishodi:2,3,4
10.Postupci obradbe odvajanjem alatima definirane geometrije, 2h, Ishodi:2,3,4,5
11.Postupci obradbe odvajanjem alatima nedefinirane geometrije i nekonvencionalni postupci.,, 2h, Ishodi:3,4,5
12.Osnovna načela zaštite od korozije, 2h, Ishodi:3,4,5
13.Zaštitno prevlačenje. , 2h, Ishodi:2,4
14.Metalne i nemetalne prevlake, 2h, Ishodi:2,4
15.Električne metode zaštite od korozije, 2h, Ishodi:3,4
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Injekcijsko prešanje, 2h, Ishodi:1,2
2.Taložno očvršćivanje (FDM) - aditivna proizvodnja., 2h, Ishodi:1
3.Izrada kalupa i jezgri. , 2h, Ishodi:1,2,3
4.Prikaz postupaka lijevanja i kalupljenja. , 2h, Ishodi:2,3,4
5.Provlačenje kroz matricu punog profila., 2h, Ishodi:2,4
6.Slobodno kovanje. Duboko vučenje aksijalno simetrične posude, 2h, Ishodi:2,3,4
7.1. kolokvij, 2h
8.REL i MIG/MAG zavarivanje, prikaz rada uređaja i tehnika rada., 2h, Ishodi:3,4
9.Robotizirano zavarivanje laserom, 2h, Ishodi:4,5
10.Glavna i pomoćna gibanja na alatnim strojevima, 2h, Ishodi:3,4
11.Prikaz postupaka bušenja, tokarenja, glodanja i brušenja. Parametri površinske hrapavosti kod HSC i HM obrade na CNC glodalici, 2h, Ishodi:3,4,5
12.Prikaz i analiza uzoraka različitih konstrukcija i dijelova postrojenja oštećenih korozijom, 2h, Ishodi:3,4
13.Prikaz i analiza uzoraka prevlaka koje se koriste u zaštiti od korozije , 2h, Ishodi:3,4
14.Aditivne tehnologije, 2h, Ishodi:4,5
15.2. kolokvij, 2h
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Namjenski laboratorij
Namjenski računalni laboratorij
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Alat, navesti
Ishodi6#7
LiteraturaLandek, D., Šercer, M.: Materijali i proizvodni postupci (autorizirana predavanja, FSB, Zagreb, 2013.
Dodatna:

Ivušić, V.: Dijagrami stanja metala i legura, FSB, 2003.
Stupnišek, M., Cajner, F.: Osnove toplinske obradbe metala, FSB, 2001.
Franz, M.: Mehanička svojstva materijala, FSB, Zagreb, 1998.
Filetin, T. Kovačiček, F., Indof, J.: Svojstva i primjena materijala, FSB, Zagreb, 2002.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)obvezno pohađanje laboratorijskih vježbi
Provjera znanja u semestruDva kolokvija, teorijska pitanja
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Kontinuirana provjera znanja ()1
Pismeni ispit ()2
Praktični rad ()1
NapomenaIz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada
Izradio prijedlog Goran Sirovatka , 12.6.2018
+P:1. Hrvoje Galijan dipl.ing.stroj.
P:2. Gordan Grgurić , univ. mag. ing. mech.
K: Jurica Bilić
K: Hrvoje Galijan dipl.ing.stroj.
K: Gordan Grgurić , univ. mag. ing. mech.
K: Vladimir Markulin Grgić
Tehničko dokumentiranje15+30 (0+0+0+30) (75)4215708NE
Šifra WEB/ISVU 29827/215708 ECTS 4 Akademska godina 2023/2024
Naziv Tehničko dokumentiranje
Status 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Strojarstvo (Redovni prijediplomski strojarstvo) - Obavezni predmet
Pripadnost
Izvedba nastave Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
15+30 (0+0+0+30)
75
Izvođači Predavanja:1. Hrvoje Galijan dipl.ing.stroj.
Predavanja:2. Gordan Grgurić , univ. mag. ing. mech.
Konstrukcijske vježbe: Jurica Bilić
Konstrukcijske vježbe: Hrvoje Galijan dipl.ing.stroj.
Konstrukcijske vježbe: Gordan Grgurić , univ. mag. ing. mech.
Konstrukcijske vježbe: Vladimir Markulin Grgić
Cilj predmeta Stjecanje znanja neophodnih za osmišljavanje, izradu, čitanje, razumijevanje tehničke dokumentacije te sposobnosti za inženjersku komunikaciju crtežom. Razvijanje smisla za vezu između dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog prikaza, usvajanje konvencija i normi karakterističnih za izradu tehničke dokumentacije.
Ishodi učenja:1.oblikovati tehnički crtež poštujući norme, kao što su izbor crta, tehničkog pisma, formata papira, mjerila. Razina:6
2.konstruirati strojarski element uz potreban broj i vrstu projekcija koristeći se znanjima iz nacrtne geometrije. Razina:6,7
3.nacrtati potrebne presjeke strojarskog elementa. Razina:6
4.normirati potrebne tolerancije i dosjede za pojedini strojarski element, kotirati isti . Razina:6,7
5.skicirati strojni element u ortogonalnoj i izometrijskoj projekciji. Razina:6
6.napraviti (dijagram, graf, mapu) potrebne pozicije i sklopni crtež u ortogonalnoj i izometrijskoj projekciji. Razina:6
7.konstruirati strojni element i sklopni crtež u 2D, koristeći se računalnom grafikom - AutoCAD. Razina:6,7
8.planirati i pripremati se za predstojeće vježbe. Razina:6,7
9.razlikovati koordinatne sustave i načine primjenjivanja u AutoCAD-u. Razina:6
10.kreirati prototipni crtež u AutoCAD-u. Razina:6,7
11.nacrtati crtež sa svim vrstama koordinata. Razina:6
12.kombinirati osnovne naredbe za crtanje i promjenu crteža. Razina:6,7
13.urediti načine kotiranja za različita mjerila na istom dokumentu. Razina:6,7
14.nacrtati strojni dio u presjeku s unosom oznaka površinske hrapavosti i tablica tolerancije.. Razina:6
15.urediti presjek šrafiranjem i označavanjem presjeka. Razina:6,7
16.nacrtati zupčanik u presjeku s konusnom glavinom, te pravilno označiti konus. . Razina:6
17.urediti kote i tolerancije.. Razina:6,7
18.povezati prostornu izometrijsku 3D projekciju s ortogonalnom 2D projekcijom. Razina:6,7
19.povezati ortogonalnu 2D i prostornu izometrijsku 3D projekciju. Razina:6,7
20.nacrtati vratilo. Razina:6
21.nacrtati uzastopnie presjeke i detalje vratila. Razina:6
22.nacrtati sve elemente radioničkog crteža. Razina:6
23.nacrtati sklopni crtež kuke s koloturom. Razina:6
24.nacrtati pozicije kolotura i kuke. Razina:6
25.analizirati tehničku dokumentaciju mehatroničkih uređaja i sustava od projektnog zadatka do realizacije. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Demonstracije
Simulacije
Predavanja se izvode frontalno – usmenim izlaganjem, metodom s pojašnjenjem pravila crtanja tehničkim crtežom uz korištenje suvremenih nastavnih pomagala: modela, računala i grafoskopa.
Način izvođenja konstrukcijskih vježbiVježbe se izvode u grupama, metodom razgovora uz skiciranje, analizu i sintezu projekcija po metodičkoj vježbenici, te individualnim radom sa studentima na samostalnom skiciranju strojnih dijelova u ortogonalnoj i izometrijskoj projekciji uz izradu radioničkog i sklopnog crteža 2D računalom.
Sadržaj predavanja1.Normizacija i norme, formati papira, tehničko pismo, mjerilo, sastavnice, 2h, Ishodi:1
2.Predočavanje oblika s osnovama nacrtne geometrije, prostorne projekcije, ortogonalne projekcije, 2h, Ishodi:2,5
3.Presjeci, 2h, Ishodi:3
4.Pojednostavljeno crtanje (navoji, zupčanici, lančanici, ...), 2h, Ishodi:3
5.Tehnički simboli - elektrotehnika (IEC oznake), pneumatski, hidraulički, itd., 2h, Ishodi:1
6.Tehničko prostoručno skiciranje, 2h, Ishodi:5
7.Kotiranje, 2h, Ishodi:4
8.1. kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5
9.Tolerancije dužina i dosjedi, 2h, Ishodi:4
10.Tolerancije kvalitete površine (tekstura površine - hrapavost), 2h, Ishodi:1,4
11.Tolerancije oblika, 2h, Ishodi:4
12. Tolerancije položaja, 2h, Ishodi:4
13.Vrsta dokumentacije prema namjeni, 2h, Ishodi:25
14.Intelektualno vlasništvo, 2h, Ishodi:25
15.2. kolokvij, 2h, Ishodi:1,4,25
Sadržaj konstrukcijskih vježbi1.Nema nastave, 2h
2.Upoznavanje sa sadržajem konstrukcijskih vježbi i načinom izvođenja istih., 2h, Ishodi:8
Koordinatni sustavi koji se koriste u AutoCAD-u, 2h, Ishodi:9
3.Definiranje postavki prototipnog crteža., 2h, Ishodi:10
Crtanje primjera s pravokutnim i polarnim, te apsolutnim i relativnim koordinatama., 2h, Ishodi:11
4.Crtanje projekcija koristeći osnovne naredbe za crtanje (line, rectangle, circle) i promjenu crteža (erase, copy, offset, move, rotate, trim), 2h, Ishodi:12
5.Izrada ortogonalne projekcije simetričnog strojnog dijela uz pomoć naredbe zrcaljenja i izduživanja. , 2h, Ishodi:12
6.Izrada projekcije tijela pomoću naredbe polar array, kotiranje i priprema crteža za ispis u mjerilu M1:1, te predmeta malih dimenzija u mjerilu M20:1., 2h, Ishodi:12,13
7.Izrada presjeka strojnog dijela u punom presjeku. Unašanje oznaka površinske hrapavosti i tablice tolerancije., 2h, Ishodi:14,15
8.Način prikazivanja zupčanika odstupanjem od pravila prikazivanja u nacrtnoj geometriji – pojednostavljenje., 2h, Ishodi:16,17
9.Izrada ortogonalnih projekcija na temelju složenog izometrijskog crteža., 2h, Ishodi:18
10.Izrada izometrijskog crteža na temelju dvije ili tri otrogonalne projekcije., 2h, Ishodi:19
11.Izrada vratila – osnovni oblik s utorima za pero, 2h, Ishodi:20
12.Unos uzastopnih presjeka i detalja na crtežu, 2h, Ishodi:21
13.Kotiranje i unašanje oznaka tolerancija duljinskih izmjera, oblika, smještaja i vrtnje, te hrapavosti tehničkih površina, 2h, Ishodi:22
14.Izrada sklopnog crteža kolotura s kukom na A3 formatu papira s označenim pozicijama i pravilno , 2h, Ishodi:23
15.Izrada radioničkog crteža kolotura i kuke na temelju sklopnog crteža., 2h, Ishodi:24
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Bijela ploča sa flomasterima
Projektor
Vježbe se održavaju po grupama metodom razgovora, skiciranja, analize i sklopnih projekcija prema metodološkim pravilima, individualnim radom sa studentima tijekom skiciranja strojnih dijelova u ortogonalnoj i izometrijskoj, radioničkih crteža, sklopnih crteža u 2D
Ishodi6#7
LiteraturaOsnovna:
Z. Herold: Inženjerska grafika, Inženjerski priručnik, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Z. Herold, D. Žeželj: Inženjerska grafika - Metodička vježbenica, FSB, Zagreb, 2006.
D. Rohde, N. Bojčetić, D. Deković, Z. Herold, D. Marjanović, D. Žeželj: Računalna i inženjerska grafika, Podloge za vježbe iz Auto CAD, FSB, Zagreb, 2005.
M. Opalić, M. Kljajin, S. Sebastijanović: Tehničko crtanje, Zrinski d.d., Čakovec, 2003.
Dodatna:
Koludrović: Tehničko crtanje u slici s kompjuterskim aplikacijama, Autorska naknada Koludrović Ć. I. R., Rijeka, 1997.
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)pohađanje nastave, predan programski zadatak
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja nastave, Kolokvij teorijska pitanja, Programski zadatak
Način polaganja ispita nakon semestraKontinuirane provjere znanja: domaće zadaće, programski zadaci i dvije provjere znanja:
1.Ortogonalne projekcije, izometrija
2.Dimenzioniranje, prostorni zor
Pismeni ispit, Usmeni ispit
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Praktični rad ()2
Pismeni ispit ()2
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
ISVU ekvivalencije:185455;
Izradio prijedlogČedomir Jurčec, Hrvoje Galijan